Nieuws-, en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Ills- 1878. ‘IZEH N? 2120. BUITENLAND. BINNENLAND. Vrijdag 29 Maart. oping ten 11 ure in le Markt, van Kennisgeving. act. Builenlaiidsch Overzicht. VJLCCnSTE. I I I i i •-1 V i behoeve s,” is ge- hheld fl ent, 6 Flea- x I JMAN, Cent bere- •nggenotnen. Amsterdam, raat, F 250. 1ÜMINGEN t Frankamt. t it. wen. tog. burg. uir, BIK S. T-HONIG >r in flacon. i fl. 1.en voorzien van and fabriek- tan den Groe- sn met 123m net 2340. atiën bij den GOUDSCHE COURANT. ken dank be del. Slechts ben daardoor rstkwalen, :hte Spije- darmoede, lezen door 'ECIAU- n kuur te lezer Spe- mgt, door op franco bladzyden atuurge- eren eene e n e z e n derhalve 1 •’werkje bekenden rsthonig Mainz. Mei 1876. De VOORZITTER van den Gemeenteraad te Gouda, geeft, naar aanleiding der Wet van den 4den Julij 1850 (Staaleblad No. 37), kennis, dat de Lijsten, de personen aanwyzende, die tot het kiezen van Leden der TWEEDE KAMER van de STATEN GENERAAL, van de PROVINCIALE STATEN en van den GEMEENTERAAD bevoegd zyn, definitief gesloten en op de Plaatsebjke Secretarie zijn neder- gelegd, alwaar daarvan inzage kan worden genomen op de werkdagej, van des morgens 9 tot des namid dags eén ure, terwijl bovendien eerstgenoemde Lijst is aangeplakt aan den ingang van de St. Anthonie- elraat, bij den Kleiweg, de tweede aan den ingang van de Palertleeg en de laatstgenoemde aan den ingang van de Korte Groenendaal, by de Markt. Gouda, den 27d Maart 1878. De Voorzitter voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. IBIER wordt e genezende 1 meeat be- ■rkinymniddel lijke en dagelijks Zooals de Timet bericht beeft, is de overeenstem ming tusschen Engeland en Rusland nog niet verkregen. De Timet wanhoopt toch nog niet aan de mogelijk heid om een vorm te vinden, die beide mogend heden veroorlooft aan het congres deel te nemen. Het schy'nt niet juist te wezen, dat de Russische regeeriug reeds heeft geantwoord op de vraag van Engeland, of zij het zeuden van het traotaat aan de mogendheden beschouwd hebben wil als eene over legging aan het congres. Nu is het wel niet waar- sonyulijk te achten, dat Rusland dit zonder omwegen toegeeft, maar er is een andere uitweg. Naar men zich herinneren zal, heeft de Russische regeeriug aau die van Oostenrijk verklaard, dat iedere mogendheid vrij bleef om op het congres den inhoud van het tractaat ter sprake te brengen. „Men gelooft (zegt de Timet) dat alle bezwaar weggenomen zou wezen, wanneer dezelfde verklaring tot de Engelscbé regee- ring wierd gericht.» Wat daartegen zon zyn, zien wy niet in, maar daaruit volgt nog niet, dat erniet» tegen is. De gebeele stryd loopt op het oogenblik zoo uitsluitend over vraagstukken van vorm, dat een gewoon sterveling er de klus bij kwyt raakt. «Voor niet-diplomaten (zegt de correspondent van de Timet te Petenburg) is het moeilijk te vatten, waarom En geland deze bezwaren oppert en waarom Busland weigert, ze uit den weg te ruimens» Dit neemt niet weg, dat dit voortdurend gehaspel voor den handel bijna ondragelyk begint te worden en allen, die daarby zijn betrokken, weder beginnen te verkeeren in de stemming, die doet hunkeren naar een uitklag, ook al zou die geen vredelievende zyn. Van Russische zijde poogt men nog het gevaar te bezweren door aan te dringen op eene byeenkomst van het congres zonder Engeland. Dit zou misschien van twee kwaden het beste zijn. In de Turksche hoofdstad weifelt men nog altyd tusschen aansluiting by Rusland of bij Engeland; sommige teekenen wijzen op bet toenemen van En- gelands invloed; waarom, begrijpt niemand, te meer daar een duidelyke wending ten gunste van de En- gelsohe politiek onmiddellijk de bezetting van Kon- stantinopel ten gevolge zou hebben, zonder dat deze door de Engelschen zou kunnen worden .verhinderd. 