[Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I 1M. 7 I» jstgk n’. 14. vaardigen van 1RDE rg». N EN l®. her, sterdam, des mor- lamiddags ontbieden KUNST- TEN en de in het lUWj” OUDA. rood N? 2150. 1878. -1 dl )EH aanbevolen. I I 11 BUITENLAND. Vrijdag 7 Juni. LNGRACHT5. 4 •dam. ill fourneerd.) ither, 'ARTS. Buitenlandsch Overzicht. - 1 li i i I UITTREKSEL 1877. 1'. f GOUDSCHE COURANT. ingevoerd, het vee kan gun- Amsierdam, raat, F 250. UMINGEN, l l en vermindering der loor onderwjjs en werk- I KERING VAN JE en 5-EXTRACT enoemd, ge- beantwoordt hare buiten- 3 spnzen ver- paralyseering en ongezonde I door hare ddel voorge- .rdoor alle schen /2.20, chen worden prijs steeds I IBTIEUE. ^■1 Bljjkens de laatste rekening waren er 1327 deelnemers tegen 1227 in 1876. De inlagen, in het jaar 1877 gedaan, beliepen 75220.62terugbetaald werd, zoo voor opge vraagde inlagen als voor interessen, /57386.98s. In het vorige jaar werd ingébracht 54363.22 en opgevraagd ƒ36411.915. j De Spaarbank betaalt 3 pEt. rente. b. De Hulpbank, insgelijks opgericht door het Departement «Gouda» der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De Hulpbank verleende in het afgeloopen jaar 63 voorschotten, tot een gezamenlijk bedrag van f 10330. In 1876 was bet getal voorschotten 71, en beliep de voorgeschoten som 11420. c. Een algemeen Ziekenfonds met 145 deel nemers, door welke 654.41 aan contribution werd bijgedragen; 110 personen genoten ge neeskundige hulp. d. Eene begrafenisbus, die 1164 leden telde; voor het begraven van 52 personen werd een bedrag van 3900.uitgekeerd. Landbouw en Veeteelt. De toestand van landbouw en veeteelt was weder zeer gunstig. Gedurende den zomer was er veel gras in de weiden, en werd er veel hooi g'wonnen. In het najaar echter hield de groei van het gras vroegtijdig op, tengevolge van de veelvuldige regens. Daardoor moest ook het vee vroeger dan in het vorige jaar worden gestald. Naar de voortbrengselen van den landbouw in deze Gemeente, grootendeels bestaande in rundvee, boter en er werden hooge prijzen bedongen. In de maand December werden ongevi 4,2768 hectaren land publiek verkocht. koopprijs bedroeg f 2850.per hectare, 1 i halve de kosten ad 11 percent. De huurwaarde der landerijen verschilt van 60.— tot ƒ110.— per hectare. De alhier bestaande afdeeling Gouda en Om streken" der Hollandsche Maatschappij »an Landbouw, welke 225 leden telt, schijnt/ een gunstigen invloed op den landbouw uit te oefenen. Zij hield in het afgeloopen jaar geene ten toonstelling. Voor zoover ons bekend is, zijn geene nieuwe gewassen, werktuigen of veerassen ingevoerd. De gezondheidstoestand van stig genoemd worden. Men vindt hier twee niet onbelangrijke bloemisterijen. Ook van warmoezierderij wordt meer werk gemaakt dan vroeger. Er bestaat bier eene boomkweekerij, die eerst sedert korten tijd is aangelegd. De boomgaarden en de n< zeer geringe beteekenis. De veestapel bestond aan het einde van het jaar uit 140 werkpaarden, 2 ezels en muilezels, 4 springstieren, 926 melkkoeien en melkvaarzen, 126 kalveren en pinken, 20 stuks mestvee en trekossen, 114 schapen, 30 geiten en bokken en 107 varkens. Het getal pluimvee was ongeveer als volgt: 1200 hoenders, 86 eenden en 6 zwanen. De middelprijzeu bedroegen: van paarden /105.—melkvee ƒ162.—, slachtvee ƒ200.—, kalveren 41.—, schapen 22.—, lammeren 17.50, varkens 63.