Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ra, J N E N bii la, UN van 126 Toeffleaschen, w> verzonden. N? 2174. 1878. BUITENLAND. BINNENLAND- Vrijdag 2. Augustus. Buurt, PILLEN. Hen, Buitenlandse!) Overzicht. OB chine, kermis nden de grootste >t Palais d’ln- le en echte et bijzonder ING. o t i lige w eg I). 132. ite Wagenstraat. eeuw. neer deu PROVINCIËN. M mhof. ek Bakker»teeg. Groningen Friesland Drente Overysel Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg NKMAN. GOUDSCHE COURANT. s Pillen, nd« n algemeen ge- een en uit L SCHENK School kinde ren. 5,728 12,653 2,164 7,713 14,819 7,878 19,997 33,9» 6,»8 2,650 10 Zat rdag <1 n Raad vang 2195.92 saldo 698.38. Bij den veehouder P. van der Kloot Ca. te Ter- bregge, gemeente Hillegereberg, tijn twee koeien, als tqdende aau de beamettelyke longsiekte, onteigend, afgemaakt eu op laat van den veearts begraven. Aoht runderen xyu hierdoor verdacht. Dit is het tweede geval in den Pirins-Alexanderpolder Onder die gemeeute; het eerste had byua een maand ge leden plaats juist aan den anderen kant van den polder. Door de. Commissie voor het Volkspetitionnement ziju we thans,in staat gesteld; de juiste cijfers mede te -dealen van hel aantal person, u, die in elke pro vincie des lands het Smeekschrift aau Z.' M. den Koniug geteekend hebben, met bijvoeging van het aantal schoolgaande kinderen van 6—12 jaar. Wij laten de totaal-cyfers hieronder volgen;, Onder- teeke- naren. 15,562' 36,796 5,778 21,296 41,435 26,980 46,622 87,888 14,087 7,765 20 'UDER8 van - mis, dat ge- ags ten 81/, zal bestaan n hennen ten. irnoemd, !N DOORN. den der MAAG iRTERING. Zn SCHERPTE ia HÜII), ijj jnn ■l'KIJVENl». sul en dubbel* p04,179|ll4.184 Men zal nog deze week een compleete en gede tailleerde tabel publioeeren, houdende opgave ran al de gemeeuten des lands waar bet adres getee- keud is, benevens vau het cijfer der haudteekeningen in elke gemeente, eu het aantal schoolkinderen vau 6—12 jaar. Op den Nicolai-spoorweg, in Rusland, worden sedert eenigen tijd le en 2e klasse-rijtuigen met gekomprimeerd gas verlicht Het vullen van de toestellen geschiedt op de eindstations St.-Petersburg en Moskou, telkens voor eene reis van 12 urén. De vrachten voor de houtvaart zijn tegenwoordig zóó ongekend laag, dat reeds enkele noordsche reeders hunne schepen naar //huis" laten komen, omdat zij de kosten niet kunnen dejeken. Mindere vraag naar hout, moge lijk wel tengevolge van tfln laakten oorlog, schijnt aanleiding tot deze stremming te te geven. Anderen meenen, dat er tegenwoordig wei i tient te in I and 3F8, de oude en ec'ite Held in de kier» 'an bij de kier- doosje is een naamteekening Zoon, A po ok bevindt opf verzegeld zijn. dijk diur wel toe te zien It. Alleen die Handieekening wachten voor GOUDA, 1 AAgiutu. 1878/ Op de .door - de Tijd medegedeeld* 2e lijst van adressen der Katholieken aau de Eerste Kamer be treffende de onderwijswet komen o. a. favee adressen uit Gouda voor, het eerste met 369, het tweede met 326 haudteekeningen. De Eerste Kamer heeft Dinsdagavond hare werk zaamheden hervat. Een 390tal adressen, houdende bezwaren tegen, en één strekkende ter verklaring van adhaesie aan het ontwerp betreffende^ het lager onderwijs, ziju verzonden aan de Commissie voor de verzoekschriften. De door de Tweede Kamer laatst aangenomen wetsontwerpen werden verzonden naar de afdeeliugen. Een bij bet Departement van koloniën' ontvangen telegram van den Gou verneur-Ceneraal vauNed. Indië, dd. 30 Juli, bevat de navolgende tijdingen uit Atohin De op den 23steu dezer begonnen militaire operation in de XXII Moekim ziju gedurende de twee volgende dagen met succes voortgezet. De twee beoosten de' Atchin-rivier ageerende kolonnes bereikten den 24sten dezer Lamdjamboe, en namen den 25sten stormender hand de versterking Senelope, niet ver van Moentassi (de woonplaats van