Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I 1 1 I a is? 1878. BINNENLAND- Woensdag 31 Juli. 1 ADVERTENTIËN. EC HT VEREENIGING ffé VAN BAREND den HELD EN ADRIANA van MEIJEREN. GOUDSCHE COURANT Rij deze Courant behoort een Rij voedsel. Men schrijft aan de N. R. Cl.: Een bericht in verschillende bladen doet het voor komen als zou de lijn LeidenWoerden reeds over de De alg. Ned. vrouwenvereeniging „Tesselschade" heeft eeue prijsvraag uilgesch reven voor het beste en beknopste werkje over «Kunst, toegepast op vrou welijke handwerken." Overeenkomstig het doel der vereeniging weuscht het bestuur op deze wijze eene poging te dqen tot verbetering der vrouwelijke hand werken, door bevordering van goeden smaak en op wekking van kunstzin. Blijkens een bij het Departement van koloniën ont vangen telegram van den gouverncur-generaal van Nederlandsch Indic, zijn op den 23sten dezer in Atchin de militaire operation begonnen, welke noodig zijn ge worden ten gevolge van den vyandelijken aanval op het door ons bézet gebied, bedoeld bij het bericht in de Staatscourant van 2 dezer, no. 253. Bij Lambaroe een der posten in onze zuidoosterlinie, nabij den linker oever der Atchin-rivier, gelegen is eene kolonne de genoemde rivier overgetrokken, terwijl een ahdere ko lonne van Olth-Karang (een der posten in onze ooeter- linie, beoosten de Atchin-rivier) het vijandelijk gebied binnentrok en met groot succes doordrong tot Pekan- Baroe, oostwaarts van Lambaroe. Aan onze zijde wer den 3 man gedood en 28 gewond. De gezondheidstoe stand der troepen was bevredigend. Op de noordkust van Atjeh is Pasangan gebom bardeerd, wegens de vijandige houding, sinds ge- ruimen tyd door den radja aangenomen, hoewel bij zich in 1875 aan het Nederl. gezag onderworpen had. Door het gerechtshof te ’s-Gravenhage is Zaterdag uitspraak gedaan, o. a. in zake: Ph. M. v. G., commissionair in vee te Rotterdam, beschuldigd van valschheid in twee geschriften van koophandtl, en het gebruik maken van deze valsche stukken. Het Hof veroordeelde hem, ten aanzien van het geschrift, te Rotterdam vervaardigd en in he aling gegeven, met aanneming van verzachtende omstandigheden, tot 18 maanden eenzame opsluiting terwijl het zich onbevoegd vefklaarde om kennis te nemen van de valschheid, ten opzichte van het andere i geschrift, daar dit in het buitenland vervaardigd en in betaling gegeven was. Het hof oorderide, dat besch., wat dit geschrift betreft, ten onrechte was vervolgd. 50-Jarige Gouda. 1 Augustus 1878. Naar men verneemt is bij gelegenheid van den Zaterdag gehouden proefrid op den spoorweg Leiden Woerden, ter hoogte van Hazerswoude, de trein ontspoord, waarbij er een van het bedienend perso neel ernstig gekwetst werd. GOUDA, 30 Juli 1878. De kermisweek is aangebroken. Reeds dagen tey voren was het duidelijk te bespeuren, dat zij.Jj/ aantocht was. Rechts en links zag men daarvan de onmiskenbare sporen. Van alle zijden doken de kramen en tenten als ’t ware uit den grond op er. de straatjeugd begroette reeds dag aan dag al het schoone, dat in wording was. De Groote Mark| is reeds bedekt met de «prachtig ingerichte en luis terrijk versierde kermisloges,” waarvan de strooi biljetten gewagen, de galanterie- en verfrisschimis kramen sluiten zich daarbij aan en de Goudsche kermis is daar 1 Wij wenschen onze stadgenooten veel genoegen toe. Als vorige jaren zullen zij zich ook dit jaar avond op avond naar het terrein begeven, waar de kermis-god troont, welnu wij misgunnen het hun niet, doch één verzoek wagen wij te doen aan die klasse, waaruit het grootste getal kermis-gangers bestaat, nl. ditLet op het einde en denkt er aan dat er na de kermis-dagen wider