BOUW, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. JE, oker, RAAT naar Fabriek van AftIJ Np 2163. 1878. ÜREÏÏ. spoedigste 'erkrjjgbaar. ND ING an m met 6 jaar ehoele Rijk. &Co.» EIK. Zondag 7 Juli. i Parlementaire Werkzaamheden. m wordt -T JHENK, FAST, oprichting en normaallessen werd, een. amendement van lie zich met baar bij den 3001 >nt»trkbi4. n KMAH. '•V. t GOUDSCHE COURANT. 192, Gouda. h ris. ouda. CELLING Paarden, pen, Rij. ital kleinere n WASCH- 'js i, ""-r -w Juma,. wr--, arrondissements-schoolopziener in dwtricte-school- opziener te veranderen, stelde incidenteel de quaestie over het schooltoezicht aan de orde en daaraan was dan ook het eerste deel der zitting gewijd. De heer Moens stelde voor de onbezoldigde of arrondissements-schoolopzieners als totaal onnoodig te doen vervallen, terwijl de heer Verheijen, een ander deskundige, partij trok voor de onbezoldigde schoolopzieners en de be zoldigden den naam van adjunct-inspecteuren wilde geven, wat den minister vrjj onverschillig was. Door den minister werd het yoorgestelde verdedigd, in bijzonderheden omtrent het getal en de bezoldiging der schoolopzieners werd door hem niet getreden, al werden door den heer Van Nispen de groote kosten te hulp ge roepen ter bestrijding van al dat toezicht, dat hem bevreesd maakte voor het welzijn van het bijzonder onderwjjs. Alle eereposten verdwijnen langzamerhand, zeide de heer Goeman Borgesius, waarom dat onbezoldigd schoolopzienerschap behouden, dat te dikwijls meer om de eer dan om het belang van het onderwijs aanvaard wordt. Het slechte toezicht is volgens, hem een der oorzaken waarom ons onderwjjs tot »u toe niet de gewenschte vruchten heeft gedragen, en daarom niet langer onbezoldigde schoolopzieners, maar een goed bezoldigd schooltoezicht. Met 57 tegen 21 stemmen gaf de kamer haar goed keuring aan de voorstellen van den minister in zake schooltoezicht, werden de onbezoldigde schoolopzieners gehandhaafd én een nieqpre betrekking, die van adjunct-inspecteur gecreëerd. Omtrent de kweekelingen bestond veel ver schil van gevoelen, dacht men dat deze kinderen om kinderen te onderwijzen reeds voor goed verdwenen waren, Aan vergist men zichdie goedkoope werkkracht wilde men niet roekeloos opofferen. Door den heer Moens was voorgesteld dat het schooltoezicht ook toezicht zou houden dat de kweekelingen geregeld onderwijs zouden ontvangen. De minister beweerde, dat dit niet in dat artikel te buis behoort, wat alleen over het gebruik der kweekelingen in de' school spreekt, en de kamer stelde den minister met 67 tegen 11 stemmen in het gelijk. Gelukkige, waren de leden, die den vjjftien-jarigdh leeftijd verdedigdeneen voorstel van den heer van den Berch van Heemstede door den heer Verheyen overgenomen, werd, nadat de minister de be slissing aan de kamer had overgelaten, met 58 tegen 20 stemmen aangenomen. De middenweg is dus door de vertegenwoordiging in deze quaestie gevolgd. De heer van der Kaajj, die den leeftijd niet weuschte te bepalen, kon slechts 32 stammen voor dit voorstel verkrjjgen; de heer Mackay, die de bezwarende bepalingen van het kweekelingen-gebruik alleen op de openbare school wilde doen drukken en de bijzondere scholen meerdere vrijheid laten; werd met 51 tegen 27 stemmen in het ongeljjk gesteld; de heer van der Feil z eindelijk, die de kweëkeli®gen als onderwijskrachten wilde behouden en daarom letter b geheel wilde doen vervallen, vond zoo weinig steup, dat hij zijn voorstel niet eens aan stemming onderwierp. De vjjftien-jarige kweekelingen zijn dus ge handhaafd, het zal nu de vraag zijn of van deze jongelieden geen verkeerd gebruik