Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. :sje N? 2181; 1878. ’S BINNENLAND- BUITENLAND. Zondag 18 Augustus. lam. ELEN itaan van ’ERVE ing. Buitenlandse!! Overzicht. T igren ‘RÉ. Meel, erswinkel f -. 'OOR Jldoende 'Melinq. AN. »r: bij B. ars in het 878, des huis <Dz a geëerden gunst en ZONDAG RKZAAM res onder van A. GOUDSCHE COURANT. zijn door hem pogingen gedaan, om de uit dit alles, dut de regeeriug han- - den aanvang af ten deze heef: aangenomen? irechte streven der regeeriug haar tot het ‘laar alteeu af. jsterenmorgen op het plein van de ge- De Oosteurykers boudeu ruit te Sjenitza. Het be- zal tref zoo wezen. Maar denkelijk is dit niet de de andere divisiën verder zyn gevorderd. Wellicht ook wacht men nu iets goeds van de komst van Me- hemed Ali te Serajewo. Latere berichten melden dat tusschen Oostenrijk 1 eene overeenkomst ia gesloten over da be zetting van Bosnië. Indien wij het vrij onduidelijk telegram wel begrijpen, dan wil men het te Kon- stantiuopel doen voorkomen, alsof Oostenrijk, wegens het onverwacht verzet der Bosniërs, water in den wijn deed. Vermoedelyk heeft de Oostenrijksche regeering dan ook wel zich op enkele punten laten vinden. Blijkbaar niet op de hoofdzaak, want uit drukkelijk wordt gezegd, dat de duur der bezetting niet is bepaald. Wel wordt de souvereiniteit van den Sultan erkend. Men zal den tekst der overeenkomst moeten afwachtén, om te zien wat daarvan is." Uit Bucharest wordt gemeld, dat daar thans groote ingenomenheid begint te ontstaan met de inlijving der Dobrudsja. Het was te verwachten, maar indieu de Rumeniërs vroeger zoo wijs waren geweest, ware veel gehaspel vermeden. De zitting vau het Engelsche parlement is gesloten. sen vrjjen losthavpn een Tain Kamers, order tót (hoort de Spie- esteeg te uk Grond Winked, holders en behoort esteeg te ten Kan- DROOG- U8 1878, Veerstal GOUDA, 17 Augustus 1878. Morgen namiddag, ten 121/. ure, sal door de Muziek der d.d. Schutterij, op de Markt eene uit voering worden gegeven. Men meldt ons het volgende uit Amsterdam omtrent de 93e algemeene vergadering van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Dinsdag en Woensdag iu het kerkgebouw der Remoustrautsoh-Gerefonneerde Gemeente te Amsterdam gehouden, onder voorzitter schap van den heer W. F. Lonmn. Hij opeude de vergadering met een rede, waariu gewezen werd op den toestand zoowel iu- als buitenlands, om aan te tooneu dat het doel der Maatschappij nog volstrekt niet bereikt is; het petitionnement toch hier te lande zoowel ah de zoogenaamde vrede in het buitenland, getuigt nog vau te weinig algemeene ontwikkeling om een Maatschappij, die zich algemeene ontwikkeling ten doel stelt, geen ruimen werkkring te verzekeren. Uit het verslag bleek dat het getal Departementen met 2, dat der leden met 170 was toi genomen. Het kass Ido bedroeg 25000, wat gunstig mag ge noemd wordeu. Een voorstel van het hoofdbestuur om de prijsvraag over de beste wyze van armverzorging niet meer uit te schrijven, maar de 1000 daarvoor door een onbekenden milden gever uitgeloofd, aan dim gever terug te geven, werd na bestrijding door de Departementen Deventer, Nieuw-Lekkerland en 's Hage met 503 tegen 263 stemmen aangenomen. Het voorstel van het Hoofdbestuur om een prijs vraag uit te schrijven tot het bekomen van een volks- wetboek, waariu de geschiedenis der nijverheid, kunst en beschaving op zulk een wijze wordt in het licht gesteld, dat daardoor de groote voordeelen ran den vrede volkomen uitkomen, tegenover de nadeeleu van den oOrlog, wordt na een eeuigszins verwarde dis cussie met 138 voor eu 588 tegen verworpen. Een verzoek van het Hoofdbestuur om ontslagen 'te worden van de opdracht om een beknopte band leiding te doen samenstellen, omtrent de coöperatieve vereenigingen ter voorkoming der gevolgen vau loon derving, ingeval van onwillekeurige werkstaking door ziekte, werd bij acclamatie toegestaau. Een voorstel vau een vroeger benoemde commissie om vijf achtereenvolgende jaren 1000 beschikbaar te stellen, voor die Departementen, die bun onder wijzers en onderwijzeressen een pensioen willen be zorgen, op vastgestelde regelen, werd door het lid der commissie, den heer Roodhuizen, toegelicht cn namens het hoofdbestuur door den heer de Veer ernstig bestreden, met welk advies de