Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. SM, n. 1878. Np 2183. .v_ N, ÏE, BUITENLAND. BINNENLAND- Vrijdag 23 Augustus. citing. ïouda ets. m f 1.90. BuilenlaaM (Ivwzlrtil. en,” Cheatre POPPeche rater m f 1.25. i Theatre. eenige dienaren rel* EKEN een' n het Bureau ische, Duitsche an TEEKEN- Mansion ven. lar betalen 1867 (Staateikd n«. 108), tot teving van stenige- oo^fi.t.ren rinddoor d« zélfs gedurig ';t door eene «ar antwoord. GOUDSCHE COURANT. Totaal 44 runderen. In het vorige tijdperk van vier weken waren 37 runderen door die ziekte aangetast. H. K. H. prinses Maria van Praise, heeft dezer dagen in het jachtslot Glinicke een aantal leden der Pruisische «Vrouwen- en Meisjes vereeniging», ouder aanvoering der presidente mevr, von Ohlen en Adlero- kron ontvangen. Deze dames boden der vorstelijke bruid een geschenk der Vereenigiug aan, bestaande in een couranten- en muziekdrager van verguld brons. De eigenlijke drager rust op een vergulden standaard en is met een kroou versierd aan de eene zijde is bovendien in kunstig borduurwerk bet ver- eenigd wapen van Pruisen en Nederland, aan de andere het monogram der Prinses aangebracht. By dit geschenk was een album van purperen .zjjde gevoegd, waarin een prachtig uitgevoerde en poëti sche opdracht en teekeuing. Prinses Friedrich Karl was bij de plechtige andieutie als beschermvrouwe der Vereeniging tegenwoordig. De. J. Herman de Bidder mocht gisteren gedach tenis vieren van zijn 25-jarige evangelie bediening bij de remontrantsch-gereformeerde gemeente te 's Hage. Talrijk waren de bewijzen van deelneming, welke hy bij deze gelegenheid ontving. 1 September a. st. zal het 40 jaar geleden zyn, dat de heer H. J. Jansen te Haastrecht in functie trad als ambtenaar ter Secretarie dier gemeente. Eene afschuweljjke misdaad - was gisteren aan het onderzoek van het Gerechtshof te 's-Gravenhage onder worpen. Het betrof nl. eene moeder die haar byna driejarig kind het leven had benomen. Niet dus de zoo dikwerf helaas voorkomende kindermoord door de ongehuwde moeder, maar een moedwillige dood slag werd aan de nog jeugdige D. vau der 8. ten laste teu las'.e gelegd. Van het uu overleden kiud was zij in December J875 bevallen, terwyl zy nog ongehuwd was. De vader verliet haar en van daar wrok en baat tegen dit kind. Jn September 1877 huwde zy den arbeider O. ie Ammerstol en toen nam zy dit kind, hetwelk eerst by hare moeder verpleegd was, by rich in huis. Volgens verscheidene buren, die dit ook gisteren als getuigen verklaarden, werd het kind door de beschuldigde «eer slecht behandeld en r“,f- mishandeld. Menigmaal werd haar dit der buurvrouwen verweten on dan was haai dat ay met haar kind doen koude wat ril wilde, op deu Hen Juni jl. had het kiud den Stoel J waanip het zat, bevnitdhierover wak da bewhiitdigdü zoozeer aan de De Duitsche herstemmingen loopen op eeu eiude; ran de 65 zijn er 58 bekend, en wel met den volgenden uitslag18 uatiouaal-liberuleu, 6 liberale wilden, 8. Fortschritt, 7 sociaal-dcmocraten, 3 demo crats», 2 ultramonlaneu, 4 rry-oonservali^ven, 3 Wellen en Elzasser-protest; hel blijkt dus, dat de .ooiaal-democraUm in deu nieuwen Ryksdag 9 man sterk zullen zyn en zy slechts 3 mau hebben ver loren, en dat terwyl de verkiezing plaats had ouder voor hen zeer ongunstige omstandigheden. Keizer Wilhelm maakt het te Teplitz voortdurend uitstekend; bij heeft met de gewonde baud eeu ge- heele bladzijde geschreven. De haudbaden worden roorloopig nagelaten. Bismarck wordt van Gastein eerst te Berlijn terug verwacht na de opening vau deu Kyksdag; men ver zekert, dat hij deel zal uemen aau de discussion over bet wetsontwerp tegen de socialisten. Omtrent de ongeregeldheden in Harburg blijkt thans het volgende; Voor Harburg zat vroeger de burgemeester Grumbrecbt, vau de party der nationaal- liberalen. De tegen-osndidaat was graaf Grote, en om dezen de meerderheid te verschaffen, hadden de sooiaal-demoorateu zich bij de Welfen gevoegd. De