g BDBH, uda. mu I rkT niiii Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ^BÜÏTEÏÏLAND7flMHMH^IH|HH|M N? 2162. 1878. HE HEL II REU. spoedigste rkrygbaar. ES, II it BINNENLAND- Vrijdag 5 Juli- chapplj HERREID, la. iGGIÏN blijken, ‘om missie, KONING, TG-, 14. liulleiilaiiilscli Overziclil. >>nff I H HÉ.SK, 92, Gouda. i en bjj A2f. fes l oorm.ten da dagen, ■M [KELEN, .KEN en ZOME& OOHOE- I, BLOE- BAND, 1TUREN j] hjl ader No. 97 n Augustus GOUDSCHE COURANT. 1 »F a gt de llnge- van de 101e ichappjj »an 2 JULI al- Secretaris. a WASCH- •digen ran E en al zijne andere amendementen voorfoopig in te trekken, daar zij bij de regeering en de Kamer voor het oogenblik weinig instemming vonden. Art. 15 (het onderwijs waarop de wet niet toepasselijk is) gaf tot veel discussie aanleiding, maar wurd met eene kleine door de regeering voorgestelde wijziging goed gekeurd. Bij art. 16 verklaarde de minister aan den heer Heydenrijck dat //voldoend onderwijs” slaat op het genalte en den omvang en dat //genoegzaam aan tal scholen” beteekent waarborg dat het bijzonder onderwijs geen voorwendsel zij om het openbaar onderwijs te verminderen. Niemand die eene open- bare school wil bezoeken mag daarvan verstoken zyn. Heden voortzetting. Door den hoer Mackay was op de by de Tweede Kamer aanhangige wet tot regeling van het lager onderwijs het volgende amendement voorgesteld In de eerste alinea van art. 8 in plaats van: «in de school”, te lezen //in de openbare school” en als nieuwe alinea aan het slot bij te voegen //Jongelieden van beiderlei kunne mogen op de bijzondere school als kweekelingen worden toegelaten, mits in acht nemende bet bepaalde sub lit. 5.” De; bedoeling van het amendement was om wel het beginsel vaii de regeering om geen zelfstandig onderwijs aan kweekelingen toe te vertrouwen, ook van toepassing te doen zijn op de bijzondere school, doch tevens >om aan die school de haar toekomende vrijheid in de wijze waarop zij bare kweekelingen tot onderwijzers wil opleiden, te verzekeren. De heer R. J. Schimmelpenninck heeft voorg stcld, tusschen het eerste eu het tweede lid van art. 45 een nieuw lid in te voegen, te lezen als volgt //Deze vergoeding overtreft niet het bedrag der ver- hooging van uitgaven, welke boven het bedrag der uitgaven voor kosten van ouderwijs op de gemeen- tebegrootiug van 1878 uitgei rokken door de toe passing dezer wet veroorzaakt wordt.” GOUDA, 4 Juli 1878. In het vroeger door ons medegedeelde Programma van de feestelijkheden, te gevfn bij gelegenheid der Algemieue Vergadering ter bevordering van Nijver heid, is nog de volgende verwildering gebracht. Maandag 8 Juli zal des avonds van 6l/rS’/g unr eene Muziekuitvoering plaats hebben op de Groote Markt door het Muziekcorps der dd. Schutterij alhier. Voorts zullen de Concerten van Dinsdag en Woensdagavond van de Kon. Mil. Kapel van het Reg. Grenadiers en Jagers onder directie van den lieer F. Duncklcr en van de Stafmuziek van het Reg. dd. Schutterij te Rotterdam, ouder directie van den heer W. Hutschennnjter Wzn. niet, zooals eerst opgegeven was, om half acht, maar om ZöV0n uur aan vangen. Bij de op Dinsdag plaats gehad hebbende |teiuiniug voor een Voorzitter van het Bestuur van den polder Stein, zijn uitgebracht 394 stemmen, waarvan de Heer E. Mulder 250 en de Heer O. pogterom, 144 stemmen op zich vereetfigde, zoodat ecrstgemelde als zoodanig is benoemd. Aanstaanden Vrydag, des namiddags ten 2 ure, zal ten siudhuizn ie Amsterdam vergaderen de hoofd commissie - voor liet nationaid huldeblijk aan Z. K. H. prins Hendrik der Nederlanden. In dtze bijeenkomst zal van gedachten worden gewisseld over den aard van het aan te bieden ge schenk (waarvoor - thans ruim 60.000 is aange komen), alsmede over de ornamentatie van bet album, waarvan de vervaardiging aan eene voorname boek binderij te Weenen is opgedragen. Hoewel de vooruitzichten in den Krimpenerwaard niet bijzonder gunstig wuren, loopt de hooioogst in deze streek nu zeer mede. Het gewonnen hooi is uit stekend van qualiteit, en ook 