Nieuws- eu Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. HG IER RIJ H r». m. ipoedigste krjjgbaar. M rkzaamte gens 6— te daags. >r P. aan .Iff zich voor, van 12 ’gen, met over de daartoe 1878. N? 2159. BUITENLAND. ÏE BINNENLAND- Vrijdag 28 Juni. >EN Bultenlandsch Overzicht. i 2.20, ikend en GOUDSCHE COURANT. THSKIN TUUR. da, sterdam, t, F. 250. INGEN, rankamt. tleerd en i als voe- -Albums, s et de jvend. Dit eden der 3 ser aange- lanbevolen ziekelijke darmoede Cour. aan de leden der Tweede Kamer rondge- van Gisternamiddag viel het dochtertje van den Heer van der K. in het water aan de Karnemelksloot, toen Maria Perrutier, dienstbode bij den Heer Tollens, zich onmiddelyk te water begaf en het geluk mocht smaken, de kleine te redden. Genoemde dienstbode had op zich genomen op het kind, dat 1 */a jaar oud was, te passen, doch had zich voor een oogenblik even verwijderd. Naar wij vernemen is de dienstbode te Gouderak, die eenigen tijd geleden als verdacht van kindermoord werd gearresteerd, weder in vrijheid gesteld. Voor het nationaal huldeblijk aan Z. K. II. Prins Hendrik bij gelegenheid van zijn huwelijk aan te bieden werd bijgedragen te Gouderak eene som van ƒ70.25 en te Berkenwoude 25.60. Gisteren Snorgen omstreeks 4 uur, werd te Goude rak uit de rivier den IJsel het lijk opgehaald van de vrouw van J. Loendersloot, die zich een half uur te voren naar den waterkant had begeven om wasch- goed te spoelen. De collecte voor het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Neder land! n heeft in de gemeente Waddinxveen opgebracht 40.83S in Gouderak 15.36*, in Berkenwoude 12.45, iu Haastrecht 15.11* en in de gemeente Vliet ƒ6.51*. verkiezingen; in al de door hen aangewezen districten zijn er natuurlijk tegen-candidaten, meest van de Forlschritts-partij of de nationaal-libcralen. In Saksen hebben de nationaai-liberalen en dc Fortschritters voor de aanstaande Rijksdagsverkie- zingen een verbond aangegaan. De berichten over den toestand des Keizers blijven gunstigook de dikte aan den rechterarm wordt minder. Men vertelt te Berlijn, dat de Czaar op zijn reis naar Ems een dag in de Duitsche hoofd stad zal vertoeven. De Hannov. Courier deelt //uit goede bron" mede dat tusschen de Pruisische Regeering en Prins Ernst August een overeenkomst is getroffen, waarbij de prins den titel aanneemt van hertog van Cumberland en erfprins van Brunswijk-Luneburg en het beslag op het vermogen van Koning Georg wordt opgeheven. De behandeling van de zaak van Hödel is uitgesteld en zal eerst den 10a Juli aanvangen; 38 getuigen zijn gedagvaardaan den beschuldigde is ter verde diging toegevoerd de jusljtieraad Wilk;. voorde pers zijn 30 kaarten beschikbaar gesteld. In België geeft het resultaat der verkiezingen voort durend aanleiding tot opgewonden manifestaties en banketten. Geut was Zondag geheel gevlagd bij gelegenheid van de liberale manifestatie aldaar. De door de heeren Bara, Delhpugne Pechef en vau der Taelen uitgesproken redevoeringen hebben een al gemeen enthousiasme verwekt. De heer Bara gaf de verzekering, dat hij recht zou doen wedervaren aan de eichen van het liberalisme. De opgewonden heid kende bijna geen grenzen, en de geestdrift was onbeschrijfelijk. De jeugdige Koningin van Spanje, die juist achttien jaar geworden is, is gevaarlijk siek. Volgens ver scheiden telegrammen is de toestand hoogst veront rustend. Zij heeft reeds de sacramenten der sterven den ontvangen. Verschillende leden barer familie (zij is eene klein-dochter van Louis Philippe en doch- hter van den hertog van Montpensier) zijn ontniddelyk overgekomen. De laatste berichten luiden iets beter; althans alle hoop is nog niet opgegeven. GOUDA, 27 Juni 1878. In de Dinsdagavond gèhouden vergadering van het Departement Gouda der Maatschappij tot Nut van ft Algemeen is tot bestuurslid benoemd