—, biggen 8.50, boter, per kilo f 1.55 en kaas, per 50 kilo f 27. Er werden ter markt gebracht: 39 paarden, 2889 runderen, 7329 kalveren, 3657 schapen, 2421 lammeren, 4211 varkens, 14029 biggen, 63219 kilo boter en 638991 kilo kaas. (Wordt r'rredjylf). UIT HET VERSLAG VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA. (Vervolg). Middelen tot leniging armoede, inzonderheid do verschaffing. Instellingen tot leniging en vermindering der wege de f beheerd, zijn de beide Armenscholen Avondschool, welke toegankelijk zijn loutteelt zijn van armoede door onderwijs, door of van Gemeente en de Ai voor alle onvermogenden. Werkverschaffing tot leniging van armoede geschiedt door instellingen, welke door bjjzondere rereenigingen worden geregeld en bestuurd: a. De Werkinrichting tot wering van bede larij. Deze instelling bestaat geheel door bij dragen van particulieren, en door de opbrengst van het gemaakte werk of van de door hare verpleegden verrichte diensten. jj, die ondersteuning noodig hebben, kunnen door arbeid in het Gebouw der Werkinrichting den kost en bovendien eenig loon verdienen. De Gemeente heeft aan de instelling eenige localiteiten kosteloos in gebruik gegeven. Het grootste getal opgenotnenen in deze in richting was gedurende het afgeloopen jaar 20, het kleinste 5. Het bestuur der Werkinrichting bestaat uit 9 leden en een oollegie van 25 Commissarissen. b- De vereeniging «Hulpbetoon aan eerlijke en vljjtige armoede.» Deze vereeniging wordt door eenige dames bestuurd. Zjj verschaft tegen een billijk loon aan vrouwen naai- en breiwerk, en stelt haar daardoor in staat eenigermate in het onderhoud van haar en haar gezin te voorzien. De vervaardigde kleedingstukken worden deels verkocht deels verloot. Instellingen ter voorkoming van armoede door of van wege de gemeente beheerd. a. De bank van Leening, bestuurd door eene commissie van drie leden. Op den In Januari 1877 waren aanwezig: 14446 panden, beleend met 46083.35 In Jen Joop van 1877 werden beleend 19787 voor -215445 Te ramen 94238 panden, beleend met ƒ261529 35 Daarentegen werden er: Geloat 77979 panden, tegen f 212578.80 Verkocht 1015 - 3100.65 Te zamen 78994 panden ten bedrage van ƒ215679.45 Zoodat op uit. Dec. 1877aanwezig waren 15239 panden, beleend met45848.90 Het saldo in kas bedroeg- 11521 566 Het debet der administratie ran verkoop - 326.70 Kapitaal der bank op uit December 1877.ƒ57697.166 Er werden in den loop van dat jaar 4649 panden meer beleend en 3895,65 meer ter leen verstrekt dan in het vorige jaar. b. De spaarkas onder het beheer van het burgerlijk armbestuur. Door 477 personen werd in 1877 bjj de spaar kas ingebracht de som van 4982.80. Zjj ont vingen terug f 5140.27. Dit meerdere werd gevonden uit de rente, die het kapitaal, dat op de spaarbank werd geplaatst, afwierp, ten bedrage van 46.11 en voor het overige uit de fondsen van net burgerlijk armbestuur. In het vorige jaar hadden 559 personen de som van 5628.30 ingebracht. Behalve de beide voorgaande Gemeente-instel- lingen kunnen wij nog de volgende, die door of van wege Corporatien of particulieren beheerd worden, vermelden a. De Spaarbank opgericht door het depar tement Gouda» der Maatschappij tot Nut van *t Algemeen. Tot dusver komen niet dan gunstige berichten omtrent den toestand van den bejaarden Duilschen keizer, die bij deze gelegenheid weder blyken geeft een ijzersterk gestel te hebben. De moordenaar, die zichzelf een zware wonde toe bracht, is nog niet verhoord geworden. Toch ver zekert men, dat er aanleiding bestaat om aan een complot te denken. Althans de onderzoekingen gaan