Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BOUW. SG. ING HIT 'ING, 1878. BUITENLAND. Woensdag 8 Mei. el 1878, CUT. ioski. MEE, y Zonen, r, GOUDA, arde laatste e in duur- overtreffen, lartoutsenz. zout. Parlementaire Werkzaamheden. in dien geest na de verkregen inlichtingen met lliiiteiilaiidsch Overzicht. wordt ?nz. L. Kón ur, JAST, De ingending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. GOUDSCHE COURANT. sich met den i franco aan- welwillendheid door de kamer zal ontvangen Twee dagen zjjn reeds besteed aan het onder- ;er onderwijs. de kamer haar eüer voor eenigei door haar met belangstelling j Prins Hendrik is kennis genomen equipage, EN, TUI-. ntal kleinere w. TELLING 1 RDRECHT dsche Maat- ;nheid van de SCHAPEN, te Dordrecht >,000 Loten, .et Lot. ondergetee- ekomen zijn. N VAN rden afgele- jes van vijf n Ned. on», Prjjs, voor- ens de Wet ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nomruen VIJF CENTEN. erde orders r lz. ida. ge- uit de gedaehten- i de meer derheid heeft, is het »men”, «eenige leden”, ig bekende feen zeker alcing, hart- baar in 1/4 Cent en ,b|j J. B. <p bij A. J, De uitgave'dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is f 1.75, franco per post 2. toch zwaarder gemaakt, zoo roept hij weemoedig uit, en die uitroep zal zeker weerklank vinden bij zoovelen die thans weder door de verschil lende commissiën te licht bevonden worden. De tweede nota, van anti-revolutionaire zjjde, door acht leden geteekend, waaronder de afge vaardigde uit ons district, de heer Bicbon van IJselmonde, bevat een aanbeveling van het restitutie-stelsek en verder een protest tegen de geheele voorgestelde regeling. Of het bestaanbaar is met de Christeljjke liefde woorden te schrijven aan het adres der kweekscholen, zooals in die nota voorkomen mogen die heeren verantwoorden. .Zoolang de regeering”, voo leest men, geen waarboven geeft dat die kweekscholen niet be stuurd worden door mannen, die met bet chris tendom ja met bet geloof in God en aan de onsterfelijkheid ten eenen male hebben gebroken kunnen ernstige christeljjke ouders hunne kinde ren niet in die scholen laten opleiden, en zijn de onderwijzers daar opgeleid, alleen vertrouw baar voor hen, die eveneens met het christendom en met dat geloof gebroken hebben.» Zulk een taal in een staatsstuk is vrij goed in overeenstemming met de Mei- of Juni-bewe- ging die men als naklank der April-beweging wil organiSeerenalleen zullen nu de tegen standers van gisteren de bondgenooien van heden zjjn. Een algemeen petitionementkan men het overeenbrengen met de souvereine macht den koning bij de gratie Gods verleend? Maar vooreerst genoeg over dit onderwerp. De Eerste Kamer heeft tal van wetten gere gistreerd. Alleen de wet tot wijziging van eenige bepalingen der wet tot regeling van het notariaat en de al of niet beëediging der be- I eedigde translateurs lokten eenige discussien uit. Nog een paar ontwerpen in de zitting van I Maandag en dan kan dit gedeelte der verte genwoordiging weder voor eenigen tijd rust nemen. Dat ook door haar met belangstelling j van het wetsontwerp ter goedkeuring van het huwelijk van Prins Hendrik is kennis genomen behoeft wel niet vermeld te worden. - welwillendheid door de kamer zal ontvangen Na een kort reces is de tweede kamer inde worden. afgeloopen week weder bijeengekomen, en in Twee dagen ziju reeds besteed aan het onder- de eerste zitting ontving zij reeds een wéte- zoe*c t*er kanaal-wet, een ontwerp van grooten ontwerp tot goedkeuring van het voorgenomen omvang, waarbij allerlei belangen ter sprake hnweljjk van Z. K. H. Prins Hendrik. v 1 J"1 J Met ingenomenheid ontvangen, hechtte de tweede kamer reeds in de zitting van Donder dag daaraan haar goedkeuring. Spoedig zal das weder een prinses in de residentie de honneurs waarnemen en eenigszins het verlies kunnen vergoeden dat niet slechts de residentie maar het geheele land door het afsterven onzer veel geliefde koningin geleden heeft. Zjjn, naar aanleiding dier aanstaande gebeur tenis, klachten geuit en wenschen vernomen, heeft men de voortdurende afwezigheid van den troonsopvolger betreurd, wjj mogen ver wachten dat dit vorsteljjk huweljjk heilryk zal zjjn voor het koninkljjk huis in het algemeen en voor den beminden prins Hendrik in het bijzonder. Het hartelijk en welgemeend welkom dat der prinses hier te lande zal toegeroepen worden, moge haar een bewjjs zjjn, dat het Nederland- i Nog lang haar gemaal toegeroepen worden, „n, dat het Nederland- sche volk prijs stelt op hare komst. Nog lang moge zjj in de gelegenheid zijn haar gemaal te steunen in alles, wat door hem ondernomen wordt om de welvaart te