Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. AfflJ. mi, ECHTS, ITEN 1878. Np 2142. BUITENLAND. Alt Zondag 19 Mek terij. 'kooping OENSDAG a Combina- 1878, beide i, ten huize erbergier te 'an Buitenlandse!! Overzicht. Kennisgeving. ERSTE VNDAG Premlên. fELD &Co., n. UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA. 1877. I in ten kan- T te Ou- >ot gedeelte van i alle loodsen van De induatrieele GUSTüSeene GOUDSCHE COURANT TWEE >N. dr. Schilder. DOUW- ING, met e GETIM- N, BOOM- rtjj Wel-, nd, in de amen groot hooiland 1 Bunder Iks in 18 ititiën, ver en Notaris, en het erf den 22 Fe- 2000.— en 15 Au- ruoemd, DEKKER. INDING van i, met 6 jaar geheele Rjjk. ludewater zal 378, du voor- is Doilm al- jEESCH van <AL VEREN, och volkomen (Vervolg). Het stedelyk Archief, dat voorloopig onder het toezicht der Heeren J. N. Scheltema en Dr. C. A. Tebbenhoff was gesteld, werd in het afgeloopen jaar toevertronwd aan eenen Stads- A rchivaris. De Gemeenteraad benoemde daartoe den 24n April den Heer J. N. Scheltema. Het Archief werd verrjjkt met een aantal belangrijke stukken, zooalë: lo. eenige oude Gouda, de jaren 1520, 1551 en 1555; 2o. een t t van Burgemeesteren aan Willem den Zwgger, met apostille van Zjjne Princ. Exc. dd. Mei 1573; 8o. een accoord met de erfge namen van I - huizen op de Spieringstraat4o. een tal van Rekeningen der stad van de jaren 1470,1499, 1524—1530 5o. het geheele archief van het Chirurgijns-gild 16601805 benevens de No tulen, missiven en resolution van de voormalige Commissie van het Geneeskundig Toevoorzicht, 18051865; 6o. het Ond-Archief van den Schuttersraad, 1598—1795, en voorts eenige documenten en bescheiden afkomstig uit den boedel van wijlen de laatste afstammeling van de eenmaal alhier zoozeer vermaarde familiën van Groenendijk en van de Kerckhovén. Terwjjl het Archief bezocht werd door eenige personen, die er historische nasporingen ver richtten, ontving ook de Archivaris een groot aantal brieven, verzoeken inhoudende om in formatie betreffende personen of zaken, waar over het een of ander document eenig nader licht zou kunnen verspreiden. Met het stempelen der stukken enz. en met het bjj werken van den inventaris wordt gere geld voortgegaan. Volgens de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten Rekening, zjjnde die over het dienst jaar 1876, bedragen: De ontvangsten 275,535.90 En de uitgaven -257,720.83 Zoodat die rekening sluit met een voordeelig saldo van 17,815.07 Volgens de door Gedeputeerde Staten goed gekeurde begrooting voor het dienstjaar 1877, is het geraamd bedrag: der ontvangsten 240,870.42 en der uitgaven - 240,870.42 De Gemeente-eigendommen, niet bestemd voor de publieke dienst, verkeeren in goeden staat van onderhoudbuitengewone herstellingen werden niet vereischt. Aan materialen werd besteed eene som van 93,68 en aan arbeidsloon f 195,74. De inkomsten, die de Gemeente uit deze eigen dommen heeft getrokken, bedroegen 6723,275. In de zitting der Fransche Kamer van Donderdag werden de geloofsbrieven van de onlangs bij de aan- vullingsverkiezingen gekozen nieuwe leden, goedge keurd, en een wetsontwerp betreffende de onderoffi cieren aangenomen. De mededeeling van den minister van oorlog, dat hij een wetsontwerp zou aanbieden, om aan een der forten van Belfort den naam van Denfert te geven, ter herinnering aan den wakkeren verdedi ger dier vesting, werd met toejuichingen begroet. Het voornemen, door een aantal Fransche liberalen opgevat, om den dag, waarop voor 100 jaren de Charters betreffende de Biemering in Gouda, van de jaren 1520, 1551 en 1555; 2o. Request van Burgemeesteren aan öf—SLIa- betreffende een voormalig tresorier der stad lod. Bourgeois betreffende diens daarvoor bepaalden tijd gereed, zoodat het A oW.M A4 ,4 ZV AA.I 4*0 1 WOrt 1 in gebruik kon worden gesteld. In de Burgerschool voor nieuwe lokaal eene glazen afscheiding aange bracht. Dit werk, in het openbaar aanbesteed, werd aangenomen door den heer N. Konings alhier voor 262.en op tijd voltooid. Van twee loodsen oer aschschuur werden de gestukadoorde plafonds uitgebroken, de daken verlat, gestreken en voor eengroi' nieuwe pannen voorzien. Van werden de deuren vernieuwd. In het Bestedelinghuis werden in drie lokalen nieuw vloeren gelegd, en twee lokalen geverfd. Van den Barbara-toren werd een groot ge deelte van het kapwerk vernieuwd, en nieuwe lei- en loodbekleeding voorzien, geheele toren werd geverfd en opnieuw gevoegd. In het Weeshuis werden eene zuig- en pers pomp met reservoir en waterleidingen aan gebracht. Verder werden geverfd Uitwendig: de Burgerschool voor Jongens met de daarbij beboerende woning van den onderwijzer, de aanlegplaats van de stoombooten, de 2e Armenschool met de ouderwjjzerswoning, de vóórgevel van de le Armenschool, de bak kerij en de turfschuur van de Werkinrichting; Inwendig: van de onderwijzerswoning der Tusschenschool eene kamer en de keuken, eene kamer in de Werkinrichting, de trappen en de meubels van de Burgeravondschool. De overige gebouwen ondergingen de noodige herstellingen, welke gerekend kunnen worden tot