4 bij door de mand en gaf op genaamd te zijn Jaoob Dubois, oud 66 jaren, pAardenkoopersknecbt, wonende te Otterloo in Gelderland. Hij werd aangehouden en aan de justitie overgeleverd. Het bericht omtrent het aanstaande hawelyk van Z. K< H. Prins Hendrik was minder juist zegt het Vaderland, de verloofde zou zyn: prinses Marie Eli zabeth Louise Frederica, oudste dochter van prins Frederik Karei, broeder van deu Duitachen Keizer. Zij werd geboren 14 Sept. 1855. Het Dagblad spreekt het gebeele bericht van aan staands huwelijksplannen van den prins tegen. Volgens de op 22 Maart geiloten lijsten, bedraagt te Waddinxveeu het aantal kiezers voor den Gemeen teraad 217 en voor de Tweede Kamer en Provinciah Staten 137. In den afgeloopen winter werden van wege de af- deeling Waddinxveeu der Vereeniging „Volksonder wijs" drie openbare Volksvoordrachten gehouden, waarin achtereenvolgens als sprekers optraden da heeren Regt, Brandes, boofdonderwyzers en Kraan, gemeente-ontvanger. De opkomst was vrij talryk. De Coöperatieve Werkliedenvereeniging te *s-Gra- venhage heeft besloten, een adres aan de Regeeriug te zenden tot invoering van den Leerplicht. Door den Gemeenteraad van Woerden is met zes tegen vijf stemmen besloten om te procedeeren tegen het Groot Waterschap van Woerden, ter terugbe- komiug van gedane uitgaven voor vernieuwing en onderhoud der kanten en rollagen langs den Rijn. GOUDA, 28 Maart 1878. Naar wij vernemen is de Heer H. van Steel alhier tot teekenmeester by het Lager Onderwijs te Grarenhage, benoemd. Dinsdag werd door de politie alhier een oud man gearresteerd, die met een bedelbrief langs de huizen liep en dien brief vertoonde, waarin hy als zynde doof en stom om een aalmoes vraagde. Voor den commissaris van politie gebracht, hield hij zyn rol zeer gen F- speeld en zeer goed gesproken had. Eindelijk viel j zake de Koningshaven. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda, brengen ter algemeene kennis dat geregeld eiken DING8DAG des voormiddag® ten S1/? ure in het Gasthuis gelegenheid zal bestaan om zich KOSTE LOOS te doen INENTEN en HERINËNTEN. Gouda, den 28n Maart 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. Dezer dagen had te Zevenhuizen, in het ruim flinke, ingerichte schoollokaal eene voordracht plaats voor de leden der afdeeling Waddinxveeu en omstreken der Holl. Maatsch. van Landbouw, door den heer A. F. Marlet, landbouw-leeraar, wonende te Hontenisse. Achtereenvolgens werd door hem gesproken over: lo. De krachtbouw en de roofbouw op het gebied van landbouw en veehouderij. 2è. Groote en kleine boerderijen, eene beschouwing des tijds voor het tegenwoordig en toekomstig landbouweftgeslacht. 80. De aanfokklug, opvoeding en behandeling der paarden. Met belangstelling werd de spreker door het vrij aanzienlijk getal hoorders gevolgd, en men mag ver trouwen dat die landbouwers, voor wie de practijk tot nog toe alles was, door dergelyke voordrachten bij te wonen, leeren inzien dat onderzoek der theorie dikwerf nieuwe inzichten opent, welke tot voordeel kunnen strekken van hun bedrijf. Staten-Generaal. Tweede Kameb. Zittingen van 26 en 27 Maart. In de zitting van Dinsdag hebben de heeren Reec- kers en Schimmelpenninck van der Oye, na beëediging, zitting genomen. De Commissie tot onderzoek der geloofsbrieven van den heer Diepen, die bij de herstemming te Zevenbergen de meeste stemmen van het getal ge opende biljetten had, heeft in deze zitting haar rapport overgelegd. Zij is niet tot eenstemmigheid gekomen. De meerderheid, de informaliteit van Waspik voorbij gaande, wenscht de herstemming onwettig te verklaren, den heer Diepen niet tce te laten en eene nieuwe bar stemming doen inschrijven. De minderheid daaren tegen stelt voor dat alvorens tot toelating van den heer Diepen te beslissen, de atembrieQea worden overgelegd. Na de behandeling van het rapport