Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken. H. I). ÜN, 1878. BUITENLAND. N? 2188. Woensdag 4 September. GRACHT5. SN: landen, nrneerd.) lam. GOUDA. >r. £ND. DNDAG 1.— nomineerde ZOON, rierland en Jrkrjjgbaar otermarkt BEGROOTING Buitenlandsch Overzicht. [AN. N E N bij TOWN. 1. 2. 3. 349.— 4. 5. 1632.— 3882.— 2556.— a. 11. Leges 300.— 600.— 308.— 172.80 120 13 13 Met uitzon de landstreek raad in de werk A» Gul- ioekhan- ICHTftl’, ezending opfratuo en gratü tin geen BRING VAN fi en ITIEUE. GOUDSCHE COURANT 3e 2e le e Wadding verlangt KEÜKEN- rval. >en onder fdeelingeu. i f 1700.— i Wurtem- man. - 1920.— 9990.— In 1877 werd voor schoolgeld ontvangen 7. Opbr. kraan- en kenrloonen. - 1700. 9. Opbr. v. banken of standplaat- 4400.— dbb INKOMSTEN en UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA. voorden dienst van 1879. Bevolking 17235 zielen. UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING. (Indien het tegendeel niet is vermeld, zijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken.) INKOMSTEN. 1. Het batig slot der rekening van 1877 bedraagt heffingen niet begrepi eene der vier voorg. aid 17. Belasting op de hoiiden '9 w V*n f 36 ïffleMchen, versoQden 15. 9438,40. De opbrengst is verhoogd met 43.20. Het getal kinderen waarvoor schoolgeld wordt betaald, wordt .geraamd op ffi a/ 4.80 ’sjaars. In 1877 was de opbrengst f 107.10. 16. De opbrengst is verhoogd met 226.—, een gevolg vanhet toenemend getal leerlingen in verband met het verhoogd schoolgeld. De muziekschool wordt door 186 leerlingen be zocht. Daarvan betalen er 5—600.— - 10.—, - 130.— - 12.—, - 156.— 40 X 20.—- 800.— 17. De opbrengst wordt tot een gelijk bedragge- raamd als in het vorige jaar. In 1877 bedroeg de ontvangst f 1685.26. y (Wordt venolgd)/\ Op de Jongejuffrouwenschool 64 leer lingen a f 30. Omtrent de gebeurtenissen is Bosnië schrijft de officieuse Abendpott van WeenenZ/In een oorlog, die met geregelde legers gevoerd wordt, zoekt men natuur lijk zoo spoedig mogelijk een beslissenden slag te leveren. Maar al wilden wij in Bosnië en de Herze- gowiua ook nog zoo ijverig zulk een gelegenheid zoeken, wij zouden die niet vinden. De opstandelingen kunnen, na de geleden nederlagen, niet meer hun heil zoeken in een grooten slag, maar slechts in het afmatten onzer troepen. Vanzelf spreekt, dat deze kleine gewa pende benden, die niets hebben mede te sleepen, hier en daar plotseling kunnen verschijnen, om het onzen soldaten lastig te maken en achterblijvers te over- vallen.Maar bij een leger,waar de velddienst stipt wordt waargenomen, kan dit niet tot ernstige voorvallen leiden en de versterking maakt het thans gemakkelijk de gemeenschap open te houden. De Oostenrijkers schijnen iets voor te bereiden, om nan den oorlog in het gebergte zoo spoedig mogelijk een eind te maken. Toen te Weenen het gerucht liep, dat de afdeeling van Szapary in de pan was gehakt, werd dit van regeeringswege tegengesproken met de, bijvoeging dat deze afdeeling te Doboj //met eene bepaalde bedoeling" moet blijven. Er worden dus waarschijnlijk door andere afdeelingen bewe gingen gemaakt, die binnenkort over die bedoeling wel eenig licht zullen geven. Indien geen onheil in den weg treedt, zal de eerste zitting van den Duitschen Rijksdag worden gepresideerd door den heer von Bonin, president van jaren, géboren in 1784. Ook de beide voor gaande zittingen zijn onder het voorzitterschap van dit lid geopend. Naar men verzekert, hebben alle leden van den Bondsraad, min twee, zich verklaard ter gunste van de socialistenwetde beide andere leden hebben zich aan de stemming onthouden en deze zijn het groothertogdom Baden en ceu der vrije steden Omtrent de onderhandelingen tusschen prins Bis marck en den Pauselijken nuntius wordt gemeld, dat zij in volkomen overeenstemming mVt den Minister van eeredienst, dr. Falk, hebben plaats gehad; zelfs zou. deze, indien een basis gevonden was, de definitieve onderhandelingen leiden. Hoe dit zij, nog altijd ver wacht men, dat een resultaat zal worden verkregen en te Berlin een Pauselyk vertegenwoordiger zal worden geaccrediteerd. Pe eigenlijke raddraaiers, door wier manoeuvres in de provincie Hannover de vereenigde Welfetf en ukramontanen in elf districten de meerderheid heb ben verkregen, zijn zoo wordt uit Hannover aan de Nat. Lib.' Corr. geschreven weder de orthodoxe predikanten geweest. Deze vormen daar tegenwoordig een staat in den Staat, dering van Meppen, Osnabrück en i bij Göttingen waar zij de zaak konden overla ten aan hunne