zal ge maakt worden, of het mogelijk is om letter b van het artikel te handhaven. Het schooltoe zicht moge daarop antwoord geven. Met 49 tegen 24, stgmmen werd het voorstel van 15 leden afgewezen, om ook des Zaterdags zitting te houden. Zul nu het voorstel komen om avondzittingen te honden, of zal men liever De Kamer hervatte Maandag haar werkzaam heden met de verwerping van het amendement van den heer Berch van Heemstede om de be palingen omtrent den bouw en de inrichting op de lokalen voor het bjjzonder onderwijs niet toepasselijk te verklaren en wel, met 39 tegen 37 stemmen. Die scholen zullen dus ook moe ten voldoen aan de eischen door de regeering te stellen, een bepaling die volgens den heer Van Wassenaer Catwijck het dikwijls onmoge- Ijjk zal maken om die scholen tot stand té hengen. Art. 5 bepaalt dat geen, onderwjjs mag ge geven worden in lokalen die door den inspec teur van het geneeskundig Staatstoezicht als schadeljjk voor de gezondheid zjjn afgekeurd, en de procedure in zulk een geval. De heer Moens wilde den geneeskundigen inspecteur in overleg doen treden met dien van het onderwijs, en dien inspecteur ook verplich ten van een afkeuring rechtstreeks kennis te geven aan bet gemeentebestuur. De heer van Naamen wilde de zaak eenvou dig, even als nu, opdragen aan het schooltoe zicht. De heer Van der Kaaij wilde de school, niet alleen wegens ongezondheid maar ook wegens overbevolking doen afkeuren. De verschillende wijzigingen werden door den ipinister bestreden en met 55 tegen 19 stem- then handhaafde de Kamer het geneeskundig staatstoezicht op het gebied der gezondheidsleer. Het geheele artikel werd aangenomen met eenige kleine wijzigingen eerst door den heer Moens, toen door den heer Verhejjen voorgesteld dat de gemeentebesturen van de afkeuring in kennis moeten gesteld worden. Art. 6 bepalende dat niemand lager onderwijs mag geven dan die in het bezit is der bij deze wet gevorderde bewjjzen van bekwaamheid en zedelijkheid geeft aanleiding aan den heer Bredius Jr. om te verklaren dat de geestelijken moesten uitgesloten worden, naar inzien van den voorzittereen terugkomen op de algemeeue beraadslagingen dat zonder eenig resultaat bleef zonder stemming Werd dit artikel alsmede het volgende de uitzonderingen bevattende, goed gekeurd. Met het kweekelingenstelsel in art. 8 aan de orde, staat het schooltoezicht in het nauwste verband, waarom de heer Van der Loeff heeft voorgesjeld om eerst de bepalingen omtrent het schooltoezicht af te. doen; met 41 tegen 31 stemmen besloot de Kamer echter met art. 8 voorlate gaan. De geheele zitting van Dinsdag werd aan de behandeling van dit art. besteed., Twee belang rijke principieels beslissingen werden genomen, de eene bejrof het schooltoezicht, de anderqde kweekelingen. - Het art. luidt: Jongelieden van beiderlei kanne mogen met |chrifteljjke goedkeuring vpn den arrondütements schoolopziener in de school als kweekelingen worden toegelaten en aldaar behulpzaam zjjn, mits zij a hun zeventiende jaar ingetreden en hun negentiende niet 'volbracht hebben b tot geen andere werkzaamheid gebezigd worden dan de zoodanige, die zjj onder het rechtstreeksch toezicht en onder de leiding van een bevoegde verrichten, en C na drie maanden als kweekeling geplaatst te zjjn geweest in het bezit van een bewjjs, niet ouder 'dan een jaar en onderteekand door het hoofd der school waarin zjj tijdeWs de af gifte waren töegelaten, dat hun zedelijk gedrag en hun vorderingen voldoende zjj'n. Een voorstel van den heer Moens om den zich zooveel moge lijk beperken, om des te spoediger gereed te zijn. De zitting van Woensdag overtrof