Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I0PIN3 sw TBODE, 1ÜLP, goed boekhandelaar I »8. 1878. N? 2168. BUITENLAND. BINNENLAND. Vrijdag 19 Juli. DF SCHUTTERIJ. LI 1878, e. 3STC3-, n". 14. ER, Gouda, SID, Kennisgeving. Buiteiilandsch Overzicht. I I I f ral voor ernemen, BEKENDMAKING. i I i £ER 'n KENNISGEVING. OPROEPING onder de wapenen van MILICIEN - VERLOFGANGERS der Ligtingen 1875 en 1876 de te NKMAN. GOUDSCHE COURANT. lontant geld, aria MOLE- OLP’, laar: :heel nieuwe I in diverse B; bestaande vale Spiegels, Fransch en 1IÊN, achter m. i aardigen ran «DE vordt in een jANGD eene :zer Courant, met de hand rgvnldige be- dig te maken. ïvraagd eene J, B, N®. 35. enlijke i zich aan te Kkuiskadb, *de boek je, afge- esproken, uigen, in Lbiede in m boven >p franco en wordt. De BURGEMEESTER ren GOUDA, brengt bij deze ter kennis vau de belanghebbenden, dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belas tingen enz. te Rotterdam, op den 13n Jnlnjl. is exe cutoir verklaard het kohier No. voor de belasting op het personeel, (wijk K tot en met T). Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger, dat ieder daarop vookomende verpligt is, zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, en dat heden in gaat de termyu van DRIE MAANDEN, binnen welken de reclames behooreu te worden ingediend. Gouda, den 16n July 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. In München heeft het hoofd-oomité der liberale partij een flink manifest uitgegeven, waarbij het van Stau fenberg en van Schlör in de twee kiesdistricten München aanbeveelt. Dit manifest geeft toe, dat aan de Regeering de noodige macht moet worden ge- geven om de maatschappelijke orde te handhaven, doch dat daarom de burgerlijke vrijheid niet moet worden prijsgegeven. Maar bovenal wyst het er op, dat in de tegenwoordige crisis, die zich ook op 't gebied van handel en nijverheid vertoont, het een eerste plicht ran den Staat is voor de verstan delijke ontwikkeling en het economisch welzijn van hei volk zorg te dragen. Het eischt verder econo mische hervormingen in de richting der Gewerbe-Ord- nung, regeling van den rechtstoestand tusschen meester en leerling en ‘meerder ingrijpen van den Staat op maatschappelijk gebied. De Belgische Kamers zullen den 23n tot een bui tengewone zitting bijeenkomen. De verkiezingen te Brussel, Luik, Gent, Namen en Doornik hebben tot het verwachte resultaat ge voerd. De Ministers Graux, Vanhumbeeck, Frère- Orban, Rolin-Jaequemyns, Sainctelette en Bara werden met groote meerderheid herkozen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge- meente Gouda, brengen ter kennis van belangheb benden, dat overeenkomstig Zijner Majesteit» besluit van 28 Jynij 1828 (Slaatiblad No. 42) de Com missie van onderzoek enz., ontschreven in art. 15 der wet op de SCHUTTERIJEN van 11 April 1827, hare bij de Wet bepaalde werkzaamheden heeft aan gevangen, en roepen bij deze op, alle dit jaar voor de SCHUTTERIJ ingeschreven en geloot hebbende personen, om voor de voornoemde Commissie te compareeren in het RAADHUIS dezer Gemeente, op WOENSDAG den 24 JULIJ 1878, des voor middag» ten 12 ure, ten einde, of voor de Schut terij ke dientft te worden gedesigneerd, of we! redenen bestemd voor de Administratieve dienst. VAN DE LIGT ING 1876: van 23 Augustus tot 30 September e. k. die, behoorende tol het Bataillon Mineurs en Sappeurs. Bedoelde Miliciens worden uitgefioodigd huu verlofpas acht dagen vóór den dag hunner opkomst onder de Wapenen ter Secretarie der gemeente te doen