EAU DE COLOGNE-FABRIEE. DE STOOMVERWERIJ- BURGERAVONDSCHOOL. 187Ê K BIT “mZER D’ANVERS NATIONALE MILITIE. VANILLE- OF KOSTftAMftHMS ÏÏANDELSREKENEN. GROOTE MARIONETTEN THEATRE, van het Cristallen Paleis, Alexandra Paleis, Westminster Aquarium, Mansion House en Pavillion LONDEN, alles breeder bjj biljetten omschreven. RHUMATIEK, JICHT Koninklijke Arnhenische JX.LR LISTS IE ZM2. SCHLUMBERGER’S SiUCYLAAT VIN SODA OOK EE)i ZEER RUIME KAMER TE UUR. Boekhouden- Bult In de Sociëteit „Ons Genoegen,” Vrijdag 23 en Zaterdag 24 Augustus, des avonds ten 8 ure, slechts 2 Groote Voorstellingen van het Beroemde Theatre ▼an JOHN HOLDEN S Zaterdagmiddag van 2 tot 4 uur Extra-Voorstelling. Zenuwlijden, Schele hoofdpijn onmiddelijke EIT radikale genezing door LITHIJVK SAL.ICYL.-A.AT (TAFEL LIKEUR), W. N. Raaijmaakörs, «anketluüiker, Haven, B. 17. DE OUD-CARTHAGENA’S BERG PLANTEN-OLIE kun tot zulk eene proefneming met alle gerustheid worden aanbevolen. Deze Haarolie voorkomt, tjjdig gebruikt, de vroegtijdige grijsheid en het uitvallen der haren en kan daarbij tonder eenige vrees roör schadelijke uitwerking op de haarwortels gebruikt worden, daar zij geheel uit plantaardige stoffen is samengesteld. Men gebruikt ze even als gewone pomade en in het gebruik is zij ook niet duurder, daar 8 4 fleschjes van 60 cents voor een geheel jaar toe* reikend zün. Te bekomen aan het hoofddepot vopr Nederland te Delft, by A. B REET VELT Ai. verder ook in de onderstaande Depots: JOHN HOLDEN van het Original Comic Mannikins en Marionetten Theatre. G Eenig Eigenaar 9“ Gouda. D»vk van A. Biinkman. COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken verkrjjgbaarbij B. voorname Winkeliers en Coiffeurs in het BURGEM brengen ter G ROOTING der Gemeen' tijd van vee van een ied wordt gegevi ten tien te bovendien te begroeting k Gouda, de Bargee Aanbevolen door de Académie de Médeeine te Parijs, per doos fis 3.-*; 2 a 3 dozen zijn voldoende voor een volkomen genezing. loet het GRAVEEL op zonder eenig bezwaar; p. Beach pillen frs 5.- SALICYLE PASTILLES (P. doos irs a-i onovertreffelijk tegen verkoudheid «o Keel-aendoeningenvoorkomen KROEP e» Keelontsteking. SALICYLE-WIJN, versterkend en Koortsverdrijvend. Salicule-Glycerine-woUen voor wonden. ■en weekte sleh veer uaeaaak en eische het merk Schlumberger. Depót in alle goede Apotheken. WEDEROM ONTVANGEN BIJ Eene gevestigde MILITIE MAATSCHAPPIJ vraagt te Gouda tegen hooge provisie een AGENT tot het aannemen van Deelnemers. Brieven franco motto «Nationale Militie» aan het Advertentie-Bureau van G. A. J. TET- HOFF Ja. te Leiden. BEKROOND: Hannover 1877. Kassei 1877. Een overheerlijke toereikend voor 5 Personen. Depot bjj de Heeren K. van dbk BURG Co. te Gouda. F. G. A. vbd DETH, Gouda. 3. H. Keileren Zn. W Wane net. L. A. Sohöotens-SchTuter, Oostmolenstraat Rotterdam. Een zeer NETTE GELEGENHEID voor te bekomen bij F. van der HEIJDEN, Galgeveld, hoek Gouwe, N°. 