Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. •s, dgieter, i:iH. N? 2133. 18?8. .A1TD BINNENLAND- fyrnkig £8 April IEP. MACHINES kelen, trQzen. >pin£ ril 1878 Hullenlaiidscli Overzicht. FC TUIT 5GEN,» VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. GOUDSCHE COURANT ien te helro den Notaris, óssen FOR- r. KIST te 3 stuks 1.95; «rel als MKA- Poilet- enaatn laarbij als de rREÜ- !HOÜ- ■en L, irotna- I inerale rfraait i bezit» e eene ie huid en te 1 zacht or het uiduit- ren >r ■e. da, zal ten openbaar bij Verkoopen: 1OF8TEDE or GERRIT e in Woon- mis, Schuur, rg en verdere end WEI-, en liggende nabij Gouda, 490, 491, 1. 154, 264, 272, 273, ter grootte Centiaren. adeljjk te IdépÓt, kt. by IHJ deze Courant behoort een Bijvoegsel. "BUITENLAND. De berichten lijn niet gunstig, noch voor den vrede in het algemeen, noch voor de Russen in het bijzon der. Prins Gortscbakoff is ziek en ook prins von Bismarck. Hij lydt, naar men meldt, in lichten graad, aan gordelroos. In Rusland heerscht blijkbaar eene gtstiug en iu Rnmeiiê is ouder de Mohammedanen een opstand uitgebroken tegen het Russische gezag. Terwijl de Regeeringon twisten en de diplomaten onderhandelen, gaan de volken gebakt onder den druk der crisis. Geheel Europa verkeert in een lijdenden toestand, zoodot men moet verlangen naar eene beslissing, hetzij dan vrede of oorlqg. De schuld van den langen duur der crisis- komt thans voor rekening van Engeland, dat er bet minst door lijdt en Rusland uitput. Toch gevoelt ook Groot Brit- tanuië den terugslag van hetgeen het anderen be rokkent. De algemeene kwijning in handel en njjverheid, de vrees om iets te ondernemen, doet zich allerwege gevoelen en veroorzaakt voor vele takken van industrie stilstand of achteruitgang, waarvan de gevolgen zijngebrek aan arbeid en daling van den standaard van het arbeidsloon. Dit gevoelt Engeland eveneens als Duitschland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Volgens een telegram uit Petersburg is het plan van een voorloopig congres, of zoogenaamde voor- cjufereutie, niet opgegeven, maar van karakter ver andert. Het eerste denkbeeld was, naar men weet, dat op die voor-conferentie de grootste moeilijkheden zouden worden uit den weg geruimd, zoodot het cougtes slechts aan de getroffen schikkingen een at’doenden vorm zou hebben te geven. Men schijnt te hebben begrepen, dat dit niet ging én de uit- noodigingen ter conferentie, die reeds gereed lagen, zijn dus niet door Duitschland verzonden. Thans wordt eerst door de kabinetten over de voornaamste punten van gedachten gewisseld en wanneer men het daarover eens is, zal de voor-conferentie bijeenkomen, lutussclten slechts om de formule van uitnoodiging voor het oongres te ontwerpen. De Agenct Ruu beweer;, dat de vertrouwelijke onderbandelingen op den vriéndsohappelijksten voet worden voortgezet en over het geheel genomen, krygt men nit zijne mede- deeling den iudrak, dat men te Petersburg nog volstrekt niet wanhoopt aan het welslagen deronderhandeliugen. Zonderling lutusschen ie, dat men niet verder hoort van net voorstel tot gelijktijdige ontruiming der nabijheid van Kouaiantinopel, en dat aan het eind der mededeeling, als ware dit eene vrij onverschillige zaak, gezegd wordt, dat Engeland eigenlijk meer ver langt, dan de erkenning van het Europeeseb karakter der vraagstukken, door de jongste gebeurtenissen in het Oosten in bet, leven geroepen. Reeds vroeger hebben wij opgemerkt, dat meu in dé officieuze berichten uit Petersburg den staat ven zaken gunstiger schijnt op te vatten, dan elders het geval is; of daarvoor grond bestaat, moet nog binken. Het protectionisme schijnt in Frankrijk er minder gemakkelijk in te,willen daif in Duitschlandde Mi nister van Financiën hield, zoo als wy reeds mee deelden, een uitstekende rede ten gunste van den vrijhandel, en nu blykt dat van al de Kamers Van Koophandel, die haar gevoelen hebben meegedeeld over bet nieuwe tarief van rechten, slechts één namelijk Kouaan zich heeft verklaard tegen den vrijhandel; ook wenschten de meeste