Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I BINNENLAND- BUITENLAND. 1878. Zondig 11 April. 2130. Buitenlandse!: Overzicht. en was gedurende GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 20 April 1878. Mei het oog op de Tooneelvoontelling Maandag a. a. hier te geven door de Utreohtsche Rederij kerskamer de Oénutet verzoekt men ons het volgende uit het Vlrecktech Dagblad te willen overnemen De Utreohtsehe Rederijkerskamer „de Génestet" hield Zondag 7 April jl. eene vergadering met dames in den schouwburg, die algemeen voldeed. „Zij krankzinnig"was in goede handen, en werd flink uitgevoerd. Vooval.de beide dames en de leden, die de rollen van „Harleigh" en «Dokter Wood" ver vulden, verdienen een woord van bijzonderen dank. De tooneelen aan het slot van het eerste bedryf, alsmede het geheele tweede bedryf, werden' met ge voel en juistheid weergegeven, en het deed ons in het bijzonder genoegen „Dokter Wood", na zjjne langdurige ongesteldheid, weder zoo ferm „op de planken" te zien. 1876 telde 9,857,825 bezoekers 159 dagen open. Dezer dagen zag men van het bureau van politie aan de Nieuwe Haven te ’s Gravenbage eene vrouw naar bet huis van arrest overbrengen, die men aeide dat tegen hooge loonen 300 en 400) bij aan zienlijke familien als keukenmeid had gediend en zidt in al die diensten aan ontvreemdingen van allerlei aard moet hebben schuldig gemaakt. C. B., weduwe H. B., schijnt aanvankelijk te hebben ontkend, doch ten laatste, toen zij de herkomst van de bij haar ge vonden, door de bestolene herkende voorwerpen, niet kon aanwijzen, heeft zij wel moeten bekennen ze te hebben gestolen. Deze vrouw moet vroeger reeds een vonnis van zes maanden celstraf, haar door de recht bank opgelegd, hebben ondergaan. Het bestuur van het Nationaal leder-industriebond ia Nederland heeft ran den Minister van waterstaat eene afwijzende beschikking bekomen op het door den voorzitter en secretaris ran dat bestuur ingediend adres om eene rijks bijdrage te ontvangen, ten einde een 20tal werklieden naar de Parijsche tentoonstelling te zenden. De Leidnie Ct. meldt, dat eergisterenavond te Oegstgeest twee heeren twist hebben gekregen, ten gevolge waarvan zij zouden duelleeren. Toen de een de wapenen zou gaan halen, bracht de ander hem op verraderlijke wijze met een dolk een steek in den rug toe, die echter niet gevaarlijk moet zijn, daar hij op het been is afgestuit. Aan het comité voor de belangen der Haarlemsohe paardenmarkten is door den Koning weder vergun ning verleend, om bij gelegenheid van de op 27 Juli e. k. te houden paardenmarkt een verloting te houden van op die markt aan te koopen paarden rijtuigen, haruaohemeuten enz. Voor het gerechtshof te ’s Hage stond Donderdag terecht Maria L., een zestienjarige dienstbode, die te Leiden uit eene linnenkast in de woning harer meesteres herhaaldelijk geld en bankpapier had weg genomen, en aan de deur dier kast telkens met zooveel kracht te trekken, dat die opensprong. Het ontvreemde bedroeg wel bijna 200en werd op eene zeer curieuse manier door de beschul digde besteed. Zij koqht daarvoor nL'een gouden horologie met dito ketting, een gouden medaillon met dito ketting, eenig linnengoed, honderd bid prentjes en een bijbel. Waartoe die prentjes en de bijbel Het ia bijna ongeloofelijk. Ten einde hare meesteres geen argwaan te doen krijgen omtrent de herkomst van de gouden voorwerpen, die zij droeg, vertelde zij in liefdesbetrekking te staan met zekeren Johannes Beuvens (die nota bene niet bestond). Eerst heette die jongeling een spekslagersbediende, later zeide zy dat het een student was en van hem ontving zij het medaillon met de ketting. Ten einde nu ook het horologie te durven dragen, liet zij baar student sterven en zich dat horologie met ket ting, bij wjjze van