N EN lodj :noo TB rères, 14. its-Albums, mts et de ES, den voor de ff Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I I h II 1878. her, N? 2141. j h! BUITENLAND. T Vrijdag 17 Mei. AAS aSe(I Jz., .uw,” ither, Buitenlandse!! Overzicht. Kennisgeving. i Dioqa K 17 M am, de 16 Mei het plaat- DEN en Jve Tand- I TJTTTKrEICSHIL 1877. *s» den aanval (MAS. 1 rond K. STOOM- en ichten van SN, enz. enz. vering van i potten of 15 per Kilo ike GOUD- Stnk. Ge- ndend voor ve opnieuw GOUDSCHE COURANT. I I DÜDA. ARTS. IN ira, en aan de i den Znid- Irccht wordt n BURGE- 27 Juli. Besluit tot het doen stellen van eene perspomp met reservoir in het Wees- en Aelmoeseniershuis. 27 Jnli. Afwjjzing van het verzoek van den Heer C. J. van der Kleijn e a. tot afschaffing der heffing van veergeld aan het overhaalveer op de Turfsingelgracht bij de Vlamingstraat. 14 Augustus. Besluit om een gedeelte van den ouden stadsmuur aan de Bogen voor afbraak tot aan den beganen grond publiek te verkoopen en der grond, waarop het is gebouwd in eigen dom af te staan aan de Heeren P. van Duin en D. Huurman. 14 Augustus. Besluit om aan den Heer E. van den Kleijn voor den afstand en de ontrui ming van een stuk grond, benoodigd voor de uitbreiding der Infanterie-kazerne eene schade vergoeding toe te kennen. 14 Augustus. Mededeeling van B. en W., dat zy zich tot Z. Ex. den Minister van Binnenl. Zaken hebben gewend met het verzoek om de alhier bestaande Hoogere Burgerschool te ver anderen in eene met vijfjarigen cursus. 21 Augnstui. Mededeeling dat door de Ke- geering eene subsidie is verleend voor de restau ratie van het zuidelijk Arkeltorentje in den voorgevel van het Raadhuis. 28 Augustus. Afstand aan het Rijk van een stuk grond bij de Mallegatsluis, waarop een brnghuisje is gebouwd. 28 Augustus. Afwjjzing van het verzoek van den Heer J. Mulder om een stuk grond aan de hebbeu 4 September. Besluit tot verhuring van een stukje grond in de Kruidenierstraat aan den Heer J. de Bruijn. 28 September. Afwjjzing van het verzoek van den Heer G- Luijendjjk, Jr. om een gedeelte van den Kattensingel in huur te mogen hebben tot plaatsing van steenen benoodigd voor zyne steenhouwerij. j 28 September. Verwerping van het voorstel van B. en W. daartoe strekkende om aan het Dep- Groningen der Nederl. Maatschappij ter bevordering van Nijverheid eene subsidie te ver- leenen tot een maximum van 100.voor het nemen van proeven op groote schaal tot het vinden eener methode om het afvalwater der aardappelmeelfabrieken te zuiveren. 28 September. Besluit om gunstig te advi- seeren op het verzoek van den Commissaris van Politie tot verhooging zijner jaarwedde. 28 September. Opheffing der betrekking van Agent van inkwartiering. Verhooging der jaar wedden van 4 ambtenaren ter Secretarie. 2 October. Verwerping van het voorstel, door B. en W. naar aanleiding van het daaromtrent uitgebracht rapport der Openb. Gezondheids commissie gedaan, om afwijzend te beschikken op het verzoek der Heeren J. de Vries Robbé en A. Kaptjjn, om concessie tot aanleg en exploi tatie eener drinkwaterleiding. Terugzending van dit verzoek aan B. en W. met uitnoodiging om de voorwaardeu te ontwerpen, waarop eene concessie zal kunnen worden verleend. 2 October. Verhooging van het salaris van den pedel aan de Stads-Muziekschool. 2 October. Vermeerdering van het getal hulp- onderwijzers aan de Burgerschool voor Jongens. 2 October. Besluit tot afstand vaü grond aan de Crabethstraat ten behoeve van het Rijk, onder afwjjzing van het verzoek van den Heer J. Smit om dien grond te mogen koopen. 16 October. Inwilliging van het verzoek, door het R. K. Kerkbestuur ingediend, om tjjdens den bouw der kerk aan den Kleiweg in huur te mogen hebben de steeg tusschen het bouwterrein en net Oude-Vrouwenhuis. 16 October. Verhooging der jaarwedden van de Agenten van Politie. 16 October. Afwjjzing van het verzoek der nachtwakers om verhooging hunner bezoldiging. 16 October. Inwilliging van het verzoek van eenige bewoners van Achter de Vischmarkt tot het doen verbeteren van de straat vóór hunne woningen, en afwijzing van hun verzoek tot het doen verlagen der brug bij het Vischsteegje. 23 October. Besluit om het onderhoud der straten en pleinen gedurende 1878 in het open baar aan te besteden én besluit om de brug bij de Minderbroedersteeg niet te vernieuwen, maar deze te vervangen door eene loopbrug over de IJselhavensluis. 9 November. Afwyzingvan het verzoek van den Heer A. Lafeber c. s. tot wegruiming van een schuurtje aan de Bogen. 9 November. Besluit tot afstand van een ge deelte zjjl aan den Heer O. J. C. Prince. 9 November. Afstand van een stukje gr< in de voormalige Wintersteeg aan het R. Kerkbestuur. 4 December. Afwijzende beschikking op een adres van den pachter van het Reeuwjjksche Verlaat, houdende verzoek om over het jaar 1877 eene korting te mogen genieten op zyne te betalen pachtpenningen. 