isb ns, de con- van dit Nieuws- en Advertentieblad véor Gouda en Omstreken. ®T s. ONS, test on- arge tjjde BINNENLAND. Kennisgeving. Zondag 14 April. F B I B® deze Courant behoort een Bijvoegsel. IMBÜRQ L an. rde lieden uitenshnia ttersE.E. inNIJGH i Br. Ct„ door ihikbaar gesteld, m verkih- Hoofdin- <te meer* (.volgende ran eene /er-anger mimen ia laats beb- voor het KONU- gelanden rmiddagi cents. sterdam, F 250. IN GEN ankamt, BETREK- inder No. 'ijkerhoui mte, van uniddaga erf: 'ER8ÜM; ROEKE; DEN van van de en aren: 1M0. K>r inge* an IIUU- des na- GOUDSCÏÏE COURANT 3HEID ditf. ge it ala de GOUDA, IS April 1878. ,Dc Algemeens Kerkenad beeft ter voorziening in de vacature na oenen predikant alhier, uit het vroeger medegedeelde 6-tal, gisterenavond bet volgende 3-tal opgemaakt A. E. van der Dossen te Rhenen, W. H. Datten berg te Waddinxveen en B. J. Swaan te Breda. Daarop is laatstgenoemde tot predikant beroepen. Naar wij vernemen tal de afdeeling Gouda n Ouutreken van HMtonderwyt aanstaanden Woensdag avond albier een vergadering houden, voornamelijk tot bespreking van het ontwerp tot wyziging van de wet op 't Lager Onderwijs. In een gisterenavond gehouden algemeens vergade ring van aandeelhouders in de Goudeclie VltacMunwrrij is uit het jaarverslag van het bestuur gebleken dat de toestand uer vereeniging alleszins bevredigend is. Overeenkomstig bet reglement werden 5 aandeelen uitgeloot. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren M. H. Diepenveen en F. N. Maas jr. Gisteren rijn in het le kiesdistrict tan de Krim- penerwaard met algemeens stemmen herkozen tot hoofdingeland do heer A. Nobel te Vlist en tot hoofdingeland-plaatsvervanger de beer D. de Jong te Berg-Ambaoht. ’s Lands middelen over de drie eerste maanden dezes jaars hebben opgebraoht ƒ21,932,214.19, zijnde 554,350,65^ meer dan in hetzelfde tijdvak van 1877. De raming bedroeg 23,597,206,86. Staten-Generaal. Twzkdz Kamxb. Zitting van 11 April 1878 In deze zitting zijn aangenomen de onteigenings wetten voor de spoorwegen AmersfoortNijmegen en Dordrecht Kesteren, maar geschorst de discussie over de onteigeningswet voor den spoorweg Stavo renLeeuwarden, door aanneming eener motie, de wenechelykheid uitsprekende dat Bolsward in dien spoorweg worde opgenomen. De kamer ia daarna op reces gescheiden. --- Bij kon, besluit van 4 dezer ia aan het district Haarlem en omstreken van de vereeniging Bijen Hulp rechtspersoonlijkheid verleend. Daardoor is de moeie- lijkheld uit den weg geruimd, die gerezen was door de vraagof plaatselijke afdecliugeneenèr Vereenig'in" die rechtspersoonlijkheid heeft, reeds daardoor be* voegd zijn in rechten op te treden, dau wel een afzonderlijke erkenning als rechtspersoon behoeven. De Minister van justitie is blijkbaar het laatste ge voelen toegedaan. Te Amsterdam is thans in hM Paleis voor Volks vlijt de gewone jaarlijlrecbe tentoonstelling van tuin- bouwvoortbrengselen geopend.. Een 17 0-tal gouden, silveren en brouzeu medailles, ter gezamenlijke waarde van ongeveer 4000, werden ten behoeve van de inzenders door verschillende belangstellenden uitge- loofd. De tentoonstelling dunst tot Dinsdag a. s. en zal worden opgeluisterd door matinees en soirees. - Art. 1 der wet van 1 Juni <1830 bedreigt een gevangenisstraf van twee tot vyf jaren tegen ieder, die boosaardiglijk en in het openbaar d» persoon des kouings zal gesmaad, gehoond of gelasterd hebben. Gemeld artikel, dat hier te lande gelukkig in het vergeetboek is geraakt, moest deser dagen door de 1 arrond.