legaat, door zijn broeder ter hand stellen. Opdat de meesteres dit alles gelooven zou, kocht zjj de 100 bidprentjes en liet daarop, vol gens eigene redactie drukken: «Bidt voor debiel van Joh. Beuvens, overleden aan den Hoogua Rijndyk, ouder Soeterwoude,. en aldaar begraven**, en daaronder«Waakt en bidt, want de ure komt dat de heer des huizes komen zal.” In den bybel, dien zij kocht, .liet zy ook een blaadje drukken, - waaruit het zou moeten schijnen alsof zekere niet bestaande pastoor Theophano haar dien om hare deugd geschonken had. In weerwil van al die huichelarij werden hare misdaden eenmaal ontdekt én toen bekende zy die zeer kalm. Na op het ernstige der feiten gewezen te hebben, requireerde de procureur-generaal jhr. mr. van den Bergh schuldigverklaring aan diefstal in een bewoond huil met behulp van binnenbraak en wr- oordeeling tot twee jaren eenzame opsluiting. Advo caat mr. Beven zodht in de jeugd der beschuldigde en in bare pronkzucht enkele versaohteflde Omstan digheden. Het hof deed nog beden uitspraak en veroordeelde Maria L. tot drie jaren correolioueelo gevangenisstraf In deze stille dagen ie er weinig politiek nieuws. De berichten over de Oostersche quaestie luiden gunstig voor den vrede. Nog steeds arbeidt men aan het tot stand komen van het congres. Thans schijnt men te onderhandelen op den grondslag van gelijktijdige terugroeping der Engelsche vloot en terug trekking der Russische troepen uit Adrianopel. Uit de telegrammen kan blijken, dat de sedert ontvangen berichten, omtrent de diplomatieke onder- handeliugen, met dit gevoelen niet in strijd zijn, al zal men de oogen sluiten voor de omstandigheid, dat de tijdingen omtrent militaire bewegingen aan iets geheel anders zouden doen denken. De werkzaamheden der beide Engelsche Huizen zyn afgeloopen, tengevolge waarvan zij op reces zijn ge scheiden, het Hoogerhnis tot 13 Mei a. s., het Lager huis tot 6 Mei. Dit zal een aanmerkelijke kalmte geven in bet gepraat over de Oostersche quaestie. Het oogeubhk van handelen breekt aan. De Fransche Minister ran Onderwijs is bezig aan een wetsontwerp, waarbij wordt bepaald, dat in elk departement één school zal worden opgericht tot op leiding ran onderwyzeresseu aan de lagere scholen. Volgens berichten uit Rome wordt door den Paus een plan overwogen om mit Italië tot een modus vireudi te geraken; dit zou daarin bestaan, dat het Vaticaan werd beschouwd als de residentie van den Paus en geheel Italië verder als buitenland, waarmee als zoodanig de gebruikelijke betrekkingen konden worden onderhouden. Hqt denkbeeld is niet on praktisch. Naar de Veter Ztg. verneemt, zal de openbaar making der benoeming van den heer Von Stolberg tot vice-president van het Pruisische kabinet weldra plaats hebben. Er zijn geen bedenkingen tegen de benoeming ingebracht door den heer Von Stolberg en er zyn er geen tegen gerezen van den kant des heeren Von Bismarck. De eenige oorzaak, die hier in het spel ia gekomen, komt hierop neder: men heeft zoo lang mogelijk de openbaarmaking daarvan uitgesteld ten einde in het tegenwoordige oogenblik te Weenen geen verandering van personeel noodig te maken. Men heeft echter een besluit moeten nemen in deze quaestie, vooral ook omdat het verblijf van den Rykskanselier te dezer stede niet lang meer kan voortduren. Ten andere heeft men den nieuwbe- noemden vice-president de gelegenheid moeten openen om zich voor te bereiden voor de taak, die op hem wacht. Tevens zal hy dan in de gelegenheid zyn, om, zoolang de beer Von Bismarck nog in de hoofdstad vertoeft, zich echter bekend te maken met de inzichten en toestanden van den staatsman, die het Voer in handen heeft. Als zeker mag het derhalve worden beschouwd, dat de heer Von Stolberg zyn diplomatieke betrekking aan het bof te Weenen binnen kort