G' Ni Groot Concert, firnnt CnnrprtDE GRENADIERS EN JAGERS te s HAGE, onder Directie van ben ÏJeer f. Dunkler, EPILEPSIE (VALLENDE ZIEKTE) door den speciaal aits Dr. KILLISCH, te Dresden, (Neustadt.) Reeds meer dan 11,000 behandeld. MAGAZIJN VAN'PIANO’S, BRANDKASTEN, Föfflim en Kachels. BOELHUtö •ImËSTEDÏNG WANDGEDIERTEN RIIIJNDUIGEN, VAK VEILING vAff HOUTWAREN te ROTTERDAM, op WOENSDAG den lOn JULI 1878, des Namiddags ten één ure, van e». 60,000 stuks drooge Vuren en Grenen Petersburger-, Croonstadtsche-, Zweedsche- en Memelsohe delen en platen; eene nieuwe lading Grenen delen 1'/, X 11, Grenen en Vuren bat tings 2>/« X 6'/,. 1878. BD BUI Sociëteit „ONS GENOEGEN," te GOUDA. VV. J. Hutsclienruljter Wzn., OP WOENSDAG 10 MI 1878, 's avonds ten 7 ure, in de Sociëteit 0p MAANDAG den 8 J(]U 1878, Buitel Van Wageningen Keijser, te Dordrecht. Dirk en Wouter Crabeth, r DOOR Coulant zal geveild worden eene aanzienlijke partij vierkant be- zaagde Amerikaansche Pitch Pine bal ken, kolders, Eiken ribben, Steiger- en Sparhouten, Riga Vuren Spieren, enz. g$i W) k’“ der lledcrl. ^Raatschappij ter bprordcring tan jftijverheid, en uit te voeren door de op Dinsdag 9 Juli 1878, 's avonds ten 7 ure. HH. Directeuren en Afgevaar digden der Maatschappij, en uit te voeren door het uitstekend Muziekkorps van. het Hegiment Schutterij TE ROTTERDAM (50 MUSICI), onder directie van den Kapelmeester „Ons Genoefen” te Gouda. Westhaven 161, Gouda, I steeds in voorraad instrumenten van BUCH, AURAND, AUBER, BAUVAIS, THIBOUT, ferm van toon en keurig van zamenstel. Onder waarborg bij verkoop. Buitengewoon voordeelig rp~pj~i JsLOOIE3" Informatiën bij M, van DANTZIG, Turfmarkt. De Restauratie van een Hoerenhuis in Wijk B. No. 81, aan de Oost- haven te Gouda, waarvan het bestek in bovengenoemd Logement ter inzage ligt. J. GOEDHART Co. AdresOppert 64, Rotterdam. Alle soorten van prima qualiteit E. THUNES, te Ludwigshafen. a/Rh., tot de meest conenrreerende prjjzen verkrygbaar bij P r ij s SO Centen. iJv UdHajpoj 4 DVGNOZ na DVmflNOd <10 aMSdoaD SMiam ■J0II91V qasiqduaSoijoqj ïfiflOfi mn -Hf GABRU. Niet-Leden der I Gouda. druk van A. Brinkman. Door den Boekhandelaar A. BRINKMAN alhier, ie uitgegeven en alom te bekomen: I td tafel k «Gouda» der Maatschai van Nijverheid als Hl Maatschappij en Congres, benevens HH. Leden der Sociëteit «Ons Genoegen» hebben tot dit Concert persoonlijk vrijen toegang. Entree voor Dames en Kinderen 0.99 per persoon. Voor Geintroduceerden en Sociëteit f 1.49 per persoon. Het Bestuur, Me. P. J. SNEL, President. H.' JAGER, Secretaris. 71F K F i\i v'nt'en vertrouwbaren raad in k kJ IV1J1 v |ie^ beroemJe geïllustreerde werk Dr. Airy’s Natuurgeneeswijze, prijs ré» Gul den, en over 5'10 bladzijden dik, bij alle Boekhan delaars te ontbieden, of rechtstreeks bij Richter's boekhandel te Rotterdam, tegen franco toezending van 20 Postzegels 5 Cts, die ook vooraf of franco aanvrage een uittreksel daarvan franco en gratis verzendt. Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ontbreken. I Maandag ‘uierabuis a Vegeutschap betrekking verdient, ei der verplee] Hem wa bereid, dat bestuur en en algemee de sinaakvo minalie op een eerrpoi Toen di voorstenen een lied as voorgedrag de Jnbilar «egd voor korter of la Na dei nog eenij Weezen bi overige va I I Vz I I L I l of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te aangeboden door de Sociëteit „ONS GENOEGEN” aan gecrcn üirateurcn ru Afgevaardigden ONINKLIJKE ^ILITAIRE J^APEL (het geheele Muziekcorps) tss het Regiment IMF- Zoowel HH. Leden van het Departement ippij ter bevordering H. Directeuren der Afgevaardigden tot het aangeboden- door het Departement „Gouda” der Maatschappij ter Bevor dering van Nijverheid aan Ook HH. Leden der Sociëteit hebben tot dit Concert persoonlijk Vrjjen Toegang. Entree voor Dames en Kinderen f 1.per persoon. Voor Niet-Leden der Sociëteit 1.50 per persoon. De FEEST-COMMISSIE. GENEZING per correspondentie van alle ZENUWZIEKTEN, speciaal der Ten sterfhnize fan den WelEejw. Heer HENDRIKS, zijnde de pastorie der R. C. ge meente aan de Goudkade te WaddinAeen, om contant geld des Voormiddags ten TIÉN Ure, j Van: ji 1 Een zeer Solieden en" goed Gécónserveerdeh en andere Roerende GOEDEREN. Alles by toiletten, breeder omschreven, en ZATERDAG den 6en 'jULI 1878, des Na middags van 3 tot 7 Uur te bezichtigen. De Nijrerh ruimte dan 1 meer dau de liet eens gew.o catie van de G worden Mi Met ttej bei Jaan.CHsU rdenitehanc fdl kom RJUoi 4 de” beaju id vorin ee* toVyeranderiii of 'B Donderdof hoofdzaken z overige is vi vertrekt Beao Rijtuigen. Lord Beaco medegedeeld, den Sultan werd, waarbjj geheel, haar |i (natuurlijk u KuvUud wol Sultan Engel waartoe onm bezigd, die U De Franse ringeu na, w sobe pari ij u en «al dus g het is toch i gaandeweg n de oude pari Een belau sche Miuisti definitieve l daarmede iu In een I van finaueië van de vooi ten opzichte danrby een financiën, ei hem ingedii bedenkingen Kamer een zijn financii voldeed aan op WOENSDAG den 17n JULIJ 1878, 's na middags ten een uur in het Logement »db Zalm” aan de Markt te Gouda, door den Heer T. P. VIRULIJ, ten behoeve van Mejufvrouw H. H. HOFFMAN. De gedrukte Bestekken a 1.per ex. zyn verkrijgbaar bij de Boekhandelaars J. van BEN- TUM en ZOON te Gouda, van af den 8n July e. k. Aanwijzing in loco zal plaats hebben den lln en 12n Julij 1878, des morgens van 10 tot 12 ure. Nadere inlichtingen geeft de met de uitvoe ring belaste Architect, C. van EEUWEN, te Gouda. GEHEEL NIEUWE VINDING tot finale uitroeiing van zonder reuk of iets te beschadigen, met 6 jaar garantie. Te ontbieden door het geheele Rijk. Kerkglazen van de Groote of St. Ter Goude, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, der Glazen, der Cartonteekeningen,enz. waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders CHRISTIAAN KRAMM, Lid der Kon. Academie van Beeldende Kunsten enz., Kunstschilder, Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht. In een BURGERGEZIN alhier bestaat met Augustus e. k. gelegenheid tot HUÏSOSTJlffft en VERPLEGING voor een JONGMENSCH, welke van elders komende de H. B. School bezoekt of wel voor iemand zijne bezigheden buitenshuis hebbende. Reflecteerenden adresseeren zich met franco brieven onder N°. 100 aan den Uitgever der Goudsche Courant. Versch uit zee aangebracht, liggende op de Werf, »Rotterdamsch Welvaren” aan den boogen Zeedijk te Rotterdam. De Veiling zal plaats hebben in het Verkoop- locaal aan den Oostsingel te Rotterdam, ten overstaan van den Déurwaarder JOHAN COEN- RAAD LACH, by wien op aanvrage Notitiën te bekomen zyn. Het hout is 5 dagen vóór den Verkoop ge kaveld te bezichtigen en ligt voor vervoer te water en per as zeer geschikt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 3