finanticele commissie zich vereenigde. Andere spreke^ namen aan dit debat geen deel, Middelburg verklaarde zich tegeu het gebrele voorstel. Delft keurde het lijdelijk karakter af; hit lid der commissie, de heer van Dyk, verdedigde het, omdut het de departementen zou verplichten iets te doen; do vergadering uam hot voorstel met 537 tegeu 254 stemmen aau. Het eerste voorstel iu de zitting vnn Woensdag aan ce orde, was ren aanvrage van Amsterdam om een subsidie van 6083 tot verbouwing cn uit breiding der lokalen van de industrieschool van dat departement, welk werk een uitgave vau f 8000 zul Het wetsontwerp tegen de socialisten, dat in de aan staande zitting van den Duitschen ryksdag aan de orde zal komen, is thans publiek geworden. Het verklaart dat vereenigiugen, vergaderingen, gedrukte geschriften, die als van sociaal-democratiscb, socialistisch of communistisch karakter, de strekking hebben om de maatschappelijke orde iu deu Staat te oudermijuen, verboden dieuen te wordeu, en dat verbod ia overgelaten aan de centrale autoriteiten vau de bondsstaten. Dat verbod strekt zich uit tot het geheele boudsgebied. Tegen het verbod kan men in booger beroep komen bij een op te riebteu Rijks- oollege voor het recht van rereeuigiug eu de druk persaangelegenheden, dat uit negen leden bestaat (van welke minstens vijf rechterlijke ambtenaren moeten rijn) en iu hoogste ressort beslist Het ontwerp be dreigt straf tegeu elk bijzouder geval van overtreding. De minste straf bestaat in geldboete, de zwaïrite in gevangenzetting voor een jaar. Aau personen, die zieh tot socialistische bedoelingen laten gebruiken, kau het verblijf iu zekere plaatsen verboden wordeu. Zyn die personen vreemdelingen, dan kunnen zij bet land wordeu uitgezet. Ouder dezelfde voorwaarden kan aan boekdrukkers, boekhandelaren, logementhou ders en herbergiers het uitoefenen van hun bedryf worden verbod) worden. Ten waar door social veiligheid bedreigd wordt kuuuen de centrale autori teiten, met goedkeuring van c met verguuing der politie kunnen plaats hebben, dat het verkoopen op straat van gedrukte schriften ver boden is, dat personen zonder werk en zonder mid- wapenen beperkt worden. i- am - tv .flna I» Ik ache Regeering, benevens de oudere groote Duitsche Regeeriugett reeds haar instemming met de wet heb ben betuigd, zoodat de aauuemiug in den Bondsraad verzekerd is. De Köln. Ztp. zegt, dat de aanneming vau het ontwerp in dezen vorm in deu Ryksdag weinig waarschijnlijk is. Of de Regeering nu met zulk een wet, gesteld dat zij aangenomen wordt, het doel bereiken zal, is twijfelachtigkuuccn de sociaal democraten zich niet in bet openbaar vertooneu, dau zullen zij des te meer eu des te erger in het ver borgen werken; de ervaring die men bij de laatste verkiezingen vau bun toenemende macht heeft opge daan, is juist niet geschikt om ons de toekomst bijzonder licht voor te stellen. De onverschilligheid 1 en het lauter faire van de andere klassen der maat- schappij is echter geweken en het is te hopen, dat dit zoo blijft en men ook na de invoering vau deze beklagenswaardige wet de zaken niet weder alleen overlaat aan de Regeeriug, vergetende dat het hier bovenal geldt: tua res agitur. Terwijl de regeeriug alles doet tot beteugeling vau het socialisme, worden de sociaal-democrateu in grooter getale, dan men verwachtte, iu den Ryks dag gekozen. Nog zyn al de herstemmingen niet afgeloopen, en reeds kan men op eeu zeetal sociaal democraten rekenen, de helft van het Vroegere getalen onder die zes neemt een vertegenwoordiger plaats voor de Duitsche hoofdeind, Fritzsche, die Donderdag iu het zesde district werd gekozen legen Zelle, den candidaat der Fortschrittsparty. De con servatieven hebben geen hand uitgestoken om dezeu afloop te voorkomen, ja de Norddenitche beweerde I dezer dagen nog, dat het vry wel op hetzelfde neer- kwam of een sociaal-democraat of een Fortschritter gekozen werd, want beiden stemden toch tegeu de door de Regeeriug verlangde maatregelen. De officieuss Prov. Correep. bevat een artikel onder het opschrift: Prine von Bimarck en de vrede op Merkelijk getied, dat in groote mate de aandacht trekt. Wij onlleeneu daaraan het volgeude I Het bericht, dat de rykskanselier te Kissingen her- naaldelyk oonferentiëu hield met den pauselijken nun- ides bij