Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ;en, u EK. ad, verlangt tot 40 Mille an 4>/, 1 de Heeren u N? 2171. 1878. BINNENLAND- BUITENLAND. Vrijdag 26 Juli. ingen L. I 1CHE u HOLM, 1st. Bekendmaking. Bultenlandsch Overzicht. I I I al, '7, des voor- s Zalm» van: ïRF, waarin KRUIDE- halve eeuw [oed gevolg aven op den wyk B. Nr. me Winkel 5 Zolders, :amer, twee ;emakkeljjk x>rt. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. r 7* correspondent van Daily nmtnn ImA'pihI «rpwnrdttn. GOUDSCHE COURANT. worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. JS1878 des ze van den voor emen, n ten K»n- DROOG- )ENIER8- ewerkte en mdduizend ENGOED, boek- afge- •okcn. ■n, in de in boven pranco rordt. Ike door HIL Ge- ilgemeeue vertering, telling na gevolgen, roche ;e zwakte, Apotheker da. I I ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS met een J enz.in de 169 en 171. Abuizen te ■ige 1 Oc- e uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is f 1.75, franco per post 2. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, Ontvangen hebbende eene missive van Heeren Directeuren der Nederlaudsche Maatschappij ter be vordering van Nijverheid, waarbij dank wordt ge zegd voor de belangstelling, welke zoo door hel Ge meentebestuur als door de Ingezetenen van Gouda aalt genoemde Maatschappij is beloond bij gelegenheid harer onlangs gehouden Algeineene Vergadering. Rekenen hei zich tot een aangenamen plicht bij deze, den inhoud van bovengenoemd schrijven ter algemeene kennis te brengen. Gouda, den 24 July 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. GOUDA, 25 Juli 1878. Bij Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente is een dankbetuiging ingekomen van Heeren Direc teuren der Nederlaudsche Maatschappij van Nijver heid voor de onlangs hier getoonde belangstelling in die Maatschappij, zoowel van de zijde van ’t Gemeente bestuur als van die der Goudsche ingezetenen. Was het ons recht aangenaam, bij het dezer dagen hier gevierde feest te zien, hoezeer die Maatschappij en haar Streven ook hier ter steile gewaardeerd wordt, wij meenen op die dankbetuiging tc mogen wijzen, als een bewijs, hoezeer de hier genoten ontvangst op prys wordt gesteld. Bij de in het hoofd kiesdistrict Amsterdam gehou den verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in de plaats van wijlen den heer dr. T. J. Stieltjes, zjjn ingekomen 1081 stem biljetten van onwaarde zijn verklaard 19 biljetten, zoodat de volstrekte meerderheid was 507. Gekozen is de heer W. A. Froger, met 857 stemmen. J)e heer mr. A. T. de Savornin Lohman bekwam 144 stemmen. gen, zelfs in de meer voornamere stadskwartieren, een onverdraagzaamheid tegen andersdenkenden, die aan de ergste hebbelijkheden van sociaal-democra- tische ophitsers herinnert. Zelfs in het Westen der stad, in het zoogenaamde GeAeimralis-kwaïtier, woedt elke opinie onverbiddelijk overschreeuwd, uitgefloten en uitgejouwddie niet volmaakt overeenstemt met de denkbeelden van de daar toevallige aanwe zige meerderheid. De redenaars bedienden zich daarbij niet zelden van uitdrukkingen, die ons herinneren aan de smaadwoorden van de helden der volksop- loopen. Dat een dergelyke wijze van elkander bij verkiezingen te bestrijden een weldadigen indruk ach terlaat, kan ongelukkig niet gezegd worden. „De 363 zijn 380 geworden" roept de Bdpublique Francaise triomfantelijk uit. De minderheid der Kamer is aldus samengesteld: 88 Bonapartisten en 65 mo narchisten. Van de 55 vernietigde verkiezingen be hoorden 23 aan de eersten, 32 aan de laatsten. Er moeten nog 12 verkiezingen worgen onderzocht, waar onder die van Decazes, de Min, Reille en de Cassagnac. De Temps deelt mede dat Waddington een cir culaire gereedgemaakt heeft aan de Fransche gezanten, waarin hij het Congres bespreekt van een Europeesch en Fransch standpunt. De circulaire zal in het Gele Boek worden opgenomen, dat gereed wordt gemaakt tegen den tijd dat de Kamers weer bijeen komen. Mac-Mahon heeft, naar Havas berichtrJ|rh£t Berlyner- tractaat onderteekend en bekrachtigd^ Een van de belangrijkste quaesties die in België aan de orde zijn gekomen, tengevolge van de ver anderde partijverhouding, is de aanstaande verkiezing van een president voor de Kajner van afgevaardig den. Men spreekt thans algemeen over den heer Rogier, die door alle fracties der liberale partij wordt candidaat gesteld en die als veteraan der liberale partij uitstekend bekend is. Na hem noemt men den heer Guillery en den heer de Waal als vice-presidenten. De buitengewone zitting der Kamer is zonder troonrede geopend. Men is begonnen aan de verifi- catie der geloofsbrieven. waarnaar Sir Garnet Wolseley het bestuur van Cyprus regelen zal. De zaken van den grondeigendom schijnen er zoo ingewikkeld mogelijk te wezen. Zij zullen worden geregeld door eene gemengde com missie van Engelschen en Turken. De heer Baring, haar president, zal met twee Engelsche officieren door het geheele eiland trekken en de gegevens voor de commissie verzamelen. De correspondent verwacht overdreven eischen wat betreft het kroondomein, dat aan den Sultan blijft, terwijl het staatsdomein