uitslag was, dat Grote 209.. en Grumbrecbt 1389 stemmen kreeg.. Nog voordat deze uitslag bekend werd, waren reeds eenige kiezers lastig gevallen en zelfs mishandeld, ouder beschuldiging, dgt ze bun invloeit wederrechtelijk hadden doen gelden ter guuste vau deu liberalen candidaat. Toen de uitslag bekend -was, trokken groóte votkkhoopen door de stad, om van hunne vreugde te doen blijken, door het zingen van- de werkliedeu-masseillaise en het zoogenaamde Haunoveranenlied. Er waren vry wat dronken lieden ouder de menigte eu er werd dapper geschreeuwd, ouder anderen: «leve graaf Grote» en «leve prins Ernest August 1 Het bkef echter uiet bij schreeuwen, maar de menigte vatte post voor het gebouw vau den Hamburgir Ameifer eu de woniug vaneen bui- gemeester en spoedig wareu daar alle ruiten inge worpen. Daarop kwamen nit andere wyken nog eenige dienaren en veldwachters, maar de politie werd daardoor niet sterk geuoeg. De brandweer werd gealarmeerd en rukte aan met het materieel. Men beproefde de menigte te verdrijven door eenige flinke waterstralen, maar dat hielp slechts voor eeu oogenblik en door de steenworpen werden eeuige manschappen van de brandweer erustig gekwetst. Te Harburg ligt slechts één bataljon vau het 75ste, dat aan de manoeuvres deel nam, zoodat slechts één onder officier en 12 man de politie ter hulp komen kon. De menigte, thans overmoedig geworden, bekommerde zich om deze manschappen evenmin als om de brand weer en bleef met steenen werpen, ook nadat met los kruit was gevuurd. Onderscheidene soldaten werden getroffen. Men zag zich nu genoodzaakt met scherp te schieten, waarop de troep onmiddellyk uit elkander stoof. Een dertigtal oproermaker* werd gewond. Een stierf onmiddellyk twee anderen zyn sedert overleden. Een der onruststokers werd getroffen, juist toen hy een steen wilde oprapeudezelfde bad pas een politiedienaar erustig verwond. De meuigie bleef bij kleiuere troepen rumoer maken eu dit duurde byna den gansohen nacht. Het garnizoen, per telegraaf ontboden, rukte Zondagochtend weder iu de stad en dreef mot kolfslagen de troepen uiteen. Het werd bij de ingezetenen ifl kwartier gelegd, met name bij de bekende aanvoerders der Welfen. Den ge- heelen dag werd gepatrouilleerd en de openbare rust ia niet weder verstoord. j Het is thans duidelijk, dat deu beweging niet rechtstreeks in verband staat met de woelingen der sociaal-democraten. Ze is veeleer het werk geweest van de Hannovpranen, die zich uiet met deu tegen- woordigeu staat van zaken kunnen verzoenen, en kreeg slechts door toevallige omstandigheden ernstiger beteekeuis. Vooreerst was het Zaterdagavond en dus het aantal leegloopen met geld op zak en snaps in het hoofd veel grooter dau gewoonlyk; ten andere tras, gelijk mcu gezien heeft, het garnizoen vertrokken GOUDA, 22 Augustus 1878. In schier alle voorname gemeenten des lands zullen Zaterdag ter gelegeuheid van deu huwelijksdag vau prins Hendrik, of later bij HD. terugkomst hier te lande feesten plaats hebben. Men mag lerwachteu dat reeds Zaterdag algemeen de nationale- en ormyeviaggen overal zuileu worden ontplooid. Naar wij vernemen zyn ook verscheidene inwoners vau deze gemeente voornemens hunne belangstelling in het vorstelijk huwelijk te tooueu door hel versieren hunner wouingeu met de natio nale kleuren. Het SlaatMad u°. 127 behelst de wet van den 17en Augustus 1878, houdende herziening der wet van (13 Augustus 1857 (Sfaettblad n°. 108), tot re geling van het lager onderwys, Vrydeg jl, zijn inzfne vergadt rechtigde ingelanden van den polder Stein ter ver kiezing van een lid van het Bestuur uitgebracht 349 stemmen, waarvan er uitgebracht zijn op den heer A. Streng 208 en op den heer O. Dogterom 141, zoodat de eerste verkozen is. