Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N? 2117. 1878. i 11. BUITENLAND. BINNENLAND. Vrijdag 22 Maart. Bultealaiulscli Overzicht. •1 rten. een ei, it ge- oven zijnen c Co. [poeder ;e knik en nen srsel, Hen. r.'W roegd. Iherin-Pre- (AN. GOUDSCHE COURANT. jren, itnan- Be i om tori gemaakt i genaamd It verkre- 'it Toedeel el en beste en op dit agen ge- lottenlum. •Preparaten elier op de van Santen uwe poree- ilié, apoth.; enhoven; te Noordjjk; sterdam bij apotheek; ihoouhoTen ït het ge- eder ftesch, Anatherin- i«, hetwelk aar en de aard als men geneigd ton zjjn uit de alarmeerende geruchten dienaangaande op te maken. Stilstand in den gang ran zaken komt niet toot, daar de miniater steeds, ongeacht zijne ziekte, eren werkzaam blyft. De toestand wordt beter, al gaat het dan ook niet zoo snel als men dit wel wans ah t, en weldra hoopt men den minister weder Ma het ministerie te zien verschijnen.* Zaterdagavond heeft in het Gebouw voor K. en W. te Utrecht de rergadering plaats gehad Tan dan »Ned. Rederjjktnbond*, tot raatatelling Tan een regle ment roor een Noord- en Zuidnederlandsch Rederijken en Tooneelliefhebbers-verbond. Een 12-tal Vereeni- gingen, tot het Verbond beboerende, waren rertegen- woordigd; het roorstel tot rereeniging Tan Noord en Zuidnederlandsche beoefenaars der Nederlandsche taal is aangenomende zetel Tan het hoofdbestuur ran den Bond blijft te Utrecht gevestigd. De Redactie ran het Ninwv va» A» Dag verzoekt mee te deelen, dat de in haar nummer ran heden gedrukte tijding aangaande «en staking ran betaling door de Nederl. Beiench-bierbrouwerjj te Amsterdam onjuist is en de plaatsing daarvan door een grove misleiding veroorzaakt ie. (N. R. Ct). Zooals reeds vroeger is medegedeeld, is te Utrecht eene melkinrichting totstandgekomen, om de burgerij den waarborg te geren, dat men goede, purerratechta koemelk kan bekomen. Met het toezicht orer de in richting hebben zich belast de hoogleerareu Van Orer- beek de Meijer en Wefers Bettink, M de directeur ran ’s Rjjks-veeartaeujjscbool. Alle booglceraren ren de medische faculteit te Utrecht héréten ia hot Vtr. Dagblad de saak aan. Op de paardenmarkt te Barneveld waren Dinsdag aangeroerd 400 stuks. De handel was levendig. Er waren veel vreemde kooplieden. De prjjzeu varieerden ran ƒ425 i 625. De heer Mr. Du Quesne van Bruchem bespreekt in de „Amerifoorhcia Co»raxt« het wetsontwerp tot heffing van successie- en overgangsrechten bij over lijden in de rechte linie. Nu een inkomstenbelasting ala impót unique niet mogelijk is, kan bij zich niet onvoorwaardelijk vereeuigen met den nationalen tegen zin tegen de heffing van successierechten in de rechte linie, wanneer deze niet hooger dan tot den ten honderd van goederen en ten honderd van geldswaardig papier wordt opgedreven. - J Dat het patrimonium evenzeer aan de kinderen als aan de ouders sou hooren, bewijst z. i. niet veel. Gewoonlijk hebben de kinderen bjj den dood dér ouden reeds afzonderlek kapitaal of inkomsten. Als algemeens regel, zegt hij, mag dus aangenomen worden, dat in de rechte linie evenzeer verrijking door sterfgeval plaats heeft als collateraal. Bovendien is de bescherming van den Staat door middel van zijn wetten en het erfrecht evenzeer in de rechte als in de sijlinie werkzaam. Evenwel al erkent bjj, dat het ontwerp in wegens het geringe bedrag der heffing èn wegens den ruimen tijd gesteld tot betaling der belasting hel kapitaal niet aantast, bet ontwerp moet ook in verband wórden beschouwd met registratie- en zegelrechten en deze zijn aanzienlijk, voornamelijk bij overbedeeliag. In de meeste boedels zullen de roerende goederen gesplitst en verdeeld kunnen worden, zoodat slechte van een vaM recht sprake is; is er overbedeeling dan moot 2pCt. proportioneel recht betaald worden. Maar >0 boedels, waarin onroerend goed voorkomt—*n hoe vaak ja dit niet het geval proportioneel recht 4pCt. De heer Du Quesne meent ten slotte, dft zoolang de vaste goederen niet ontheven