ouder Engeland komt. Een van de eerste zorgen zal het aanleggeu van wegen zijn. Denkelijk zal eene leeuing worden ge sloten en met Turkije worden overeeagekomen jaarlijks in eens af zekere som te betalen, als schat ting. Denkelijk zal dit 80,000 wezen. In eene korte en krachtige proclamatie heeft sir Garnet Wolseley aan de bewoners van het eiland doen weten, dat hij zooveel mogelijk voor de ont wikkeling zorgen zou en gekomen was, om zonder onderscheid van persoon, ras of geloof de zegeningen van vrijheid, recht en veiligheid te doen genieten. Met de bezetting van Bosnië en Herzegowina is nog niet alles couleur de rose. De Porte kan nog maar niet aannemen, dat de bezetting door Oostenrijk geschiedt met het doel, om haar van een lastpost te bevrijden, en tracht hare souvereine rechten nog te redden door bepalingen omtrent den duur en den aard der bezetting, die zij van Oostenrijk tracht te verkrijgen Zoo Oostenrijk daarin niet kan treden, vreest men nog voor ernstigen tegenstand. Hoewel de radicalen in Italië voortgaan te agi- teeren tegen de Regeering en vooral tegen graaf Corti, laat deze zich niet in het minst verontrusten, maar slaat blykbaar met medelijdend schouderopha len de beweging gade. Deze is trouwens niet ge schikt om een groot denkbeeld te verschaffen van het gezond verstand der Italiauen, daar de houding die zij thans aannemen, geen andere gevolgen kan hebben, dan moeilijkheden voor de Regeering en een gespannen verhouding met het naburige Oosten rijk, terwijl het onmogelijk is, thans ten gunste van Italië wijziging te brengen in de bepalingen van het tractaat van Berlijn, dat door de vertegen woordigers der mogendheden is geteekend. Het gnat met den Duitschen Keizer voortdurend goed vooruit. Telegrammen meldden reeds, dat hij Zondag naar den Thiergarten reed en Maandag naar Babelsberg vertrok. Aan het spoorwegstation wilde het gejuich van *t volk geen einde nemen. Er waren echter niet veel menschen tegenwoordig; het vertrek was strikt geheim gehouden. Van Babelsberg wenscht de Keizer naar Tepiifz te vertrekken, terwijl hij den 20 September te Kassei wil wezen om de herfstma- noeuvres bij te wonen van het 11e legerkorps. De Rijksdag zal 4 weken bijeenblyven en dus in deze wel niet al de wetten nfhandelen, die de Polkszeitung eenige dagen geleden opsomde. Daarentegen wordt nu bericht, dat het ontwerp tegen tervalsching van levensmiddelen behandeld zal worden. De kroonprins heeft, volgens sommige bladen, de door den Bondsraad ontworpen socialistenwet reeds goedgekeurd, doch de Köln* Zeit. spreekt het tegen. Meent de Regeering, dat de nationaul-liberaleu met de verkiezingen ver scheiden zetels zullen verliezen, zijzelf zijn blykbaar ook niet bijzonder gerust en vreezen versterking van het conservatieve element. In den Berlijuschcn verkiezingsstrijd ontstaat hoe langer zoo meer op de verschillende kiesvergaderin- Het tractaat van Berlijn blijft overal aan de orde, inzonderheid in Engeland. De heer Gladstone heeft reeds buiten het parlement den strijd tegen zijn gedachten tegenstander gcopei’id. Op eene meeting te Btnnondsiy (eene wijk in Londen) heeft hij eene akte van beschuldiging tegen het tractaat van Berlijrt uitgesproken, waarin de congresbesluiten werden gequalificcerd als verkoop van Bessarabië aan Rusland, van Griekenland aan Turkije en van Bosnië aan Oostenrijk. Het EngclschTurksche verdrag heet, in den mond van den vn-preniier, eene dubbelhartigheid der Engelsche natie on waardig. Ook de heer Forster, vroeger lid van het ministerie-Gladstone, heeft zijn oordeel over dit verdrag gezegd. Zonder zich zoo scherp uit te laten als Gladstone, was zijn aanval niet minder krachtig. Hij viel den nieuwen staat van zaken vooral aan met bet populaire argument, dat Engeland ten gevolge van de op zich genomen ver plichtingen voortaun een groot leger op de been zou moeten houden, dat niet alleen schatten gelds zou kosten, maar ook de productieve kracht van het land aanmerkelijk zou verzwakken. Hij meende en deze bewering schijnt gegrond, dat dit eene wijziging was in de steeds door Engeland gevolgde politiek, die niet had mogen tot stand komen zonder de toestemming van het parlement. Uit deze voor postengevechten kan men opmaken, dat de strijd in het lagerhuis hevig zal zijn, en dat de discussie in hel hoogerhuis daarbij slechts kinderspel zal blijken. ’t Spreekt van zelf, dat een gunstig resultaat der onderhandelingcn tussohen Griekenland en Turkije een gunstigen invloed zou kuunen uitoefenen op de houding der Engelsche oppositie en ook wel met het oog daarop wenden lord Salisbury en de heer Lnyard te Konstantinopel alle mogelijke pogin gen aan, om de Porte tot toegevendheid jegens Griekenland te bewegen. Beaconsfield heeft den Kouseband gekregen, doch //hertog van Cyprus" is hij nog niet. Zijn naam is den Oceaan reeds overgevlogen en te Sydney is een meeting gehouden, om een dankadres op te stellen aan den premier voor de uitstekende wijze, waarop hij de Engelsche politiek heeft geleid. Intusschen is (door een News') het voorloopig programma bekend geworden,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1