Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. M. s. IA, LVEN. ifl.. K 1878. 3 J*. BUITENLAND. BINNENLAND GEN le getuigen aven B. 19. N? 2179. iveer Woensdag 14 Augustus. Buitciilaiidsch Overzicht. Dooi lT De inzending van advertentiën kan geschieden tot één £11 OUT, waar o arm )eze Thelni iterlioudenil- van 5, 2«/„ n van ittm- iRRÉ, uur des namiddags van den dag der uitgave. I voldoende 4 worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. US a. ih GOUDSCHE COURANT het Magazjjn te Zwolk De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is f 1.75, franco per post 2. Koortsen, »k Zenuw- worden Idberoemde Een ieder óch van de >ht te over- door Bron te en /rmue e 1 uit Br. men onder van geluk- ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS n Lokaliteit, EN, ZüUr' GENEVER, msumtie, ei- Singstimne 30 Ct. hand.35 ied for eine 30 itunde Solo- 25 taisiën uber 25 en Boekhan- g, bg wwn rygbaar zgn. De Commissaris des Konings in deze provincie heeft bepaald, dat de opening der jacht op klein wild voor dit jaar in de provincie Zuidholland is vastgesteld op Zaterdag 31 Augustus aanstaande, met zonsopgang; dat van die opening is uitgezonderd dc uitoefening van het jachtbedryf, vermeld in art. 15, lett. e der jachtwet, en dat de korte jacht dage lijks en de lange jacht slechts driemaal ’s weeks, en wel des Woensdags, Vrydags cn Zaterdags raag worden uitgeoefend. Naar het Vaderland verneemt, heeft Z. M. de Koning de petitiën in zake de ondepwyswet aan den Ministerraad verzonden, ten einde de Ministers in de gelegenheid te stellen om Z. M. daaromtrent te dienen met advies. gemaakt van een gevecht, waarby de Oostenrijkers bij de 60 man aan dooderi* en gewonden vtrloren de vijand was 6000 man sterk en had 4 stukken geschut; daaronder bevonden zich geregelde Turk- sche troepen. De Porte blijft ongenegen aan de Grieksche wen- schen toe te geven en men is te Londen een weinig ongerust, dat deze zauk niet zoo gemakkelijk en althans niet /oo spoedig zal worden geschikt. Uit Athene wordt bericht, dat er bij Prevesa 400 Tscherkessen zijn ontscheept om van «laar naar Janina te trekken. De Grieksche Mi nister* President beeft bij den Turk- schen gezant nadrukkelyk geprotesteerd. ENGELAND. Fawcett vestigdedezer dagen in de zitting van het La gerhuis nog eens de aandacht op de Engelsch-Turksche conventie. Hij verlangde niet, dat de Regeering nu reeds het Huis in kennis stelde van dehervormingen, die zij voor Aziatisch Turkije noodzakelyk achtte, maar dat,1 wan neer de Regeering het met de Porte daarover eens geworden was, het Parlement in de gelegenheid zou worden gesteld daarover en over de waarborgen voor de uitvoering der hervormingen zijn meening te doen hooren. Buiten het Parlement was men in den waan, dat alles reeds beklonken was en dat, aangezien de Regeering over een overweldigende meerderheid be schikte, er niets meer aan te doen was. Maar wat de hervormingen aangaat, was in de conventie niets bepaald en het was voorzeker niet te veel gevergd, wanneer het Parlement een stem daarin wilde hebben. Wel twijfelde Fawcett aan de mogelijkheid dat de Porte hervormingen zou kunnen tot stand brengen, en uit hetgeen lord Salisbury zelf had gezegd kon men opmaken, dat, tenzij er waarborgen werden ge geven, de hervormingen op papier zouden blijven. Zou de conventie van 4 Juni wat beteekenen, dan moest een politiek van dwang jegens Turkije worden gevolgd. Engeland moest verantwoordelijk zijn voor de administratie van Turkye. Zon Engeland de sla- verny zedelijk op zijn verantwoording nemen, of zou het trachten daaraan een einde te maken? Zoo ja, dan had het Engélsche volk het recht te zeggen wat het daarvan dacht. De prerogatieven van het Parle ment stonden op het spel, want controle over de uitgaven was niet meer dan een farce”, wanneer het alleen geroepen werd om geld te geven zonder dat het wist waarvoor. Fawoett deed een beroep op de Regeering, om thans het Parlement in haar ver trouwen te nemen, en verlangde van haar de verze kering, dat zy geen verbintenissen zou aangaan zon der medeweten en goedvinden van het Parlement. Jenkins ondersteunde dit verzoek dringend. En de Regeering? Northcote was goed genoeg zich niet te verbazen over de warme belangstelling, die men in die Engelsch-Turksche conventie koes terde, maar ffoui bono?” al die speeches, vroeg hij De staatkunde der Regeering was toch begrijpelijk genoeg. Misschien bad zij een taak op zioh geno men, die boven haar krachten ging, door de admini stratie in Turkye te willen verbeteren, maar werd die taak gemakkelijker door daarover telkens en tel kens weer te discussiëeren De Regeering verbond zich Turkije tegen Rusland te verdedigen en Turkije verbond zich hervormingen in te voeren. De Re geering was daarover niet de Porte reeds aan het onderhandelen. Het was natuurlijk onmogelijk van Turkye Frankrijk of Duitschland te maken, maar het inkomstenstelsel, de rechtspleging en de politie moes- Ter gelegenheid van de groote naiaarsmanoeuvres der troepen zal op den 8sten September eenc groote revue gehouden worden te Loosduinen. Te