het Beienche hof, heeft gedurende de jongst en Tutkye len. Boekdrukkerijen kunnen gesloten opzichte ran districten eu plaatsen, ..ulistische werkzaamheid de openbare deu bondsraad, voor den I tholieke zoowel als hare Evangelische onderdanen, dat vevtfarieriinrell sleobls 1 stellen rii de ilveriinte nreriiureu in het werk n,n den vrede op confessioneel gebied tot stand te brengen. Op de Duitsche regeeringen ligt de dure plicht, niet moede, niet mat te worden in het vervullen van dezeu plicht jegens haar Katholieke onderdanen." Herbaaldelijk heeft do Rijkskanselier dergclyke woorden, door hem gesproken bij het begin van den cultuurstrijd, opnieuw eu telkenmale opnieuw genit tij dens deze stryd op hartstochtelyke wyze werd voortgepet. Als voorbeeld daarvan behoeven wij slechts te wijzen op hetgeen de Rykskanselier iu 1875 iu het Parle ment zeide „De geschiedenis spreekt van strijdzuchtige pausen, vau vreedzame en strijdlustige geestelijken en zoo hoop ik dat eenmaal een vredelievende Paus zal optreden. Bij zulk een gebeurtenis hoop ik tevens een Antonelli te vinden, die verstandig genoeg is „om aan de wereldlijke macht de hand des vredes te bieden Welnu, zoo eindigt de Prov. Corr. die hoop van een vredelievende Paus te ontmoeten, scheen vervuld te zyn geworden door het optreden van Leo XIII eu diens kardiuaal-secretaris ran Staat, den onlangs overleden kardinaal Frauchi. De openbaar gemaakte brieven, door den Keizer eu den Kroonprins aau den Paus gericht, hebbeu overtuigend doen zien, dat de hoop op het erlangen der gewenschte vredelievende verstand houding met de Curie, reeds werd gekoesterd zoodra Leo XIII deu pauselykeu troon bad beklommen. En in den geest der brieven, door den Keizer en den Kroonprins am: Leo XIII geschreven, heeft de rykskanselier de voorbereidende maatregelen geno men eu zijn door hem pogingen gedaau, om de eerste stappen op den weg des vredes te doen. Blijkt dan niet uit dit alles, dut de regeeriug han delt iu volkomen overeenstemming met de houding, die zij van Of het oprechte streven der regeering beoogde doel zal geleiden, hangt niet van h: Hödel ia gisterenmoigi vangenia te Berlijn onthoofd. richt zegt, dat de weg moet worden gemaakt en dit wezen. Maar deukelyk is dit niet de hoofdoorzaak. Misschien moet meu wachten, totdat verloopen 14 dagen de levendigste aandacht der dag bladen getrokken. Niets was natuurlijker dan de onder stelling, dat op vcrtrouwelyken weg pogingen werden gedaan om zoo mogelijk den weg te banen tot het erlangen van vrede op kerkelyk gebied. Dit allee heeft aanleiding gegeven tot het verspreiden-van allerlei geruchten en vermoedens, waarvan de grond moet gezoeht worden in de houding en de weuschen der verschillende partijen, die bij deze quaestie in de eerste plaats betrokken zyn. Geen verstandig man zal verwacht hebbeu, dat onverwijld nadere mededeelingen dienaangaande open baar zoudeu worden gemaakt. Het zekerste middel om de pogingen reeds vau den beginne af te doen mislukken zou het inslaan ran dien weg zijn geweest. Gaan wij nu zelf over tot het bespreken dezer aangelegenheid, dan heeft zulks geen ander doel, zegt de Prov. C'orr. dau om op te treden tegeu de ver keerde, de valsohe voorstellingen, door sommige dag bladen aan de zaak gegeven. Er is onder anderen verspreid, dat de Regeeriug door het voeren van dergelijke onderhandoliugen bet vroeger iugenomen standpunt in zake van kerkelyke politiek, had ver laten; dat zij ontrouw was geworden aan haar plicht. Het tegendeel is waar; door de band van vrede aan te bieden, verruit de rykskanselier deu weusch, dieu hy heeft geuit, tijdens de euduurstrijd op de harts- tochtelijkste wijze werd geroerd. Ten bewijze daarvan behoeven wij slechts de woor den aan te halen door hem gesproken, oumiddelijk na dat hij zijn bekend„Naar Cauosaa gaan wij niet", had geuit. Terstond liet hy daarop volgen: „Vervuld van de innigste zorg, waarmede de Duit sche regeeringen waken voor ue belangeu barer Ka- tijd vau een jaar bepalen, dat vergaderingen slechts stellen zij de ijverigste pogingen in het werk om deu het verkoopen op straat delen vau bestaan het land uitgezet eu bet bezit en verkoopen van wapenen beperkt worden. Uit München wordt officieus gemeld, dat de Beier-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1