O. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 878. rein IN, N? 2182. 1878. BUITENLAND. Woensdag 21 Augustus. ouda ping ping. EELEN srstaan van WERVE Bulteiilaiidsch Overzicht. SOCIALISMEeiiDEMOCHATIi;. van f 26 Hesseben erzonden- iat en dat and Ver- E N bij verregaande I Henarme, Bbaniit. I ITU8 1878, iet Veerstal tus 1878. te berichten, 'FAIRE, ge- enoot gedre- haar met bei- in af heden 5DRAGEN. njjn’ Echt- c UEd. mijn tomen ten j'ORTUIJN e annonce, eelen,datik faire de KORTE voortzetten, bestellingen vertrouwen 1878, des fijhuis »Dn t een vrjjen Oosthaven it een Tnin es Kamers, verder tot behoort. znaar, ANDEN. GOUDSCHE COURANT. In Frankrijk zijn gisteren de Algemeene Raden geo pend. Er zijn 51 republikeinen tot Voorzitters gekozen. De berichten over de onderhandelingen tusscheu Bismarck en het Vaticaan beginnen hoe langer hoe minder belangrijk te wordenthans heet het te Berlijn, dat Bismarck alleen in diplomatieke betrek king heeft willen komen, anders niet, en dat kardi naal Hohenlohe Duitsch ambassadeur bij het Vaticaan zou wordenaan een verbond met bel centrum, jen einde een Rijksdag te verkrijgen, zou door Bismarck niet eens zijn gedacht. Zouden de druiven soms wat zuur zijn? Bismarck verliet Zaturdag Kissingen en vertrok over München naar Gastein; gisteren werd hy te Salzbuig verwacht. De Oostenrijksch-Turksche overeenkomst bevat, naar men zegt, de volgende bepalingen De Turksche vlag zal op de openbare gebouwen naast de Oos tenrij ksche wapperende politiedienst zal aan de lu- landsche militie worden opgedragen de tegenwoordige ambtenaren worden behouden en in geval van afwezig heid zullen hunne plaatsvervangers inlanders moeten zijn; de openbare gebeden zulleïi, als tot dusver, uit naam van den Sultan geschiedenhet oorlogsmaterieel zal in het land bewaard worden, om bij de ontrui ming aan de Porte te worden teruggegeven; het tegen woordig tarief van in- en uitgaande rechten wordt behouden. Ten slotte wordt bepaald dat, wanneer het tijdstip der definitieve ontiuiming zal aangebroken zijn, de quaestie aan het oordeel van Europa zal on derworpen worden. Deze bepalingen zouden door Oostenrijk goedge keurd zyn. De afloop der jongste verkiezingen in het groot hertogdom Baden is thans, op twee herstemmingen na, bekend eu voesren wij dit er aanstonds bij, zij is zeer ongunstig voor de natiouale-rliberale partij. Gedurende vtle jareu Werden door de 14 kiesdistricten dooreeugenomen 12 nationaal-liberale afgevaardigden naar den Rijksdag gezondende beide andere zetels werden door leden van het centrum bezet eu een enkele maal gebeurde het, dat men een lid der con servatieve partij koos. Bij de jonstgehouden verkie zingen daarentegen heeft de uationaal-liberale partij die stéeds de heerschende partij was in Baden, zeer gevoelige verliezen geleden en zijn de andere partijen geheel te haren koste vooruitgegaan. De centrumsparty heeft wiel slechts de beide zetels door haar vroeger bezet, weten te behouden, maar zij heeft er een derden zetel bij veroverd. De conservatieven hebben op de nationaal-liberale partij gezegevierd te Stuttgardt bij de herstemming, die dezer «lagen aldaar heeft plaats gehad. Te Mann heim is het tot een herstemming gekomen tusseben den uatiouaal-libt-ralen eu den socialistisch en candi- dunt, waarbij laatstbedoelde het veld heeft behouden. Er moet nu nog herstemd worden te Constanz en in het kiesdistrict Pforzhcim-Durlach, waar candidaten der nationaal-liberalen staan tegenover Duitsch-con- servatieven. Met groote spanning, die trouwens zeer rechtmatig is, wordt de uitslag dezer herstemmingen door de nationaal-liberale party te gemoet gezien. Nooit te voren heeft het aan de Duitsch-conserva- tieve partij mogen gelukken, hetzy in Zuid-Duitschland of iu Baden, maar in het groothertogdom bovenal, eeu zoo geduchte verwarring te stichten. De schro melijke gevolgen daarvan zullen niet uitblijven, iudien aau deze