-reebtbank te Amsterdam worden toegepast op zekere W. S. Tegen hem werd namelijk een vervolging ingesteld, ter zake jat hij op Donderdag 30 Augustus U. op den Buitenkant, by gelegenheid dat de komst van Z, M. den honing tot een bezoek van de Landswerf werd «tnpacbt en aldaar een groote menigte volks bjpM <aa, »eh beleedigeude uitdrukkingen over den koning veroorloofd had. Daar twee getuigen hut bezigen dier woorden be hoorlijk constateerden, werd ii’beklaagde bij verstek schuldig verklaard en tot eene cellulaire gevangenis straf van een jaar veroordeeld. ---* In den Haag haalt aiob aosr^ömitd gerausd, met prins Alexander als eere-voorzitter aan het hoofd, dat ten doel heeft «een huldeblyk van dankbare ver- eering te doen verryzen voor oen van de grootste weldoeners der menschbeid, voor Hugo de Groot", by gelegenheid van zijn naderend 300-jsrig geboortefeest.- Otider de circulaire komen niet minder voor dan ongeveer 120 namen van mannen, die op weten schappelijk en staatkundig gebied met eere genoemd worden. Te Kralingen gaat men steeds voort met bouwen. In weinige jaren is een groot aantal aanzienlijke ge bouwen verrezen en verscheidene nieuwe straten aan gelegd en nu zullen weder een 120 tal woningen worden gezet, meest in lanen, welke nog niet volgebouwd zyn. Ook in het nienwe Park is men druk met den aanleg bezig en zullen aldaar ook spoedig aanzienlijke woningen worden gesticht. De 9e jaarlijksche openbare uitvoering ran het Nederbadsoh Gymaastiekrerbond zal den 23n Juni e. k., 's namiddags van 24 nur te Haarlem gehou den worden, in de Hertenkamp in den Haarlem merhout; de gemeenteraad gaf daartoe vergunning met eene bijdrage ran 300.in de kosten. Voor het vieren van bet 50-jarig bestaan der Kon. Milit. Academie te Breda, is, volgens den Minister van oorlog ƒ4000 besel zoomede ƒ4000 ter beschikking vau den komman- dant der genie aldaar, ten einde daarvoor te laten maken eenige herstellingen, schilderingen en een plan ken vloer in exoercitieloo.ls, alwaar men op een van de dagen der feestviering een bal wil doeu plaats hebben. Donderdagochtend is te Arnhem een vat met petroleum ontploft, dat te dicht in dc nabijheid van een brandende kachel was geplaatst. De vrouw des huizes vond men g< stikt op den groud liggen, over dekt met brandwonden, en ook de man lag bewuste loos uitgestrekt, ernstig door de vlammen verwond, i Een jeugdig kind, dat zich mede in bet vertrek be vond toeu de ontploffing plaats had, kwam met enkele kwetsuren vrij. Men slaagde er in den brand, die door de groote hoeveelheid petroleum een dreigend aauzieu had, in betrekkelijk korten tijd te stuiten. Heinekens bier zal ook op de Parijsche wereld-ten- arehiteet, den heer H. J. Van den Briuk, de ont werper van den oud-Hollaqdsohen gevel, is een plan voor een elegant bier-pavijjoen ontwerpen. Op de onlangs te Arnhem gehouden vergadering van hen, die eene Vereeniging tot keuring van levensmiddelen in bet leven weuachen te roepen eene zaak die aanvankelijk vrij wel opneemt, maar waarvan het tot stand komen twijfelaohüg blijft, zoo lang niet velen zich aanmelden iu twijfel getrokken of die vexvi te beteekenen hadden. Het wa schrijf", volgens sommigen./ :n wy ooi u tegen de wynvervalsching, maar nu vernamen wij, dat dezer dagen aan dc prefectuur van politie te Parijs eeue inrichting was I Wanneer nu in het land zelf vau deu wijn zulk INRIGTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge- meente GOUDA; Gelet op artt. 6 en 7 der wet van den 2n Janij 1875, (SlaateHad No. 95). Brengen ter algemeeue kennis, dat op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek, met bijlagen lo. van J. van Heek om vergunning tot het oprichten eener smederjj in bet perceel gelegen aan de nieuwe Haven, wyk N No. 96, kadaster Sectie B No. 283. 2o. van W. N. en J. W. de Bruyn om vergunning tot bet oprichten eener kuiperij in het perceel gelegen aan de Bogen, wijk O No. 142, kadaster Sectie D No. 125. Dat op Zaterdag den 27 n April 1878, des namiddags ten 1 ure op het Raadhuis, gelegenheid is om bezwaren legen de gevraagde vergunningen in te brengen, en dat gedurende drie degen n66t dien dag, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. Gouda, den 13n April 1878. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZEN DOORN. De Secretaris, BROUWER. Vereeniging tot keuring hen, zaak die aanvankelijk vrij wel opneemt, lang niet velen zich werd min of meer ralschiagen wel zooveel ras maar «courantenge- ook een der wijnhandc- Met genoegen zagen laren te velde trekken vernamen wij, dat dezer dagen totstandgebracht tot onderzoek ran wynvervalsching. w-r. i. --■» - ■*-- —te eeu onderzoek niet overbodig wordt geacht, dan rijst toch de vraag of wij Nederlanders zoo verkeerd doen, wanneer wy ons willen vergewissen ook om trent den wijn dien wij drinken, tenzij man mocht willen aaunemen dat de Frauschen bun vorvalscbten wijn geheel zelf opdriukcu en ons slechte deu zui veren en onvervalschten toezenden. (afrmi. Cl.) Hel Had. vestigt de aandacht op eene poging, die thans in Engeland eu Duitscblaud en, naar het schijnt, niet zonder succes beproefd wordt tot oplossing vay het vraagstuk om de kontante be taling in de hand,te werken. Men is daarbij uit gegaan van bet juiste beginsel, dat alleen dan in ruimen kring het contante betalen ingang zal vin den, iadien zoowel koopers als verkoopers er de zichtbare roordeelen ran genieten. Daarom heeft men getracht eene vereeniging op te richten, die niets meer of minder beoogt, dan aan de deelnemers de zekerheid te versebafien, dat het geheele kapitaal, hetwelk zy voor huune levensbehoeften uitgeven, over zekeren tijd na 70 jaren weer in hun beurzen terug vloeit. Zmder te willen beweren, dat op deze wijze het ei van Columbus is gevonden, meent het Fed. toch, dat het denkbeeld, hetwelk aan deze soort van vereenigingen ten grondslag licht, kapitaliaeering van eene korting van 5 pCt., waar van de oploopende note met rente op rente in bedoeld tijdsverloop het volle bedrag lerert, waarvan gedurende al die jaren de 5 pCt. korting is geka pitaliseerd, dus het volle bedrag van hetgeen men gekocht heeft, ook voor Nederland ernstige over weging verdient. Nu cirea vier jaren geleden is dc zaak het eerst beproefd te Londen, waar men werk zaam is onder den naam van «General Expenditure Assurance-company”, eu het onderzoek, dat naar de soliditeit dezer vereeniging is ingesteld, is zeer gunstig uitgevallen. Naar ’t Had. verneemt, zal weldra te Rotterdam een inrichting in het leven worden geroepen, waar door aan ieder, die het weuscht de voordeelen zul len worden bezorgd der «Ausgabe-Versichorungs- Gesellsohafl”, waarvan hierboven Iu korte trekken de organisatie is geschetst. Voor de waterleiding te Groningen waarvoor concessie is verleend aan de heeren Oudschans, de la Faille en Rosenkötter, hebben B. eu W. aan den Raad aldaar dc hoofdpunten voorgelegd van een overeenkomst, door de gemeente met genoemde heeren te sluiten. De gemeente blijft buiten den aanleg en de exploitatie; de concessionarissen zullen 50,000 als waarborgkapitaal storten; er is gezorgd dat de ingezetenen te allen tijde water kunnen bekomen en voor redelyke prijzen; na 40 jareu kan de gemeente de zaak overnamen eu de gemeente waarborgt gedurende de eerst? S der exploi tatie een zeker waterverbruik, nl. wat in die jaren minder wordt gebruikt dan 1500 stère daags, betaalt de gemeente naar den prijs van 10 oeut per stère. Woensdag Verloren twee visschers jammerlijk hun hun leven. Terwyl een der drie opvarenden eener Urker schuit de kor over boord wilde laten, geraakte hij in de korljjn verward en ging mede ever boord, toonstelling verkrijgbaar zijn. Ddor den Haagschen Zijn kameraad, hem willende helpan, deelde in het-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1