Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. :oora Hen, a recept, van lemiaten. uing. N? 2185. iouda 1878. Jr. kens. IN, BINNENLAND- BUITENLAND. Woensdag 28 Augustus. ets. m f 1,20. E’JLTErrTE jsr. KENNISGEVING. Bulteiilaiidsch Overzicht. HZJT rf f 7M m f 1.90. r-i v lo- verloren GOUDSCHE COURANT. nsche, Duitsche lijn TEEKEN- 6 O 22 18 29 4 9 1 3 1 1 O omen ten kan ji dbn BROEK JN DROOG- n u verloren n HUIS in den 9 uit de hand n II gewonnen i door ona in de doozen te rkrijgbaar ge le Hoogstraat, i gebruik van it in omloop 105 14 62 55 98 10 26 3 9 10 I 4 1 Vyf personen zyn in twee verschillende districten 'te echter naar alle waarschijulyk- J8 1878, des Koffijhuis <oa van HUIS en ERF BOVENHUIS ran de Dwars- 4, 115 en 116. Vinkel, zeven 9 en hetgeen richt Wil aarden 1 Centrum Polen Conservatieven Rijkspartij Nationaal-liberalen Groep Löwe ent. Volkspartij Sociaal-demooraten Elzasser protestpartij Elzasser autouomisleu Benen prins Prederik op bijwonen aan ,de van welke by sedert GOUDA, 27 Augustus 1878. Daar Zaterdag s, k. bj gelegenheid van den feeste- lyken intocht van HH. KK..HH. Prins en Priuses Hendrik te ’s Graveuhage, uit bijna alle provincies extra-treinen naar de residentie zullen loepen, is het te verwachten dat een buitengewoon groote toevloed van personen aldaar zal plaats hebben. Het laat zich aanzien dat er aan alle stations een drukte van belang zal heerschen en van daar, dat wij ter wille van de Goudsche ingezetenen, die Zaterdag van den Vorstelijken intocht getuigen willen zijn, de attentie van het Rynspoor te Amsterdam een jongen van een stilstaande:: _"i en zoodanig roet de borst pp wissel ueergekomen, dat hy in levensgevaarlijken (de ultramontanen) gerekend, waarbij zij als „hos- pitanten" thuis behooren. Terwijl men zich in Duitscbland rekenschap be gint te geven van het resultaat der verkiezingen, en de kennis van den feitelijken toestand aanleiding geeft tot voorbereidende maatregelen tegen de aan- i staande Kamerzitting, bestaat nog altijd twijfel omtrent den stand der onderhandeliogeu met het Vaticaan. Venohillende berichten do-n onderstellen, dat het doel: erne overeenstemming te verkrijgen ten opzichte der verhoudingen en betrekkingen tusschen den Pruisi- Slaai en de Katholieke kerk, nog niet is bereikt. Uit Rome wordt wel aan da Kölnucke Zeileng ge- i meld, dat men het slicht, eens is geworden over het grondbeginsel „verzoeningsgezinde politiek,* rosar i over de uitvoering daarvan moet nog nader worden onderhandeld. Met het oog daarop zou, naar meu beweert, prina Bismarck wenscheu te Berlijn een persoon te hebben, door wiens tusechenkomst voort durend betrekkingen met het Vaticaan kouden worden onderhouden, niet zoozeer een nuntius, maar b. v. een internuntius. Of echter door een zoodanigen maatregel het ge- wenschle doel zou worden bereikt, is niet boven twijfel verheven, al. men leest welke eiseben de Oer man ia stelt. Zij verklaart nl. dat de Paus, het centrum i en de natie op het gebied der kerk volkomen vrij heid verlangen en iu dit opzicht geen concessies willen doen. Ken eenvoudige model vimidi sou niet aan de wenschen der Katholieke kerk beantwoorden en dus niet tot den vrede hiden. Daar nu waarschijnlijk prins Bismarck niet geneigd aal zijn om aan bedoeld verlangen te voldoen, is bet vooruitzicht op een I spoediw definitief einde der geschillen op politiek- kerkelnk gebied in Dnilschlaud nog niet groot. r Th 6» Oww iirljhniie taWwtew -wordt ww de be zetting van Bosnië nit een politiek oagpuut niet meer gesprokenmen legt zich neder by het feit en houdt zich thans uitsluitend bezig met de vraag, welke maatregelen moeten worden genomen om de onderneming tot een goed einde te brengende er varing, die men vaneen groot deel der bevolking heeft 1 ‘laan, heeft uitgema ikl dal het niet geypeg is om Bos net