Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. IG. rs. N? 2165. 1878. I OH BUITENLAND. BINNENLAND- Woensdag 19 Juni. W’, BultenlaiiiM Overzicht. [JN ;n, rwjjzer. De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. EL wordt men GOUDSCHE COURANT. worden berekend naar plaateruimte. Afzonderlijke Nommere VIJF CENTEN. >nt perstuk. s verkochte laar, kNDER. VEREN. aortsen, Zenuw- worden iroemde n ieder 1 van de ie over- r Rioh- i franco uit Dr. n onder geluk ken Boek- Jiaven B, ichten be- het geven ;t diegene feesten en ekwamen, kunnende m onder u van A. te Gouda. IA (Kleintjes) t. per stuk, De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is f 1.75, franco per post 2. oening aan ieland eene eland moet ADEN van ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS s op Don- chie in de w» van des ure en dat iezing zal nd-Plaats- Ouwblskn, enomen. Schieland, 'jkgraat, lILLANT. i Schieland riezing van 1 1878, in etigd en de grond van het Hoog- Het groote nieuws van den dag is de officiëele tekst (door de Globe openbaar gemaakt) van de overeenkomst tasscheo SebuwalolT eu Salisbury be treffende het traotaat van San Stefano. Niet ten onrechte heeft dit stuk in Engeland en in geheel Europa sensatie gemaakt. Daaruit bljjkc toch dat lord Beaconsfield’s officiëele woorden steeds niets varen dan declamatie om ziju eigenlijk doel te ver- berg.nregeling van de Ouzlereche quaestie, door Eugelajid een deel van dm buil te verzekeren. Busland krijgt al wat het «euseht: Batoum, Kan euz; Europeeach-Turkije wordt nagenoeg geheel on afhankelijk, terwnl den Sultau niets dan een schaduw van gezag overolijlt, en Atialisch-Turkye wordt toevenrouwd aan de hoede van Engeland, d. i. door Engelsch-Indische troepen zal worden in toom gehouden, op Engeteeh-Indisebe wijze aal worden beheerd eu op Eugelsch-koloniale wijze voortreffelijk zal worden ontwikkeld en geëxploiteerd. Het plan van Beaconsfield ia grootseh en zoo het op het congres uitvoerbaar blijkt, zal het de Oos- trrsche quaestie waarschijnlijk oplossen, maar de wijze waarop het wordt uitgeroerd is stuitend voor ieder, die in de politiek nog hecht aan moraliteit. Het is de verloochening van Engeland, staatkunde, die de regeering heette te verdedigen, de grootste mis leiding door eenige regeeriug gepleegd op haar eigen partij, overneming en uitbreiding der beginselen welke meu bjj de oppositie afkeurde, en waarvoor men deze partij door het slijk sleurde. Zoo het oongres het traotaat tuMchen Engeland en Rusland (dat in elk geval den vrede tusschen deze rjjken bewaart) bevestigt, dan zal men moeten er kennen, dat lord Beaconsfield een grootscher eu breeder inzicht getoond heeft in de Oostersche inoeielijkheid dan de heer Gladstone had, want Gladstone had Azië vergeten en daarheen de Turken willen bannen, terwijl lord Beaconsfield ook Aziatisch Turkije her vormen wil. Inlusachin is bet de vraag of de Engelsohe con servatieven ook nu nog de regeering zullen blijven volgen en ook of de Turken zonder wanhopig verzet zich zullen onderwerpen aan de mogendheden. Aan de Independence schrijft men, dat te Berlijn verzekerd wordt, dat tusschen Engeland en Oosten rijk en tusschen Oostenrijk eu Rusland ook afzon derlijke voorloopige verdrogen gesloten zijn. Bij het verhandelde in de openingssitting van bet congres, ia ons vorig nummer medegedeeld, kun nen wjj nog voegen, dat het eerste woord, dat ge sproken is, een wenzeh was van graaf Andrassy voor de spoedige genezing des keizers