Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1878. Np 2139. Jïï BUITENLAND. Zondag 12 Mei. itgere, athe- gebruik MG, :bheid ent. ei 1876. iden. BultenlanM Overzlchl. DE. indigo. N, n. rg- UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA. 1877. De intending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ng in de vacature, ontstaan ten gevolge door den heer T. P. Virulij genomen H**«lykeu. Maanden. Sterfgevallen. Geborenen. dene godsdienstige gezindheden is als volgt: 1881 7 6 1883 (Wordt vervolgd). 4N. worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. van GOUDSCHE COURANT Levend Levenloos 115 53 5 2 10 16 15 13 20 26 12 50 190 19 221 2 9 218 201 76 196 33 411 5 26 410 376 5199 126 386 110 5 16 60 48 59 53 57 43 51 51 31 30 38 61 67 57 75 74 65 54 65 71 58 55 68 63 5-10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 - 70 70 - 80 boven de 80 slijk h. 101 51 4 13 5 14 14 15 31 32 15 46 weduwen. Beide Gesl. 216 104 9 15 15 30 29 28 51 58 27 8 11 7 11 18 8 13 16 15 17 *■18 8 zbaar !in Iden, een voorzien riekstem- eu om Er werden 145 huwelijken voltrokken, dat is 33 minder dan in het vorige jaar. Van deze ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS De uitgave" dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad t geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.75, franco per post 2.— k. hof-Undarta, n’. 8. ■ember 1877. an eene hoogst den herfat en van tempers- lij reeds meer- ‘ten, waardoor is eene groote vel uit de bier de omgeving, ter eren goed eter) gebruikt, •g. Ik wend er k. k. hof- enoek my nu letteren, twee van uw voor. i orertending ensoht gevolg achtend akbare HLFAHKT. inkelieropde B. van Santen blauwe poree- abilié, apoth.; iwenhoven; te i E. Noonlijk; iterdam by F. apothek.; te Schoonhoven bew;jzen van onvermogen afgegeven. Er werden bij onderscheidene huwelijken 10 kinderen gewettigd. staan ten gevolge van het door dr. A. Kuyper genomen ontslag, werd gekozen de heer mr. J. G. Patyn. Voor 5 leden van den Gemeenteraad ter voor ziening in de vacaturen door de periodieke af treding ontstaan, werden gekozen de heeren: rende ver- s vrouw, ran twee MOSCHS 3OR8T- Fabriek H. Zic- ainz, ge- ,n een bui- t hoest. De bevolking bedroeg op 31 December 1877 8142 mannen, 9093 vrouwen, 17235 van beide geslachten. Hieronder zyn begrepen 105 mannen behoo- rende tot de landmacht. De indeeling der bevolking naar de onderschei- Overal blijft men zich veel goeds voorstellen van de reis van Schoewaloff, den Bussisoheu gezant te Londen, naar zyn lastgevers te Petersburg. Graaf Schoewaloff kan in 14 dagen terug zijn. Hij zal de vorderingen en voorstellen der Britsche regeering aan de Russische regeering overbrengen men zal dus zijne terugkomst moeten afwachten, te weten of bet oorlog zal zyn, dan wel of liet congres bijeen zal komen. Men gelooft vrij algemeen in Engeland, dat graaf Schoewaloff naar Busland gaat om zyn regeering be kend te maken met den aard en den omraag der veranderingen in het tractaat van San Stefano, welke de Britsche regeering onontbeerlijk acht voor de huweljjke i werden aangegaan tusschen jonkmans en jonge dochters weduwen weduwnaars en jonge dochters weduwen 14 Er werden tot voltrekking van 35 huwelijken De Heeren T. P. Viruly G. Straver G. Prince Dr. A. Luyten G. A. Muller W. Post Drost Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn J. A. Remjj Mr. P. P. P. Kist J. M. Noothoven van Goor D. C. Samsom Mr. P. J. Snel W. J. Fortuijn Droogleever W. B. van Straaten Mr. H. J. Kranenburg G. A.Oudyk Als ambtenaren van den burgerlijken stand J-Ol-J11A1"1l. M. C. F. J. de Rotte. Op den 28n December 1877 bad de verkiezing plaats voor een lid van den Gemeenteraad ter voorziening van het ontslag. Zij leverde