een paar legercorpsen doqp-tetrekken en den men zal in schier alle eenigszins belangrijke plaatsen garnizoen moeten leggen, en wel ---im. 1— geld kosten en voegt men bij die som de be- -:l— voor bet onderhoud der Bosnische ™ters overtuiging komen, dat zij wat hebben en houden moeten voor hun geld. Wil de Sultan naderhand ziju provincies terug hebben, dan kau Oostenrjk antwoordenkoop zeEu iu zulk een goeden doen zal de Sultan wel nooit meer komen. De onderhanddingen tusschen de Egyptische regee- ring en den heer Hirers Wilson over de admini stratieve reorganisatie van Egypte schijnen door de noodzakelijkheid, waarin de khedive verkeert om orde in zyne geldmiddelen te brengen, kans te hebben op een voldoend resultaat. De grondslagen, waarop de nieuwe instellingen zullen rusten worden aldus opgegeven: lo. teruggave aan den staat vau alle goederen van den khedive en zijne familie; 2o. aan merkelijke inkrimping der civiele lyst3o. benoeming van Nubnr Pacha tot president van den minister raad, en 4o. vorming van een verantwoordelijk mi nisterie met den heer Rivers Wilsou als minister van financiën. tabel van de samenstelling van den nieuwen schen rykadag met den ontbonden rijksdag. Nieuwe verkiezing. gewonnen opg nië tegenstand te breken gedurende geniimen tijd. Dat zal natuurlijk heel wat geld kosten en voegt meu bij die som de be langrijke uitgaven voor het onderhoud der Bosnische vluchtelingen, dan begrijpt men, dat de Oostenrijk: langzamerhand tot de overtuiging komen, dat zij vestigen op achterstaande advertentie der Rijnspoor wegmaatschappij Dringend bevelen wy bet publiek aan liever een treiu te vroeg te gaan, dan het uiterste oogenblik aftewachten, daar het niet vooruit te bepalen is of de latere treinen wel plaatsruimte genoeg zullen be vatten. Door hel loepen van een ezlra-irein en zooge naamde voortreinen wordt ieder in de gelegenheid gesteld bij tijds in den Haag te zyn, doch voor hen, die seker willen zyn niet te laat te komen, hebben wij dezen raadGa zoo vroeg het u mogclijk is naar het Station; want de toeloop belooft zeer groot te zijn. Een po'derwerker, werkzaam aan den spoorweg L-icenWoerden, had Donderdag het ongeluk onder e n der zandtreinen te geraken, waardoor hem een der boenen werd verbrijzeld, zoodat men tot ampu tatie is moeten overgaan. 't N. v. d. D. verneemt, dat er plan bestaat om op den spoorweg Leiden-Woerden, behalve de tot nu bepaalde stations eu halten, ook een balt op te rich ten i abij Soetenneer aan den Ommedijk op dezelfde wijze als te Maarn en Oosterbeek. De raad der gemeente Koudekerk heeft, naar aan leiding van ingekomen adressen zoo van die gemeente als van den Hoogen Rijndijk onder Hazerawoude, welke laatste, zich verbond gedurende 10 jaren f 50 jaarlijks by te dragen, besloten 100 per jaar gedurende tien jaren toe te staan voor het erlangen van een toegangsweg ran den Hoogeu Kijadyk naar het station van de spoorweglyu LeidenWoerden. Mocht de toestemming van hoogerhand daartoe verkregen worden dan zeilen HH. KK. HH. prina en prinses Hendrik by gelegenheid vaa Hd. feeste lijke:! inkomst a. et. Zaterdag te 's-Graveahaga be geleid worden door eene eerewacbt te paard. Dat eere-geieide is aangeboden door een 20-tal ingezetenen, wier oostuum zal bestaan uit steek, zwarten rok, op de schouders versierd roet liuteu ran de nationale en Pruisische kleuren, wit te t, lichtkleurige pan talon en rijlaarzen. Men verzekert, dat Z. K. H. 23 Sept, de feestelijkheden zal Militaire Academie te Breda, de oprichting beschermheer is. Aan het station is gisterenavond waggon gesprongen een r’-—1“ toestaud verkeert. Op bet internationaal Congres van handel en nijverheid te Barys is het volgende besluit aange nomen „Het Congres spreekt den wensch uit, dat door alle natiën een uniform internationaal wetboek vau koophandel worde