Kamers de vernieuwing van de bandelsvsrdragen en kwamen op tegen het veran deren der tarieven, omdat daardoor aan de vastheid in den handel afbreuk zon worden gedaan. Maandag komen de Fransche Kamera weder bij een de Senaat moet het belangrijke spoorwegout- werp behandelen, dit door de rechterzijde heftig zal worden bestreden. De Kamer moet nog over 40 verkiezingen beslissen, waarvan voor 25 verwerping, voor 15 goedkeuring is voorgesteld. Morgen wordt er Ministerraad gehouden, waarin, naar 'men zegt, de vraag zal worden besproken, of er middelen kunnen wordeu aangewend tégen bet buitensporig opdryven der prijzen tijdens de tentoonstelling men spreekt nu reeds van verhoog*ng van 25 en 100 pCt. in de logementen. Evenmin als ‘t Enropeesche congres kan het Oosten- rijksch-Hongaarsche Augleick tot stand komen, 't Schijnt onmogelijk tegenwoordig international quaesties op te ruimen. De reeds vergevorderde on- derhandeliugen tussoheu Cis- eu Transleitbanië zjjn thans weder afgestuit op de qua -stie der verdeeling van de gemeenschappelijke rijksschuld van 80 millioen. In het daartoe strekkende ontwerp was voorgesteld, dat Oostenrijk 50 en Hongarije 30 millioen van die schuld voor hunne rekening Zou nemen. Van ieder parlement der beide rijkslaudea was eene deputatie aangewezen, om te trachten orer dit punt tot over eenstemming te geraken, doch dz door haar gehouden conferentie heeft tot geen resultaat geleid. Men kon het niet eeus worden, eu daar toch beide partijen eene beslissing wenschen, sprakcu zij eenparig liaar gevoelen uit, dat slechts eene oplossing door het initiatief <|er regeering mogeljjk is. Men onderstelt thaus, dat binnenkort de delegaties weder zuilen wor deu opgeroepeu sn alsdan eene poging zal worden aangewend, om de zaak, waarover de parlementaire colleges het nog niet eeus koudsn worden, van hooger hand te regelen. Reeds meermalen is in den luatsten tijd in Duitsch land een gerucht iu omloop geweest omtrent eene reorganisatie van het bestuur van Elzas-Lothariugen. Deze landen staan noch ouder ouroiddellijk rijksbe stuur, eene regeling, die torn ze iugeateld werd, voor loopig is genoemd. Men wil nu, dat by de Duitscbe regeering het plan bestaat om een Groot-bertogdom Elzas-Lotharingen te Stichten, dat oaderaoaversiniteit zon staan van den keizer en jkpof eeu der prinsen als piaatsserazager des keisetdtzou bestuurd worden. Het zou lid zjjn van den Dnitscheu boud en binnen de grenzen der bontlswetten zijne eigen zaken regelen. De liberale pers in Duitschland dringt sterk aan op de verwezenlijking vau dit denkbeeld. Verscheidene groote fabrikanten te Christiania hebben zich genoodzaakt gezien de arbeidsloouen te verminderen, tengevolge waarrao Maandag- en Dins dagavond jl. een ernstig oproer is uitgebroken. De politie was al spoedig onmachtig tegeuover een menigte van 5000 meuschen, en moest weldra door cavalerie, later door een halve batterij artillerie, worden bijgestaan. Met blanke sabel eu gevelde bajonet kon éindelijk de orde worden hersteld. Voor eeu land als Spanje sou de rust, die elders in de politiek heerscht, dubbel heilzaam wezen, daar het meer dan eeuig ander, behoefte heeft aan ontwikkeling zijner financiëele eu economische hulpbronnen. De politiek heeft er echter nog den boventoon en 't is waar, ook op dat gebied heeft Spanje nog menige voorziening noodig. Vóór het zomer-reces in Juli zullen de Cortes nog behandelen de wetsontwerpen op het openbaar onderwijs, de pers, het recht van vergadering en tot vaststelling van het budget, ter wijl by de hervatting der werkzaamheden in October, aan de orde zal komen het wetsontwerp tot wijziging van het kasstelsel. De langverwachte Encycliek van Leo XIII is eindelijk verschenen, het stuk heeft veel overeen komst met de eerste Allocutie, door Z. H. uitge sproken de protesten van Pins IX worden herhaald, maar de toon ia een geheel andere dan onder Leo's voorganger werd aangeslagen, bet uitdagend ver- wenschen van de moderne maatschappij ontbreekt, en veeleer vindt men nu en dan een woord van weemoed