bezorgen en worden herinnerd aan hunne ver- pligting, dat zij zich voorzien van ai de voorwerpen van kleeding en uitrusting door hen bij huu vertrek met groot terlof medegenomen op het bepaalde tijd stip, vóór des namiddags 4 ure bij hunne korpstn moeten bevinden. Voorts dat na deze openbare kennisgeving, de hierin betrokken Miliciens geacht worden van hunne ver- pligting kennis te drageu en gehouden zijn zonder verdere oproeping aan de voorgeschreven opkomst te voldoen en derhalve geene onwetendheid zullen kunnen voorwenden. I den 17 Julij 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. van vrijstelling hebbende, daartoe de vereischte be wijsstukken in te leveren, opdat die zouden kunnen worden onderzocht en aan de wet getoetst. Wordende de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tjjd voor de Com missie van onderzoek te verschijnen, daar zij, welke niet mogten opkomen, gehouden worden geene redenen tot vrijstelling te hebben, en, voor zooverre hun dienstpligtige nommers zijn ten deel gevallen, bij de Schutterij zullen worden ingelijfd. Gouda, den 16 Julij 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER, De BURGEMEESTER van GOUDA, geeft, met verwijzing naar de kennisgeving van den 11 Juny jl., aan de belanghebbenden kennis, dat dit jaar nog tot de werkelijke dienst worden opgeroepen de hier onder aangeduide Milicien-Verlofgangers der ligtingen 1875 en 1876, te weten: VAN DE LIGTING 1875: van 7 Augustus tot 14 September e, k. die, behoorende tot het Regiment Grenadiers en Jagers de 8 Regimenten lufanterie; tt 4 Regimenten Hassaren en u Kompagnien Hospitaal Soldaten. van 23 Augustus tot 30 September e. k. die, behoorende tot het Regiment Rijdende Artillerie, en het Regiment Veld-Artillerie (uitgezonderd Kompagnien Artillerie Transporttrein.) van 16 September tot 24 October e. k. die, behoorende tot de Kompagnie Transporttrein, GOUDA, 18 Juli 1878. De leerlingen der Hoogere Burgerschool alhier, welke met een diploma de 3e klasse verlieten, (zie ons vorig nummer), zullen alle 5 hunne studiën aan eene school met 5 jarigen cursus voortzetten. Twee nemen zonder examen met hun diploma plaats aan de Rijks- school te Utrecht, één heefteen goed examen gedaan aan de gemeenteschool te ’s-Gravenhage, twee zijn te Rotterdam toegelaten tot de gemeenteschooléén van deze laatsten na een voldoend her-examen met September in een paar vakken. Jammer dat de regeering niet kan besluiten onze school uit te breiden tot een vijf-jarigeu cursus! Dinsdag hebben de leerlingen der Zondag-School, onder geleide vau hunne onderwijzers een pleiziei- tochtje gemaakt naar ’s-Gravenhage en Scheveningen. In de Volks-gaarkeuken gebruikten zij het middag maal om verder al het bezienswaardige van de resi dentie te bezichtigen en zich aan het Scheveningsche strand te verlustigen. Des avonds kwamen zij per gondel weder naar Den Haag terug om vervolgens weder huiswaarts te keeren. Het laat zich denken, hoeveel genoegen de jeugd op dit tochtje smaakte. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag den 19n Juli, des namiddags ten 1 ure, ten einde te behandelen De rekening en verantwoording der Stedelijke Beleenbank, boekjaar 1877/78. Een voorstel tot het verkenen van pensioen aan J. van der Wolf. De missive van den Heer C. Thim, betrekkelijk zijne waarneming der stads-apotheek. Het adres van den kerkeraad der Christelijk Ge reformeerde Gemeente betrekkelijk het kerkgebouw op de Oost-Haven. Het adres vau R. Zaal, houdende verzoek om eenige tegemoetkoming als pachter