Lm) DIN- ,EN. Nieuws- en Adverlenlieblad voor Gouda en Omstreken. Wl tra-, 14. IDEL. rier. Ziekbedden H. Doctoren ook hoofd- it onder de S' N? 2156. BUITENLAND. BINNENLAND- 1878. Vrjjdag 21 fjhl. CT, ddeelen zjjn iver en on to gevallen at hierdoor ig gevoelde 'cingemiddel, m. ben f 2.20. worden a leeds torug- Buitenlaiidsch Overzicht. Kennisgeving. Co .C.zoon, LSt, hstHibt" iheld bekenden •sthonig Jainz. lei 1878. De inzending van advertentlén kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. H Dinsdag is op 0. N». 2. worden berekend naar planUruimte. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. treken liggende KACHEL- De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prys per drie maanden is f 1.75, franco per post 2. Lmeterdam, aat, F. 250. JMINGEN, Frankamt. GOUDSCHE COURANT. ren. Jg- mrg. ;man. :n dauk be- el. Sleohta En daardoor 'L 1KS. THONIG in flaoons fl. 1.en oorzien van nd fabriek» voorwaarde echter dat geen maatregelen worden ge* nomen om een Nocienden tak van industrie te ver nietigen. Te Berlijn zullen de nationaal-liberalen de steunen om de sociaal-democraten te weren. *jjer legeraanvoerders 4 in 1813 geboren, lr aan de veldtochten j Sebastopol deelnam teruggekeerd, Lyon, ken. Te Sedan werd hy in 1870 gevangen genomen. Tot lid der nationale ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS GOUDA 20 Juni 1878. De Collecte »oor bet fonds ter ondersteuning en aanmoediging van den gewapenden dienst in het ko ningrijk der Nederlanden heeft in deze gemeente op gebracht eene som van 184.971. statuten van de rijksbank is ten slotte met 147 tegen 75 stemmen aangenomen. Tengevolge van de onderdrukking van den opstand op Cuba hebben de Spaansche generaals Martinez Campoz en Jovellar een zegevierenden intocht te Havana gehouden. Laatstgenoemde zal naar Madrid terugkeeren, waar men hem, naar wordt verzekerd, de portefeuille van oorlog zal aanbieden. Martinez Campoz zal hem als gouverneur van Cuba opvolgen. candidaten van de Fortschrittspartij krachtig under- r 2 Frankrijk heeft wederom een verloren, generaal Chareton, als genie-officier in dienst tl in Afrika en de belegering en gekwetst naar bet vaderlai Grenoble en Toulon hielp verst vergadering verkozen door het departement Drome nam hij plaats aan de linkerzijde. Hij werd in 1875 tot levenslang senator benoemd. Door zyn dood is het aantal vacante zetels in den Senaat tot tien geklomen. Volgens de wet moet in zijne vacature binnen twee maanden worden voorzien, doch de Senaat is tot 28 Oct. uiteengegaan en men zal dus tot zoolang moeten w&dUeu. Inde vacature f der negen overige Senatoren, die niet levenslang waren Wmwykerslma gekozen, behoeft eerst aan het einde van dit jaar, bij ®n hy den 1 gelegenheid der aftreding van een derde gedeelte van den Senaat, voorzien te worden. Den 7den Juli hebben in 12 departementen la Hante-Garonne, la Gironde, FHcrault, la Haute-Loire, laNièvre, le Nord, la Mayenne, la Marne, Maine-et- Loire, le Gard, l’Isère en l’Ariègeverkiezingen van Afgevaardigden plaats. Hebben de Republikeinen in Frankrijk reeds meer malen redenen gehad om zich te beklagen over sommige handelingen van den Minister van Oorlog, generaal Borel, die niet getuigen voor zijn republikeinsche ge voelens, een nieuwe kreet van ontevredenheid is op gegaan over de benoeming van een nieuwen com mandant over het 13de legerkorps, te Clermont Ferrand, welke betrekking door de aftreding van generaal Picard vacant was. De verwachting, dat in zyn plaats althans een republikeinsch generaal zou worden benoemd, is teleurgesteld, daar de Minister een Bonapartist, generaal Wolff, tot die waardigheid heeft geroepen. Met toestemming der Duitsche Regeering zal het lijk van Koning George V van Hannover over wien het hof te Berlyn zelfs den rouw heeft aan genomen in den grafkelder der voormalige Konink lijke familie van Hannover te Hettenhausen worden begraven, niettegenstaande zich enkele Welfische demonstraties hebben voorgedaan. Sommige perso nen nl. hebben aan den ex-kroonprins van Hannover telegrammen gericht met het opschriftaan Koning Ernest August II, maar deze geheel op zich zelf staande feiten geven geen aanleiding tot ongerustheid voor ernstiger gebeurtenissen. Prins Ernest August is kolonel a la suite van bet Oostenryksche infanterie regiment no. 24, «Koning van Hannover.” De vrees dat de verwerping der redactie van art. 40 van bet statuut voor de Oostenryksch-Hon- gaarsche bank, zooals die door het Oostenryksche Heerenhuis was aangenomen, door de commissie voor het Auagleich der Oostenryksche Kamer, ccne vertraging ten gevolge zou hebben der Ausgleich- quaestie, is niet verwezenlijkt. De Kamer zelve heeft zich nl. met 122 tegen 110 stemmen veree- nigd met de besluiten van het Heerenhuis, in weer wil van het voorstel der commissie