Arnhem heeft iemand op een sjinkscho wijze zich van een loterijbriefje meester gemaakt, waarop toe vallig later een prijs gevallen is. Daar het hommer i bekend was, heeft de politie zich bij het aanmelden GOUDA, 13 Augustus 1878. De Eerste Kamer heeft 11. Woensdag het request van den Heer N. Konings alhier (zie Goudsche Ct. van 11. Vrydag) voor kennisgeving aangenomen. De luit. A. D. Petter adj. by het depot 4e reg. inf. alhier en de 1ste luit. J. Bueno de Mesquita worden bij de kon. Milit. Academie werkzaam gesteld. Uit een particuliere correspondentie over de Tocht van de t Willem Barents", opgenomen in de Goesche Ct., zien wij, dat op het Beereneilaud door de reizigers is achtergelaten een mandje lange Goudsche pijpen, die een van hen van den h$er P. van der Want alhier had ten geschenke ontvangen, benevens wat tabak. Wellicht zegt de schr. zal men, ’t zij vroeg of laat, nog hooren dat die echt Hollandsche pijpen daar gevonden werden. Zondag is door den ambtenaar van den burgerlijken slaud te ’s Gravenhage de eerste afkondiging geschied van het aanstaand huwelijk tusschen Z. K. H. prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden, weduw naar van H. H. prinses Amalia Maria da Gloria Augusta van Sakseu-Weimar-Eisenach, hertogin van Saksen, en II. K. H. prinses Maria Elisabeth Louise Frederika van Pruisen. giiTTCfcj—— ten worden verbeterd. Bepaalde voorstellen zouden daartoe wordeil gedaan en bepaalde maatregelen wor den genomen. Dit kon natuurlijk niet in een maand geschieden. Northcofce eindigde met de verzekering, dat hij niet van plan was verbindtenissen van finan- ciëelen aard aan te gaan zonder medeweten van het Parlement, maar een schikking over de administratie te vertragen Jjpor twee of drie maanden, ten einde daarover eerst in het Parlement te kunnen beraadsla gen, zou niet verstandig zijn. De Regeering schatte de moeielijkheden van haar taak niet gering, maar daarom rekende zij te meer op den steun van het Huis. De b< richten over den gezondheidstoestand van Keizer Wilhelm luiden zoo gunstig, dut men uit Berlyn kan melden, dat Z. M. in den herfst weder de regeeringszaken zal overnemen. Of de Keizer naar Gastein gaat, is nog onzekerer zal te Teplitz groote geneeskundige raad worden gehouden om daarover te beslissen. Men zegt dat Bismarck voor zijn ver trek naar Gastein den Keizer te Teplitz een bezoek zal brengen. Ook de Duitsche Kroonprins wordt nog te Teplitz verwacht. Tc Parys spreekt men van een groote verandering in het ambtenarenpersoneel, welke zich over 160 personen zou uitstrekken; eenigen zouden voorgoed afgedankt worden. Er is in den laatsten tijd meer dan eens gesproken van trouwplannen van den 22 jarigen zoon van Napoleon IIL Zijne moeder zou voor hem plan ge maakt hebben op de Deensche prinses Thyra, de bijna 25-jarige dochter van koning Christiaan IX. De Oonstitntionnel verzekerde voor een paar dagen op bijna officieelen toon, dat dit plan eerlang werke lijkheid zou worden. Het bericht heeft niet veel aandacht getrokken, omdat bekend was, dal de be- tr kkingeu tusschen de familie Bonaparte en dat blad sedert geruim eu tijd ziju afgebroken. Toch heeft het een démenti uitgelokt van de Morning Post, die met de ex-keizerin in relatie schijnt te zyu. Het laat zich ook best begrijpen, dat de Deensche prinses geen lust heeft om zich te stellen voor net alternatief van het hybridisch leven van een lid van een ex regeerend geslacht aan de eene zijde, en de kays om dcelgeuoote te zijn van eene avoutuur- politick aan de andere. De nieuwe staatssecretaris van den Paus, mgr. Nina, heeft aan de hoven van 'Berlyn, Petersburg, Londen eu Bern medegedeeld, dat hij de aange knoopte onderhandel in gen we nacht voort tc zetten. In verband hiermede is niet van belang ontbloot wat aan de Corriere di Torino, een Katholiek bind, uit Rome wordt gemeld „Wijlen kardinaal Franchi had, als tolk der denkbeelden van Leo XIII, eene staatkunde gevolgd, welke, onder handhaving der kerkelyke leerstellingen, aan de kerk vrede en voor spoed kon teruggeven, in die landen, waar zij ge stoord waren. De dood heeft deu kardinaal overval len, en hem niet vergund om zijne pogingen met goeden uitslag bekroond te zien, maar de onder- handelingen zijn reeds ver gevorderd cn vóór het einde van het jaar zouden de betrekkingen met Rusland, Pruissen, Zwitserland en Turkije hersteld geweest zijn. Overigens zijn de voornaamste stap pen reeds gedaan en heeft men slechts den reeds afgebakenden weg te volgen. Bij sommigen bestaat de vrees, dat de H Stoel van houding zou kunnen veranderen. Maar zij vergeten, dat de politiek, onder kardinaal Franchi gevolgd, van Leo XIII is uitgegaan. De eenige verandering, door den dood van mgr. Franchi ontstaan, is dus dat de Paus een kraohtigen medewerker verloren heeft. De op volger van den kardinaal Franchi moge een meer of min behendig man zijn, hij moge van meer of minder geestkracht blyk geven, in de gedrags lijn van den H. Stoel zal geene verandering komen.” In berichten uit Bosnië wordt opnieuw gewag A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1