I Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I 4 N? 2134. BUITENLAND. 1878. BINNENLAND- Woensdag 1 Mel. i I Kennisgeving. Bultenlaiidsch Overzicht. I I I hÉ 3 4 GOUDSCHE COURANT. worden tegen de moderne maatschappij in haar geheel. Omtrent de wereldlijke macht beroept Leo zich op de verklaringen en protesten van zijn voorganger, die hij wenscht te handhaven. Een groot verschil open baart zich echter daarin, dat de nieuwe paus geen beroep op de mogendheden doet om hem in het bezit van den kerkdijken staat te herstc Hen. Daarmede vermijdt hij in de encycliek alle vijandig karakter tegen Italië. Algemeen uitgedrukte meeningeu eu wenseben kunnen immers niet als zoodanig gelden. De Heilige raclet heeft zich dus zoover doenlyk vrijheid behouden in zijne aanstaande onderhande- lingen met verschillende staten omtrent den vast te stellen modut vivendi. Hij gaat thans eene voor zijne gezondheid noodige rust nemen ergens buiten Home; waar is nog niet zpker. In de Oostcuryksche politieke wereld worden groote zaken voorbereid. Op de eene of andere wijze wil men het Auegleich binnen korten tijd tot stand bren gen, ten aanzien van de buitenlandsche politiek zal een meer bepaald programma worden voorgesteld en aan de goedkeuring der delagatiea worden ontworpen terwijl eindelijk het krediet van de 60 millioen zal worden aangesproken. Hoe moeielijk het is een eenigszins goeden en bil lijken grondslag te vinden voor de toekenning van het stemrecht, ondervindt men in Spanje evenzeer als in ieder land. Daarby komt nog, dat de in wendige toestanden in Spanje over het algemeen op ecu veel lager peil van ontwikkeling staan en toch schijnt men er eene poging te willen aanwen den, waarvoor vrg wat hoogerataande naties zijn teruggedeinsd, nl. de aanneming van het beginsel van capaciteit als vereischte voor stemrecht. De commissie van rapporteurs der Kamer over een aan hangig wetsontwerp heeft nl. voorgesteld, hei stem recht toe te kennen aan hen die kunnen lezen en schrijven en 25 pesetas directe belasting betalen. GOUDA, 30 April 1878. 4 Voor eenigen tyd hebben wij een schrgven van de Kamer van Koophandel aan B. en W. opgenomen over den toestand van het Stoombootenveer aan de Vest. Thans zullen maatregelen worden genomen om te verhinderen dat) het publiek inzage neemt van het bij den commissaris berustende aanteekenboek en van de adressen, die ter verzending aangeboden worden. De overige'voorstellén van de Kamer van Koop handel zijn aangehouden tot eene beslissing gevallen is over den waterweg van Amsterdam naar Rotterdam. Naar wij vernemen heelt de heer W. Hóogendyb'*n?\ Wz., zijn ontslag genomen als Lid van de Kamet^ V van Koophandel alhier. Eigen Haard bevat in rijn jongste nummer o. a» een hoogst interessant artikel van den luit.-ter-zee Koolemans Beijnen, over de Willem BarenU (met drie gravures toegelicht), de richting, welke de expe ditie vermoedelijk volgen zal, en het doel en de te verwachten resultaten. O. a. toont de schrijver aan, dat en waarom een kleinschip de voorkeur verdiende boven een stoomschip. De Eerste Kamer heeft gisterenavond bate werk zaamheden hervat. De laatstelyk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen zijn naar de af* dedingen verzonden. Bij de acte-exÈrnena voor het lager onderwijs te ’s Hage zyn Zaterdag als hulponderwijzer 12 eandi- daten toegelaten waaronder de beeren. P. J- Drieqten» nit Langeruigeweide cn J. W. van Straatcn,’ uit Barwoutswaarder. INRIGTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETÉOUDEBS der ge meente Gouda; Gelet op art. 6 en -1 der vet van den 2n Junij 1875, (StaaiMad No. 85). Brengen ter algemeene kennis, dat op de Secretarie ter visie ia gelegd een verzoek, met bijlagen, van de Gebr. A. en P. de Raadt om vergunning tol bet