van Duitach- land, waarop prins Bismarck met een enkel woord bedankte. De volgende zitting zou gisteren plaats hebben, omdat men het raadzaam achtte de verschil lende gevolmachtigden een paar dagen tijd te geven tot particuliere gesprekken. Over bet algemeen denkt men, dat de zittingen van bet congres slechts zullen dienen tot het formuleeren en officieel vaststellen van reeds officieus gesloten compromü. Indien dit zoo is, zal er in de volle zitting geene aanleiding zijn tot warme discussie. De belofte tot geheim houding doet, volgens den speciaal voor het oongres naar Berlijn gezonden correspondent van den Tempt, de dagbladcorrespondenten nog niet wanhopen, dat --T -T - w ze niet nu en dat; ecus berichten uit de zittingen zullen kuuncu mededeelen. Het komt hem oumo- gelijk voor, dat alle plenipoteutiarissen tot het einde van het congres zouden blijven zwijgen. Vooral grondt hij die verwachting op de Eugelsche en de Turksche diplomaten. Engelsohe staatslieden, die er bunnen hoogsten roem in stellen zich de dienaars der publieke opinie te noemen, kunnen niet best nalaten hunne meesteres van inlichtingen te dienen; terwyl de Turken wel eens boos van eene zitting zullen komen en dau wellicht in de geschikte stem ming zullen zijn, om door een handig ondervrager zich de redenen van hun dépil te laten ontlokken. Men ziet bet: cok de pers heeft hare diplomaten, die azeude op de menschel (jke zwakheden der wer kelijke diplomaten, nu reeds loeren, waar iets zal los te krijgen zijn om aau hunne ongeduldige lezers mede te deelen. De Duilsclie Keizer gaat goed vooruit; de krachten nemen niet zoo toe als men dat wenachen zou, maar als men den boogen leeftijd in aanmerking neemt. L*‘ J- de verkiezingen betreft, blijven de officieuze bladen een niet verwachte kalmte aan den dag leggen; er wordt niet meer op de nationaal-libcroleu gescholden, zooals dit kort na den moordaanslag het geval was. Een der Ministers zou uaar meu verzekert, aan uatio- uaal-liberale afgevaardigden verxlaard hebben, dat het de bedoeling der Regeering volstrekt niet is bij de verkiezingen zich vijandig te stellen tegenover de liberale partijen. De liberalen willen voor alles trach ten de 12 zetels, die de sociaal-democraten in den Rijksdag hebben, te doen vallen. Von Treitsohke breekt iu de Preau. Jakrb. een lans voor de afschaf fing van het algemeen stemrecht. Te Parijs is overleden de blinde ex-koning van Hannover. Hij had zich in de hoogere kringen te Parjjs veler achting weteu te verwerven. De Daily Newt deelt mede, dat zijn zoon prins Ernst vau Hannover afstand zal doen van zijn rechten op den troon. Uit welke bron bet blad dit bericht heeft, wordt niet gizegd. Uit Parijs meldt men dat de overleden Koniug in Hannover zal worden begraven. In België is eergisteren feest gevierd orer de overwinning der liberalen. Volgens de Indépendance mag men het optreden vau het nieuwe Kabinet binnen niet te lang tijds verloop versabhten. De Koniug heeft dezer dagen by zich ontvangen de voornaamste leden van de Kamer om met hen te sprekeu over den toestand, terwijl de heer Frère-Orban de voorbereidende stappen doet voor de samenstelling van een Ministerie. De moeilijkheden, die zich dreigden voor te doen, zal men vermoedelijk kunnen vermijden. Het nieuwe Miuisterie zal, naar de Independence er bijvoegt, met uitzondering van twee leden bestaan uit personen, die nimmer te voren deel hebben uitgemaakt van eenig Kabinet. De Eloile Beige spreekt, van de mogelijkheid, dat