Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. s. Woensdag 29 Mei. SU r der 1878 Woensdag 29 Mei. N? 2140 ddel. >UT, J HST Parlementaire Werkzaamheden. /I.- 3. 5 Uit hoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven. ÜÏTroËKSËL 1877. SRIJ maakt chpryzen 'aan heeft, etaris, ’EVEEN. GOUDSCHE COURANT. ent. ERS, 5 cent), 35 per stuk, nsterdam, t, F 250. 4INGEN, /HOIST). KAH. onzer da-' EP! Wel le Zeep van hebbe'n id hard en roortsprui- nn opwek- eene goede dat is by i berichten, litgevonden VANDGE- er het Hout luwen tegen, tan tot het TE. m men ver giften zyn ieden voor iraietiging. T Az. Gouda. 1 •harerjjke bezit, aan ven en te 1 elastisch middel te- Gouda, m ON LAGER Taal en het over de impopulariteit van deze belasting, (waar tegen slechts één adres is ingekomen). In de zitting van Woensdag was de minister aan het woord. Vooreerst verdedigde hjj de noodzakelijkheid van vermeerdering van mid delen, zoolang de gewone uitgaven de middelen met 5’/_ milhoen overtreffen, en toonde hjj het verkeerde aan, om die door verhooging van accynsen te vinden. Zich tot het ontwerp be palende, werden de ingebrachte bezwaren tegen het drukkende, het fiscale der belasting van alle pathetische beschöuwingen ontdaanhet gevoel werd het zwijgen opgelegjl ejt het nuchter ver stand werd het woord gegeven.Wat bljjft van de begraafplaatsscenes over, nu de belasting eerst na 7 maanden moet betaald worden? Wat blijft over van het vernietigen van kapitalen en het overgeven der weezen hun armoede en ellende als het recht slechts 1.38 PCt. bedraagt, en kapi talen tot 1000 zijn vrijgesteld? Wat moet men denken van alle bezwaren, wanneer men ziet dat die belasting in andere landen uitmuntend werkt en van al die opgesomde bezwaren geen spoor te vinden is. ■Na de redevoering van den minister tal van replieken, waarin weinig nieuws meer kon ge zegd worden. De heer Wintgens sprak een tweede redevoering uit, die scherper was dan de eerste, en het succes door de eerste behaald, zeker niet vermeerderd heeft; hatelijkheden toch tegen personen zijn geen afdoende middelen om het verkeerde van een belasting-ontwerp aan te toonan. De heer Wintgens bewees alleen dat de heer Godefroi een gevreesd tegenstander was, die zoo min door spot als door drogredenen te over tuigen is, A- leder minister van finantiën, die in de laatste jaren is opgetreden, is, vriendelijk herinnerd, dat aan onze belastingen, die geen tteUelgenoemd kunnen worden, hier en daar vrij wat bapert, en na de herinnering kon de zeer bescheiden vraag niet uitblijveilWanneer zal het U ge legen komen om onze belastingen te hervormen overeenkomstig de eischen van den tjjd, de be hoeften der schatkist, de draagkracht der natie? Anderen meer bescheiden in hun eischen, vroegen afschaffing van zout-, zeep- en vleesch- accjjns; de bier- en azjjn-accyns, die weinig op brengt en veel moeite vordert, is een dwaasheid de suiker-accjjns verplaatst de suikermarkt naar Londen, en vernietigt onzen groothandelde jenever-accjjns is uit een moreel oogpunt, even als de staatsloterij, hoogst nadeeligde patent belasting vindt bij niemand verdediging; de grond belasting maar genoeg! Ieder heeft belas tingplannen, en toch is nog geen minister zoo goedwillig geweest om, in weerwil van al die verkregen inlichtingen, met een goed uitgewerkt belastingplan op te treden. En de laatste week heeft bewezen, dat zij zeer wjjs gehandeld heb ben; afschaffen van belastingen is zeer gemak- keljjk, en daarvoor is het niet moeilijk een meerderheid te verkrijgen, maar moeten de af geschafte belastingen door anderen vervangen worden, dan komen de bezwaren. Nu de buitengewone uitgaven waren toege staan, nu de