alle vorige aan het onderwjjs gewjjd, in vruchtbaarheid. Men vorderde toch tot art. 21, en het voor uitzicht bestaat dat men ook zonder avond zittingen spoedig zal gereed komen, nu de heer Moens zjjn reeks amendementen heeft inge trokken, omdat hij teleurgesteld is in de ver wachting om daarvoor bjj deze vertegenwoor diging een,j gunstig oor te vinden. Wilde hij in, verschillende opzichten eenigszins verder gaan dan de minister, de kamer heeft getoond geen meer ingrijpende wjjzigingen te willen, het opknappen van het oude gebouw schjjnt men alsnog voor het eenig doel der wetsherziening te houden, het ontwerp-Moens was daarom voldoende geweestde tjjd voor .Volksonderwijs” is nog niet voorbij, ook na de aanneming van deze verbeterde editie der wet van 1857 zal die vereeniging nog krachtig kunnen en moeten medewerken om het verbeterde onderwjjs te ver beteren. Agitatie zal plichtsbetrachting blijven. Artikel 9, strafbedreigingen behelzende tegen overtreding, van eenige artikelen der wet, werd, na verwerping van --x-3~ heeren Godefroi en de minister de beslissing art. 10 en 11, dat de bevoegdheid tot tiet geven van dh bjj -1--- daad, diefstal, oplichting, meineed, misbruik van zonder discussie goedgekeurd. Art. r v- ook de zoogenaamde opleidingsklasi Er zullen dus kweekscholen! zjjn zonder dat het getal bepaald is, zooals de heer Moens wilde. De krachtige verdediging der tegen woordige kweekscholen door denkeer Verheyen tegen den aanval en de nota der anti-revolu- tionairen, leverde het bewjjs dat de oppositie volstrekt niet eenstemmig denkt' op onderwijs- kundig gebied. Dat alle bepalingen in deze wet ten opzichte der onderwjjzers opgenomen ook op de onderwijzeressen van toepassing zjjn, - vond geen bezwaar. Bjj art. 15 waarin de gevallen en scholen ver meld wordeq, waarop deze wet niet toepasseljjk is, werd ernstig aangedrongen op de wetteljjke rege ling van het onderwgs aan de militairen, en de noodzakelijkheid betoogd om aan militairen lager onderwjjs door daartoe bevoegden te doen geven. Voor het onderwijs in teekenen en gymna stiek, eischte men ook geëxamineerde personen, en wilde dus die vrijstelling doen vervallen. Eindeljjk achtte men het wenscheljjk om do kinderen tot hun zevende jaar voorbereidend onderwjjs te doen geven en hit schooltoezicht ook uit te strekken tot de bewaarscholen. Al leen het laatste werd door den minister inge willigd, de overige voorgestelde wjjzigingen be streden. De amendementen'werden verworpen, en het artikel goedgekeurd. Hiermede was Titel I, algemeene bepalingen bevattende, afgehandeld. In elke genieente wordt voldoend lager on derwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen, die voor alle kelderen ’onder onder scheid van'godsdienstige gezindheid toegankelijk zjjn, zegt ayt. 16. Wat beteekeut die bepaling, vroeg de heer Hejjdenrijk. Zal daarbjj rekening gehouden worden met bestaande of op te richten bjjzon- roldoend” 1 Artikel 9, strafbedreigingen behelzende tegen een amendement van do m van der Loeff, waaromtrent aan de kamer had overgelaten, goedgekeurd. +)e bepalingen in lager onderwijs ophoudt voor ihem die bij eindvonnis veroordeeld is Wegens mis daad, diefstal, oplichting, meineed, misbruik vah vertrouwen of aantasting der zeden werden zonder discussie goedgekeurd. Art. 12, bepalingen bevattende, nopens de j en instandhouding van kweekscholen na de verwerping van den heer Verheyen om o-- 3 r L2^..'..’....isen in de wet op te nemen, mede onveranderd aangenomen. het getal bepaald is, zooals de heer Moens woordige kweekscholen door den heer Verheyei

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1