Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. SU,, IDSB1ER chadeljjk. ter a BLN; m). p okshoofden, ust voor de I. ft N? 2138. 1878. BUITENLAND. BINNENLAND- Vrijdag 10 Mei. .1 'kooplng OENSDAG n Conibina- 1878, beide ten huize srbergier te Bultenlandsch Overzicht. v X De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave- 1 O -CzOON, n 15 Au ra. worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. iterdam, F 250. NGEN. inkamt. a ten kan- P te Ou- ten ik. I, MAN. "togen bouh. BOUW- NG, met s GETIM- BOOM- rtö Wei-, td, in de amen groot* Foolland 1 Bunder Iks in 18 titiën, ver in Notaris, m het erf len 22 Fe- f 2000— 2.20,13 worden s steeds De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is f 1.75, franco per post 2. irvan het 1 armoede :tract. circulatie iaam in krachtig tMALZ- tel, geeft Ie Jevens- Ireigende an of na e krach- n weder na het men de ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS GOUDSCHE COURANT. aan mijnen In de eitting der Rotterdumsche Ajr. Rechtbank van Dinsdag, ^Ferd A. A. T., wonende alhier, beschuldigd yan diefstal Uu nadeele (Ur Stearine Kaarsen Fabriek, veroordeeld tot, 1 jaar gevangenis eenzaam. By de herstemming io bet hoofdkiesdistrict Zeven bergen is tat lid van de Tweede Kamer der staten- generaal gekozen xor R. van de Werk, substituut- vernietigd, namelijk die van den heer Benard te Va lenciennes. Er zijn bij deze gelegenheid opnieuw zulke doorslaande blijken van machtsovertBedijig en knoeierij aan den dag gekomen, dat bet zeer waarschijnlijk wordt, dat na afloop der verkiezingsenquête, de mannen van 16 Mei zich voor den rechter zullen te ver antwoorden hebben. De In dépendance beige vergelijkt deze lieden bij de commune-maunen en zegt//Nog heden woeden de krijgsraden tegen onbekende mede plichtigen der commune; het is niet meer dan recht vaardig dat de hoofden eener samenzwering, die niet minder misdadig in hare plannen was, al liep zij minder bloedig af, op hunne beurt boeten voor hunne schandelijke oiiderneming tegen de vrijheid, de welvaart en de grootheid van bun vaderland." Vleiend is deze opmerking niet voor de Fourtou en consorten. De Kamer heeft met algemeene (473) stemmen het ontwerp van Gambetta en Proust aangenomen be treffende de verhooging van de pensioenen der offi cieren. Haar gewone tactiek volgende, trachtte de rechterzijde du liberale bepalingen van bet ontwerp te overdrijven om dit zoodoende onmogelijk te maken. Zoo wilde zij bijv, de verhooging van de korting op de soldij van 2 op 5 pCt. doen vervallen, hoewel die verhooging aan den Staat jaarlijks slechts 2.867.655 frs. oplevert, terwijl dc verhooging der tot wet is verheven, meer zal bedragen en na zeven- correspondeeren, tenzij door laatstgenoemden aan het tien jaar ongeveer 18 millioen aau de kosten. Natuurlijk misluktetoeleg der conser vatieven. Volgens de Italië is nog niets besliA ten opzichte van de vraag, of de Paus den zomer al dap niet buiten het Vaticaan zal doorbrengen. De partij der onverzoenlijken, aan wier hoofd zich vërserheidene kardinalen bevinden, tracht den Paus te overtuigen dat zulk een maatregel in strijd zou zijn met alle tot dusver gevolgde theoriëeu. Eene tweede partij zou, indien er toe wierd overgegaan, .tal van voor zorgsmaatregelen willen nemen. Eene derde partij, eindelijk, is besluiteloos en heeft nog geen antwoord kunne^ vinden op de vraag, of de Paus den zomer in de omstreken van Rome, dan wel in het buitenland zal doorbrengen. Naar men zegt, zyu uit het buiten land reeds