leeuing gedecreteerd was, moesten de middelen vastgesteld worden om in de rente betaling te voorzien. Door den minister was voorgesteld het heffen van een belasting op successie en de rechte Ijjn, en de kamer heeft de geheeie week besteed om de voor-en nauee- impopulaire ueiasting vw* uiunm gwu- len dezer belasting te overwegen, nadat reeds gekeurd hebben, moeten wjj ons niet laten af- 1— J-—— mm I «1, 11-1-«w- Jlrv/x» zlzv l-Kv-zv/rrl nifzVamolan Izl oonfan hadden te kennen gegeven. Hoelang zou dan wel d_ een geheel belastingstelsel aan Het grootste deel der bestrijders had kunnen zwjjgen na de redevoering van den heer Wint gens, In de zitting van Donderdag deed zich een nieuw spreker hoorende nieuwe afgevaardigde uit Amsterdam, de heer van Tienhoven zal zeker met welgevallen door den minister zyn aange hoord uitvoerig werd door spreker aangetoond, dat de voorgestelde belasting hier vroeger reeds, tijdens de republiek, bestaan heeft, en wij dus met een nationale belasting te doen hebben. Maar reeds genoeg. Werd een motie om de. disenssiën te sluiten, verworpen, om niemand de gelegenheid te benemen het woord te voeren, wy sluiten hiermede ons overzicht van de alge- meene beschouwingen. In de zitting van Vrijdag kwamen de artikelen aan de orde. Lokten de eerste artikelen niet veel discussie uit, het artikel omtrent den eed door een der erfgenamen af te leggen, gaf aan leiding tot een heftige discussie, hoofdzakelyk in verband met het bepaalde omtrent den eed en de wet der beëedigde vertalers. Toen is de heiligheid van den eed niet geëerbiedigd, welnu verwijder dan ook den eed uit deze fiscale wet, werd den heer van der Kaaij en zijne rnede- stemmers van de overzijde toegeroepen. Steunt gij op de oud-Hollandsche eerlijkheid, waarom dan vastge'jouden aan den eed, vroeg men den minister. By de stemming bleek dat 58 leden het met de zoo veroordeelde redactie eens waren. Nadat nog andere quaestiën vluchtig behandeld waren, werd het ontwerp met 48 tegen 32 stemmen aangenomen. Van de liberale party stemden de heeren van Kerkwyk en van van de overzyde behoorde de heer Luyben tot de voorstemmers. Daarop vond de kamer nog gelegenheid de door de vorige regeering gesloten contracten met de Ned.-Indiscbe spoorwegmaatschappij met alge- meene stemmen te verwerpen, en de begrooting voor het plantersfonds in Suriname over 1878, benevens het rapport omtrent het koloniaal verslag over 1877 goed te keuren. Zal de eerste kamer mede genoegen nemen met de voorgestelde leening en de successie belasting? Spoedig zal het blijken of ook die tak der vertegenwoordiging den minister de gelegenheid wil geven om bedaard en volgens een vast plan de uitgaven in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Eerst wanneer dit heeft plaats gehad zal men van een geregelden toestand kunnen spreken. iL. UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA. (Vervolg). Brandweer. De brandbluschmiddelen ver- keeren in goeden toestand. Aan de brandspuit, welke ten gebruike aan het Garnizoen is afgestaan, zullen binnen kort be langrijke herstellingen moeten geschieden. De torenwachter VV. Hoogendoorn, werd in het afgqloopen jaar vervangen doof F. van Ham. Het onderhoud der brandbluschmiddelen heeft gekost aan onderscheidene leverantiën ƒ394.79 en aan arbeidsloon 102.38. Ten behoeve van het personeel van de brand weer is uitgegeven f 1147.64. Er hadden in 1877 drie branden plaats. De eerste in den nacht van 10 op 11 Augustus in de broodbakkerij van den Heer C. J. G. Smeets, op de Gouwe, wyk O. u°. 99, De tweede brand had plaats den 17n September in eene baanloods achter het perceel, wjjk Q. n°. 