BUITEN LANDT BINNENLAND llulteiilaudscli IkiTzli'til. 1 Vreemd klinkt de verklaring van den heer Verheden, inspecteur van het lager onderwas in Noord-lirabant, dat voor het openbaar onder wijs regelen noodig rijn, omdat hij onderscheiden lokalen kent, die totaal ongeschikt zijn, vooral wat het licht betreft, maar dat hij het voorstel- van den Kerch krachtig ondersteunt; als of ook de kinderen der bijzondere scholen' niet evenzeer aanspraak hebben op de bescherming der vertegenwoordiging als die der openbare scholen, waarlijk die kinderen knnnen het niet helpen dat zij door hun ouders naar de bij zondere scholen verwezen worden. L. Het bericht dat prins Gortschakoff niet meer aan de beraadslagingen van het congres zou deel ueraeu, schijnt eeue der uitvindingen van op nieuws beluste Eugelscbe dagbladcorrespondenten te zijn geweest. Alliums by elke volgende zitting werd geregeld verimld, dat ook de oude Russische minister die had bijgewooud. Het merkwaardigste, dat er vau de debatten te Berlijn is uitgelekt, mag wel genoemd worden de bezetting door Oosteuryk van Bosnië en Herzegowiua. Deze machtiging is verleeud op voorstel vau En- gelaud eu zal plaats hebben in naam van Europti. Ieder begrijpt evenwel, dat deze uitdrukking eeu verzachtende term is voor annexatie.. Deze vorsten dommen schijnen het deel te zijn, dat Oostenrijk van den buit zal wégdragen. Parijs heeft Zondag het aangekondigde groote natio nale feest gevierd, waaraan elk, die eeuigszins sympathie gevoelde voor de republiek, heeft getracht luister bij te zetten. De Fransche regeering heeft toch dien dag niet willen laten voorbygaan, zonder eenig gehoor te geven uau veler wensch naar eeue soort vau amnestie voor staatkuudige misdrijven. Rechtstreeks kou zij die niet verleeueu souder de medewerking van het Par- lcincut 'en men weet, hoe juist deze Zaak alle gemoe deren iu beweging brengt, zoodat het ultyd beden kelijk blyft, er aan te roereu. Maar de regeeriug kau gratie verleeueu, of verlichting vau straf, eu daar van heeft zij thans gebruik gemaakt. Het Journal Ojjtciel van den 30ste (den grooten feestdag) behelst een besluit (dd. 26), waarby nau niet minder dan 1269 veroordeelden gratie of ver lichting van straf wordt verleeud. Al deze besluiten zyn behoorlijk gemotiveerd door rapporten vau de directeuren der verschillende gevangenissen en straf kolonies en de besluiten gaau iu 30 Juni. Ouder de armen van Parijs is op den dag vau het groote feest eene som van 40.000 fr. uitgedeeld, voor de helft ontleend aan 'het half millioen, dat voor de toebereidselen werd toegestaan eu voor de wederhelft door den minister Dufanre bezuinigd op hetgeen hem voor representatiegelden is toegestaan. Het Düitsche officiëele blad deelt eeu besluit mede, dat men reeds lang had verwacht; het betreft het verplichte vertoon van pa'ssen te Berlijn de maatregel is alleen gericht tegen de vagebonden die de Düitsche hoofdstad met een bezoek willen vereeren. Thans is ook het verkiezingsmanifest vttn de cen trum-party iu den DuitscUeu rijksdag veischeucn. Ook uit dit8tuk blijkt weder, dut de partijen volstrekt niet alleen zich houden aan het wachtwoord door de Regeering gegeveuipaatregelen tegen de sociaal democraten, maar dat zy de andere quaeslies van bin- uenlandsche politiek niet uit het oog verliezen. Vol komen in overeenstemming met hetgeeu zy voor zich zelve niet wil, verklaart de ceutrum-pnrty zich tegen byzondere wetten vpor afzonderlijke klassen der be