Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ffl. en, «ent, ven ■ten. binnenland" 1878. N? 2118. R. I Zondag 24 Maart. wland, jk onder rp, groot 1. I Maart 5 Co. {otterdam lingr o ‘j GOUDSCHE COURANT I iel no. j AN. I 1 VAK tuda. or one in loozen te £b*ar ge. oogstraat, bruik van u omloop rden. Vildeman, ip. buiten Notaris J. I. kun- i kant n het KL BAK- i, een e het n be- eent ge- men et in fchen melk flsoel s vol melk r ver in is, (het giet mi- - gemaakt (genaamd lt verkre- 'it voedsel 11 en beste en op dit agen ge»- Nadat door ons kennis genomen was van /_de memorie van toelichting op het voorstel tot verbetering van den waterweg tueschen Am sterdam en Rotterdam, en 't ons gebleken was dat die memorie weinig licht verspreidt, hebben we pogingen in het werk gesteld om het Rap port der Hoofdingenieurs, waaraan het wets ontwerp zjjn oorsprong dankt, te verkrijgen. Ben zonderlinge indruk maakte het bericht op ons dat dit belangrjjk staatsstuk niet tn den hand'l was. Over de benadeeling van Gouda’s belangen wordt in de memorie met geen enkel woord gerept en het rapport, dat Gouda's be langen ten deele poogt weg te cjjferen of te verkleinen, wordt niet publiek gemaakt! Doch het zjjzoo; wij hebben ’t voorrecht gehad een afdruk van dit Rapport voor enkele uren in Voor de stoomvaart en geregelde beurt vaart zou aan het volgen van dien weg nog een bij zonder voordeel verbonden kunnen worden, bestaande in voorschutting aan de Mallegatsluis. gelijk ook thans bestaat Zoodanige voorschut ting te verleenen voor de Sluis aan de Galg zou aan bezwaar onderhevig zijn, omdat daar door allicht eene te groote hoeveelheid schut- water op Rijnland zou gebracht worden. Wanneer men ook den waterweg door Gouda verbetert, wordt het voordeel verkregen, dat de scheepvaart zich verdeelt en dus in het al gemeen veel minder oponthoud zal ondervinden dan bij ophooping op één punt het geval zal zijn. Gouda zelve zal dan van de afsluiting bewesten de stad geen ander nadeel ondervin den, dan dat de groote vaart den korteren weg zal volgen. De kleine schepen, dat zjjn die welke ook thans van den waterweg door Gouda gebruik maken, voor zoover ze in die gemeente worden bevracht, en de stoombooten zullen gemakkelijk de stad kunnen naderen, minder oponthoud ondervinden en dus tot lagere prijzen hunne goederen kunnen vervoeren. Deze verbetering van de vaart door Gouda wordt op f 170,000 geraamd; en deze uitgave het rapport vestigt er uitdrukkelijk de aandacht op, kan geens zins beschouwd worden als uitsluitend ten be hoeve der gemeente Gouda te geschieden. Dit volgt reeds uit het boven aangevoerde, maar daar enboven zou zonder deze verbetering eene tweede kleine sluis aan de Galg onvermjjdeljjk sjjn. Tot zoover het rapport. Veel valt voorzeker af te dingen op de daarin voorkomende weer legging van Gouda’s bezwaren. Later komen we daarop terug. Thans nog slechts de wenech, dat de ramp, die onze gemeente bedreigt, door verstandig overleg en eendrachtige samenwer king worde voorkomen. GOUDA, 28 Maart 187». Woensdag 27 Maart e. k. des arouds ten 7’/, ure heeft eene vergadering van de deiating-club plaste, waarin als spreker sal optreden de heer J. M. Noot hoven vau Goor, die tal spreken over het Ontwerp- I Kappeijne, tot henieniug der fKet op ‘I Lager Onderwijs. B(j deze Courant behoort een Bijvoegsel. K E N N I S G E V IN G. NATIONALE MILITIE. TWEEDE ZITTING van dbn MILITIERAAD. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, orengen ter algemeens kennis, dat de TWEEDE ZIT TING van deu Militieraad, bedoeld bij art. 86 der wet van den 19den Augustus 1861, (Staatsblad No. 72), zal plaats hebben op het Raadhuis Ie LEIDEN, en wel: lo. Ou MAANDAG den 8u April 1878 des voor- middags ten 11 ure, voor de Lotelingen omtrent wier zaak in de eerste zitting geene uitspraak kon worden gedaan en voor ben, die wegens gemis der gevorderde lengte of het hebben van gebreken nog persoonlek moeten worden onderzocht. 2o. Op WOENSDAG den 17u April daaraanvol gende, des voormiddags ten 11 ure. Voor de Lotelingen, die een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen voor te stellen. i. Voor hen die als Plaatsvervanger of Numiner- verwisselaar verlangen op te treden. So. Op ZA1URDAG den 20u dier maand des roor- middags ten 10 uit voor de behandeling van alle nog onafgedane zaken. De Lotelingen, die voor bovengenoemden Militieraad moesten versehijnen, doch niet verschenen zijn, worden gehouden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor den dienst aangewezen; het niet ontvangen eener bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet ontheft geenszins van de verpligting tot hi of tot het iudienen van de tot staring der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken. De totaling omtrent wier, de Militieraad in de eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan, behoeft uiet iu de Tweede ZittMg te versehijnen, ten ware hij daarin een Plaatsvervanger of Nuinmervdrwisse- laar roogt willen voorstellen. Gouda, den 22n Maart 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, REMY, L. B. De Secretaris, BROUWER. 1 KEN MÏ8GBVING '1JÏRIGTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda; gelet op art. 8 der Wet van den 2n Junij 1865, (Staatsblad n». 95.) Doen te weten dat zij vergunning hebben verleend: 1°. aan den Heer J. Coster en zijne regtverkrijgen- den, tot het oprichten van eene fabriek van boter- kleursel iu het perceel gelegen aan de Gouwe ge- teekend C no. 76, kadaster sectie B no. 1438. 2°. aan do Heereu K. en C. Jonker en hunne regtverkrijgenden tot het uitbreiden hunner aarde werkfabriek, gelegen aan de Raam, wijk O 291/292, kadaster sectie D no. 1543. Gouda, den 19u Maart 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, REMY, L. B. De Secretaris, BROUWER. Nadat door ons kennis genomen ons bezit te hebben en we zijn daardoor inde gelegenheid er het een en ander nit mede te deelen. We bepalen ons uitsluitend tot dat ge deelte, hetwelk onze gemeente van nabij betreft. Het regeeringsvoorstel heeft de strekking om derf waterweg van Amsterdam naar Rotterdam te verbeteren, o. a. door van den zoogenaamden Galg, halverwege Moordrecht, door den Moor- drechtschen polder een kanaal te graven, uit- loopende op de Gouwe, vlak bij de spoorweg- brug over deze rivier. Daardoor zou Gouda worden afgesloten van dezen waterweg. Met dit plan, oorspronkelijk van de hh. ingenieurs W. v. d. Hoeven en T. J. Stieltjes, ver^enigden zich de Hoofdingenieurs Conrad en van der Vegt. De vraag werd hun voorgelegd, of de door snijding aan de Galg, in het belang der vaart volstrekt noodzakeljjk wasdan wel of 't mo gelijk zou zijn, zij het ook met meerdere kos ten, de vaart door Gouda te behouden. Het antwoord is ontkennend. Men beweert, dat ter voldoening aan de noo- dig gebleken schutlengte (190 M.), eenegeheele of gedeeltelijke onteigening van de kaarsenfa- j briek zou gevorderd worgen. Wel werd ook 1 ,._o o over het omtrekken van die fabriek ges roken, I nadeel verbonden ware, dan de iets grootere doch dan stuit men op de Begraafplaats en I lengte van dien weg. Schepen, die in Gouda derhalve op