van die onderstelling uit en arrestatiën en huiszoe kingen hebben te Berlijn reeds plaats gehad. Er wordt te Berlijn een besluit verwacht, waarbij wordt bepaald, dat de Keizer ten opzichte van de waarneming der loopende zaken zal worden vervangen door den Kroonprins. Dagelijks houdt1'de Minister raad zitting; de vergadering wordt ook bijgewoond door den nieuwen vice-president van het Ministerie graaf Stolberg. In Engeland heeft gelijk overal den aanslag op keizer Wilhelm een diepen indruk gemaakt. Blijkbaar wist men daar weinig van de gevaren, waarmede de Duitsche Staat bedreigd wordt door de revolutionaire socialisten. Men gelooft vrij algemeen, dat apostelen van het nieuwe geloof, dat door «de democratische vereeniging der Duitche wtrkliubn" gepredikt wordt, de hand hebben in de werkstakingen, waardoor Eugeland’s voorspoed bedreigd wordt. Er is een verbittering en toorn in de verschillen gekom n tusschen werk lieden en fabrikanten, welke veel ongerustheid wekken in Engeland. «Ware de toeleg van den moordenaar gtlukt (zegt de Time») het zou voor Europa niet minder nood- kaas bleef veel vraag bestaan I lottig geweest zijn dan voor Duitschland. Zeker is ^■|/]e Keizer een groot vriend van den Czaar, maar hij altijd op de hand van den vrede geweest en zeer «•er zeker beeft hij prins Bismarck vrrgund, Rus- Jaud te waarschuwen, dat de meest overdreven cisohen van het tractaat van San Stefano motsten worden teruggenomen. Dit verdient te worden herdacht. Vrede of oorlog lag in de handen van den Keizer van Duitschland. Met weinig gevaar voor Duitsch land zelve, had hij den oorlog onvermijdelijk kun nen maken. Hij had Oostenrijk en Frankrijk de handen kunnen binden en Rusland krachtige hulp verleenen, zonder een bondgenootschap te sluiten. «Gelukkig had de Keizer een te krachtig besef van zijne groote verantwoordelijkheid, om aldus te handelen en de invloed van zijn rijk is getrouw ge bezigd, om eene schikking tot stand te brengen.” «Bezwaarlijk (zegt ten slotte de Time») khn men eene laagbartiger gewelddaad bedenken dan deze poging, om het leven te benemen aan een bejaard vorst, die zijn land zeer groote diensten heeft be wezen, niet eens beschuldigd wordt van persoonlijke tirannie en hoog geacht wordt, zelfs door staatkun dige partijen met welke bij volstrekt niet kan sympathiseeren.” Wat de Oostersche quaestie betreft, verdient op merking, dat de Russische officieuse bladen zich vredelievend blijven uitlaten de aanslag te Berlyn moet op Keizer Alexander een diepen indruk hebben gemaakt en, naar men meent, hem nog meer voor den vrede gestemd hebben. Ook in Rusland heeft de nihilistische quaestie in den laatsten tijd een dreigende gedaante aangenomen. Sir Stafford Northcote deelde in het Engelsche La gerhuis mede dat graaf van Munster Engeland heeft uitgenoodigd tot bijwoning van het congres te Berlijn op 13 Juni a. ter beraadslaging over het verdrag van Sao Stefano, met dien veretau/ls dat aan Engeland de vrye discussie wordt gelaten over den inhoud van hel verdrag in zijn geheel, met de bevoegdheid om het vefdrag al dan niet aan te nemen. Lord Salisbury heeft deze uitnoo- diging aanvaard, in de onderstelling dat ook de andere belanghebbenden op dezelfde voorwaard? toe treden. Lord Beaconsfield, lord Salisbury eu de beer Odo Russell zullen Engeland veitegenwoordigen. De markies van Hartington heeft in het leer huis, ca lord Granville in het Uoogeihuis, de be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1