zal onderleggen. „De Militaire Willemsorde*, die daarna volgde, liep goed ran stapel, en hadden wij ook de rol van Frans liefst ietwat kalmer zie* opgevat, dit kou aan het gebeel niet schaden; «van Balen» en zyn kleinzoon ontlokten menige traan, terwijl bet slot aangrijpend was. De luid* toejuichingen, welke aan de vertooners ten deel vielen, waren dan ook wel verdiend. „Dé historie van een Koekenpan*, dia als uatnkje door den auteur en zijne echtgoaootc werd opgevoerd, gaf ruimschoots stof tot lachen, en ook zy werden verscheidene malen teruggeroepen. Wij eindigen met den wensoh, dat het der kamer steeds moge welgaan. Naar wy vernemen, zal da zoogenaamde weten schappelijke cursus bij het leger vervallen en zullen de korpsen worden ontheven van de zorg voor de wetenschappelijke vorming van onderofficieren, die naar den officiersrang dingen. Deze onderofficieren zullen voortaau in compaguiën worden vereenigd in de garnizoenen, waar de nieuwe militaire scholen worden gevestigd. De opleiding aan deze scholen, welke zullen worden opgericht te Delft, Haarlem, Kampen en *s Hertogenbosch, stemt in veel overeen met die, welke de cadetten aan de Koninklijke Militaire Academie ontvangen. Te Rotterdam zijn een paanspoorwegdieven ge snapt. Aan bet station der Hcilandsche Spoorweg maatschappij werd Woensdag ontdekt, dflt de wissel- waehters J. C. Dubois en W. F. Spittuler, na aankomst van eeu trein, met een doek met visch onder den arm uit een bagagewagen kwamen, Onmiddelyk werd een onderzoek iugcsteld. De wisaelwaohtera ontkenden aanvankelijk, maar weldra werd een groote schol, in stukken gesneden, in den grond begraven gevonden. Toen bekende Spittuler, maar Dubois bleef ontkennen, totdat een boezeroen met eenige schollen uit een in reserve staand rijtuig 3e klasse werd gehaald. De dieven zyn dadelijk in hunne betrekking ge schorst, en de politie, van bet geval onderriebt, heeft procesverbaal^t$gefl*Een opgemaakt. In het Hbl. wordt met recht gestreden tegen het gebruik van aan de in dienst komende miliciens afgedragen kleederen te geren, vooral voor zooveel betreft die kleedingstukken, die met het lichaam in rechtstreeksche aanraking komen. De volgende 4 punten worden ter toepassing aan bevolen 1. Alle voorwerpen van kleeding, die direct met het lichaam in aanraking komen, als hemden, onder broeken, sokken, handschoenen, halsdassen, worden evenzeer als eetketels, spyslepels, enz. nimmer tegen waarde in de magazyoen ingeleverd of uitgegeven. 2. Alle andere voorwerpen van kleeding en uit rusting, met uitzondering der lakensche kleedingstuk ken, worden alleen tegen waarde ingeleverd en uit gegeven, wanneer deze voorwerpen eene grootere waarde hebben dan de helft der waarde als nieuw. 3. De lakensche kleedingstukken worden alleen tegen waarde ingeleverd en uitgegeven, wanneer deze voorwerpen eene grootere waarde hebben dan een derde der waarde als nieuw. 4. Goederen van schuld hebbende militairen, die den dienst verlaten, zullen, wanneer zij niet tegen waarde worden ingenomen, zonder waarde worden ingeleverd en ten voordeele van het ryk worden verkocht. De wereldtentoonstelling te Londen in 1851 telde 13,917 tentoonstellen en werd bezocht door 6,039,195 personenzij was gedurende 142 dageu open. Die van Parys in 1855 telde 23,954 tentoonstel len en ontving 5,162,330 bezoeken; zij aas 200 dagen open. Die van Londen in 1862 telde 28,650 tentoon stellen en werd bezocht door 6,211,103 penonen; zij was 171 dagen open. Die van Parys in 1867 telde 50,226 tentoonstel len en 10,200,000 bezoeken; zy was 210 dagen open. Die van Weenen in 1873 telde 42,584 inzenden en werd bezocht door 7.254,687 penonen; zy was 186 dagen open. Ten slotte, de tentoonstelling van Philadelphia in

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1