gewoon onderhoud. Met uitzondering der gemelde aanbestedings- werken en der kosten voor het onderhoud der verschillende scholen, is voor de openbare ge bouwen uitgegeven aan materialen f 3700,39 en aan arbeidsloon 3080,97. In den loop van het jaar werden verstraat deels met nieuwe, deel met oude keien en ;enwoordigd. in klinkersde Westhaven van af de Donkere Sluis tot aan de Noodgodsteeg over 665 Q meter keien en -- Oosthaven tusschen de Noodgodsteeg JUT! V. 1 aAm 338 Q meter Heelklinkers en 175 meter Vechtsche klinkersde Spoorwegstraat over 587 meter keiende Korte Tiendeweg over 258 Q meter keien en 144 meter klinkers; de Lage Gouwe over 271 meter Vechtsche klinkers; de Wgdstraat over 440 meter keien; de Kattensingel over 1998 Q meter klinkersde Fluweelensingel over 450 meter klinkersde trottoirs van het nieuw bebouwde gedeelte van de Crabethstraat over 304 Q meter klinkers. De weg naar de Haastrechlsche brug werd over eene oppervlakte van 465 meter en een gedeelte van het Draafpad over 138 meter verlegd. Op verschillende plaatsen waren boven dien herstellingen noodig, die tengevolge van het opbreken der gasleidingen, dikwgls niet on belangrijk waren. Ten behoeve der straten werd uitgegeven aan materialen /3274.99s, aan arbeidsloon/3136.35. Met het rioleeren van zjjlen werd steeds voort gegaan. In het afgeloopen jaar werden gerio- leerd de zijl ten zuiden van de Vlamingstraat achter het huis van den Heer Veenendaal op de Raam en de zijl tusschen de Keizer- en de Pe perstraat tot onder door de Kuipersteeg. De bestaande oule in deze zjjlen uitkomende riolen werden geheel geruimd, daama hersteld, opgevoegd en zoo noodig van nieuwe bedekkin gen voorzien. Er werden gelegd 101 meter cementriool van de grootste en 87 meter ran de daarop volgende soort, bovendien 125 meter aarden buizen van 12 en 20 centimeter wijdte. Het rioleeren kostte aan materialen f 5094,38 en aan arbeidsloon 1683.57s, terwijl het onder houd der bestaande riolen, kokers, putten en pompen eene uitgave vorderde van 439.22s aan materialen en 1043.72 aan arbeidsloon. De bestrating en begrinding der Boelekade en de afsluiting langs sommige daaraan gelegen eigendommen, werden in den aanvang van het jaar voltooid. De herstellingen aan den toegangsweg naar het Station bepaalden zich tot het lichten en wegnemen van eenige verzakkingen en gaten. Voor het onderhoud der overige wegen en voetpaden werd het noodige gedaan. De kosten bedroegen aan materialen 1085.53 en aan arbeidsloon 1407.56. De plantsoenen werden op de gewone wyze in voldoenden toestand onderhouden. Sommige boomperken werden opgehoogd, waartoe een gedeelte der van Gemeentewege opgehaalde asch werd gebezigd. Aan materialen werd uitgegeven een bedrag van 527.14 en aan arbeidsloon f 1011.27. (Wordt vervolgd). BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente Gouda. Gezien artikel 182 der wet van den 29aten Junij 1851 (Staahblad no. 85). Brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat het UITVOERIG en BEREDENEERD VERSLAG van den toeetand der Gemeente in 1877, ter Plaatselijke Secretarie in druk verkrijgbaar is, tegen betaling van vijftig cents. Gouda, den 16n Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZEN DOORN. De Secretaris, BROUWER. Omtrent de eigendommen bestemd voor de publieke dienst en openbare gemeentewerken wordt het volgende gemeld: Aan de traversen en den kogelvanger van de Schietbaan waren geene groote herstellingen noodig; belangrjjker waren deze daarentegen aan de uiterdjjkskade van het Schietterrein. Tengevolge van het voorbjj varen van eene groote menigte stom booten, hadden onderschei dene verzakkingen en instortingen plaats van het buitentalud. Ter voorkoming van doorbraak moesten deze telkens onmiddelyk worden hersteld. De kosten bedroegen aan materialen f 88,99 en aan arbeidsloon 339,04. Met de restauratie van het Raadhuis kon niet naar wensch worden voortgegaan. De subsidie door het Rijk verleend voor de in 1877 te verrichten werkzaamheden moest slechts dienen voor de vernieuwing van het zuidelijk Arkeltorentje van den voorgevel. Dit werk werd aanbesteeddoch de inschrijvingssommen overtroffen de raming. Het Arkeltorentje werd afgebroken daar eene instorting te vreezen was. De Rjjksadviseurs vonden geene vrijheid om de gunning van het werk aan te raden en kwamen tot het besluit in een volgend jaar een grooter gedeelte van den voorgevel aan te besteden. Hiertoe zjjn het bestek en de teeke- ningen gereed, zoodat de aanbesteding spoedig kan worden tegemoet gezien. De vergrooting der Burgeravondschool, die meermalen een onderwerp van bespreking is geweest, werd volgens het laatst opgemaakt ontwerp publiek aanbesteed en aangenomen door den Heer H. J. Nederhorst alhier voor de som van 11111.Het werk was op den 1 ge bouw bij den aanvang van den nieuwen cursus Jongens werd in het 17,815.07 uteerde staten goed- het dienstjaar 1877, 530 meter klinkers; de 2'. 2.1 ..J en de Minderbroedersteeg over 397 Q meter keien, Vechtsche klinkersde Spoorwegstraat 258 meter keien

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1