H-ibieb Abdoel Rachman) gelegen. Een derde kolonne rukte den 24steu en 25sten langs den linkeroever der ■Atchin-rivier op tot Auak Batoe en nam die versterking. Gedurende de'drie genoemde dagen werden aan onze zijde gedood 1 man en gewond 119 (waaronder één licht gewonde officier de luitenant der genie Vohl). Senelope wordt voor depot ingerieht. Den 26steu werden van onze zuiderling <dit de te genover onzen post te Atoa gelegen kampbngs Tjot Lepong en Tjot Gloempang in de Vil Moekim (gebied van Toekoe Moeda Bait) vermeesterd. ‘Koerong Rijah werd den 22sten en 23sten door de marine getuchtigd, omdat de hoofden en bevolking zich aan zeeroof en aan een vijandelykeu aanval op Pocloe Way hadden schuldig gemaakt. Door den commissaris van politie F. de Klopper Jr», te ’s-Gravtnhage, rs alclaar gearresteerd een persoon,, die verdacht wordt van het vervaardigen en uilgevep van valsche munt. Naar wij vernemen is dezer dagen aan den minister van wateAtaat een plan voorgelegd voor een geheel n$t vau tramwegen in ons land, waarmede de minister zich Zeer ingenomen moet verklaard hebben. Bij zonderheden omtrent de verschillende lijnen zijn ons niet bvkendj alken deelt men ons mede dat er eenige lijnen op Zuid-Bevela*d in voorkomen; dat Tholen en Schouwcn-Duiveland door stoomtramwegen met den vasten wal verbonden zouden wordeh en dat eene lijn van Hulst naar Walsoorden in het net zou opgenomen zijn. (Middelb. Ct.) Vanwege de "te Waddiuxveen bes taart de afdeeling van //Volksonderwys" werd gisteren met 180 van de getrouwste bezoekers der openbare scholen een reisje naar dpn Haag en ScheveningeP ondernomen, terwijl aan de leerlingen der laagste klassen, die zich weinig of niet aan schoolverzuim gemaakt hebben heden door gemelde afdeeling van //Volksonderwijs* een feest iu de school zal worden bereid. De kosten worden gedeeltelik uit vrijwillige bijdragen der inge zetenen bestreden. Door de aardbeziën-compagnie te Boskoop zijn in het afgeloopen seizoen vervoerd p. m. 870,000 potten aardbeziën, die met de door haar verzonden bessen op gebracht hebben 18,160. De pluk was van korten duur eu de markt vooral op Amsterdam laag. De Gemeente-rekening van Haastrecht over 1877 Werd Vrijdag den Raad in ontvang f 8765.StM/j Batig saldo 691.45. aangeboden. Zij bedraagt en in uitgaaf 8074.15,/s. De Gemeenttf-rekening van Vlist over 1877 werd 1 aangeboden. Zij bedraagt in ont- en in uitgaaf f 1497.54. Batig gevoel van bezorgdheid voor uw geluk, luidt het verder, vertrouwt Z. M. de sultan u toe aan de bescherming van zijn machtigen vriend, den keizer koning”, Dit klinkt wel wat ironisch, doch eene dergelijke uitdrukking waslnoodig, om, tegenover de bevolking, Oostenrijks, op het congres aan de stem der mogendheden en de toestemming van Turkije ontleend recht te ooastateeren. De beloften, die verder ia de proclamatie gedaan worde», ziju wel geschikt om de ongelukkige en verarmde bevolking te doen watertanden. Oostenrijk zal haar vrede eu wel vaalt brengen. Ieder zul gelijke bescherming’genieten. Bestaande wetten en instellingen zullen niet willekeurig veranderd worden; oude gebruiken worden geëerbiedigd. De inkomsten des lands zullen uitsluitend gebruikt worden om te voorzien in de behoeften dee lands zelve. De ach terstallige lielastingen der laatste jaren zullen niet worden in gevorderd. De Oosten rijkrche troepen zullen alles contant betalen, wat zij noodig hebben. Dj berichten omtrent den toestand en de plannen van den Koning van Spanje schijnen overdreven te zijn geweest. Zijne gezondheid is althans’zeer goed; hij neemt yverig deel aan de werkzaamheden der Regeering en maakt groote toebereidselen vóór eene wapenschouwing over het Noorderleger, die in het najaar onder zijn bevel zal plaats hebben. Hij zal een bezoek brengen aan Aragon en Castilië en iu het einde van October terugkeeren om de Kamer te openen. Het