tot verwerping en van de krachtige pogingen van dr. Griska om de aanneming der redactie van het Heerenhuis te voorkomen. Het wetsontwerp tot goedkeuring der De congresheeren te Berlyn houden zich zoo goed aan bun besluit tot geheimhouding, dat er niets wezeulyks van de beraadslagingen kan worden me degedeeld. Dezer dagen kwamen onverwachts minder gunstige berichten wer den toestand van den Duitschen Keizerniet, dat de wonden rijn verergerd of het leven onmiddellijk wordt bedreigd, integendeel, de eigenlijks genezing vordert sneller dan men had gedacht, maar men wordt bezorgd over de toekomst; de ^Keiser is altijd een druk, werkzaam, beweeglijk ma^i geweest; de jacht was zyn grootste liefhebberij; uu is hy op eens veroordeeld tot werkeloosheid, nog verergerd door de hoogst moeilyke beweging vau de armeneen volkomen genezing, zoo luidt liet gevoelen der geleerden, zal van langen duur zijn, en de leeftyd van den Vorst, gepaard met de verzwakking tengevolge van veel bloedverlies, brengt mee, dat er niet veel tijd af kanmen vreest in éen woord, dat het sukkelen kan worden, en de Keizer een smartelyk lijden tegemoet gaat. In Duitschland begint men een weinig te vreezen, dat de socialisten geen hunner vertegenwoordigers verliezen zullen en zelfs kracht zullen winnen. In het jongst verschenen nummer der Berliner Freie Preste worden de aanstaande verkiezingen in het breede besproken en de leden der party ten dringendste aangemaand, om ruime bijdragen te storten in de socialistische kas. De hoofden van de nationaal-liberale party in Duitschland vergaderden te Berlyn om het program vast te stellen voor de aanstaande verkiezingen; de commissie van redactie bestond uit de heeren Miquel, Marquardsen, Lasker en Bamberger; discussie werd niet veel gevoerd, want de heeren waren ’t spoedig eens; men vond thans algemeen, dat er tusschen uitzonderingsmaatregelen of gemeen recht zulk een groot verschil niet bestond; in den aanhef van het stuk wordt dan ook verklaard, dat de ontbonden Rijksdag bereid zou zyn geweest de veiligheidsmaat regelen, door de Regeering verlangd, goed te keuren. Verder wordt de bereidwilligheid te kennen gegeven om mede te werken tot belast ing-h er vorming, onder INRIGTINGEN WRLKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WRHKXJDERS van Gouda; Gelet op art, 8 der Wet van dan 2n Jan ij 1865, (StaatMsJ H). Doen te weten Dal sy vergunning hebben verleend aan de Heeen G. Prince en Zonen en hunne rechtverkrijgenden, tot bet plaatsen van een STOOMWERKTUIG in brt perceel gelegen aan de Raam, geteekend O. n°. 174, kadaster sectie D. n°. 1576. Gouda, den 18u Juuij 1878. Burgemeester en Wethouders voor noem d, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. In den nacht van Maandag o’. «U <h daar riek bij den heer van de Weg door een brutalen dief een en ander ontvreemd, o. a. een klokje, een waseb, een nieuw zeil en een fok (laatstgenoemde zaken bij den heer van de Weg). Daarop is de dief in een schuitje gesprongen, is een eind ver den IJsel opgevaren om verder zijn reis te land te vervolgen, terwijl hij zich onderweg nog van een kruiwagen meester maakte. Hij werd echter spoedig achterhaald, waarop bet bleek te zijn J. J. Demmers, die naar men zegt, al meermalen met de politie kennis maakte. Hij werd Woensdag naar Rotterdam getransporteerd. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag den 21n Juni 1878 des namiddags ten 1 ure, ten einde te behandelen De rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid dienst 1877. De rekening der dienstd. schutterij dienst 1877. Een voorstel tot wijziging der begrooting dienst 1877. Adres van Joh. de Gruil houdende verzoek om pensioen. te benoemen Een libryemeester. De Collecte voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Neder landen, heeft in de gemeente Moordrecht opgebracht f 36.09. In de aanstaande zomervergadering der provinciale staten van Zuid-Holland zullen een aantal onder werpen behandeld worden. De begrooting van kosten van het provinciaal bestuur, voor zooveel het rijks bestuur is, voor 1879 is geraamd op 76547. Volgens het begrootings-ontwerp der enkel provinciale ep huis houdelijke inkomsten en uitgaven voor gemeld jaar, evenals de inkomsten geraamd op een bedrag van 245.073.12, wordt gevorderd de heffing van 7 opcen ten op de hoofdsom der grondbelasting (gebouwde en ongebouwde eigendommen) en van 4 opcenten op die der pcrsoneele belasting. De posttegemoetkoming aan gemeenten in de kosten tot behoorlijke inrichting van het lager onderwys, wordt in vergelijking met 1878 tot een verminderd bedrag van 50000 voor gedragen, in afwachting van de beslissing omtrent bet by de wetgevende macht aanhangig ontwerp van wet op het lager onderwijs. ardigen ran DE ’gat. -■

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1