een afzonderlijk Ministerie vpn onderwijs wordt ingesteld. Het ouderwijs zal eeu eerste plaats inne men op het programma van het nieuwe Ministerie. Het middelbaar onderwijs geregeld bjj de wet van 18é0 behoeft eeu ingrijpende hervorming, terwijl ook de wet van 1842 op het lager onderwijs op som mige punten herziening noodig heeft. Uit de Vcreenigde Staten komt hot treurige be richt, dat een algemeeue opstand der onrechtvaardig behandelde Indianen de regeering gedwongen heeft alle beschikbare troepen naar den India» Country te zenden. Generaal Sherman en de minister ten oorlog achten beiden het leger te zwak om voldoende maatregelen te nemen, en eischen een grooter aantal troepen. Gelukkig zal de president der Unie niet wegens verkeerde verkiezingspractijken afgezet of in slaat van beschuldiging gesteld worden. GOUDA, 18 Juni 1878. Bij den uitgever G. Theod. Bom te Amsterdam wordt uitgegeven een drama, in 5 bedreven, getiteld „Twee Zwiert" van onzen stadgenoot, Dr. G. A. Tebbenhoff. Een drama te beoordeelen na het alleen gelezen te hebben en dus zonder het te hebben zien opvoe ren, gaat bezwaarlijk. Het doel van een drama is: op de planken gebracht te worden en er behoort meer verbeeldingskracht toe en meer kennis van het tooneel, - -i <Un waarop wy kunnen bogen, om in alle deelen heeft men geen klagen Wat de voorbercidio^voor brt cffect u be00rdeeIe0( dat da verschillende per- sonages voor het voetlicht zullen maken, zonder ben te hebben zien optreden. Wy bepalen ons derhalve tot een bloote aankon diging der uitgave. Het programma van de 101ste Algemeen» Ver gadering, het congres en den wedstryd der Neder- landsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, alhier te houden van 8 tot 12 Juli e. k., luidt aldus: Maandag 8 Juli, ’s avonds 8 uur. Feestelijke ontvangst van heeren directeuren en afgevaardigden door het Dagelijksch Bestuur der Gemeente op het n Raadhuis". Daarna ontvangst in de zaal «Nut en Vermaak" der sociëteit wde Réunie". Muziekuit voering: Stafmuziek 4de Regiment Infanterie, ouder directie van den heer A. Grentzius, aangeboden door heeren officieren van het 4de Regiment Infanterie. Dinsdag 9 Juli, ’s morgens 9 uur. Eerste zitting der Algemeen» Vergadering in het kerkgebouw der //Remonstrantscbe Gemeente*. Morgens 131/» uur- Déjeuner in de zaal «Nut en Vermaak*, aangeboden door het Departement Gouda*. Middags 2l/s Opening van den wedstryd van voorwerpen van kühslnyverheid in een der lokalen van de wBurger-Avondschool*. *s Middags 2l/g41/® uur. Matinée Musicale, 4de Regiment Infanterie. ’s Middags 5 uur. Table d'hóte in het hótel „de Zalm." 's Avond» 7Vf uur. Groot Concert van de Konink lijke Militaire Kapel van het Regement Grenadiers eu Jagers, onder directie van den heer F. Dunokler, aangeboden door de sociëteit «Ons Genoegen*. Woensdag 10 Juli, ’s morgens 10 uur. Nyverheids- congfes in de vergaderzaal en in localen v»n ‘bet n Raadhuis." Middags 2,/j uur. OrgebConoert in de ^Groote of St. Jauskerk." Middags 5 uur. Table d’hót» in het hótel z/de Zalm." Lu'mujus 's Avonds 7 Vs uur. Groot Concert fan de Staf muziek van het Regiment d.d. Schutterij te Rotterdam, onder directie van den heer W. Hutscheurnijter Wzü.» aangeboden door het Departement Gouda, in de tuiu der sociëteit //Ons Genoegen." Donderdag 11 Juli, ’s morgeus 9 uur. Tweed» Bijeenkomst en sluiting van het Congres. Tweede zitting en sluiting der Algeineene Vergadering.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1