party het voordeel te beurt mocht vallen nog eeuige leden in den Ryksdag te brengen. Uit Bosnië deelt de telegraaf bericht mede van nieuwe gevechten met de opstandelingen. De Oüs- tenrijksche troepen verzamelen kracht om tegen Serajewo op te rukken, dat wel niet lang weerstand zal kunnen bieden. Over den aanval van de opstan delingen op de ongelukkige 20e divisie onder Sza- pary hebben wy niets naders vernomen. Het heet, dat de overeenkomst tu&schen Oost^nryk en Turkije aangaande de bezetting van Bosnië or- derteekend is. Heel geloofwaardig ziot het bericht er niet uit, maar het kan wel waar zijnhet ia In 1789 maakte de Fransche omwenteling voor goed, zoo wjj hopen, een einde aan de heerschappij van adel en geestelijkheid, en nam de bourgeoisie, de gezeten burgerij de plaats in, die haar reeds te laug onthouden was. Leest men het meesterwerk van de beroemde Fransche tweelingschrjjvers»de geschiedenis van een boer", ook op uitmuntende wijze in onze taal overgebracht, dan moet men zich afvrageu, hoe is het mogeljjk dat een deel dier burgerij, die eerst toen tot haar recht gekomen is, met minachting op die revolutie kan neerzien, en zich verheft op den naam van auti-revolutionair, alsof men alle goede gaven der revolutie van zich wil stooten om zich weder onder het juk te krommen, waar onder boer en burger eeuwen lang en niet alleen in Frankrijk gezucht hebben 1 Langzamerhand werden de beginselen der revolutie in toepassing gebracht, en de burgerij verkreeg de lang onthouden staatkundige rechten, van verdrukte werd zij heerscheresse, en als zoodanig toonde zjj zich even prat op haar gezag, als vroeger de heerschende standen dit aan haar hadden doen ondervinden. De derde stand vergat te spoedig, wat zij ge leden had, om zich veel te bekommeren om die groote menigte, die den zoogéuaamden vierden stand vormt. De geheele wetgeving getuigt van die vergeet achtigheid op de aristocratie der geboorte is de aristocratie van het geld gevolgd en overeen komstig dit beginsel is de wetgeving ingericht. Het kiesrecht werd van het kapitaal afhankelijk gemaakt, en daardoor werd de invloed van het kapitaal verzekerd. Steeds meerder werd die invloed, tot het onder de regeering van den burgerkoning, Louis rhi^. v< lippe in Frankrjjk, schijnbaar alles aan ziclffyjji onderworpen had. Maar de reactie bleef riidf er uit. De vernederde standen schikten zich moerdijk’ in de nieuwe toestanden, gevoelden zij zich zelven machteloos om weder tot de heerschappij te komen, zjj hoopten op bondgenooten, en de houding der burgerjj tegenover de mindere standen verschafte hun die bij menigte. Lang zamerhand ontwaakte ook bij den vierden stand, om dat woord te gebruiken, het besef, dat hjj door de heerschende klasse verongelijkt werd, en vrjj algemeen werd de ontevredenheid, die maar al te zeer door de hoogere standen gevoed werd. Tal van geheime vereenigingen ontstonden in Frankrjjk en hadden haar vertakkingen in de overige landen van Europa. Processen voor de rechtbanken, oproeren wezen herllaaldeljjk op de gisting, die in de onderste lagen der maatschappij heerschte, en de riïachthebbende partjj deed weinig of niets om die gisting te doen bedaren de gevangenissen en het kanon achtte zjj voldoende, om de beginselen der on ver genoegden te bestrijden. Een slecht middel zooals in 1848 bleek, toen alle staten van Europa den schok gevoelden van de beweging, die in Frankrjjk een einde maakte aan het burger- koningschap. Voor de politieke quaestiën scheen de tjjd voorbjj, de tjjd der sociale qnaestiën was gekomen, en deze vragen nu hun oplossing, die noch de openbare werkplaatsen van Louis Blanc, noch de phalanstères van Fourrier, noch de kolonie in ïcarie van Cabet hebben kunnen geven. Werkstakingen en coöperatieve vereenigingen zjjn tot nu toe al even onmachtig geweest. De commune heeft Europa doen sidderen, en Frank rijk afgemat door buiten- en binnenlandsche et rijd, wacht