O’S, [lil IEN i I K 4 Np 2164. 1878. II 5 BINNENLAND- BUITENLA ND. tii'iu. jecht op onte kedei du» uiel jnhoi dat Het confdre, 1de l.Üat de rectifi 'voet tdrtnk geregeld Woensdag 10 Juli. I n: t be- e bal- tr- en enz. I 'J Uultenlaiulscli Uve» De Nijverheid heeft hedeu tnedj, ruimte dan Ji,t buitenland. Vooil I meer dau de vërmeldtug van het fett, liet een, geworden i* over Batum leA Catie van de Gneluche grenteu afzt^ta ■al worden tuv^hen Turkije en Grjfclif ,1'Met- del oealming over Batumi w ge laan. (Haterka zouden dan ouderff wi rden MtanddHpkn heden tal hath M «tafel komeni i.pit («egt .jeeu oofr jd d) kan' wordfeh gelijk gestrnd met 4 vab de-1 beduittjl'liu er tullen dakl ded vorfn eeair» «jpmefkiugii worden to^ veranderiugt,, kiuue|i lijdia. Dart offibonderdag het «tuk' wórden g^t«a| hoofdtaken lijn1) fcedWjl Zat^Jiag M overige ia vad Meer duderg^acni|tt vertrekt Beocousueld en Zatarfdag ,ga*t Klaringen. ¥1 M .ƒ1 II u. 'lig- I 878, y I, kj 1 fmarkt. I j' 'v «1 1 an en sche-, n en renen t bat- op ge roer te BUCH, BOUT, Onder irkoop- n, ten )OEN- otitiën en, en !S Na- 1. 1878, I in erk Gul- han- 'Ee’s ding •anco ralit geen op de loogen teerden Ke|p kau|' lendj let e langt Biste Heer C. ge in, om Augustus, zooal, dezer dagen werd gemeldj maar verjaardag van wijlen Ironing bet hnwelijk ran :r Nederlanden en •ia vau Pruisen plaats hebben. I'T0’gend telegram vjv—s trf al het ;S* Nftt door J ei Augfsti Willpm HH. K en priu Reuter'» dgenteckèp maakte openbaar: BATAVIA, 6 Juli. Belangrijke versterkingen zyu naar Atchiu gezonden, waar ernstige onlusten zouden zijn uitgebrokeu, Staten-Generaal. Tweede Kameb. Zitting van 8 Juli 1878. In deze zitting is ingekomen een ontwerp tot be teugeling der besmettelijke veeziekte ia bepaalde deelen des lands. De beraadslagingen over de onderwijs-wet zijn voortgezet, en wel over art. 33 en bet amendement van den heer de Jonge, om het woord uchristelijke (deügden) weg te laten. De voorsteller en de hh. Mackny, Barge en Heijdenrijck verdedigden het amen dement in het belang der waarheid. De heer Saoy- rnans Vader kou er niet voor stemmen, met het oog op de beteekenis van het woord in de wet van 1857 ook de hh. Godefroi en Borgesius bestreden het amendement, ook om der gevolgen wille. Heden is de minister aan het woord. Het afdeeliuge-verslag van de Tweede Kamer is verschenen over de twee ontwerpen van wet tot wijziging van 1°. bet crimiueel wetboek voor het krygsvolk te lande; 2°. het reglement krijgstucht voor het krijgsvolk te lande De algemeene beschouwingen liepen vooral over de verbindbaarheid van het wetboek en het reglement, waaromtrent men heriuuerde dat zij niet behoorlyk waren afgekondigd en bepaalden zich daarna hoofd- zukrlyk tot de vruag of deze partieele herziening wenschclyk is. De meerderheid van hen die aan het onderzoek deel namen, gaf te kennen dat zij om practisohe redenen wel met deze voordracht zich zou kunnen vereeuigen, ook hoofdzakelyk omdat naar harp ineening de afschaffing der lijfstraffen urgent is. Vooral gold bij de meerderheid de gewichtige grond dat in het voortbestaan der lijfstraffen voor een groot deel de tegenzin ligt tegen de dienst bij de zeemacht. De beschouwingen omtrent het afschaffen der lijf straffen vonden bij andere leden geene instemming. Zij wezen op de onmogelijkheid om de tucht te handhaven zonder dadelijke en voor ieder zichtbare bestraffing van den overtreder; op de omstandigheid dat men in sommige landen de vroeger afgtsobafte lijfstraffen weder had moeten invoeren, op het slechte gehalte, de ruwheid en zedelijke verhardheid van een deel der zeelieden. Tegenover dut alles, meenden, deze leden, waren de argumenten vóór de afschaffing aangevoerd zeer onvoldoende. In volle zee hield men de lijfstraffen zoowel voor misdrijven als ver grijpen legen de tucht voor onmisbaar. Voor de verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Botterdam in den geest van het door de regeer ing voorgestt lde plan, wanneer dat