van den tol op het Amsterdamsche en Goudsche rijpad. Te benoemen: Eenen hulponderwijzer aande 2e openbare armen school. Door Burgemeester en Wethouders van Reenwijk is besloten aan de boofdonderwijzers der scholen te Sluipwijk en in de afdetling Nieuwdorp vrijheid geven, zoodra de thermometer in de school 80 graden Fahrenheit aanwijst, des namiddags de leer lingen de school te doen verlaten. De pkiziertrein naar Utrecht en Arnhem vertrok gisterenochtend met 800 passagiers van ’s Huge waarbij zich te Gouda eu Utrecht ecu goedkoops trein met p. m. 2700 personen heeft aangesloten. De Times en andere Eugelsehe bladen deelen den geheelen tekst mede van het tractaat vae Berlijn. Uit die mededeelingen blijkt, dat al wat gaandeweg bekend is geworden van de verkregen resultaten in hoofdzaak juist is geweest. Volgens telegram uit Londen is het tractaat reeds aan het Eugelsehe parlement overgelegd, zoodat weldra van den officitekn tekst kennis genomen zal kunnen worden. Be. consfield is in Engeland lefugg<-komen en zoowel bij zyue landing te Dover als bij zijne aankomst te Londen met geestdrift öutvawgen. In Frankryk eu vooral in Italië is men zeer on tevreden over het congres. Men schijnt het daar niet te kunnen verkroppen, dat alle mogendheden een stuk vau Turkije medegedrageh hebben en dat Waddington en graaf Corti met ledige handen zyn thuis gekomen. Te Napels is een groote volksvergadering gehou den om Italië’s recht op het bovendal van de Adige, Triesten 1strie te bevestigen. Het congres had den tisch van onderdrukte Italianen moeten hooren. Generaal Arezzaua presideerde, en algemeen was de meeniug, door Tarini uitgedrukt„Laat ons de diplomatie der ministeries verbeteren door de diplo matic der volken.” Een of- en defensief verbond met Frankrijk wordt ook in enkele Italiannsche dagbladen aanbevolen. Uit de ontvangen telegrammen schijnt afgeleid te mogen worden, dat de conventie tusscheu de Porte en de Regeering te Weeuen omtrent het bezetten van Bosnië eu de Herzegowina door Oostenrijksch- Hongaarsche troelen tot stand gekomen is Omtrent de voorwaurdeu waarop overeenstemming verkregen werd, laten de berichten ons nog volkomen in ’t duister, en zeker is ’t onjuist dat de Oostenrijksch- Hongaarsche monarchie ook in Bulgarije, ondanks de Russische bezetting, de orde herstellen zal. Zondag zijn weder twee verkiezingen ten gunste der republikeinen afgcloopen. Een der verslagenen is de prins de Lucinge, de neef van den gruuf de Chaiubord. Van de bekende 363 zijn thans 323 lid der kamer. 12 stierven, 1 werd senator, 27 stelden zich niet meer candidaat of werden niet herkozen. Heden zal het Journal OJftciel de uitgifte van de 3 pCts rente berichten. De cijfers door dat blad medegedeeld betreffende den in- eu uilvoer van af 1 Jan. tot 30 Juni van dit jaar wijzen op een vrij aanzienlijke vermeerdering van den eeiste en op vermindering van den laatste. De Minister Bardoux is te Rijsstl allerhartelijkst ontvangen; in zijn rede bij bet leggen vau den eersten steen van het Lyceum wees hij op het groote gewicht vau het onderwijs, dat altijd een hoofdpunt zon zijn van het programma van alle republikein- sche Rtgeeriugen. Aan het feestmaal prees hij de gemeente, die meer dan een millioen jaarlijks voor het ouderwijs besteedt. In Duitschland gaat men voort te werken voor de verkiezingen, wat intussohen zeer kalm en vreed zaam toegaat. In den boven-Elzas en te Staatsburg tracht de ultramontaansch-Franscho partij te agileereu.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1