90. Een PRACTISCH BOEKHOUDER, tevens LEERAAR M. O. gevestigd te Rotterdam, is voornemens bij genoegzame deelneming bier ter stede, eene CURSUS te openen of Privaat lessen te geven in bovengenoemde Vakken, alsmede opleiding voor het Examen, op aanne melijke voorwaarden. Brieven franco onder letters E. E. aan het Algemeen Advertentie-Bureau van NIJGH van DITMAR, Rotte-dam. Onder sl de «kleine tegenspoeden” die ons leven nu en dan onaangenaam maken, is er voorzeker geen zoo onwelkom als de ontdekking dat ona hoofdhaar begint ie vergrijzen, of dat er zich op onze kruin een zekere leegte doet kennen, die weldra de hulp eener pnruik noodzakelijk zal doen worden. Wel zijn er een anntal commetiquez, pom adea, haaroliên enz. in de parfumeurswinkel voorhanden, doeh het ia juist dat groot getal van verschillende middelen, welke het publiek besluiteloos maakt in het doen eener keuze. Voorzigtigheid is in zulke gevallen voorzeker prijzenswaardig, doch zij worde niet Ie ver gedreven, zoodot men zich daardoor van eene proefneming zou onthouden. Beuzemaker en Co Leiden, A. Bult, Nieuwkoop. A Pfina, Zevenhuize» Gunstiger resultaat der raden in Fri Van de 90 c zijn 54 rej laugryk resul van eeue mi tot eene me men ougetw aanstaande vi Ter verdui den lezer wel van aamenste na te gaan, bestaat de s de toenmalig worden en 2 nationale ver; vacatures, do senaat zelren i drie vierde ge worden iudirei want de kei waarvan de directe keutel meentevertege ooi legio besta gevaardigden 2o uit de lei de leden der digden met teraad één, te Wat de eeral lege ia zmneiq den senaat d gorie betreft is zeer verni moet erkenne eene eerste ki te de verkies ges, die voor samengesteld ringen, die v politieke rich In Frankri; viering het v De uitreiking stelling name hebben, kan maand of he zeer geldige i is. Het bes ZOO builenspo en 'versieren Elpde» beslot den 25en bei eerst al de i zullen opgeru dus, zeer tegi CHEMISCHE WASSCHERU (uitetoomen) en KUNSTDRUKKERIJ van F. DIAMANT, blijft steeds gevestigd aan de Kamemelksloot 157'. te Gouda. Bovengenoemde neemt de vrijheid, bjj het a s. seizoen zich minzaam aan te bevelen. NB. De Goederen worden niet buiten deze stad gezonden. Billijke prjjzen. 6 Daagsche aflevering. Ac curate administratie. yiggSaarrooiigSL^c /•if/ •'=«1 De EAU DE SCHOLTEN, Gebr. dis RAADT en verder bjj alle geheele rjjk. EN HET Entree: 1ste Rang 1.49, 2de Rang 0.99. Kinderen beneden 12 jaarbetalen de halve Entréeprjjs. Heeren Leden der Sociëteit 1ste Rang f 0.99. Voor de menigvuldige bewjjzen van vriendschap en belangstelling, bjj gelegenheid onzer VIJF-EN-TWINTIGJARIGE ECHT- VEREENIGING ondervonden, betuigen wjj, ook namens onze Kinderen en Behuwdkinderen, onzen harteljjken dank. J. van d«b GRIFT. J. VAN DKB GRIFT ns Haan. Slein bjj Gouda 7 gl A 1878> Gemeente Reeuwyk, De Heer en Mevrouw BROUWER van Oldbnbobgh betuigen hunnen harteljjken dank voor de bewjjzen van belangstelling bij gelegenheid van hun Huwelijk ondervonden. De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwjjs maakt bekend, dat op DONDERDAG den 29en en VRIJDAG den 30en AUGUSTUS a. s. des avonds te 7 uren, in het schoolgebouw op de Houtmansgracht, INSCHRIJVING zal gehouden worden van NIEUWE LEERLINGEN voor de.Bur- geravondschool, als ook van hen, die, in den vorigen Cursus leerlingen geweest zijnde van de voorbereidingsklasse, het onderwijs aan ge noemde school in den aanstaanden Cursus wen- schen te volgen. Bjj de INSCHRIJVING moeten de Nieuwe Leerlingen hunne inentingsbewjjzen overleggen. Het Schoolgeld bedraagt 3 GULDEN voor eiken Leerling voor twee of meer Leerlingen uit één gezin 2 GULDEN per persoon. Onvermogende ouders betalen geen Schoolgeld. Het TOELA TINGSEXAMEN zal gehouden worden op MAANDAG en DINSDAG den 9en en lOen SEPTEMBER, des avonds te 7 uren. De Lessen zullen aanvangen op den Hen SEPTEMBER. De Secretarie der voornoemde Commissie, Db. F. H. G. van 1TERSON.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1