een nieuwe tijd aanbreekt, als wanneer men berouw zou kunnen hebben over roekeloos verspild geld, over een be dorven humeur, over verke<rd doorgebrachten' tijd.. Vergeet het niet dat de peuningskens, die met moeite van het zuur verdiende loon gespaard werden, meer genot kunnen opleveren dan een paar avonden in brooddronkenheid doorgebracht, deukt er aan dat bet gemak kei ijk is het een en ander onzer bezittingen naar de bank van leening te brengen, doch dat het zeer moeielijk valt later die panden te lossen. Voortsdoch genoeg, houdt kermis, viert feest, maar doe ’t op waardige wijze, doe ’t als verstandige menschen, die weten te genieten van ’t geen wordt aangeboden met zelf-beperking, met zelf-beheersching. Wanneer wij een blik slaan op het kermis-tooneel dan zien wij meest oude bekenden. Op de Markt vooreerst: Hd Caglioslro-theattr van E. Batch. Het zal voorzeker velen genoegen doen dat theatre binnen onze gemeente te zien. Wie herinnert zich niet vroegere genotvolle avonden daar te hebben doorgebracht, wie kent niet de gezellige wijze, waarop Basch de behendigste goocheltoeren weet uit te voeren, wie weet niet hoe onderhoudend hij ons weet bezig te houden? Voorzeker Basch zal een van de eersten zijn, dte op volle zalen kan rekenen gedurende de Goudsche kermis. Voorts is Wtry's Honden en Apentheatre eveneens de vermelding waard. Alleraardigste kunstjes worden daar verricht door de jeugdige viervoetige kunste naars, terwijl tevens 'een minialuur-cirque daaraan verbonden is. Ouders die hunne kinderen een pret- tigen avond willen doen doorbrengeM moeten hen noodzukelijk naar Wery’s theatre doen gaan. Judtls en Bouwmeester's tooneelgezelschap zal in de op den Singel geplaatste tent opvoeren «Matse van de Waterleiding op reis naar Philadelphia." Judels vervult de hoofdrol, vermeit ’t affiche, voorzeker voor velen een reden om de voorstelling te gaan bywonen. OnsGenoegen biedt eveneens de gewone amusementen aan. Is het noodig die nog onder de aandacht onzer lezers toebrengen? De leden dier éocieteit en welk Gouwenaar is geen lid daarvan? dragen daarvan reeds kennis, dank zij bet reusachtig pro gramma by hen bezorgd en voor diegene n onzer lezers, die geen lid zijn, diene, dat het Nieuwe Rotter- damsche Feestgebouwgezelscbap, onder directie van den heer N. J. W. Sluyter, daar optreedt en dat ds beroemste en bekwaamste kunstenaars zullen mede werken om de matinées en soirées in Ons Genoegen, hun ouden roem te doen handhaven. Een talrijk bezoek zij Ons Genoegen, tijdens de kermis, toegewenscht I r Terwijl in deze gemeente het kermisfeest wordt gevierd, heeft er in eene nederige woning op de Lage Vest insgelyks een feest plaats, waarop wij de aandacht onzer lezers vestigen. Daar wordt nl. Donderdag 1 Aug. gouden huwelijksfeest gevierd, door B. den Held en echtgenoote, echter 'onder zoodanige omstandig heden dat giften van belangstellenden gaarne zullen worden aangenomen. In deze dagen nu er zooveel voor eigen genot wordt besteed, zal wellicht deze of gene gaarne bereid zijn ook voor het feest dier oude meuschen iets af te staan. Omtrent het huwelyk van prins Hendrik der Ne derlanden met prinses Maria van Pruisen, wordt uit Berlijn aan de Kölnische Zeitvng het volgende gemeld Het programma voor de plechtigheid en daaraan verbonden festiviteiten was den Keizer, wegens zijn ophanden zijnde vertrek naar Teplitz, ter goedkeuring voorgelegd. Naar men verneemt heeft hij bij die gelegenheid het voornemen te kennen gegeven, den 23sten Augustus op Babelsberg terug te komen, ten einde bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn. Aan- vankelyk bestond ten Hovo het denkbeeld, aan de feestelijkheden