verscheidene aanbiedingen ontvangen, doch met zekerheid is dienaangaande niets bekend. Wat den Paus zclven betreft, hij hoort de verschillende raadgevingen aau, maar heeft zijn meening nog niet doen kennen. Een hoogst belangrijk onderwerp is thans bij den Duitschen Rijksdag aanhangig, nl. dat tot wijziging der Gewerbeoi dnung, waarin geheel nieuwe regelen worden vastgesteld betreffende de verhouding, de be trekkingen en de rechten tusachen patroons en werk lieden, den werktijd, de bevoegdheid om eeuigen arbeid uit te oefenen enz. De arbeid op zon- en feest dagen is in beginsel verboden, doch ziju uitzonderingen voor speciale gevallen toegelaten. De behandeling van het wetsontwerp zou gisteren worden voortgezet. Spoedig wordt in de Oostenryksche en Hongaarsche Kamers de aanbieding van het ontwerp- Avsgleick te gemoet gezien, in den vorm als het in de laatste conferenties der Ministeries van de beide rykslanden is vastgeeteld. De aanneming er van wordt ditmaal als vry zeker beschouwd. Voor weinig landen heeft de spraakverwarring zoo onaangename gevolgen gehad als voor België. Door bet gebruik van de Fransbhe en Vlaamsche falen heeft jaten lang in de rechtspraak aldaar een In het Huis der Gemeenten heeft een levendig debat plaat, gehad over het gebruik van Indische troepen, wat door vele .prekers in strijd met de constitutie werd geacht. De heer Northoote voerde hiertegen aan, dat er elechta sprake wat van ver plaatsing van bet eene gedeelte van het rijk naar het andere. Of men dan deze troepen op Malta laten zou, wanneer het een. tot een oorlog kwam, werd niet gezegd. Bovendien is het van den be ginne af de vraag geweest, of deze Indische troepen eigenlijk wel naar Malta werden gezonden en de Alexsudrynsche correspondent van Daily Newt meent zelfs te mogen berichten, dat toebereidselen worden gemaakt, om deze troepen in Egypte te doen landeu. Voor’ het overige vprat de 'heer Northoote zeer geruststellend. Er was thans (zeide hjj) minder ge vaar dan vroeger voor eene onvredelievende oplos sing. Maar men kon altyd zich bedriegen en daarom waren voorzorgsmaatregelen niet overbodig. Met deze vredelievende wending staat de reis vap graaf Boboewaloff duidelijk in verband. Men ont kent dan ook heden, dat hij zou gegaan zijn om prius Gortschakoff te vervangen en evenzoo wordt een dergeljjk bericht omtrent graaf Adlerberg tegen gesproken. Ook de correspondent van de Standard te Alexandria meldt dat de Indische troepen in Egypte zullen lahden ter bescherming van het Suez- Kauaal. Natuurlijk moet men de bevestiging dezer berichten afwachlen, ofschoon ze geenszins onwaar schijnlijk ziju. Maar als de Indische troepen inder daad naar Suez of uaar Alexandria worden gevoerd, dan zal men toch wel eens den heer Nonhcote vragen, boe dit met zyne bovenvermelde verklaring is te rymen. Voorloopig echter schijnen de berich ten nog slechts hun aorsprong te viuden in de alge meene overtuiging, Jat Engeland plannen op Egypte heeft. Vooral te Port-Said, wwar vier gepantserde sche pen worden verwacht, verkeert men in die meening. Ook te Weeueu toch verkeert men in welonder richte kringen blijkbaar in de overtuiging, dat de reis van graaf Schoewaloff eene zeer vredelievende betekenis heeft. De National Zeiteng vraagt, of graaf Schoewaloff misschien ook over de bestemming der Engelsch- Indiscbe troepen, te St-Petersburg dingen heeft mede te deelen, die, behalve Rusland en de Eugelsohc regeering, niemand weten mag. Verklaren de betrokken :Regeering< n tegenwoordig voortdurend, dat