niet minder groote moeilijkheden. I vracht kunnen vinden, zullen zich dan allicht j Wilde men de vaart zoo dicht mogelijk langs den kleinen omweg getroosten. Gouda bremzen, dan zou men een richting Voor de stoomvaart en Beregelde benrtvaxrt ontheft geenszins vau de verpligting tot het verschijnen Gouda brengen, dan zon men een richting -»...a j i moeten zoeken onmiddelljjk bewesten de Be graafplaats, maar het zou dan niet mogeljjk zijn den weg door Gouda te nemen en vol gens het rapport zou het ook deze gemeente onverschillig zijn of het Kanaal zich 500 of 1500 M van haar verwijdert. Na alzoo de technische gronden te hebben aangevoerd voor de nootzakelijke afsluiting van Gouda, treft men in het rapport der HH. Hoofdingenieurs eene gedeeltelijke weerlegging aan, van de redenen, die het voor Gouda wen- schelijk maken om het vaarwater door de gemeente te behouden. Die redenen, ontleend aan eén adres van het Gemeentebestuur van 2 Maart 1876, zijn drie in getal. 1°. de schipperij voorziet zich te Gouda van levensmiddelen /en de neringdoende stad zou groote schade lijden, wanneer dit niet meer plaats vond. 2°. Gouda kan geen rechtstreeksche scheep vaartverbinding mei verschillende gemeenten voeden, maar in de voorbijgaande vaart vindt het eene niet genoeg te waardeeren gelegenheid om naar alle oorden des lands goederen te ver zenden. Menige nijverheids-onderneming ves tigde zich dan ook daarom alhier, en, hij het ophouden dier gemakkelijke communicatie-mid- delen, is er vrees voor verplaatsing. 3°. Ten behoeve van Gouda worden belang rijke scheepvaartrechten geheven, ter vergoeding van de renten der kosten van aanleg en onder houd van vele en belangrijke werken ten be hoeve der vaart en het kan deze inkomsten niet missen. Omtrent het eerstgenoemde zegt het rapport: Het moge niet denkbeeldig zijn, het is toch zeker minder groot dan men zich voorstelt. Men kan hoogstens het vertier, daardoor te weeg gebracht, gelijk stellen met eene vermeer derde bevolking van 100 vaartuigen, zooals ge middeld dagelijks Gouda passeeren, en nu moge eene meerdere of mindere bevolking van 500 zielen niet onverschillig wezen, de welvaart der stad zul daarvan toch wel niet af hankelijk zjjn. Het mag bovendien niet uit het oog worden verloren, dat, naarmate de vaart beter is en de schutting vlugger kan geschieden, naar die mate ook het oponthoud en daarmede het voordeel voor Gonda zal verminderen. Omtrent het derde bezwaar stelt het Rapport, dat het de vraag niet is of Gouda de inkomsten kan ontberen, maar wel of de gemeente daarop in billijkheid, zoo al niet naar streng recht, aanspraak kan maken. Die rechten worden niet geheven voor de werken in de gemeente zelve, maar voor de Gouwewerken in het algemeen Heeft de gemeente daarop aanspraak, dan zouden ze dus even goed aan de nieuwe, als i aan de tegenwoordige sluis kunnen worden geheven, of wel er zou onteigening moeten plaats hebben. Kan zij die aanspraak niet doen gelden, dan is er geene reden om de schipperij voortdurend ten haren behoeve te bezwaren. Van meer gewicht dan deze twee, acht de commissie bet derde, sub 2° genoemde, bezwaar. Het wordt erkend, dat het voor Gouda van belang is, dat het aan de groote route ligge, en het rapport geeft het volgend middel aan de hand om dit te bereiken. Men zou nameljjk eene behoorlijke verbinding kunnen tot stand brengen van Gouda met de afsnijding van de Kromme Gouwe tot nabij de Galg, zoodat er voor kleinere vaartuigen aan het 1 volgen van den weg door Gouda geen ander

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1