de heer H. /W. G. Koning. Tot afgevaardigden ter Algemeene Vergadering werden verkozen de bh. Mr. P. J. Snel en D. K. van Meerten en tot hunne plaatsvervangers de hh. Dr. P. de Wilde en D. Ruijter. Eene deelde nota van wijzigingen in het ontwerp op ’t lager onderwijs bevat de wijzigingen, die reeds in het bij de memorie van antwoord gevoegde ont werp zijn opgenomen. Staten-Generaal. Tweede Kamek. Zittin gen van 25 en 26 Juui 1878. In de zitting van Dinsdag zijn de beraadslagingen voortgezet over de onderwijswet. De minister van bin- nenlandsche zaken verdedigde het ontwerp, dat gebaseerd was op de wetten van 1806 en 1857, de vrijheid van onderwijs handhavende en verbetering in het onderwijs trachtende aau te brengen. De eischen der kerkelijke partijen 'oestreed hij uitvoerig. De openbare school moet staatsburgers aankweeken. De kerk mag niet het meesterschap over de school zich toeëigenen. Dat spoedig in Nederland het onder wijs geheel rijkszaak zou worden, dacht hij niet. De gemeentebesturen hebben nog te veel liefde voor de openbare school. Verschillende sprekers repli ceerden. In de zitting van gisteren zijn de algemeene be raadslagingen over de onderwijswet geslo en, nadat vele sprekers nog hadden gerepliceerd, ook aan den heer Cremörs, die betoogd had dat de moderne katholieke leer, op syllabus en encycliek gegrondvest, niet toelaat het verkenen van staatssubsidie aan de katholieke scholen. De minister bestreed nogmaals de eischen der voorstanders var. het bijzonder onderwys. De vrijheid van dat onderwijs werd niet anngerand. Ook verdedigde hij op nieuw de openbare school. Heden komen de artikelen in behandeling. Te Nieuwerkerk a/d. IJsel is Maandagmiddag een vijftienjarige knaap verdronken, die zich, zonder te kunnen zwemmen, te water had begeven om te baden. Het totaal der bij de Tweede Kamer ingejcomen adressen van katholieken bedraagt, voor zoover ons thans bekend is, het cijfer 992 met 143,734 hand- teekcningèn. (27/ïï.) Een telegram uit Indië bericht: Wegeus aai- valleu op Edi zijn troepen gezonden naar Gedoeng. Na hevige gevechten zijn sterke stellingen genomen. Wij hadden 14 dooden eu 79 gewonden. De vijand had 750 dooden en gewonden. Nar dijC gevechten heeft het hoofd van Gedoeng afstand gedaan van het gezag aan zijnen zoon, die zich onderworpen heeft. Aangaande de vijandige plannen van den bestuurder van Gedoeng hadden de autoriteiten herhaaldelijk verontrustende berichten ontvangfen. Het Berlijnsche Congres heeft opnieuw zitting gehouden. Of de Bulgaarsche grensregeling nu finaal geregeld is blijkt niet uit het telegram, maar men zou het opmaken uit de mededeeling dat Rusland zijn troepen binnen zes maanden uit Rumelië en binnen negen maanden uit Bulgarije moet terugtrekken. Bulgarije zal dan bezet worden door troepen van verschillende volken terwijl de vorst van het nieuwe rijk ver kozen wordt. De Russische Rykskauselier kon de zitting van het Congres weder niet bij wonen; zijn toestand wekt echter geen bezorgdheid. Uit Frankrijk is weinig nieuws te melden. De dagbladen hebben echter bij dit wanne weder, als de aandacht der lezers licht sluimerziek wordt, het door hen gewaardeerde voorrecht, een schandaal te kuunen mededeelen. Het schandaal verdient een plaats aan het einde van Victor Hugo’s Hütoire u* crime, waarvan de 92ste editie het licht ziet. De Franscbe parlementaire commissiën tot onderzoek van de staatsrekeningen der laatste jaren, hebben een nieuwe eigenaardigheid van Napeleon III ontdekt en aan het licht gebracht. De civiele lijst van den Keizer bedroeg 25 millioen franken per jaar. Elk jaar beschikte de Keizer echter over eenige, soms over 10 millioenen meer. Thans is gebleken, dat dit meerdere geld verkregen werd door verkoop van bet kroondomein, wat zonder ver gunning der wetgevende maqht niet geschieden mocht. Op deze