zijn van de zeer schadelijke belemmeringen, waardoor hun overgaag zoo buitengewoon kostbaar wordt gemaakt, de vóorge- stelde successiewet niet aanbevelenswaardig is. In de Maandag gehouden zitting van den ge meenteraad te 's Huge, is het voorstel aangaande de brandweer itT die gemeente, in hoofdzaak atrek- om door oene kostbare uitbreiding der dezen minister geenszins ran zoo onrustbarend» i waterleiding deze inrichting meer dan nu te bezigen Omtrent de conferentie geen stellig nieuws. republikeinen in Frankrijk hebben alle reden 'reden te zjjn over de bumenlandsche politiek. Na het succes van den minister Frajjcinet met zijn spoorweg-outwerp, de aanneming van de wet op oen staal van beleg door den senaat, mogelijk ge worden door de zwenking der oonstitutioneelen naar dé zjjde der regeering, en nu ten slotte de aanstaande aanneming van bet geheele budget door de kamer als votum van vertrouwen in het ministerie. In ons vorig nummer deelden wij mede, dat art. S van de wet op den staat van beleg nog op losse schroeven stond en een amendement van de oonsti- tulioneelen het lot der wet nog twijfelachtig maakte. De commissie evenwel adviseerde in den senaat jl. Maandag tot verwerping van dit nieuwe voorstel. De eerste paragraaf van dat amendement werd daarop verworpen en het amendement ingetrokken. Daarna werd over het door de Kamer vaatgestelde art. 8 beraadslaagd. Een amendement daarop van Walton werd verworpen. De beide paragrafen van dat art. werden nu aangenomen en het geheele artikel goedgekeurd met 148 tegen 118 stemmen. Ook de art. 4 eu 6 werd» aangenomen, zooals de Kamer dis bad vastgrsteld, en ten slotte de geheele wet met 115 tegen 100 stemmen. De Kamer nam de wetten aan, waarbij tot liqui datie voor bet ministerie reu oorlog een crediet van 120 millioen free, wordt toegestaan voor *77 en een van 224. 680,000 frs. -nor *18. Nog stond de Kamer het crediet toe vost hst bijeenroepen van een deel van het territoriale leger. De minister van hnanciën herbaalde zijn verzoek, om de discussie over de begroeting van inkomsten Donderdag te beginnen. De intransigent Madier de Montjou ver klaarde zich daartegen de Kamer, zeide hij, moest de wapenen niet nit handen geven. Gambetta on dersteunde het verzoek van den miniater en betoogde, dat het oogenNik voor de Kamer gekomeu was om van haar vertrouwen in het ministerie blijk te geven. De Kamer besloot met 486 tegen 84 stemmen de discussie over de begroeting tegen beden aan de orde te atollen. Verschillende Duitsche bladen verzekeren, dat graaf Stolberg—Wernigerode, die thane gezant is te Weenen en tijdelyk te Berlijn verblijf houdt en druk met den keizer confereert, bestemd is om vioe-kanselier en plaatsvervanger van Von Bismarck te worden. In de zitting, door deu Prnisischen ministerraad op het einde der vorige week gehouden, zijn feiten voorgevallen, naar het schijnt, welke den heer Camp- hatuen hebben genoopt andermaal op sjjn ontslag aan te dringen. Volgens een bericht, voorkomende in de Naiumal- ititmg, heeft de Keizer het ontslag des heeren Camphausen reeds onderteekend. Zoodra de wet op de plaatsvervanging van den Rjjkskaneelier ia afgekondigd, zegt de officieuse Prov CÏrr. eu dit sal spoedig bet geval wezen komt bjj den Bondsraad ter tafel een supplementaire be groeting op bet reeds in behandeling zijnde rijks- budget. net tal bevatten de uitgaven, vereischt door de oprichting van een rjjksministerie van fiuau ciën. Eerst dan wanneer de Rijksdag zjjn toestem ming zal’hebben gegeven aan dit voorstel, zullen de quaestiën betreffende de personen, die in aan merking komen bij bet bezetten van verschillende ministerieele zetels, tot een beslechting kunnen ge bracht worden. Men zal derhalve voorzichtig han delen, indien niet te veel waarde wordt gehecht aan de geruchten, te dien opzichte in omloop gebracht. Intnsechen worden in den boezem van de Prui sische regeering het onderzoek van de belastingont- werpen, die bjj den Rijksdag reeds zijn ingedieud, en voornamelijk van bet ontwerp op de verhooging van de belasting op de tabak met den meeaten ijver voortgezet. Deze vraagstukken worden van alle zijden beschouwd en overwogen, want de regeering stelt er het grootste belang in, dat nog in deze zitting van den Rijksdag dit punt voorgoed worde en eerst •eerd. n 60 cent tan Z. M. nen, litche tand» u bet tand- p en voor- loMtaande landvleewb inigt, geelt »uk, t-rarijl zerdvvijucn. idpasta audeu, tot eu van kalk rulzeep. 