volking. Beterschap in deu bestaauden toestand kan «egt zy slechts daardoor worden verkregen, dat do godsdienst by het volk «orde bewaard en daarom dringt zy aaü op de vrye beweging der kerk en afschaffing der wetten, die de zelfstandigheid en de rechten der kerk beperken. Behalve deze worden nog andere eisohèn gesteld, die de leiders der party in den Ryksdag meermalen hebben gesteld, o. a. vermindering der uitgaven voor het leger, een meer ^etowU handels- eu financiëele politiek. Met die ezonde handels-politiek wordt natuurlyk verstaan «•en terugkeer tot hst beschermende stelsel, dat ge heel past in de politieke beginselen vau het centrum. Ook de sociaal-democraten in Dnitschland hebben thaus hun verkiezingsmanifest uitgevaardigd. Na een protest tegen, den verdelgingsoorlog, tegen hen op het touw gezet, en eene herinnering, dat de getrouwen het devies moeten handhavenIeder voor allen, allen voor .ieder,* worden de 28 districten opgegeven, waar de party kans van slagen heeft, en waar dus de uiterste pogingen iu het werk moeten gesteld worden. In de andere, dis; neten moet niet te veel geld ver knoei d worden, dat toch n|et helpen kon. Daaren- j tegen in de 28 uitgelezen plaatsen moeten geene i kosten en geene moeite gespaard worden om aan de partij de zege te bezorgen. Vliegende blaudjes wor- j deu als een uitnemend middel aangeprezen. Iu de Wiener Zeitung is opgenomen een eigen- haudigen brief vau keizer Frans Jozrf vau Oostenrijk uau prins Auersperg, waarbij de vergadering van deu Ryksdag, te rt-keutn vau 27 Juni, is bevoleu. De keizer dankt dc vertegenwoordiging voor deu ijver, door haar aan den dag gelegd iu de vervulling I van het inoeiitlyke werk der voltooiing vau het compromis en voor de wijze waarop de belangen vau beide deelcu van het rijk door haar zyn be- hartigd. De In dépendance verneemt, dat de buitengewone zitting der Belgische Kamers geopend zal worden deu 18den Juli en niet langer zul duren dan eeu veertieu dagen. Het debat iu het Engelsche Lagerhuis over het voorstel om deu invoer vau vee iu Engeland te verbieden, is verdaagd tot gisteren. De regeering loopt groote kans, dat haar voorstel tot beperking van vrijen handel verworpeu zal worden. -Verledeu jaar kwamen er 4000 gevallen van mond- en klauw zeer voor ouder het uit öet buitenland aangevoerde vee. Daarom moeten wy het weren, zegt de regee ring der Engelsche landeigenaars. Doch het ant woord der voorstanders van vrijen haudel luidt: Gedurende datzelfde jaar zijn in Eugelaud 52,000 stuks vau deu binnen la uclsohpn veestapel aangetast, terwijl iu- het geheele Yereeuigde Koninkrijk, waaruit nu zal mogen aangevoerd worden, bijua een millioen stuks vee door de ziekte werd aangetast. Zoo ineu dus bet kleine gevaar dat van het vasteland dreigt verwydert, blijft het groote gevaar iu 't binnenland en de koloniën bestaan. Overtuigend werd Zaterdag jgfwezcn gedurende het debat, dat van zeer opgewonden aard was, dat de vleesch pry zen zeer zouden stygen, tengevolge van de protectionistische wet der Regeering en dut dit 1 wel noodig voor landeigenaars eu vetweiders, maar allerongelukkigst voor het geheele volk zou ziju. De argumenteu der Regeering schijnen echo's uit het verleden. Het verbod van invoer van vee zou de vermeerdering van deu Engelschen vtestapd zeer iu de hand werken. Zeker, eu het verbod om graait iu te voereu zou de graunteelt bevorderen, maar iutu8scheu zou het volk vau honger sterven. Duur brood is erger dau duur