omtrent de enquête naar de longziekte onder het rundvee, zullen verschillende wetsvoorstellen in beraadslaging worden gebracht, o’ a. dat tot wijziging der wet op het notaris-ambt. Dinsdag zal de benoeming van een commies-griffier 1 plaats hebben. v De heer van Kerkwijk heeft verlof bekomen om goed vol, niettegenstaande de commissaris getui- later’ den Minister van Waterstaat te'interpelleeren in zijn tegenwoordigheid liet komen, met wie over het onthouden aan de bekrachtiging dmKamer hy des avonds te voren in een logement kaart ge- i van de overeenkomst met Rotterdam gesloten, ter Ignatieff en Reouf Pacha zijn Zondagavond van Petersburg te Koustantinopd teruggekeerd. De Sultan en de Grootvorst Nicolaas hebben elkan der bezoeken gebrachtde diplomatieke betrekkingen tusschen de beide rijken zijn hersteld. Het Pruisische Ministerie is nu werkelijk weer voltallig; graaf Stolberg is slechts naar Weenen om afscheid te nemen en daarna vice-president van den Pruisischen Ministerraad en vice-kaosriier van het Duitsche Rijk te worden, pe benoeming van Hobrecht tot Minister van Financiën wachthuizen op de Keizerlijke bekrachtiging; alle andere bezwaren zijn uit deu weg geruimd. Men spreekt nu echter weder van het ontslag van Achenbach, die sinds lang met Bismarck niet overweg kan. Uit nationaal-libende kringen verneemt men, dat het nieuwe spoorweg- departement zal worden verworpen, maar behalve deu post voor het vice-presidentschap ook de af scheiding van de domeinen van Fiyauciën tal wor den goedgekeurd. De financieele commissie der Frausehe Kamer van afgevaardigden heeft met eenparige stemmen besloten de credieten op de begrooting, zooals die door de Kamer waren aangekomen, te .herstellen, met ver werping van de door den Senaat daarin gebrachte clericale wijzigingen. De nieuwe Italiaansche minister-president, de heer Cairoli, heeft in de Kamer der Afgevaardigden me degedeeld, dat de heer Corti tot minister van buiten- landsche zaken benoemd is. Hij verklaarde verder, dat het nieuwe kabinet de grondwet zal handhaven, en dat de betrekking van Italië met alle mogendheden van uitnemenden aard zijn. De Regeering is voor nemens de onzijdigheid te blyven betrachten, maar tevens in alle omstandigheden ’s lands waardigheid en belangen te verdedigen» Het kabinet vereeuigt zich derhalve met de maatregelen, welke reeds geno men zijn, tot voltooiing van de reorganisatie van het leger. Hij stelt voor om eene parlementaire commis sie ie benoemen tot onderzoek van het vraagstuk be treffende de spoorwegen. Het financieel evenwicht zal gehandhaafd worden, zonder tot buitengewone maatregelen de toevlucht te nemen. Aan de Time» wordt uit Rome gemeld, dat het nieuwe ministerie niet als zeer sterk wordt beschouwd en vermoedelijk niet eene meerderheid hebben zou. Het zou, vooral van de fraotiën vah Crispi en Ni- cotera, krachtige oppositie hebben te wachten. De slotsom is natuurlijk, dat eene kamerontbinding voor de deur staat. Vermoedelijk zal het ministerie ook de onaange name taak hebben van de gemeenteraden van Flo rence en Napels te ontbinden. Men herinnert zich, flat eerstgenoemde onlangs de betalingen van de gemeente heeft gestaakt. Volgens berichten nit Berlijn komen in den brief des Pansen aan keizer Wilhelm de volgende Woorden voor: //Daar tegenwoordig een groot aantal onder danen Uwer Majesteit door gewetensbezwaren benauwd wordt, hoopt de Paus tot bedaring der gemoederen op ’s Keizers grootmoedigheid." De leden van het centrum hebben besloten, eene afwachtende houding aan te nemen en eerst naar Rome te schrijven om gedragsregelen. Zij gaan daarbij uit vau de onder stelling, dat zij de Duitsche toestanden juister kunnen beoordeelen, dau in Rome geschiedt. Men hoopt, dat bet antwoord niet naar hun smaak wezen zaL

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1