1 het émail idoeningen en ia toe- GOUDA, 21 Maart 1878. In sommige atteelingen dus Tweede Kamer is reeds gisteren het onderzoek van het wetsontwerp op het lager ouderwijs ten einde gebracht. Tot leeraar in de aardrijkskunde aan de Hoogere Burgerschool te Eukhuizeu is benoemd dc heer Zee- gers alhier. Ons werd welwillend inzage verleend van een schrijven uit Constantinopel, waaruit degroote nood bljjkt, die daar heerscht ten gevolge van het daarheen stroomen van tallooze vluchtelingen. In ons volgend nr. deelen wjj een vertaling van dien brief mede, waarin een beroep wordt gedaan op aller welwillendheid. Bij de stemming ter verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer der Staieu-Geueraal iu het hoofd kiesdistrict Haarlemmermeer, is gekozen mr. T. J. M. A. Reekers, met 518 van de 997 uitgebrachte geldige stemmen. De heer Bultman verkreeg 326, en de heer Wjjnmalen 152 stemmen. Het gemeentebestuur van Reeuwjjk heeft zich tot Ged. Staten van Zuid-Hollaud gewend om hun tussebenkomst te verzoeken ten einde de bezwaren weg te ruimen, die aan de droogmaking der Reeuwijk- sche plassen nog steeds in den weg staan. De beer W. Tulp, hulponderwijzer te Stolwijk is als zoodanig benoemd aac de Burgerschool te Kok huizen. Bij kon. besluit van 25 Febr. jl. is bepaald, dat er voor bet jaar 1878 een rjjkssubsidie van ten hoogste f 12000 wordt uitgeloofd, voor de loslating in eene der bovenririeren van zalmen (salmo salar). De minister van waterstaat enz. heeft thans ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat zij die naar een of meer dier subsidies wenschen mede te dingen, zich vóór 15 April moeten aanmelden bjj bet minis terie van waterstaat enz. met op gezegeld papier geschreven opgaven van het aantal door hen los te laten zalmen van eene of van beide der in gemeld besluit bedoelde soorten, en van de plaats en den tjjd dier loslating. Men deelt uit ’s Hage omtrent de zièkte van den minister van oorlog aan het Utr. Dagbl. het vol gende medé: «Naar men verneemt is de gezondheidstoestand kende van uitgemaaktde weg, die bewandelt zal moeten wor den bjj de voorgenomen uitbreiding van bet belas tingstelsel. De Regeering verlangt niet zoozeer, dat een dier iugestelde wetsvoorstellen zal worden aan genomen, maar zjj wenscht het pad te zieu af bakenen, hetwelk te dezen aansien gevolgd zal moeten worden. Ten einde dit doel te bereiken, zullen aan den Rjjksdag velerlei gegevens wos*en verstrekt, welke kunnen dienen, om de quaestie der verschillende behtstingprojecten met grond te leeren beoordeelen. Over deze punten ie boofdsakeljjk gehandeld in de jongste zitting van den Praiaisnen ministerraad. De brief van Leo XIII aau -Keizer Wilhelm zou niet alleen de kennisgeving bevatten van de pause- Ijjke troonsbestijging, maar tevens een zinsnede, waarin het verlangen wordt uitgedrukt naar een ver beterde verstandhouding. Een dergelijk schrjjven is door den Paus ook gezonden aau den Zwitsarschen Bondsraad, en wel door bemiddeling ran den Zwit- serschen gezant te Parijs. De Deensche Folkething heeft de begroeting ein delijk afgehandeld, zoodat dete thans zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de Eerste Kamer. Berg, het bekende hoofd van de intransi gente linkerzjjde, heeft zich zoo dapper geweerd bjj deze gelegenheid, dat hij herhaalde malen tot de orde moest worden geroepende uiterste lin kerzijde telt 27 man, maar niet allen erkennen Berg als hoofd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1