vleesch, doch de Regeeriug zal zich waarschijnlijk bezinnen, dat het Engelsche volk het eeu zoo min wil alp het ander. GOUDA, 2 Juli 1878. Wij vestigen de aandacht onzer stadgeuooten op achterstaande advertentie, waarbij zij worden uitge- noodigd om de volgende week van Maundng 8 tot Vrijdug 12 Juli e. k, hunne huizen te versiereu met de Nederluudsche vlag. Eeue feestvierende gemeente behoort een feestelijk aanzien te hebben en wij twij- feleu niet of aan; de uitnoodigiug zul algemeen wor den volüuau eu ook daardoor zal op nieuw blyk worden gegeveu van sympathie voor de Maatschappij ter bevordering vau Nijverheid. Door de jury der tentoonstelling van tuinbouw en pluimgedierte, te Arnhem gehouden, is o. a. toege kend: voor inzendingen van tuiubouw: een verguld zilveren medaille aan onzen stadgenoot den heer H. W. Olto. In de olassikale vergadering alhier gehouden, waarin 59 leden tegenwoordig wareu, zyn de bij het Reglement op het godsdienstonderwijs voorgestelde belijdenisvragen eenstemmig ouusniiemelijk geacht. Het by artikel 7 van het herzien reglement op het examen ter toelating tot de evangeliebediening voor gestelde vereischte van wetenschappelijke opleiding, door gedurende drie jareu de theologische lessen uau eeue Nederluudsche universiteit te volgen, is met meer dan tweederden der uitgebrachte stemmen na drukkelijk gehaudhaafd, tegen eeue orthodoxe minder heid, die «vrye studie* voor de aanstaande evangelie dienaren ^erlangde. Met omtrent dezelfde meerderheid van stemtnem zijn herkozentot lid vau het provinciaal kerkbestuur va» Zuid-Holland ds. J. P Ott te Groot-Am mers, tot prtteses van het classicaal bestuur ds. D. Bijdeu- dyk, te Asperen, tot, lid ds. J. C. Diehl te Leerdam;, en gekozentot lid vau het provinciaal kerkbestuuf van Zuid-Holland de oud-ouderliiijt H. M. tfuitman alhier; tot assessor iu het classical*! bestum in de plaats van den aftredende, die om redenen v^gezond- heid niet meer in aanmerking weusohte te koineu, dr. C. J. van Ketwich te Schoonhovenlot leden ds. H. C. N. van Amerom alhier en de oud-ouderling C. Knaap alhier. ♦Als secundi zyn herkozen: voor bet classicaal be stuur ds. H. M. Van Loon te Moordrecht, ds. F. D, J. Moorrees te Vianenven W. Van Beuningen te Ameide; gekozen voor het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Hollund, ds. J. C Diehl te Leerdam, eu de oud-ouderling S. E. vau Nooteu te Schoonhovcu; eu voor bet olussicaal bestuur ds. A, Van de Water te Meerkerk. Zaterdagmiddag had iu deze gemeente een treurig ongeval plaats. Een der kinderen, voor wien de luiti der sociëteit «Ons Genoegen* des zomers steeds een zoo welkome ontspanning aanbiedt, geraakte daar bij ongeluk te water eu wel met het nood lottig gevolg, dat het niet dan levenloos daaruit werd opgehaald echter uiet, dan nadat meer dan eeue poging tot redding was gewaagd. Drie verschilleude personen toch aarzelden niet om zich terstond te water te begeven doch helaas! Zonder succes. Hun eervol pogen mocht niet baten. Het gelukte ban niet den kleine tc redden. Welke een treurige stemmiug zich van hen,' die vau dit ongevul getuigen waren, meester maakte is te begrypeu Dienzelfden middag viel nog een ander knaapje eveneens in het water bij Ons Gen'*egen's tuiu, toen hij van een roeitochtje uit het bootje aan wul wilde stappen, doch dit werd spoedig door den daarbij tegenwoordig zyude vader op het drooge gebracht. Het is nog niet zoo heel lang geleden dat de thans allerwege bekende en