bevorderen Een eenvoudig wetje in het belang der coöpe ratie werd na korte discussie mede aangenomen; het betrof een aanvulling van art. 16 der cooperatie-wet om te bepalen, dat de rekening en verantwoording van het bestuur van coöpe ratieve ondernemingen vrijgesteld zullen zijn van zegel en registratie. De discussie betrof minder de wet, die met algemeene stemmen werd aangenomen, dan wel andere bepalingen, waarvan men wijziging noodig achtte, om de oprichting dier vereenigingen te bevorderen. De heer Goeman Borgesjus was de tolk der voorstanders van de coöperatie, hij drong aan op meerdere wijzigingen in dige wet, vooral op het wegvallen der bepaling, dat een notariëele acte van oprichting noodig is. En gaat men na, dat zulk een acte minstens f 40 a f 50 kost, dan is dit niet zelden een onoverkomelijk bezwaar voor instellingen, die door de spaarpenningen der minder gegoedeu moeten worden tot stand gebracht. Oordeelde de minister dat bezwaar van minder belang, omdat hij vertrouwde dat heeren notarissen wel zoo philantropisch zouden zjjn om die ver eenigingen op geen te groote kosten te jagen, de heer Borgesius merkte terecht aan, dat bij zulk een zaak, van philantropie geen sprake mag zjjn, waarom hij zich voorbehield het initiatief tot wete-herziening te nemen, indien de minister daartoe niet wilde overgaan. Kón bjj de behandeling der wet in 1876 een amen dement in dien geest slechte 12 stemmen ver werven, -Waaronder die van den tegenwoordigen minister, men mag verwachten, dat een wijziging wéte- zoe'c der kanaal-wet, een ontwerp van grooten 1 OIRVAM WAArhil nllorlpt Kolnrvrron onrolrn komen; zal dit onderzoek onpartijdiger zijn nu het na het reces geschiedt? Zoowel de waterstaat als de handel, zoowel de defensie als de financiën moeten gehoord wordenvroeger verkregen rechten moetdh zoo mogeljjk in overeenstemming gebracht worden met de belangen van den tegenwoordigen tijd, waarljjk er behoeft niet sens van eigenbelang en districtebevoordeeling sprake te zjjn om dit onderwerp tot een der moeielijkste te maken. Zal het nog in deze zitting vastgesteld worden Een hoogst belangrijk stpk is er in de afge loopen week openbaar gemaakt, namelijk het voorloopig verslag op de wet tot herziening der regeling van ons lage lu 54 bladzijden geeft dachten omtrent de voorgestelde regeling. Is het hoogst moeilijk om i' wisseling op te maken welk gevoelen »vele leden” een hoogst onzekere wegwijzer om omtrent den uitslag der discussien een gevolg te trekken, met zekerheid is uit het verslag op te maken dat de groote meerderheid de beginselen waarop het ontwerp rnst ten volle goedkeurt, dat men alleen verschilt in de bijzonderheden. Men wil krachtige handhaving niet alleen, maar ook verbetering der openbare school, men verschilt somtijds slechts in de middelen om dit doel te bereiken. De groote meerderheid,» zoo lezen wij aan het slot der algemeene beschouwingen, «kon niet anders dan met de hoofdstrekking der voorg# dragen wet ingenomen zijn. Overtuigd, dat de volksschool zooals men die in 1848 en 1857 heeft gewild voor een natie als de onze past en in 't belang der algemeene beschaving en dejèug- I volksontwikkeling krachtig moet worden ge- >epaling 1 handhaafd, juichte zij de poging toe om aan de hoogere eisehen, die zich allengs met opzicht tot het onderwijs op die school hebben doen gelden, te voldoen? Oyer de vraag in hoever die poging des ministers in alle opzichten geslaagd is bestond verschil van meening, zooals bjj de behandeling der afzonderlijke deelen van het wets-ontwerp verder zal blijken.” Twee nota's, een van katholieke, een van anti-revolutionaire zijde zijn aan het einde van het verslag opgenonren. De heer van Nispen dringt aan op de confessioneele school, of althans op ruime subsidiëering van het bijzonder onderwjjs, terwjjl bjj eenige hoogst bezwarende bepalingen afkeurt. Zoo vindt hij de bepalingen omtrent het hulppersoneel overdreven en betreurt het dat de macht der gemeentebesturen in onderwijs zaken verminderd wordt. Waarom de eisehen De onderhandelingen worden voortgezet en men acht de kansen op ’t behoud des vredes eer ver meerderd dan verminderdvan de Engelsche ministers werd vernomen dat Engeland zorgvuldig alles ver mijden zal wat tot een conflict aanleiding zon kunnen geven en thans zegt de corespondent van de Time» te St.-Petersbuilg, dat ook Rusland dit doen zat, zoolang nog slechts eenige redelijke kans op eene vreedzame oplossing blijft bestaan. Men kan dns veilig zeggen, dat de tegenwoordige toestand van onzekerheid nog geruimen tijd zal voortduren. De ^c/nce rune geeft dan ook voorloopig een

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1