werk door Congres en gesloten Beid vau geheel, haar gebied in Klein-Azië wordt gewaarborgd (natuurlijk met uitzondering van hetgeen thans aan Kusluud wordt afgestaan). Daarentegen geeft de Sultan Engeland het recht om Cyprus te bezetten, waartoe onmiddellyk de troepen zullen worden ge bezigd, die te Malta liggen. De Fraosclie verkiezingen ziju op enkele uitzonde ringen na, we< r allen ter gunste van de republikein- sche partij uitgevallen. Deze uitslag werd verwacht en tal dus geeu buitenge wonen indruk maken. Maar het is toch weer een nieuw bewijs, dat de natie zich gaaudeweg met het tegenwoordige stelsel verzoent en de oude partijen baur invloed verliezen. Een belangrijke overwinning is door het Italiaan- sche Ministerie behaald, bij de discussie over het definitieve budget der inkomsten voor 1878, en de daarmede in betrekking staande fiuanciëele quaesties. In een langdurige redevoering beeft de Minister van financiën, de heer Seismit Doda, de juistheid van de voorspellingen en de plannen der linkerzijde ten opzichte van de financiën aangetoond. Hy gaf daarby een historisch overzicht over de Italiaansche financiën, en verdedigde de nieuwe ontwerpen door hem iugediend, terwijl hij de daartegen gemaakte bedenkingen bestreed, Ten slotte vroeg hij aan de Kamer een votum van vertrouwen ten opzichte van zijn financiëele stelsel in het algemeen, en de Kamer voldeed aan dit verlangen met 204 tegen 60 stemmen. I GOUDA. 9 Juli 1878. I Maandag rierde men iu het Wee,- en Avlinoeze- riierabuis alhier, gedachtenis van het 25-Jarigeu regentschap van den heer M. H. Kluitman, die iu dete betrekking de achting der burgerij zoo ten volle verdient, eu die ziju loon moge smaken iu de liefde der verpleegde kinderen. Hem was dan ook een gepast en luisterrijk feest bereid, dat door de overige Aegenteu, het Binnen bestuur eu de Weeskiuderen was tot stand gebracht en algemeenen bijval mocht vinden, zoowel wat betreft de smaakvolle versierde eetzaal, al, de prachtige illu minatie op de plaats van het geslicht bestaande uit een eerepoort, geplaatst voor het nieuwe gebouw. Toen des avonds zich de Weezen aan den wel voorzienen disch zouden plaatsen, werd door hen een lied aangeheveu, 't welk door hen met vuur werd voorgedragendaarna werd door een der kinderen de Jubilaris hartelyk geluk gewensoht en dank ge zegd voor de liefde en zorg, waarin zij allen voor korter of langer onder ziju bestuur hadden mogen deelen. Na den maaltijd klouken iu de vrije lucht nog eeltige vroolykc liederen en zoo sleten de Weezen bij gepiuten eu ongedwongen vreugde bet overige vau den at oud. f W I GOUACHE COURANT. Nieuws- e| Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. den Slaat wordt uitgevoerd en deze het verder bef heer en onderhoud op zich neemt, hebben de Prov. Staten van Noord-Holland eene bijdrage uit de pro vinciale Staten van ffoord-Holland eene bijdrage uit de provinciale foüdseu verleend van 1,500,000 in de kosten van aanleg, en van 10,000 *sjaars in de kosten van onderhoud, de Haatste afkoopbaar tegen den penning twintig, met opdracht aan Gedep. Staten om, voor zooveel noodig, nadere voorstellen te doen omtrent de bijzonderheden der uitvoering ien de financieels regeling der zaa^J Zaterdag vergaderde ten raadhuize te Amsterdam de hoofdcommissié voor het nationaal huldeblijk aan Z. K. H. prins Hendrik ter gelegenheid zyner echtverbintenis. Onderscheiden voorstellen werden gedaan omtrent de bestemming van de som (ongeveer 60,000). Er werd besloten den Prins de keuze te laten tusschen eene monumentale fontein op zijn buitenverblijf te Soestdyk, een zilveren tafelservies of andere voorwerpen vah zilver, of eene verzameling den 24steu schilderijen, door den Prins zelten te kiezen. Dien dag hebben zich eenige leden der hoofdcom missie |ot den Prins begeven, om te vernemen waarop hij zijne keuze wenscht te doen vallen. De prins heeft de keuze in overweging genomen en zal later zijn besluit mededeelen. In de vergadering van