gebruikte „naaimachine" velen verbaasd deed staau en algemeen groote ver- wouderiug wekte over den spoed, .waarmede men voortaan gedaan zou kunnen krijgen, wat tot nog toe veel tyd eischte. Men raakte natuurlyk aan de machine gewoou en in vele huishoudens is het een onmisbaar meubel geworden. Thans echter is er nieuwe reden tot verbuzing. Het eenig iuconvenient ul. van de 'naaimachine was, dat men met voet of hand haar voortdurend in beweging moest brengen eu de trapraachiue vooral weid door vele geiieeskundigeu uit een gezondheids- oogpunt afgekeurd. Aan dat bezwaar is nu geheel tegemoet gekomen door de uitvinding der zooge naamde „zelfwerkende" naaimachine. Dit is eeu toe stel, waarmede elke naaiiuachiueen dit vooral maakt de uitvinding voor de praktijk van veel be lang iu beweging kun worden gebracht, die dan ongeveer eeu uur iu beweging blijft zonder verdere aaiiraking noodig te hebben. Ook hier ter stede is er een in werking, nl. bij den heer D. Sarosom, op de Markt alhier, die de welwillendheid had ons in de gelegenheid te stellen haar te zien werken, waardoor wij ons konden over tuigen van haar groot practischnat. Het gemak vau eene dergelijke machine walt tev zeer direct iu het oog, dan dal verdere uitwijding noodig zou zijn. Eerst thans zou men geneigd zijn te zeggen, -■ zal de nauimachine iu alle opzichten voldoen. De jury der tentoonstelling te Arnhem Beeft even eens nog toegekend verschillende bekroningen, aau J. de Bruin Hz., te Gouderak. Uit Boskoop meldt men, dat de verzending van aardbeziën op groote schaal plaats heeft. In geen jaren is de oogst zoo groot geweest als dit juar, daar toch geregeld iedere week omstreeks veertieti a vijftienduizend potten naar verschilleude plaatsen verzonden worden. De vergadering van aandeelhouders der Nederl. Rijnspoorwegmaatschappij heeft Zaterdag besloten: lo. den heer mr. R. J. graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis Ae benoemen tot president eu den heer mr. J. C. Reepmaker tot vice-president der algemeene vergadering van deelhebbers over het loopende boek jaar; 2o. de balans over het boekjaar 1877/78 goed te keuren; 3o. de uitkeering te bepalen overeenkomstig 't voorstel der directie, door ons vermeld4o. de^aftre- dende commissarissen, de heereu rar. J. C. Reepmaker, jhr. mr. H. G. C. L. Jansseus en R. Potter te herkiezen ep nieuw te benoemen de heeren mr. C. Th. baron vau Lijnden van Sandenburg, mf. H. L. M. Luden en< Thomas Brapeij; 5o. tot president der directie te benoemen den heer mr. H. Araeshoff en tot vice-president den heer J. Staats Forbes; 6o. de direotie to machtigen om, onder nadere goed keuring der vergadering van commissarissen, op baar billijk voorkomende voorwaarden oonoessie te ,aan- vaarden voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg, uitgaande bij Moordrecht van den spoorweg RotterdartiGouda, om aan te sluiten aan oen spoor weg Gouda—Den Haag tusschen de ringvaart en ZevenhuizenMoerkappelle. i Talrijke vijandelijke benden zijn in Lepohg en de IV Moekim gevallen. Zij hebben de passen bezet en onze versterkingen beschoten. Zware koloimes zyn van Kottaradja uitgèzonden om onze passen en de IV Möfkim te approvisioneeren. Bij "het force ren vëii de kloof Bsradoen werden 4 der onten gedood env 49 gewond. De vijand versterkte zich. fan Java is een bataillon ter versterking naar Atchin gezonden. De jaarlyksche algemeene vergadering van de spoor wegmaatschappij LeidenWoerden zal gehouden wor den den 