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Vrijdag, den 23u Augustus 1878, des namiddags ten 1 ure, ten einde te behandelen: Stemming over het voorstel tot wijziging der voor waarden voor de concessie tot aanleg eeuer want- leiding, waaromtrent de stemmen hebben gestaakt in de vorige vergadering. Voorstel tot het doen verlagen der brug iu de Crabeihstraat bij het Stationsplein. Benoeming van eenen hulponderwijzer Burgerschool voor jongens. Idem van eenen hulponderwijzer aan de Tus- scheusohooL Bij de korpsen infanterie van ons leger is eene aan vrage gekomen om luitenants, die geschikt en genegen zijn voor den tyd van 3 jaren te worden gedetacheerd bij het leger in West-Iudië. Vau 14 Juli tot 10 Aug. 1878 zijn, blijkens inge komen ambstberichten, door longziekte aangetast: ia Gelderland11 runderen. Zuid-Holland 25 Noord-Holland 4 Friesland 4 en konden dus geen afdoende maatregelen genomen wotdende maatregelen, die men aam, goten olie in het vuur euz. enz. Daarbij komt dan nog, dat het overlyden van deu koniug van Hannover de vijandige stemming weder wat heeft aangewakkerd. Kortom de geheele zaak, die bovendien nog meer een dronken oploop was, dan eene overlegde bewe ging eu na eeuige bebloede hoofden eensklaps ein digde, schijnt voor de socialistische beweging van geeue beteekeuis te wezen. Eu wanneer ééu korporaal met twaalf mau voldoende is, om iu eeue plaats als Harburg de openbare rast te herstellen, dan zou men daaruit zelfs kunnen afleiden, dat het met de ondermijning van het openbaar gezag in Duitscbland nog uiet zoo buitengewoon treurig is gesteld. Uit Rome wordt over de ouderhaudeliugen met Bismarok gemeld, dat deze loopen over de volgende schikking: de veroordeelden wegens de Mei-wetten zuilen amnestie vragen; de bisschoppen worden ge machtigd om kennis te geven vau de benoeming vau uieuwe pastoors ouder stilzwijgend voorbehoud, dat geen der benoemden zal wordeu geweigerd. Te Parys was het gerucht verspreid van het aftreden vau den Minister vau Financiën Léon Say; bet schijnt uitgeslrooid door speculanten. Mevrouw Thiers laat 3 September een prachtige mis vieren voor de nagedachtenis vau haar mau; walmeer meu bedenkt, dat Thiers eeu vereerder was van Voltaire, dau maakt dat kerkelijk vertoon zeker een omuuigenameu indruk; de geestelijkheid neemt het echter evenmin nauw met zulke dingen als de weduwe; de kardiuaal-aartsbissohop Gnibert heeft ter stond de Notre Dame aangeboden eu zich bereid verklaard zelf dé mis te bedienen. Eeuige vrienden van Thiers zyn over het plan der weduwe zoo ontsticht dat zjj reeds te kennen hebben gegeven, dat zy geen deel sullen nemen aau de plechtigheid. Oostenrijk beleeft nog niet veel pleizier van zyne nieuwe bezittingen. Ze schijnen voet voor voet ver overd te moeten wordeu, eu er worden dau ook weer nieuwe troepen gemobiliseerd. Dat kost na tuurlijk een schat van geld. Serajewo, de hoofdstad van Bosnië is na een ver woed gevecht tegen de Mohamedaansche Bosniërs stormenderhand ingeuomen. Engeland heeft een minder bitter stukje van de Turksche taart getroffen. Op Cyprus is alles rustig toegegaan en de nieuwe beheerschers zijn zelfs met eenige vreugde binuengehaald, daar men terecht veel van hen meent te kunnen verwachten voor den economischen vooruitgang van hit eiland. Volgens eene advertentie, die ok iu de HoUandscbe bladen te lezeu is, begint de particuliere industrie zich reeds op groote schaal met Cyprus te bemoeien. Er wordt eene maatschappij opgericht: The Cypne hwilmnt and Improvement lbwpump, limited, die zich ten- doel stelt de hulpbronnen van het eiland te ontwikkelen. Hpt ie een goed teeken voor de levens vatbaarheid van de niéuwe Engelsche kolonie, dat de particuliere ondernemingsgeest er heil in ziet deu slaat het ontginningswerk uit de hand te nemen. 'SGEZWEL ’OPP, k k. Hof- i. sn lang aan een I, zoodat zij den dien zaten alle haar adem was Ifde zjjde waren ANATHERIN- ie kwaal geheel kan aanbevelen JEDLACEK, Fabrikant. erin-preparaten k, winkelier opde F. E. van Santen !o. (blauwe porce- Snnbilié, apotkj Knuwenhoven; teh n by E. Noordyk; Amsterdam bij F. Ct., apothek.; te te Schoonhoven i latNKMAN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1