'de quantiteit is zeer bevredigend. Zoowel vroege als late aardappelen staan zeer schoon, en ook het heunepgewas, dat evenwel een schraal beschot zul oplcveren, zal nog minder tegenval len, duu men uanvanktlykïevreesd/had. Staten-Generaal. Tweede Kameb. Zittingen van 2 eu 3 Juli 1878. In de zitting van Dinsdag zyn de beraadslagingen over de ondtrwys-wet voortgezet en w<l over art. 8 en de daarop voorgestelde amendementen. Het amendement van den heer Morns, om de arrondis- sements-schoolopziencrs te doen vervallen, in verband met eene wijziging van het stelsel van schooltoe zicht in het ontwerp vervat, werd verworpen met 57 tegen 21 stemmen. Alle amendementen omtrent de wijziging van het artikel, vo^zoover net betreft de toelating van kweekelingen, zyn mede verworpen, behalve het amendement van den beer Verheyen, om in plaats van 17-jarigen leefiyd voor de kwecke- lingen 15-jarigen leefiyd te eischen. Dit werd aan genomen met 58 tegen 2 stem mei). In de zitting van J onderwijswet goedgekeurd. By art. i' Weder is op het congres eene quaestic bleslist, namelijk de afstand of liever de teruggave van Bvs- snrabië aan Ruslund. Rumenië krijgt daarvoor de Itybrudscha in de plaats. I Deze oplossing was te voorzien na de overeenkomst tusschen Engeland en Rusland, van welke de afstand van Bessarabië een der artikrleu uituiaakte. Voor Rusland was deze zaak een punt van eer, daar de nederlaag bij den Krim-oorlog geleden op deze wijze blijkt te zijn te niet gedaan. Rumenië doet een goeden ruilin plaats van het onbeteekenende Bes- aarabië krijgt het een belangrijk gebied ter weerszijde van den Donau tot in de buurt van Silistria (doch ■onder die vesting) tot en met Mangalia. Ze*r bedaard is die quaestic geregeld, die kort geleden op aanstoken van Engeland nog zulk een gerucht maakte; Het zal niet lang duren of Rumenië zal Rusland dankbaar zijn voor hetgeen het nu verkrygt uitbreiding tot aan de Zwarte Zee bezuiden den Donau. Tevens is nu de onafhankelijkheid van Rumenië erkend en schijnt men het eens te zijn geworden over de grenzen van Manic negro. Men gelooft, dut hel% congres nog in deze week gereed komen zal. Tutr heden vlotten de werkzaam heden blijkbaar niet slecht, al wordt nog meer spoed gewenscht en minder gehaspel over byzakeu, die even goed op audere wijze kunnen wordm uiigeinaakt. Te Weenen vindt het plan jn^t Bosnië en Her- «egowina in vele kringen geen bijval; het is byna uitsluitend de militaire partij, welke de annexatie ondersteunt; de ontevredenheid van de Hongaren is groot, maar het is niet waarschijnlijk, dat Andrassy zich daaraan zal storen; de annexatie schijnt een plan te zyn, dat vastgesteld is in overleg met Bis marck, en de invloed vuu den Duilschen Rykskansclier is ook te Weenen groot. Het groote feest te Purys is Zondag uitstekend afgeloopen. Het moet groolsch geweest zyn, ook wat/ betreft de geestdrift des volks. Wij wenschen nog de aandacht te yestigen op hetgeen een minister uit naain der regeering bij deze gelegtnbeid zeidc: De heer de Murcère, minisltr van biiinenlaudscue zaken, noemde het in zijne bij die gelegenheid gehouden rede een gelukkig denk bet ld van de ontwerpeis der tentoonstelling, om er een beeld der rt publiek te willen plaatsen, voorzien vuu alle zinnebeelden, die men zoo gaarne de eigenschappen der tegenwoordige republiek ziet uauduiden. De Frausche maatschappij, dour de revoliutie gevormd, heeft thans haren natuur lijken vorm aangenomen, en zij bevindt er zich goed bij- Het gevoel, dat Frankrijk thans duurzame én voor bestendigheid geschikte instellingen bezit, geeft eene ongekende rust, eu Frankryk, uit den poel zyner rampen gered, wil die duur gekochte instellingen thans in vrede genieten. De republiek, vroeger het eigendom eener party, is thans de zaak der natie geworden. Zij wil niet meer denken aan ontvangen wonden, aau haar toegevoi gde beleedigingen; zy steunt op haar recht en is in hare kracht vergevensgezind. Terwyl zij vast besloten ie aan alle burgers de voor rechten der vryheid te verzt