30en Juli a. s. te Leiden op Zomerzorg. Sta ten-Generaal. Tweede Kameh. Zitting van 1 Juli 1878. In deze zitting^zyn de beraadslagingen over de onderwijs-wet voortgezet. Bij herstemming over het amendement van den heer van den Berch van Heem- atede op art. 4, om de bijzondere scholen vrij te atelleft van de voorschriften omtrent bouw eu inrich ting, is dat amendement verworpen met 39 tegen 39 sterameu. Art. 5 is met kleine wijziging goed gekeurd. Bij art. 6 wees de heer Bredius Jr. op het toenemend aantal geestelijke schalen ten uadeele ran het onderwijs. Hij wilde verbodsbepalingen. Art. 6 en 7 werden goedgekeurd. Hedeu is art. 8 aan de orde, waarby tevens het schooltoezicht zal ter sprake komen. By ministeriëele beschikking van den 29steu Juni jl. no. 25, zyn de chefs der korpsen gemachtigd, aan de miliciens der lichting van 1875, na afloop der n8jaarsoefeuiugeu, verguiiuiug te verleenen, om zich in 't huwelijk te begeveu. f)e milicieus die om eene of andere reden aan die oefeningen geen cieel behoeven te nemeu, kunnen die vergunuing al dadelijk verkrijgen. De toestand van den Minister van Oorlog blijft gunstig. De krachteu verbeteren. De operatiewoud neigt tot genezing. Bij de Tweede Kamer is in de zitting van jl. Woensdag over een groot aantal verzoekschriften betreffende de onderwyswet verslag uitgebracht. Van een uit Winschoteu zegt de Commissie voor de verzoekschriften: «Dewyl al de handteekeiiiugeu onder die rekesten voorkomende, blijkbaar met de zelfde baud geschreven zy», meent uwe Commissie te moeten aaviseereu deze rekesten, uls in strijd met art. 9 der Grondwet, ter zyde te stellen.* Omtrent een rekest van «het katholiek kerkbestuur uit Uotmarsum,* zegt de Commissie: Dit rekest is geteekend niet door het kerkbistuur, maar door «en aantal onbekende personen.* Voorts zijn ingekomen 1003 (duizend en drie) adressen, waarvan de opsomming der eerste ouder- teekenaars alleen in het Bijblad eif kolommen be*tant en die allen gelykluidqnd zijn, ti^melyk afschrift van het adres der Katholieken. De Qomuiissie «egt daarover4 «Het is uwer Commissie opgevallen dat zeer vele der onder gemelde rekesten voorkomende bandiee- keuingen zich keumerkeu door "treffende gelijkenis, Dewyl echter de meeste rekesten van eeu aauzieulijk aantal haudteekeningen voorzien zijn, heeft uwe Commissie het niet bepaald noodig geacht hieromtrent een nader onderzoek voor te stellen of voorstellen te doen.* Uit* Limburg wordt gemeld, dat de opeubare onderwijzers iu die provincie, hoewel pressie ook op sommige hunner wordt uitgeoefend, over 't algemeen halsstarrig weigeren om adressen tegen de schoolwet te "Heekêaen. In de Zaterdag gehouden vergadering van het district Amsterdam en Nieuwer-Amstel van Eigen Hulp is met algemeene stemmeu besloten tot oprichtiug van eene afdeeling Geneeskundige Hulp. Toen Vrydag namiddag te Amsterdam de schuttery- muziek, ouder directie vau den kapelmeester Joh. M. Coenen, zich op het Katterburgerplein liet hooren, stortte plotseling ouder het slotnummer de geheele kapel met de muziektent naar beueden, en verstomden op eens de welluidende tonen van bet orkest. Onder de bevloering der tent schijnt eeu paal te zyn om gevallen, hetgeen, behalve eeu niet gering tumult, ten gevolge had, dat enkele personen aan voet, hand of aangezicht schrampen of kwetsuren bekwamen, ei^dat vele instrumeuten werden beschadigd. In de afgcloopen week had te 's-Hage eene ver gadering plaats van afgevaardigden der hoogheem