14 December. Inwilliging van het verzoek der onderwijzeressen in de handwerken aan de le Armenschool tot verhooging harer jaarwedden. 14 December. Besluit tot ondersteuning van e?L?^IS?.„^e£j>r2nPSSle Vereeniging van Bur- waarbjj tot de Regeering het verzoek wordl ge richt om óf de gemeenten te ontheffen van de vele en velerlei werkzaamheden, die door hare ambtenaren in het belang van het Rijksbestuur moeten worden verricht, óf wel aan de Gemeenten daarvoor eene billijke vergoeding toe te kennen. 14 December. Besluit om aan den Heer A. Brinkman, op zijn verzoek, tot wederopzegging eene jaarljjksche subsidie te verleenen van ƒ400. voor de uitgave van het verslag der handelingen van den Gemeenteraad. 21 December. Besluit waarbjj B. en W., overeenkomstig het door hen aangeboden voor stel, gemachtigd worden bij de Regeering de noodige stappen te doen tot verkrijging eener belangrijke subsidie voor de oprichting en in standhouding van een gymnasium volgens de bepalingen der thans ingevoerde wet op het Hooger onderwjjs. (Wordt vervolgd). Uit Petersburg wordt gemeld, dat men daar geneigd schijnt te wezen, om het traetaat aan het eongrea over te leggen, maar eerst wel zou willen weten, of er dan redelijke grond is voor de verwachting, dat de oorlog zou worden vermedenin het «IgC- meen, dat eene bevredigende oplossing mogelyk is. De correspondent meent, dat graaf Sohuwaloff komt, om op die vraag het antwoord te geven. Indien hij daartoe in staat is, op grond van zijne gesprekken met de lords Beaconsfield en Salisbury, dan zullen waarschijnlijk middelen gevonden worden, om bet congres te doen bijeenkomen. Busland rod dün op het stuk van overlegging van hot tractaai kni- nen toegeven.” Voor het oogenblik kan dienaangaande nog niets naders bekend zyu. Graaf Sohuwaloff is pas Zon dag ia Petersburg gekomen en heeft Maandag den Czaar en Prins Gortschakoff bezocht. De Prins is nog te ongesteld om zich met zaken te kunnen bemoeien. In bet Dngelsche parlement ia weer een INRIGTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS vim Gouda Gelet op art. 8 der Wet van den 2n Junji 1865, (StaatMad n°. 85.) Doen te weten: Dat zij vergunning hebben verleend aan de Heeren Gebn. DE RAADT en hunne rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een STOOMWERKTUIG voor het zuiveren van BEDVEDEREN, in het perceel gelegen aan de Peperstraat geteekend K. n’. 7/8, kadaster sectie D. n°. 501. Gouda, den 14n Mei 1878.’ Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZEN DOORN. De Secretaris, BROUWER. UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA. (Vervolg). 9 Maart. Besluit tot afstand van grond aan de Crabethstraat aan den Heer P. van Rooyen, te Waddinxveen. - 9 Maart. Overeenkomst met de Erven de Gidts, betrekkeljjk het stellen eener schutting aan de Boelekade. 9 Maart. Besluit tot aanstelling van eenen Stads-Archivaris. 16 Maart. Verwerping van een plan tot het maken eener bad- en zweminrichting in de ri vier >de Ussel”. 16 Maart. Besluit tot afstand van grond aan de Vest aan de Heeren H. Faay, I. de Bruin en F. 8. Sparnaajj. 31 Maart. Inwilliging van het verzoek van den Heer H. W. G. Koning tot wegruiming der brug tusschen de Wachtelstraat en de La zaruskade en demping der daaronder gelegen sloot. 31 Maart. Besluit tot het kosteloos open stellen der bad- en zweminrichting voor min vermogenden. 10 April. Afstand van grond en water ge legen onder de gemeente Alphen ten behoeve van den spoorweg Leiden-Woerden. 10 Apnl. Besluit tot het in gebruik geven van een stuk grond aan de Lazarussteeg aan de Maatschappij voor nieuwe geoctroyeerde Gas bereiding alhier. 9 Mei. Afstand van een stuk grond aan de Bogen aan A. van Wyk. 5 Jnnj. Besluit tot aanbieding van een adres van rouwbeklag aan Z. M. den Koning bij het overlijden van H. M de Koningin. 5 Juni. De behandeling van een adres van Mevr, de wed. Weurman, daarby verzoekende om hare school te verheffen tot eene openbare, hetzjj als voorbereidende klasse of openbare be waarschool, of wel haar voor zoodanige school eene geëvenredigde subsidie te verleenen, wordt met het oog op het aanhahgige wetsontwerp tot regeling van net Lager Onderwjjs voorloopig aangehouden. 2 Juli. Afwijzing van het -verzoek van B. Mullaart om ten koste der Gemeente eene straat te doen leggen en deze des avonds te doen ver- lichten vóór zyne woningen in den Slapperdel. 2 Juli. Afwjjzing van het verzoek der lijk dragers alhier strekkende tot verhooging van het tarief hunner bezoldiging. 13 Juli. Besluit tot het verleenen eener toe lage ad 100.'sjaars aan den Gaarder der Scheepvaartrechten bij de Mallegatsluis ten behoeve van zynen assistent belast met den nachtdienst.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1