Zaterdag kwam ook de vraag ter sprake, of het vervaardigen van het album met de namen der deelnemers, hetgeen te Weenen zou geschie den, niet bier te lande kan plaats hebben. Uit de ge geven inlichtingen bleek, dat bij personen hier te lande, die zich met dergelijken arbeid bezighouden, aanvraag was gedaan, doeh dat zij hadden verklaard niet te zijn ingericht -tot het leveren van zoodanig werk als hier wordt verlangd. Eenige leden uit Rot terdam noemden echter namen van andere personen, en bij dezen zal thans nader worden geïnformeerd of ze zich met d-tt werk kunnen b< lasten. Lord Beaoou.field heeft Maar.dig iU medegedeeld, dat tusschen H: M. de Koiiugiu deu Sultan een of- en defensief verboi werd, waarbij aan de Porte de onschendb Omtrent bet bij den Raad van State ingedicuxle ontwerp van een nieuw wetboek van strafrecht ver nemen wij nader, dat dit regeringsontwerp, wat het strafstelsel en de verdere hoofd beginselen betreft, geheel overeenstemt met den arbeid der Staatscom missie van 1870, den Koning bij haar verslag van 1875 aangeboden. Alleen heeft het derde boek van het ontwerp dier commissie een aanmerkelijke bekor ting ondergaan, omdat vele daarin voorkomende, aan bijzondere wetten ontleende strafbepalingen in bet regeeringsontwerp niet zijn overgenoinen. Het Spinoza-comité heeft in zijn Vergadering van Zondag besloten, de vervaardiging van een groot model op te dragen aan den inzender van het klein model, ouder motto /zpertransiit benafaciendo". Bij opening van het naambriefje bleek dit de heer Frédéric Hexamer te Parijs te zijn. De premie werd toegekend aan een van de twee modellen onder het motto ffEthica" ontvangen. Het gekozen model bleek afkomstig te zijd Van den héér Joseph Tushaus te Dusseldorf. Het Staateblad no. 98 bevat een kon. besluit van den 29 Jubi 1878, tot vaststelling van het leerplan der gymnasia en progymnasia. Het bevat o. a. de volgende artikelen Art. 1. Het onderwas aan de gymnasia wordt gegeven iu een zesjarigen cursus, ingericht volgens de voorschriften van dit besluit. Het schooljaar vangt aan met den eersten dag der maand September. Behalve op de Zon- eu feestdagen en iu do vacan- tien, bedoeld in art. 10 der wet Vau 28 April 1876 (Slaateblad uo. 102) j tot regeling van Üet hooger onderwijs, worden de lessen gedttfeifde het gansebe schooljaar gebpuden op de uren van iedtfen sdhdol- jdar gehouden op de uren van léderen ‘pohophlag, door den gemeenteraad daarvoor •angeWf ten. Art. 2. Samenvoeging van klasuen bij de Icwea is verboden. Uilzondtrihg op d(,ten regel is alleen dan geoor loofd, bij ontstentenis van leeraren of als soortge lijke buitengewone omstandigheden lijdelijk byeen- zijn van verschilleude klassen no'dzukelijk maken. als Regent met onverzwakte gezondheid t aan de verzorging van rlooyie en Onbemiddelde- jeugd. y vj-oeger meermalen melding van de Hografiên van 'gezichten uit deze gemeente door heerefi Harting alhier, genoemde heeren gaan voortdurend voort met de fraaiste punten uit Gouda en C jdj een Tèi^nlijk ite punteu rp-tractiat wit m< .dent iter v^tege, ede lezing méenle, 2t"E I Woewdpg U maar «del in i Vrijdag tarek uaar l'ge Lang moge den Heer Kluitman bet geluk te beurt1 vallen, om c_ --ai—sa rich te kunuen blijven wyden ■Gouda'» ouderl T Maakten wij >t T-y-sr-,-l-VTr- -r 1 heereu Harting alhier, genoemde heeren gaan atW)d voort met de fraaiste punten uit Gouda O.üstriken verkrijgbaar te stellen. Thans maakten fotografie, voorstelleude een gezicht uit de .-Jan ,en rijn tevena voornemens 't inwendige grootb, fabrieken hier ter stede te nemen, 't oog op de vergadering der Nijrerheide- joordiging uit heel het land, in onze ge- Jjwaardeeriug verdient. Een album vau nuune ■Uëu fa op de A/wwe gedurende de cobgrea- itooggesteld, wij wilieu bij deze gaarne de Opwekken e#ns een blik daarin te slaan. 11 1--- leufJI7»ten Augustus, laden we den TeijaafdLo de (uitrekking van I. prins Hendrik de. hit

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1