raadschappen van den Lekdijk Boveudams, Rhynland, Amstelland, het groot-waterschap Woerden eu Am- stellend, waarin verschillende gemeenschappelijke be langen dier waterschappen behandeld werden. Te Utrecht had Vrijdag avond in het, Gebouw voor kunsten en wetenschappen de openbare vergadering plaats varf de Nederl. vereeniging tot afschaffing van aen snerken drank. Die vergadering werd, dewijl de voorzitter, Jhr. J. L. de Jonge, door den langen duur der kamerzitting verhinderd was, door ds. Brouwer v&n Zwolle geopend met een welkomst woord waarby hy deu wensch uitsprak, dat de werk zaamheden der vergadering inzonderheid voor Utreoht, jjoedfi gevolgen mochten hebben. Spr. maande ver der aan tot het letten op de teekenen der tijden, die in de laatste jaren, vooral in de laatste weken, zoo ernstig waren. Door zeifbeheersching eu matigheid te prediken, staat de vereeniging op den bodem der actualiteit als tegenwicht tegen de zucht uaar zin nelijk genot, het overprikkeld zenuwleven, den haas tigen spoed in onze eeuw van stoom, waarbij men, het tyileiijke en stoffelijke overschattende, het eeuwige eu hoogeregeheel uit het oog verliest. Als eerste spreker irad op de heer D. J. Scheuk, secretaris der afdeeliug Rotterdam, die zijn inuigen afkeer vau deu drank openbaar maakte, maar vooral ten doel had, te doen uitkomen, dat men niet alles van de regeeriug, of van de vertegenwoordiging kon en mocht wachten, maar dat, zullen deze handelen, hen daartoe moet be- e daarna met krachtige volksovertuiging hen duarb sn. Prof. Hofstede de Groot volgde wegen eene ernstige toespraak otu getuigenis uf te leggen van zijn blijveude belangstelling iu deu strijd tegca den sterken drank, al moest hij erkeuneu er bijna iets wanhopigs in te zien daarvoor nog te spreken, omdat men zoo weinig vrucht ziet van den arbeid, boel hier!" terwijl hij, als men hem vroeg wie hij Ieder erkent, dat de sterke drayk de worm is, die I was, zeide«Ik ben de schoolmeester van Jüierbog aan onze volkswelvaart, maar die algemeene erken- j en dit is mijne vrouw Beide uitdrukkingen sprak ning had bijna geen iuvloed. Doen wij het niet het slimme dier volkomen duidelijk eu riep ze dik deelde schepte, na op een stuk land, waarin koeien vau hem weidden, eeue daarvan te hebben gemolken, uit gemelde Wot eene gootliug vol met water, dat hy iu de emmer stortte, waarna hij een tweede koe in deuzclfden .emmer uitmelkte. De inelkt tpper, die dagelijks de melk vau IJpma ontving, had reeds meermalen bespeurd en ondervondeu, dat de qualiteit van die melk uiet deugde. Op het veru*meu, dat de veroordeelde water bij de melk voegde, had hij zich iu deu vroegeu ochtend naar diens land begeven, vergezeld vau een ryks veld wachter, waarna beiden het geïncrimineerde feit zagen bedreigen. De volgeude aardige gesohiedenis vau een spreeuw wordt iu de Leipziger Volkszeitung als een vertrouw baar feit medegedeeld. De schoolmeester te Jöttrb rg had eenige jaren geleden epn zeer leerzame» spn uw, dia uiet alleen enkele woorden, maar zelfs geheele volzinnen kon uitspreken. De meester had dikwijls de gewoonte als een of ander iu ziju hu;s hem' niet aanstond te zeggen: «Dat is eeu vervloekte goed, zeide hij, laat anderen naast ous komen staan, die het beter doen, maar niets te doïn, dat is vrees- selijk. Op hem volgde prof. Lasonder van Utrecht, die de drie volgende punteu uitwerkte: De beschaafde wijls, tot groote voldoeuiug van de bt-wouers, luide uit. Op zekeren dag echter