wijze zijn 26,000 hectaren vervreemd. De kansen van den jongen prins Napoleon zullen door deze nieuwe ontdekking niet verbeteren. Da gelijks neemt het getal deserteurs toe, die van de Bonapart isten overloopen tot de pari ij der Republiek. De ongestoorde rust in Frankrijk maakt de oppo- sitie-bladen wanhopend. Het wordt hoe langer hoe moeilijker in eenigszins genietbare artikelen het be toog te leveren dat de republiek Frankrijk te gronde richt. Eene taktiek, die nog wel wat vol te houden is, hoewel ze ook doorzichtig wordt, is het verzinnen van berichten, die angst en onrust wekken. Het -eene blad spreekt van strijd in den ministerraad, ^en ander van net ontslag van den minister van oorlog, een derde zelfs van het ontslag, dat de heer Dufaure zelf nemen zou. Daarvan schijnt echter niets waar te zijn integendeel voelt men zich in hooge regee-/ ringskringen zoo gerust en sterk, dat de president der republiek op het aanhouden van Dufaure en Bardoux besloten heeft hetgroote nationale feest, dat, zooals men weet, den 30sten Juni a. s. moet plaats hebben, de kroon op te zetten door afkondi ging van maatregelen ten aanzien van de veroordeel den wegens de commune, die met eene gedeeltelijke amnestie gelijk staan. Meer dan achthonderd gede porteerden in Nieuw-Caledouie zullen deels kwijtschel ding, deels vermindering van straf krijgen. Deze maatregel de toepassing der oude gewoonte, dat bij groote vreugdedagen het hoofd van den staat ook de bevolking der gevangenissen in zekere mate deed deelen in de algemeene vreugde zal zeker uitne mend werken. In het Engelsche Lagerhuis bestreed Forster de runderpest-wet en wel voornamelijk de bepaling be treffende het slachten van buitenlandsch vee op de plaats van landing; deze wet, beweerde Forster, moest den prijs van het vee nog meer in de hoogte drijven en zou het gsvaar van besmetting niet verminderen; ook was de wet onrechtvaardig ten opzichte van die landen, die vrij waren van de runderpest. De minister Micks-Beach verdedigde het ontwerp en zeide, dat de bedoeling volstrekt niet was een protectionis- tischen maatregel in te voeren, schoon het bij den veehandel onmogelijk was het vrijhandelstelsel vol te houden. De discussie werd tot Dinsdag a. s. verdaagd. In Duitschland is het alles behalve vrede. Onbe schrijflijk is dé verbittering, waarmede de partijen elkander bestrijden, als voorbereiding voor de verkiezing. De sociaal-democraten zijn reeds gereed voor de Naar men verneemt, zal door de in O.—Indië aan wezige oud-cadetten, aan de Kon. Mil. Academie, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, een blij vend huldeblijk worden aangeboden. Te Hellevoetsluis heeft een marinier zich verwij derd met een bankbiljet, hem ter inwisseling door een zee-officier van het wachtschip ter hand gesteld. Na slechts een zeer gering bedrag er van te hebben verteerd, werd hij onder Heenvliet aangehouden en in arrest genomen. Binnenkort zullen de toelating-examens worden afgenomen van de aspiranten naar plaatsing aan «le rijks-kweekschool voor onderwijzers te Middelburg. Hun aantal bedraagt 63, waarvan 19 uit Zuid- Holland, 7 uit Noord-Brabant en 1 uit Gelderland de overige uit Zeeland. Uit Sliedrecht wordt van 25 Juni gemeld Een treurig ongeval dompelde gisteren, een arbei- ders-familie in diepe verslagenheid. Drie broeders van 13, 15 en 17 jaar, oppassende jongens, werkzaam aan de steenfabriek van den ’beer Marius van Haaf- ten, begaven zich in ’t schaftuur te water om te zwem men. Eén hunner zinkt weg in de diepte, een tweede schiet toe om te helpen, doch wordt door den drenkeling bij de beenen gegrepen en meege,sleurd. De derde duikt ter redding zijner broeders onder, doch moet zijne moedige poging ook met den dood bekoopen. Het drietal wen! spoedig opgehaald, doch

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1