keren, die ieders rechten beschermt, vraagt zij van bare kinderen eendracht en gebiedt zy bun gehoorzaamheid aau hare wetten. Zij heeft de vroegere oneenigheden zien wegsmelteu in bet gevoel van vreugde en rtchtmaligen trots, dal sedert de opening der tentoonstelling alle harteu vervult. De Duitsche bladen deeleii dens tekst mede van twee brieven aan den Paus, etu do. 24 Maart 11. van den Keiler en een do. 10 Juni van den Kroon- r flirins; de eerste dient tot gelukwensching van den raus met zijn verkiezing, terwijl tevens de Paus wordt verzocht zijn invloed aan te wenden, dat de Katho lieken in Duitschlaud meer gehoorzaamheid b^tooneü aan de wetten va^ den Staat. In den brief van den Kroonprins .wonjt leedwezen betuigd, dat volgens dit laatste-is.^gehandeld, en gezegd dat onmogelyk gevolg kan wori^u gegeven aan het verlangen van den Paus, do. 17 April uitgedrukt, -dat de wetten Dinsdag morgen ten 11 ure werd de zitting der provinciale Staten van Zuidholland door den com missaris des koning, mr. C. Fock, geopend. De geloofsbrieven van de hh. mr. C. J. E. graaf van Bylandt en Murk Leis, nieuw gekozen leden, werden in handen gesteld eener commissie, bestaande uit de heeren Hoffmann, Wolfson en van der Poort. Na onderzoek, werd overeenkomstig het voorstel der commissie tot de toelating dier heeren besloten, die, na in handen van den voorzitter de gevorderde eeden te hebben afgelegd eu na door den voorzitter te zijn geluk gewenscht, zitting- namen. Daarna had de samenstelling der afdeeliugen plaats, die na be noeming van voorzitters, onder-voorzitters en rap porteurs, Woensdag morgen hare werkzaamheden aan vingen. De rekening wegens enkel provinciale huishoude lijke inkomsten en uitgaven over 1876, werd in handen gesteld eener commissie. Naar de afdeelin- gen werden verzonden de begroot)ng van het prov. bestuur voor 1879, de begrooting van enkel prov. eu bui|houdelyke inkomsten ?n uitgaten voor 1879, zoomede de> missives van gedep staten ten aanzirn van de toepassing van art. 86 der wet op het lager onderwijs op de gemeenten in dit gewest, om trent het al- dan niet op nieuw verleeneu eener bijdrage in de kosten voor de koninklyke rauziek- en zangschool te ’s Graveuhage, omtrent de subsi- diën van de ambachtscholen te Rotterdam eu te Graveuhage en omtrent de aangevraagde sub°idiën voor de ambachts-teekeuscholen te Noordwyk, Woer den, AlpheuOudshoorn en aan het genootschap Mathesis Soientiaram Geniirix te Léiden. Aan de orde moeten worden gesteld dc verzoeken van twee eervol ontslagen ambtenaren tot toekenning eener gratificatiehet adres van ingezetenen van Woerden, Rietveld en Barwoutswaarder, verzoekende de verbetering van het vaarwater de Oude Rijn, het adres can den raad der gemeente Nieuwenhoom, om subsidie uit de provinciale geldmiddelen in do kosten vijnverbetering van den wég loopende over den O^stdyk ouder die gemeente en een adres vaa .gisteren zyn artt. 920 der de commissie over den grindweg tusschen Baétle ea 2” 12. verklaarde de Niruw-BvierUnd, om subaidie bd dt kutfeu Wh- heer Moens zyn amendement nopens ds kwtdw&olcu betering van wëg. van Pruisen zullen worden gewijzigd naar de leer stellingen van de Roomsche Kerk. Ten slotte wordt echter te kennen gegeven dat //waar men zich over het beginsel niet kan verstaan, de verzoenende gezind heid van beide partyen ook voor Pruisen den weg lot vrede kan openen, welke voor andere Staten nooit was afgesloten. Derhalve een modus vivendi wordt voorgt steld, cn dat juist terwijl de verkiezingen in aantocht zijn. Beide genoemde brieven zijn door Bismarck gecontrasigneerd. De Beivrsche Landdag is Dinsdag geopend door oen president, Von Owdeze ving zijn toespraak aan met een herinnering aan' de moordaanslagen op den Keizer eu noodigde de vergadering uit haar af schuw van die daden, haar deelneming in het lot des Keizers en haar dankbaarheid voor zijn redding uit te drukken door op te staan. De volgende zit ting werd bepaald op Zaterdag a. s.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1