had het dier weerstand kunnen bieden aau zijue zucht naar vrijheid en was weggevlogen. Eenigeu tyd daarna fechu-r viel dut is de Christelijke maatsehappij, beeft een rerhe- de trowel met een menigte vau zijns «dijken in l_:i II 1 kstnden vrü een iaore.r van Hen arra»f Snlins R.irnth ven roeping tot heil def menschhcid te vervullen, de invloed van den sterken drank is een der belang rijkste hinderpalen tegeu het voldoen aau die roe ping; naar de wegruiming van dien hinderpaal moet dernalve rusteloos, bezadigd, maar met heilige geest drift getracht wordeu door alle vrienden der menschheid. Zaterdag werd de huishoudelijke vergadering ge houden. De iiiterimiiouale landhuishoudkundige machinen- markt te Hamburg, vau welker totstandkoming wij vroeger bericht gaven, is van 1317 dezer voor het eerst gehouden. Ougcveer 3000 voorwerpen waren I door 278 exposanten ingezonden. Zij waren uitge- stald op een vlakte van circa 12,600 M8. Vooral de (naaimachines waren per stuk vertegenwoordigd. Meer dan 20 N. Amerikuansche, Engelsche en Düit sche flrma's hadden eigen fabrikaat daarvan iugezouden. Overeenkomstig bet voorstel van den Miuister van biuiieuluudsohe zaken heeft de Minister vau oorlog, tot staving van het recht op vrijstelling van deu mililifdieust wegens hroederdtenst, eeu maatregel geno men, strekkende zoowel ter voorkoming dat, tengevolge van onvoldoende bekendheid met den staat van dienst van hein, op groud van vfiens dieust vrijstelling wordt gevraagd, vrijstelling worde verleeud aan personen, welke daarop geen recht hebben, als om het gevaiïr te verminderen, dat eeue vrijstelling worde toegestaan, waarvan de reden niet meer bestoud op het tijdstip dat zij werd aangevraagd. Zaterdagochtend omstreeks 6V« ure heeft er gas- ontplofliug iu de regulateurskamer der stedelijke gas- fabriek te Dordrecht plaats gehad, die waarschijnlijk is outstaan doordien iu een der ketels eene opening bestond, waaruit gas pntsuapt is, en men, om zulks ie herstellen, in een daarvoor aanwezigen put werk zaam heden moest verriohten. terwijl in die kamer de verzamelde gas in aanraking is gekomen met eeue brandende gaspit. Door deze ontploffing hebben vier personen meer of minder brandwonden aan hoofd en handen bekomen en is aan de fabriek eenige scha de ontstaan. Volgens de Newyorker Handelt zeitung heeft Edison, de thans in de gansohe beschaafde wereld bekende uit vinder van de eleotrische pen en van de phonograaf, juist weder een belangryk werktuig uitgevonden, na melijk een warmtemeter van" zulk een fijnheid en nauwkebrigheid, dat men daarmede den warmtegraad van de sterrenstralen nauwkeurig kan bepalen. Een regiment infanterie maroheerde Zaterdag van Brugge naar Schupsdurle iu België. Bij het tegen komen verschrikte eeue koe en om den drijver geen onuoodige moeite te geven liet men de muziek swygen. Toen drijver en koe het voorste bataillon waren gepasseerd, achtte men het gevaar geweken en werd de muziek hervat. Maar de koe ruktq zich los en vloog op het eerste bataljon, dat op die wyze van achteren aangevallen, vier gekwetsten be kwam.. Efcn kind werd door hét verschrikte dier opgenomen en over een beg geworpen, «onder dat het eenig letsel bekwam. Door bet kautonreohter te Leeuwarden it de per soon van Jacob IJpma, herbergier en koopmaiypldaar, veroordeeld tot eene gevangenisstraf van ééirdag en eene geldboete van vfyf gulden, wegens het verkoopeu van melk, waarbij hij water uit een nabij'gelegen sloot bad gévoegd. De