van anderen de oplossing van het groote vraagstuk, waarmede de rust der geheele menschhejd ten nauwste verbonden is. Uit Frankrjjk is de strijd nu overgebracht naar Duitschland. De socialistische woelingen zijn na de onbesuisde handelingen van een paar ellendelingen het schrikbeeld der regeering ge worden. Bijzondere wetten worden noodig ge oordeeld om de bedreigde maatschappij te redden. Zal daardoor het doel dat men Zich voorstelt, bereikt worden Zullen de middelen van ge weld de heerschende partjj de overwinning ver schaffen? Wjj betwijfelen het. Hoelang is het reeds.geleden dat gezegd is: die het zwaard opneemt zal door het zwaard vergaan, en hoe dikwjjls is daarna door de ge schiedenis bewaarheid, wat door den wjjze van Nazareth gezegd is? Het zwaard of met andere woorden, dwang is een slecht overtuigingsmiddel. Wee de regeering, die daarvan tegenover haar onderdanen gebruik moet maken! Men moge in Duitschland weder een poging in die rich ting wagen, men moge daardoor voor eenigen tjjd vrees inboezemen en de rust schijnbaar her stellen, men zal daardoor den toestand niet ver beteren, men kan daardoor de bestaande onte- vredeuheid-niet wegnemen. Waarlijk Duitschland heeft reeds meer dan genoeg aan de zoogenaamde Meiwetten Moet dan niets gedaan worden, om aan de ^ontevredenen te gemoet te komen, kan men allee aan den tjjd overlaten? Dit zou getuigen van een uiterst geringe kennis van den iegenwoor- digen toestand, dit zou getuigen van verregaande minachting van verschillende billijke klachten. Gelukkig is hier te lande op dit gebied nog betrekkeljjk rust. Wel worden nu en dan eischen geformuleerd, maar dit geschiedt nog slechts door weinigen in vergelijking met de duizenden, die in Duitschland hun stemmen op de socialisten uitbrengenonze werklieden verkeefen nog den burgerkoning, Louis Phi-. volstrekt niet in dien staat van opgewonden- -.T— -:-’^*jeid, die een gevolg is van onverhoorde klachten en miskende grieven. Wat thans door hun woordvoerders van den Staat geeischt wordt, verdient ernstige overweging. Zjj vragen vol doend ouderwijs voor hun kinderen. Die eisch is billijk. Staat en kerk moeten samenwerken om hun dit, ieder op zjijn gebied te verschaffen. Zjj vragen staatkundige rechten, die rechten moeten hun verleend worden, als zjj in staat zijn daarvan een goed gebruik te maken. Zon der in het algemeen stemrecht te vervallen, wat bij de tegenwoordige ontwikkeling van zoo- velen een dwaasheid is, moet ieder Nederlander, die daartoe de bekwaamheid bezit het stem recht gegeven worden. Zij vragen den steun der meergegoeden om hun positie te verbeteren, die steun moet hun verstrekt worden, zonder den vorm van een aalmoes aan te nemen. Men klaagt wel eens over het misbruik van sterken drank, als den kanker die aan ons volks leven knaagt, en die klacht is helaas gegrond; men heeft vereenigingen ter bestrijding opgericht, gelden uitgegeven voor traktaatjes enz., en men heeft geringe resultaten gehad. Waren die gelden besteed om den werkman in staat te stellen zich betere woningen aan te schaffen,zeer zeker zonden zij dan meerdere vrnchten hebben afgeworpen. Hoe weinige werklieden toch hebben een gezellig tehnis! Goed onderwijs ook voor de meisjes, goede woningen en, zoo het kan, gelegenheid tot ontspanning zjjn oneindig beter middelen tot be strijding van socialistische woelingen, dan strenge wetten, die wel kunnen verbitteren, maar nooit verbeteren. Het is aan onze regeering, om maatregelen te nemen en voorstellen te doen, voor het misschien te laat is. Men spiegele zich aan Duitschland. Die zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht L. schaffen? Wjj betwijfelen het. :mt zal door het zwaard ■rgaan, en hoe dikwjjls is daarna door de ge- u: -i—.-j 1 ju- Nazareth gezegd is? Het zwaard of met andere ’wang is een slecht overtuigingsmiddel. onderdanen gebruik moet maken!

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1