117 aan den Kattensingel, toebehoorende aan den Heer J. P. van Catz. In de zitting van Dinsdag had het ontwerp weer een ernstige aanval te .verduren van den afgevaardigde van Delft, den heer Schagen van Leeuwen, die door zyn werkkring als notaris over de werking der successiebelasting kon oordeelen. Liever dan deze wet had spreker een ontwerp beoordeeld tot uitbreiding der patentbelasting, waardoor bij een grondige herziening de op brengst van 4 a 5 millioen tot 6 a 7 millioen gemakkelijk zou kuunen stijgen, ten minste als vermeerdering van inkomsten na het goedkeu ren der leening in de eerste jaren noodig was. De successiebelasting beoordeelende, noemt spreker deze demoraliseerend, en moest hij kie zen tussehen incometax en deze belasting, dan zou hij aan de eerste nog de Voorkeur geven, om dat de laatste zich plaatst tussehen ouders en kinderen en daardoor on-Nederlandsch^lrf Een lofrede op de huiselijkheid en het familiele ven der Nederlanders bewees hier goede diensten, evenzeer als de invoering dier belasting door Napoleon en de afschaffing door den souve- reinen vorst. Een en ander mag weinig be wijzen tegen de successie-belasting, het maakt toch effect. Een ander breed uitgemeten bezwaar is de bevordering der onzedelijkheid, omdat deze wet ifelen zal aandryven om zich aan ontduiking schuldig te maken. Of dit nu alleen een bezwaar tegen deze wet is, daaromtrent kan men in alle grensprovinciën en ook op vele vergaderingen van zetters inlichtingen verkrijgen. Is het te verwonderen dat de heer de Jong, den laatsten spreker gehoord hebbende, ver klaarde dat hij bekeerd was, en van een tegen- stander een voorstander geworden was? Scheidde de heer Schagen van Leeuwen zich van zijn politieke vrienden af, ook de heer Van der Hoeven deed dit, toen hij het ontwerp ver- de dedigde, onder reserve dat de eed uit het ontwerp i zou worden verdreven. Nu wij kort geleden ie de geheeie week besteed om de voor-en nadee- impopulaire belasting voor Indiëin beginsel goed- S 1 l 1 J. 1 1_-1 1_ 1 1 _4 w.. AM r- ,-.4 I rf» n 4* ien uezer UUlUSUilg IAJ UfClWC^CU, uuunu ivcuo ^cncuiu UVVUVU, U1VVVV.U V. vxw xaawv m.vvu de vorige week drie sprekers hun afkeuring schrikken door de breed uitgemeten klachten. dan wel de discussie duren, als 1 aan de orde was n geheel belastingstels Het grootste deel der die alle bezwaren breed genoeg had uit gemeten, terwijl ook vele voorstanders der be lasting de discussie aanmerkelijk hadden kunnen bekorten, wanneer ook zy het debat aan een paar leden hadden overgelaten. Nu, hoe dik- wjjl.s zijn reeds klachten aangeheven over de langdradigheid van ons parlementair debat, hoe dikwyls is reeds geklaagd over de minder ge schikte wijze, waarop de voorloopige verslagen tot stand komen! Vond de regeering daarin gemotiveerd wat de vertegenwoordiging, althans de meerderheid wenschelyk oordeelt, werden daarin de voorstellen geformuleerd, dan zou dit zeker bydragen om de discussie te bekorten, en ons bewaren voor wetten, die reeds spoedig na de vaststelling herziening behoeven, adres aan de wet tot regeling van net hooger en mid delbaar onderwys, de geneeskundige wetten enz. enz. Is het niet doenlijkhet zesdaagsch debat in een kort bestek' te behandelen, de voornaamste gronden van de voor-en tegenstanders mogen hier een plaats vinden, ter kenschetsing van dit met animo gevoerde politieke debat. In de zitting van Maandag was hoofdzakeljjk de verdediging aan het woord. De heeren Rut gers van Rozenburg, de Bruyn Kops en Godefroi verdedigden het ontwerp. De speech van den heer Wintgens werd vooral door den laatsten ervaren spreker onder handen genomen en vele der ingebrachte bezwaren ontzenuwd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1