zaak was deze: De veroor- handen van een jager van den graaf Solius Baruth die alleu ter dood veroordeelde. Reeds was op twee na aau alle spreeuwen het levenslicht uitgeblazeu, toen een van de beide nog overgebleveueu uitriep «Dat is een vervloekte boel hier De jager deiusde verschrikt, sidderend terughij dacht aan iets bo vennatuurlijks en vroeg stotterend «Wie is daar waarop het antwoord luidde: «Ik beu'de school meester van Jüterborg en dit is mijne vrouw De vogel had bet leveu van zich en vau zijn lotgenoot gered. Beide bevinden zich thaus iu het huis vau deu schoolmeester. In Londen waar het een week geleden vijf graden kouder was dan het dieu dag in Lapland was, ia thans de hitte onverdragelijk. Woensdag was het 91 graden iu de schaduw, en Donderdag 97 graden. Te Kew toonde de thermometer, die iu de zou hing, 146 graden. Deze groote hitte heeft bijua een ern stig spoorwegongeluk ,teu gevolge gehad. Tusschen Wigan en Manchester waren Donderdag de rails van Louden and Northwestern iu deu vorm van eeu S verwrongen. De rails waren te styf aan een ge drukt, de groote warmte zette het metaal uit, en de liggers werden twee ^oet van hun plaats gedrongen. Even voor dat een sneltrein aan kwam werd het vreemde geval bespeurd, eu het vervoer over de fyn gestaakt. Wegens eene onregelmatigheid, jl. Woensdag bij de opening der stembriefjes ter verkiezing van een lid voorden gemeenteraad te Hage door het stembureau begaan (namelijk het niet voorlezeu eu in rekening bren gen van 10 geldige billetten), welke onregelmatigheid van iuvloed op den uitslag kan zijn, hebben, op voorstel van het stembureau, Burg. en W?th. aan den raad voorgesteld bet proces-verbaal der stemming vervallen te verklaren en de publieke heropening enz. op Woens dag 3 July te doen plaats hebben. Dit voorstel zou hecfeu worden behandeld. Aan de Zierikzeesche Nieuwsbode ontleenen wy het volgend uittreksel uit het jaarverslag vau het kr&uk- ziuuigeu-gesticht te Dordrecht. «De sterke drank heeft ons dit-jaar alweder zyn contingent geleverd, maar rykelyker nog de gods dienstige dweperij. Mannen, in de kracht van hun leveo, vrouwen die zoo noodig waren voor haar talryk gezin, kwamen hier, mager en verzwakt, het hoofd gebogen Xïnder angsten vertwijfeling, (uaar hun meeuing) beladen met schuld en zonde, afgesneden van gemeenschap met God, of onder den invloed van den Satan. Geen tweern ran boop, geen tweern van vertrouwen, geen zweem van moed, oordeelden ze «ziohzelveu zóóslecht, zóó diepgevalleu, zóó ouwaardig* dat ze niet alleeu alle trooat en opbeuring hard nekkig afwezen, maar ook voedsel en geneesmiddel weigerden, als zyude deze gaven onwaardig. «Twee er van legden zich de boete op van onthou ding en hielden dit zoo streng vast dat ze, nu maanden lang kunstmatig gevoed te zyn ouder de hevigste tegou- streving, het eindelyk met den dood moesten bekoopen. Eu dit diepe, waanziniiige schuldbesef, wieu treft dit het meest? Mensohen van een losbandig, onzedelijk leven? Neen, want dan zoude die aandoening niet onnatuurlijk zyn en vast niet tot de zielsziekten gerekend worden. Dooh dq lichtmis Is niet gewoon, de zaken zoo ernstig op te vatten*t ligt reeds in tijn naam «elven opgesloten. De laders, die wy bedoelen, zyn meestul mensehen van een zaoht karakter. v«n ernstige levens opvatting, van een innig pliohtgevoel, maar die het niet genoeg achten hun pHoht to doen, die aan goede werken

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 2