over het wegsterveu van bet oude régime, over bet verdijnen van bet gezag, dat de moderne maatschappij ten ondergang voert. GOUDA, 27 April 1878. De bekende G. de Vee uit Waddinxveen, wiens cassatie den Isjen April jl. door den Hoogeu Raad ie verworpen, heeft zich by verzoekschrift tot Z. M. den Koning gewend, om gratie van de levenslange tuchthuisstraf te bekomen. Benoemd tot hoofdonderwyzer aan de .openbare school te Zegveld J. Kleiuendorst, hulponderwijzer alhier. De gemeenteraad van Alkmaar heeft benoemd tot stads-apotheker, den beer van Biel alhier. Het adres van wege de ingezetenen van Gouda aan de Tweede Kamer, adbaesie betuigende - mhT dat van den gemeenteraad, betreffende *t wetsont werp tot verbetering van den waterweg ran Am sterdam naar Rotterdam, is reeds door velen onder- teekend en wordt morgenavond veracudea. Intnsschen vinden zij, die hunnen naam daaronder nog niet plaatsten en dat nog verlangen te doen, daartoe gelegenheid en wel morgen (Zondag), den gebeden dag, by den voorzitter van Burgerplicht, Mr. F. J. Snel, alhier. Het is heden een feestdag voor een onzer stad- genooten, waarvan wy gaarue melding makeu. Het is nl. heden veertig jaar geleden, dat J. van Breukelen iu dienst kwam by de firma A. de Jong Zonen en al dien tijd trouw en eerlyk zich van zijne plichten heeft gekweten. Eeu dergelyke langdu rige plichtsvervulling zeer gunstig afstekende by de wijze waarop veis andere ondergeschikten zich meenen te moeten aanstellen maakt aanspraak op waar- deering. Dat begreep ook het bestuur van hei Depart. Gouda der Mentechofpij tot Not e» Algemeen. De president en secretaris van ons Depart, hebben zich beden naar den jubilaris begeven om hem te oomplimenteeren en hem de aangename mededeeling te doen, dat hem Dinsdag a. st. een zilveren Medaille vanwege «het Nu'.* zal worden overhandigd. Toen eenigen tijd geleden de Gouthcie Orekeet- Fereeniging werd opgericht, werd deze van verschil lende zijden met ingenomenheid begroet. Daardoor werd zoo heette het, en zeer terecht voorzien in een bepaalde behoefte en de goede poging om bet aantal gezellige avondjes aan kunstgenot gewyd, te vermeerderen, verdiende waardeering. Zoo sprak men en toch wat bleek Dat de deel neming en syrqpathie niet voldoende waren om de vereeniging te vdoen bloeien. Velen van hen, die alleszins in de termen vielen om lid te worden, werden geen lid en toch ligt het in den aard der zaak dat eerst bij algemeene deelneming een dergelijke vereeniging in een stad als Gouda, kan blyven bestaan. Het zou dan ook zeer te betreuren zijn, als zy moest worded opgeheven gn toch, er zou gevaar voor zijn, tenzij de nieuwe pogingen door 't Bestuur aangewend om dat te voorkomen door de Goudsche ingezetenen wérden ondersteund. Wij wijzen daarom met aandrang op het concert door de Orchest-Vereeniging Zondag 5 Mei e; k. te geven in „Ooi Genoegen,terwijl de ingezetenen op nieuw worden uitgenoodigd door middel van circulaires om als lid tot de vereeniging toe te treden. - s Tot genoemd concert hebben zoowel zij, die reeds lid zijn, als zy die zich als zoodanig opgeven voor het nieuwe seizoen 1878/79 ergen toegang. Laten wij de jeugdige vereeniging onzen steun niet onthouden I Laten wy met vereende krachten haar in 't leven trachten te houden en laten-wjj haar, die ons reeds verscheidene hoogst aangename, recht gezellige, werkelijk genotrijke soiréca verschafte, in de gelegenheid stellen ook voortaan mede te wer ken tot bevordering van kunstgenot ia ons midden 1 Dinsdag den 80n April 1878, des nsmHdags te». 1 ore, teu einde te behandelen Een voorstel om gedurende de tentcepsfrUipg e» het Congres der Nedsrlandiche Maatrebsppfi rm Nijverheid in Juli e. k. Bendeleden van het Hoofd» bestuur en de afgevaardigden vrijen toegang te ver» kenen tot bet Museum vaa Oudheden. Een voorstel tot koetelooze openstelling van de bad- en zweminrichting voor minvermogenden. Eeu voorstel tot het beschikbaar stellen van gel* den voor de verhooging van het Jaagpad.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1