vrienden, de uitramontaansche geeste lijken, zijn de orthodoxe predikanten overal op het ijverigst werkzaam geweest om de bevolking ten gunste der Welfische caudidaten te stemmen. Hun strijd was eigenlijk gericht tegen eene gevreesde vereeniging hunner Kerk met gelijk de gebroe ders Harms c. s. het bij de dweepzieke boeren op de Lüneberger heide noemen den ^Pruisischen godsdienst.” Hun punt van aanval was de minister Falk en de Meiwetten, en ofschoon zij zelven niet door die wetten worden getroffen, kan geen ultrar montaansch priester, zelfs niet de Paus, heftiger er tegen uitvaren dan zij. De weinige leden der mid denpartij, die inderdaad is opgericht om de ortho doxie te doen samengaan met getrouwheid aan den Staat en nationale gezindheid, hebben tegen de overheerschende macht hunner tegenstanders niets kunnen uitrichten. Vandaar dat er ditmaal tot leden van den Rijksdag zooveel mannen van den adellijken stand zijn gekozeb, wier «enige verdienste hierin bestaat, dat zij prins Ernst August als hun wettigen Koning beschouwen en bereid rijn om in den Rijksdag onder leiding van Windthorst te Maan. Totaal van het 2e Hoofdst. 186666.34* 23055.12* Zijnde 5240.05*meer dan op de begrootiug van het loopeude dienstjaar is uitgetrokken. 2. De opbrengst is 189.67 hooger geraamd dan bij de vorige begrootiug, op grond dat de hoofdsom der belasting, volgens het Kohier van 1878 bedraagt 22900.83. 4. De opbrengst is verhoogd met 173.18, aangezien de hoofdsom dier belasting, volgens de Kohieren over he| dienstjaar 1877/78 geklommen is tot 37413.14*. De post is verhoogd met 277.02* in verband met het bedrag der hoofdsom en der Rijks opcenten hetwelk volgens de Kohieren over het dienstjaar 1877/78 beloopt 44805.41. De heffing dezer belasting is tot een maximum van 85000.goedgekeurd'^ Kon. Besluit van 21 Deo. 1874. 12. Het schoolgeld bedraagt f 50.voor iederen leerling. De opbrengst is verhoogt iqef 100. alzoo het getal leerlingen, in 1878 met 2 vermeerderd, thans 12 bedraagt. 18. De heffing van schoolgeld bedraagt 3. voor iederen leerling en wanneermeerdere leerlingen uit een gezin de school bezoeken, voor ieder 2. Het daarvoor uitgetrokken bedrag is verhoogd met 63.in verband met het getal betalende teer lingen, zijnde 80 a f 8.en 34 a 2. In 1877 bedroeg de ontvangst 202.2^. 14. De opbrengst is vejhoogd met /‘404.40 op grond van hét vermeerderd aantel leerlingen. Tot grondslag van de raming is genomen het getal leerlingen dat op den 1 Juli 1878 ter school ging, te weten: Óp de Tusschenschool 340 leerlingen, a 4.80 Op de Burgerschool voor jongens: 9 leerlingen a 30.270. 301 - 12.— - 3612.— Op de Meisjesschool 213 leerlingen a 12.— L j. INKOMSTEN. Hoofdst I. Ontvangsten we gens vroegere diensten. Butig slot der laatst vastge stelde rekening voor zooverre daaraan niet reeds eene be paalde bestemming is gegeven, ƒ23055.12* Totaal van het le Hoofdst. ƒ23055.12* Hoofdst. II. Opbrengst van belastingen en heffingen. Afd. I. Opc. op’s Rpks belast. 40 Opc. op de hoofdsom der bel. op de geb. eigendommen 9176.33 10 Opc. op de hoofdsom der belasting op de ongebouwde eigendommen 60 Opc. op de hoofdsom der belasting op hdt personeel - 22447.89 Totaal der le Afd. 31993.22 Afd. II. Aand. in ’s rpks belast */s gedeelten van de opbrengst der Kpksbelastingop het perso neel in hoofdsom en opcenten 35916.32* Afd. III. Plaats, dijr. belast; 6. Plaats, dir. belasting Idem, bij suppletoir kohier Afd IV. Heffingen voor het gebruik van openb. plaatsen, wegen, werken en inrichtingen. van brug-, kaai-, haven-, sluis-, dok-, boom-en veergelden f 62000.— 8. Opbr. der wik-, weeg-, meet- Totaal der 5e Afdeeling 1700. 4e - 83056.80 - 34000.— -35916.32’ -31993.22 sep in hallen, op markten en dergeljjke openbare plaatsen Opbr. voor hel gebruik of ge not van openb. gemeentewer ken, bezittingen of inrichtingen en dat van door of vanwege het Gemeentebestuur verstrekte diensten, niet bedoeld in de voorgaande art. 1—3. 10. .Opbrengst wegens de begraaf plaatsen Rechten en inkomsten ƒ1800. b. Verk.ofhpur v.graven - 100. 1 o i en voordeelen der Ge- meente-Secretarie en van den Burgerleken Stand 12. Opbrengst van schoolgeld van de Latjjnsche school (hooger onderwjjs) - 13. Opbrengst van schoolgeld (mid delbaar onderwijs) 14. Opbrengst van schoolgeld (lager onderwjjs) 9990. 15. Opbrengst van schoolgeld (be waarschool) 16. Opbrengst van schoolgeld (mu-. ziekschool) V - 1686, Totaal, der 4 Afd. 68056.80 Afd. V. Andere belastingen en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1