plaatsen van een Stoomwerktuig in het perceel gelegen aan de Peperstraat, wijk K. No. 7/8 kadaster sectie D. No. 501. Dat op Zaterdag den lln Mei 1878, des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis, gelegenheid is om be sware* tegen de gevraagde vergunning in te brengen, e* dat gedurende drie dagen vóór dien dag, op de Secretarie der gemeente, van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen. Gouda, den 27n April 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. Dagen en weken gaan voorbij, maar in den stand der Oostersche quaestie komt maar geen verandering. De onderhandeliugen blijven eindeloos voortduren, doch zonder eeuig zichtbaar resultaat. Althans voor zoover men af kan gaan op de berichten, waarvan voortdurend vele leugenachlig worden bevonden. Engeland werpt steeds nieuwe bezwaren op, als wilde het tijd winnen voor krijgstoerustingen en Buslands positie wordt hoe langer boe bezwaarlijken In dien staat van zaken kan het geeu verwondering baren, dat Rusland steeds loegeveuder wordt. Indien het voldoet aan het verlangen van Engeland, om het tractaat van San Stefano onvoorwaardelijk op een congres in behandeling te brengen eh de regeling der Oostersche aangelegenheden onderwerpt aan de beslissing der mogendheden, kan het zeker wezen toch altijd nog aanmerkelijke resultaten van' den oorlog te zullen erlangen, terwijl het gevaar loopt, dat door een nieuwen oorlog het geheele tractaat van San Stefano wordt vernieuwd. De Czaar schijnt nu weder besloten den weg van rechtstreeksche onderhandeling met Engeland te be proeven. Aan de Timet althans- wordt uit Petersburg ge meld Er bestaat eenige grond voor het gerucht, dat Bismarck zijn rol van bemiddelaar heeft neder- gelegd, omdat de gelijktijdige verwijdering uit de nabijheid van Konstantinopel in beginsel is aange nomen. Men gelooft, dat de onderbandelingen over de bijzonderheden gemakkelijker rechtstreeks kunnen gevoerd worden. Rusland is bereid de onderhande- lingen rechtstreeks voort te zettenhet wenscht tens vredelievende beslechting en is geneigd elke schikking aan te nemen, waardoor het hoofddoel van den oorlog wordt bevestigd, en eene matige schadeloosstelling, wordt verzekerd. Wat de annexatie van Bessarabië betreft, zou men zich met. het door Russen bevolkte deel tevreden stellen. Eene vredelievende oplossing is echter dan alleen mogelijk, wanneer bij de onder- handeliugen het punt aangaande de onderwerping van het ganache verdrag wordt vermeden, omdat in dit voorstel eene vernedering ligt. Do berichten nit Konstantinopel over den opstand in Rumeuië Wijven verontrustend en het spreekt nage noeg van zelf, dat men bet gewicht der zaak niet zal verkleinen. Te Weenen wil men weten, dat daar rdude in bet begin van deze maand de aandacht werd gevestigd op de beroering onder de bewoners ,an bet Rhodopegebergte, welke, naar men beweerde, joor Engeleche agenten werd aangestookt. Deze ffnren ook in Macedonië cn in Albanië werkzaam maar ze vonden hier het beste terrein, daar in het gebergte nog een groot aantal achterblijvers zijn van het leger van Suleiman-paohg. Men had niet ver wacht, dat het zoo spoedig tot eene „uitbarsting zou komen cn hield ook de berichten voor zeer overdreven. Van zelf spreekt, dat men daarover te Weenen al evenmin kan oordeelen als hier en men den loop der gebeurtenissen zal moeten afwachten, om te kunnen nagaan, of de beweging inderdaad zoo be denkelijk is, als ze in sommige berichten wordt voorgesteld. De opperbevelhebber van het Russische leger in Turkije, grootvorst Nicolaas, is definitief ontheven om redenen vau gezondheidhij wordt zooals men weet, vervangen door Totleben. Met Bismarck gaat het goed vooruit, maar het zal toch nog weken durven vóór hij Friedrichsruhe kan verlatenKeizer