een eenigszi’ns eenvoudig karakter te geven, in overeenstemming met het ceremonieel op een buitenverblijf, Ten slotte heeft men echter daar van afgezien, vooral omdat de koning der Neder landen alT gast er 'bij wordt verwacht. Alles zal nu plaats hebben met inachtneming van hetzelfde ceremonieel als bij het huwelijk eeuer Pruisische) prinses gebruikelyk is. De bruid zal de kroon dragen de daint-s zullen in manjan devour verschijnen en er zal een cour en een fakkeldans plaats hebben* Alleen zal, wegens de mindere ruimte in het Nieuwe Paleis, in het aantal genoodigden eene beperking worden’ gemaakt. De Keizerin wordt bij het feest verwacht. ’De Koning der Nederlanden zal den 22sten Augustus aankomen. Den 27sten zullen de feestelijkheden afloopen. geheele lengte berijdbaar ziju. Dat is echter zoo niet. De bedoelde inspectiereis van commissarissen der Maat schappij is uitgegaan van Leiden, vanwaar men is ge spoord tot bijna aan de grens van Hazerswoude en Alphen, vanwaar de reis is voortgezet tot Gouwsluis (onder Alphen) per stoomboot en verder langs de baan tot Woerden. Intusschen wordt met het afwerken van de baan de noodige spoed gemaakt en zou het nog niet onmogelijk zijn dat de lijn op 15 October a. s. in ex ploitatie kwam. Op Maandag 5 Augustus zal en directeur van ’s rijks magazijn van militaire kleeding enz. te Woerden o. a. aanbesteed worden de levering van 1000 eenmans en 150 tweemans wollen dtkens. Met 1 October dezes*jaars is er gelegenheid tot plaatsing van 7 leerlingen aan de rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam. Die leerlingen genieten van het rijk huisvesting, voeding, verpleging en onderwijs gedurende twee jaren, ten ware zij zich door wangedrag of door gebleken ongeschiktheid voor de betrekking van vroedvrouw, een verder ver blijf aau de school ouwaardig toonen. Bovendien kunnen eenige uitwonende leerlingen aan de lessen detlnemen. De vereischte ouderdom is van 20 tot 35 jaren. Belanghebbenden zijn uitgenoodigd van haar verlangen om geplaatst te worden tusschen 1 en 15 September e. k. kennis te geven aan den voorzitter van den geneeskundigen raad der provincie waarin zij hare woonplaats hebben; voor Zuid-Hol’and dr. L. J. Reling, te ’s-Gravenhage. e. k. een De Hoofdcommissie voor het nationaal huidelijk aan Z K. H. Prins Hendrik en 11D. a. s gemalin ver gaderde gisterennamiddag ten half cjrie ure op het raadhuis te Amsterdam. Verschillende ontwerpen voor het album waren ingekomen. Met groote meerderheid van stemmen werd besloten de levering op te drogen aan deïi heer Van Holij, te ’sGrt- venhagp, die eene teekening had ingediend, waarvan het dubbelt naamcijfer het middelpunt vormt, om geven door eene cirkelvormige omlijsting. Links en rechts zijn twee vakken aaugebracht, waarin de wapens van den prins en de prinses. Het gebed is opgesloten door een rand, waarin de elf wapens der provinciën zijn aangebracht, bekroond door het Nedcrlandsche wapen. In verschillende kleuren be werkt vormt bet een harmonisch geheel. Het titelblad wordt, vervaardigd door onzen wel bekenden schilder Hugo ffochussen. Verder werd besloten tot het uifschrijven van' een prijsvraag voor twee monumentale fonteinen (officieus was kennis gegeven dat het den Prins raadzaam was voorgekomen, in verband met de situatie van het voor plein van het lustslot te Sotstdijk, om het plan tot op richting van slechts eene fontein te laten vervuiler). Tot de samenstelling dier prijsvraag werdi n uitgenoodigd de heirrn Redcker Bisdom, architect te Amsterdam, en Ed. G. A. Pol, architect te Rotterdam, beiden leden 'der Hoofd-commissie. Lage Vest, O. N°. 547.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1