zij zich bij de leiding der buiten- laudsebe staatkunde uitsluitend laten bestureu door eigenbelang, men kan het den Engelschen arbeiders niet ten kwade duiden, dat zij zich op hetzelfde stand punt plaatsen en tegen de politiek van Beaopnsfield opkomen, omdat deze, als leidende tot den oorlsg, tegen hun belang iseen vergadering in dien geest werd te Londen gehouden en door 580 afgevaardig den van arbeidersvereenigingen bezocht. Te Leeds werd een dergelijke vergadering gehouden, welke door 800 afgevaardigden werd bijgewoond. Jl. Zondag zijn van 8 verkiezingen in Frankrijk we der 6 in repnblikeinsohen geest uitgevallende beide andere verkozeneu zijn Bonapartistcn. O. a. is de heer de Rdmusat weder te Muret verkozen. -De Fransohe kamer heeft weer eene verkiezing zoo onhowHmren toestand gehcerscht, dat men zijn toevlucht heeft moeten nemen tot een wettelijke regeling. Meuigmalen gebeurde het, dat bij eene terechtzitting de magistraten, de advocaten, de beklaag den en de getuigen elkander volstrekt niet begrepen en menig vonnis zou misschien anders hebben geluid, iudien men zich beter verstaanbaar voor elkander had kunnen uitdrukken. Door eene speciale w ving is aau de belangen dér Vlaamsche justicia te gemoet gekomen. Hoewel niet op zoo ernstige wyze, doen zich de zelfde^, bezwaren op administratief gebied gevoelen. Oor daarin te voorzien heeft de Regeering thans t^n wetsontwerp aangeboden, betreffende het gebruik der Vlaamsche taal in de administratie, in die pro vincies, waar het Vlaamsche element de overhand heeft. Van de zijde der Walen wellen wel bezwa- ren tegen het ontwerp geopperd, doen deze schijnen te zullen werden overwonnen door een conciliant amendement van den heer Thonissen, om te bepalen, dat in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaa.ideren, Limburg en het arrondissement van Leuven,* de adviezen en mededeelingen van rijksambtenaren aan het publiek moeten worden gesteld in het Vlaamsch alleen, of in het Vlaamsch en Franschdat die ambtenareu met de gemeente- Het Staatsblad n°. 28 bevat d* wet van 5 Mei 11. houdende toestemming tot de huwelijksverbintenis van Z. K H. prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden. Zoo wilde zij bijv, de verhooging j_«jij yyjj J1k j- die verhooging aan den Staat jaarlijks slechts 2.867.655 frs. of ‘J* J pensioenpu reeds in het derde jaar dat het outwerp I besturen ep particulieren in het Vlaamsch zullen correspondeeren, tenzij door laatstgenoemden aan het de schatkist zal Frausch de voorkeur wordt gegeven en eindelijk,J dat in het arrondissement Brussel de correspondentie in het Vlaamsch zal worden gev*rd, indien dit door de gemeentebesturen en de particulieren wordt verzocht. Daar dit amendement in de centrale sectie met algemeene stemmen werd aangenomen, bestaat er alle vooruitzicht, dat op die wijze aan de grieven der Vlamingen zal worden te gemoet gekomen, zonder de rechten der Walen te krenken. GOUDA, 9 Mei ,1878. By de nclc-examen» root het lager onderwijs te ’s Hoge rijn Dinsdag voor de acte in de Fransche taal geëxamineerd 8 candidatcn; 7 werden afgeweten, en toegelaten werd de heer J. van derWeiden, uit Krimpen n/d. Lek. Voor de acte als hulponderwqter deden 14 candidatcn examen; 4 werden afgeweien en 10 toe- gelate», waaronder A. Donker, uit Berkenwoude; M. G. Emeis, uit ReeuwykJ. van der Gissen, uit Zeven huizen; E. C. Lalleman, uit Moordrecht7. Oudenallen, uit Oudewater eu L. W. F. J. van Schaik, uit Schoonhoven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1