groote debat over het Berlijnsche tractaat is in het Engelsche Lagerhuis begonnen. In de Maandag gehouden zitting heeft de markies van Hartington zijne bekende motie voorgesteld. Het verdrag van Berlijn, zegt hij, geeft aan Rusland meer dan het in Jiini 1877 verlangde. Griekenland, dat zeer weinig verkreeg, zal bij een volgende ge legenheid liever Rusland dan Engeland volgen, want onder de bescherming van Rusland ziju de belangen der Slaven btter behartigd. Het verdrag van 1856 was eene mislukte proefneming. In de plaats daarvan treedt nu de trapsgewijze ontwikkeling van de Christelijke onderdanen der Porte. Dit beginsel vormt den grondslag van het verdrag van Berlijn, hetwelk derhalve de staatkunde der oppositie ten uitvoer legt. Door de overeenkomst tugschen Eugeland en Turkije 'wordt te kort gedaan aan de internationale ver plichtingen. Engeland komt daardoor duiteud mijlen dichter bij Rusland, aan welk aanvallen het bloot staat, zoodra het dre mogendheid goeddunkt. De spreker gispt daarna de* wijfle, waarop lord Beaconsfield zich over den heer Gladstone heeft uitgelaten. De heer Pjumket stelt zijn bekend amendement voor en Verdedigt de Regeeripg. In ded loop der beraadslaging neemt de minister Bourke het woord, om de houding der Regeering te verdedigen. Engeland, zegt hij, stond nimmer in hoöger aanziéu en had noöit grooter invloed dan thans. De beraadslaging is daarop tot Dinsdag verdaagd. Dinsdagheeft inzonderheid de heer Gladstone in een rede van ruim 2 uur de regeering aangevallen, welke door den minister Grote werd verdedigd. De beraadslaging is daarop tot heden verdaagd. De Duitsche Keizer is behouden te Teplitz aange komen, waar iu de laatste dagen alle krachten hadden saamgewerkt om den Vorst een waardige ontvangst te bereiden en die beschikkingen te maken, waardoor de werking der badkuur nog kon worden bevorderd. Dat de toestand vau deu Keizer vrij gunstig is, moet men opmaken uit de plannen^ die zijn gemaakt om bezoeken te brengen; in de eerste plaats de Keizer i en de Kroonprins tan Oostenrijk; van de Duitsche Vorsten noemen wij alleen de Koning en de Koningin van Saksen. Voor zijn vertrek van Babelsberg heeft Wilhelm de Pruisische Ministers ontvangen eu tol hen een lange toespraak gehouden; hetzelfde geschiedde met den president vau den Evaugelischeu Opperker- kenraad. De groote dag der verkiezingen in het Duitsche rijk is voorbij. Aangaande' den uitslag is nog niet genoeg bekend, om een oordeel te vellen. Maar wij zouden ons zeer bedriegen, indien niet de conservatieve par tijen onderscheidene zetels bleken te hebben gewon nen. Reeds dat daaronder de clericalen sterk vertegen woordigd zullen zijn kan niet onbedenkelijk heeteu. Maar dan nog zullen de verliezen wel hoofdzakelyk ziju geleden door de nationaal-!iberalen, het linker centrum van den Duit&cheu Éyksdag. En voor geen enkel lahd kan het een voordeel heeten, wanneer juist die partij sterk wordt verzwakt. In de Belgische Kamér is Dinsdag een woelige discussie gehouden over de Verkiezing te Antwerpen; de oud-Minister Malou mengde zich in het debat maar werd op zijn beurt terecht gezet door den nieuwen afgevaardigde van Antwerpai, den burge meester De Wael, die zich als een uitstekend redenaar deed kennen. Ten slotte werd de verkiezing te Ant werpen goedgekeurd. Heden wordt het bureel der Kamer saam gesteld. Keizer Frans Jozef neeft aan de bewoners van Bosnië en Herzegowina eene proclamatie gericht, waarin wordt uiteengezet met welk doel en op wel ken rechtsgrond de bezetting dier lauden door Oos- tenryk zal geschieden. De keizer begint te zeggen, dat zijne troepen niet komep om. eene verovering te maken, doch als vrienden om een einde te stellen aan de èainpen van veleilei aard, waaraan die landstreken sedert zoovele jaren zifu blootgesteld. //Uil een diep

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1