Wilhelm, die om den politieken toestand zijn reis naar Wiesbaden reeds opgaf, komt de ziekte van den Rijkskanselier zeer ongelegen. Met belangstelling wordt de aanstaande zitting der Franscbe Kamer tegemoet gezien, daar in den senaat pogingen worden aangewend om het wetsont werp tot aankoop vau spoorwegen, dat door de Kamer is aangenomen, te verwerpen. Over het algemeen echter zal de zitting weinig belangrijks opleveren. De tentoonstelling zal veel tijd kosten en van ernstige werkzaamheden weerhouden. Tot 1 Mei blijft de Italiaansohe Kamer der Afgevaar digden gesloten en heeft het ministerie den tijd tot voor bereiding van den parlementairen arbeid. Al de ministers zijn thans te Rome aanwezig en ijverig werk zaam, vooral de minister ran fiaanciën, de heer Seismit- Doda, die (volgens een brief uit Rome aan de duge- iarger AUg. Ztg.) den nioeifijksten arbeid heeft. «Indien het waar is" zegt de briefsohrjjrer, «wat de meest bevoegde kenners van het Italiaanscbe financie wezen beweren, dan is de geldelijke toestand thans zeer onbevredigend. De laatste maanden van het be heer van Depretis zijn voor Italië alles behalve voor- deelig geweest; de opbrengst der meeste belastingen is verminderd, en de yerboogiug der tabaksbelasting, waarvan men zich jaarlijks 14 millioen meer beloofde, beeft tot dusver geenszins aan de verwachting beant woord. Daarbij zijn, naar men beweert, uitgaven gedaan, welke niet gedekt zijn, zooals bet bespringen vau de gemeenten Florence en Napels. Het zal deu beer Seismit-Doda vrij wat moeite kosten, om eene begrooting aan te bieden, waarin het evenwicht tus- sohen de ontvangsten en de uitgaven wordt bereikt; doch van een vermindering der drukkendste belastin- tingen, zooals die op het zout en het gemaal, zal wel geene sprake kunnen zijn, ofschoon het miiiisterie- Cairoli dit in zijn regeeriugsprogramma had toegezegd." De nieuwe paus beeft dezer dagen, zooals men weet, aan alle prelaten en bisschoppeneen rondschrijven ge richt. Deze epietola encyclica onderscheidt zich vooral vau de documenten van dien aard onder den vorigen paus door een gematigden toon. Bij de algemeene belangstelling in alles, wat licht geven kan qmtreut de door Leo XIII te volgen politiek, trekken in de encycliek reeds dadelijk twee puuten de aandacht: de stelling die de pausluneemt tegenover de regeeriugen, met welke .de llpilige Stoel in conflict is en de termen, waarin hij Muspraak maakt op de wereldlijke macht van het pausdom. Omtrent het eerste punt beklaagt het stuk zich over de voorstelling, die vau de kerk gegeveu is, als ware zij de vijandin der beschaving. «Vandaar de betreu- renswaardige wetten bij verschillende natiën, die de goddelijke inrichting der kerk vernietigen; vandaar minachting voor bet bisschoppelijk gezag, hinderpalen tegen de uitoefening der kerkelijke plichten, vernieti ging der geestelijke orden, verbeurdverklaring van goederen, uie bestemd sjjn de dienaren der kerk cn de armen te voed®vandaar ook die teugellooss vrijheid van onderwijs door schrift en woord, terwijl het recht der kerk tot opvoeding en onderwijs der jeugd op alle wijzen geschonden en krachteloos gemaakt wordt." Deze meeningeu, op bet standpunt der kerk zeer begrijpelijk, zijn echter alleen in algemeene termen uitgedrukt; geene instellingen van eenig bijzonder land worden er in gegispt, en geene regeeriug in bet bijzonder behoeft aanstoot te uemeit aan stellingen, die verkondigd Geden. Staten van Zuid-IIolland fiffeben bevel ge geven lót hei oprichten van een openbare sdtool in dc gemeente Rietveld bjj Woerden. Het IPeelttlod M RecKi meent thans voor zeker te mogen houden, dat de minister van justitie zich ernstig bezighoudt met het wetboek van straf-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1