geen volledig resultaat op. Er moest eene herstemming worden uitgeschre ven op den llu Januari jl. Het personeel van den Raad bestond op den 31n December 1877, uit de volgende leden: De HeerenJaar van aftr. 1879. Man. Vr. Totaal. Nederduitsch Hervormden 4906 5344 10250 Fransch of Waalsch Herv. Evangelisch Lutherschen Hersteld Evang. Lutherschen Doopsgez. of Mennonieten Remonstranten Christelijk Gereformeerden Roomsen 3— Ond-Roomschen of van de Bisschoppelijke Klerezy Nederduitsche Israëlieten Tot geen der genoemde ge zindheden benooren. Januari Februari Maart April ■Mei Juni Juli Augustus September October November December Er zjjn 2 mannen en 1 vrouw naar 's Rijks over- zeesche gewesten vertrokken, terwijl 10 mannen en 5 vrouwen, van daar komende, zich binnen deze gemeente hebben gevestigd. Uit dea vreemde kwamen 10 personen (9 mannen en 1 vrouw) hun verbljjf hier vestigen, en 8 personen (3 mannen en 5 vrouwen) vertrokken derwaarts. De registers van den burgerlijken stand en der bevolking worden geregeld bjjgehouden. bleven de 3 leden van het collegie van dagelijksch j bestuur en de raadsleden, de heeren: W. Post Drost en G. A. Muller werkzaam. De kiezerslijsten werden den 13n Maart vastge steld en den 28n dier maand gesloten. Er werden daartegen geene bezwaarschriften ingediend. Het aantal kiezers bedroeg als volgt: Voor leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal485 Voor leden van de Provinciale Staten. 482 den Gemeenteraad. 818 Omtrent de in den loop van dit jaar plaats gehad hebbende verkiezing voor 3 leden van de Prov. Staten, ter voorziening in de vacatu ren door de periodieke aftreding ontstaan wordt vermeld dat de aftredende leden mr. A. A. van Bergen IJzendoorn, G. A. van Houweninge en M. Bisdom van Vliet allen herkozen werden. Voor een lid van de Prov. Staten ter voor ziening in da vacature ontstaan door het over lijden van den heer J. Droogleever Fortuijn, werd gekozen de heer mr. J. Fortuijn Droogleever. Voor een lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, ter voorziening in de vacature door de periodieke aftreding ontstaan, werd herkozen de heer mr. M. Bichon van IJsselmonde. Voor een lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, ter voorziening in de vacature, ont- 14 190 3 17 192 175 RoomscS Katholieken2398 2801 Jhr. M. C. F. J. de Rotte De heer T. P. Viruly zond ter vergadering van den 4n December, nithoofde van zjjn aan staand vertrek uit deze gemeente, zijn ontslag in als lid van den Gemeenteraad, De Voorzitter wijdde een woord van hulde aan de verdiensten van den aftredende, die gedurende meer dan 25 jaren als Raadslid en als Wethouder op zoo welwillende wjjze, met de leden der vergadering samenwerkte tot bevordering der belangen van gemeente en burgerij. De Raad besloot den Heer Virulij kennis te geven van zijn leedwezen over liet door hem genomen ontslag, en hem dank te betuigen voor de diensten aan de Ge meente bewezen, hare belangen by voortduring aan hem opdragende. Beide Gesl. 772 40 Te zamen 418 394 812 Onder de geborenen waren 31 onechte kinderen, 13 jongens en 18 meisjes. Er hebben 8 tweeling-geboorten plaats gehad. De sterfte, zonder levenloos aangegevenen, was: Mann. Vr. Beide Gesl. 287 295 582 Van de overledenen waren er 383 ongehuwd, 121 gehuwd, 32 weduwenaars en Van deze stierven Mann. Vr, beneden het jaar 1 tot 5 jaren '3 Er werden geene echtscheidingen ingeschreven. W. J. Fortojjn Droogleever, W. B. van Straaten, Uit den volgenden staat blijkt de maande- mr. H. J. Kranenburg, G. A. Oudjjk en jhr. lijksche loop der geboorten, huweljjken en sterf- gevallen. 13 Totaal 8142 9093 17235 Het getal geborenen bedroeg Mann. Vr. 395 377 23 17

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1