aangenomen. „Ter bespoediging ran dit werk besluit het Congres een commissie te benoemen, belast met het ontwerpen en leggen van de grondslagen van be doeld wetboek en met het uitbrengen van rapport omtrent haar werkzaamheden op het in 1880 in België te houden* internationaal Congres.” Aan alle veehouders zij aanbevolen de lening ;en overweging van bet als afdruk nit de Landbonw- Conrant Not- 35 ran 1871 afzonderlijk verspreid opstel, door den heer C. A. W. ran Hoorn, districts- veearts' te Arnhem;* by den heer Tjenk Willink te Zwolle uitgegeven. «Waimeer-dé daarin gegeven wenken er toe kuuben bijdragen zooals vau deskuudige zijde wordt verklaard om de gevreesde varkens ziekte tegen te gaan, is seker de prijs vau het boekje (slechte 5 c nta en by grooten getale nog miuder) dat groote voordeel zeker dubbel waard. De oprichting van militaire scholen te Haarlem en te Kampen is uitgestcld, voorloopig tot April 1879. Eenige predikanten in Groningen wekken de inge- Vyt personen zyt gekozen, voor welk: heid personen van deselfde richting in de plaats zullen komen, zoodat deze latere verkiezingen in deze tabel geene verandering zullen brengen. De tien Hanoversche particularisten zijn bij het centrum BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda, brengen ter kennis van alle patent- pliglige ingezetenen, dat de PATENTEN voor het dienstjaar 1878/79 in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente voor hen verkrijgbaar zijn, wanneer zy zich daartoe persoonlijk aanmelden, van MAAN DAG den 2n September 1878 toten metZATUR- DAG den 14n September daaraanvolgende, des voor- middags, van 10 tot dis namiddags 1 ure (de Zondag uitgezonderd)zullende overeenkomstig Z. M. besluit van 17 October 1820, de binnen dien tijd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATEN TEN, door den Deurwaarder der directe-belastiugeu aan hunne buizen, tegen betaling van tien centen, worden nitgereikt. Zy, die des gevraagd wordende, hun PATENT of een ajickrijt van hetzelve niet kunnen vertoouen, vervallen iu eene boete van vijf tien Belden. Goede, den 26n Augustus 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, REMY, L. B. De Secretaris, VON STERNBACH, L. 8. Ter bywoning van de plechtigheden van bet huwe lijk tuMchen prins Hendrik der Nederlanden en prinses Marie van Pruisen bevindt zich thans, gelijk **U .riklffMMfilIC j WU1 yryhQt YOF* stelijke personen te Berljju, soo meldt men vaal daar aan de (Keier-Zeitvny. Vooral trekt bet bezoek van den Koning der Nederlanden in de hoogste mate de aandacht, daar Z. M. sedert jaren de gast van het Pruisische hof niet is geweest. De har telijke ontvangst, den Kouiug te beurt gevallen, en het innige verkeer tusschen den Kouiug en al do leden onzer koninklijke familie, trekken aller aan dacht, eu zulks te meer, dewul ineu gewooulyk uitging van de onderstelling, dat de Koning op staatkundig gebied weinig sympathie voor Duitsch land koesterde. Nu de oude innige banden van familiebetrekking tusschen het huis van Pruisen eu dat vau Orauje weder zoo nauw zyn toegehaald, verwacht men met grond, dat ook de staatkundige betrekkingen tus- sohen de beide staten weder bet vriendscbappelykste karakter zullen erlangen. De Duitsohe Rijksdag zal by afwezigheid van Bis marck waarschijnlijk geopend worden door den vice- president van het Ministerie en plaatsvervanger van Bismarck, graaf Stolberg; men is zeer benieuwd naar bet optreden vau dezen staatsman. De halfofficiëele bladen beginnen langzamerhand ook wat water te doen in hun wijn, wanneer zij spreken over de nationaal- liberalen, die zy eerst hebben uitgescholden. De Berlijnsche t'oHu-Zeitenf geeft de volgende tabel van de samenstelling van den nieuwen Duit- Vorige ryksdag. 99 14 40 37 127 14 1’orZscArB/s-party 35 4 12 9 5 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1