:a, .VEN. Nienws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. EL N? 2189. 1878. BEGROOTING ma INKOMSTEN in UITGAVEN vak di Vrijdag 6 September. terij. ieid n. Kennisgeving. A— d. ERSTE DAG 23 DELIJK of t 850.— 1.20 114.50 11.50 300.— 130.— 395.40 300.— 15.— TOt.CS 16.— 2.10 50.— 2835.90 0.55 0.50 70.— 8.55 a. 10.— 3.— Memorie. b. 0.60 10.— 200.— f. weg Q 321 6.— 0.50 - 247.50 87.50 ,6.50 17.— t. 67.— teeg. 100.— 476.— 15.— 2000.— 8.50 8.10 20.— 10.— 896.— 3.— »AN, san de 4.05 9.25 896.— 200.— 1300.— 700.— 3708.62 502.38s 40.50 Markt, aan den heer W. Post laar voor r strookje grond in de Wyd- den heer J. Goedeweagen, 1882, 5. :r jaar voor zoogenaamde Bruggend ijk aan W. van der Weg Az., per EN. begrepen de volgende M*. tkking heb- eigen tijd neven, N». UNKMAN. 900 2835.90 grond >n de Krulde* heer H. Faay, per Spuistraat. Lssonder. aan den Kat- en net het aaagver- reling de 1, bytender axerend met bengt navolgends 18. Huur van huizen en 19. Huur of paolit van I landerijen aan den heer J. B. van Catz, voor ■id volgens ouda allee» n heer L. aan den I 40 ct Herbstlied. t begl. des 30 Bar. 30 e 40 Ten.30 I fnr Alt 30 Idyllisch 30 'ierst40 Entfemte 40 7. Mozart 80 i Boekhan- bjj wien gbaar zyn. r de Don* 3.— Trnnsportcere 656. pheugelyke SN, is een van J. J. lening zich het doosje t op te zyn :n namaak- INKOMSl 18. Ónder dit artikel zijn buren o. Het huis en stalling stuk grond op de Vest bij aan den heer A. Jonker, pe jaar voor van der Want o. s. per G0UDSCHE COURANT stuk grond aan de Vest achter del Houtensteeg aan den heer L. Belonje, per jaar voor e. Eei i strookje grond in de Kruide* nierstraat jaar voor t. Ee t strookje grond aan de Wach- terstraat per jaar s. Eisn stukje grond aan de Waohter- straat as n den heer L. Visser, per jaar v. e. En stuk grond aan den Kleiweg en de Joelekade aan den heer L. de Groot, jei w. te den beer jaar vodr x. Een strookje grond op de Haven aan den heer J. Upelaar, per jaar voor ij. '®èn stuk grond bij den molen »’t Slot" aan A. Kooiman, per jaar voor i. Een stuk grond in de gemeente Alphen aan den heer L. Vergunat, per jaar voor oo. Een strookje grond aan de Zeug- straat aan den heer G. Langeraar, per jaar voor De BURGEMEESTER van GOUDA, brengt by deze ter kennis van de belanghebbenden, dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belas tingen euz. te Rotterdam, op den 28 Augustus 1878 is executoir verklaard Het eerste kwartaal voljaars Kohier, No. 3 voor de belasting op het personeel. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger, dat ieder daarop voorkomende verpligt is, zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, en dat heden iugaat de termyn van DRIE MAANDEN, binnen welken de reclames behooren te wordeu ingedieud. Gouda, den 3n September 1878. Burgemeester en Wethouders roornoemd, VAN BERGEN UZENDOORN. 22. Opbr van grasverpachtingen - 23. Pacht van de visscherjj 24. Pacht van de gabel op het Amsterd. en Goudache rijpad, daaronder begrepen de huur van de hui?inge en het land daartoe behoorende 25. Pacht van het Reeuw. Verlaak - 26. Schadeloosstelling v. het heem raadschap van den Amstel en Nieuwer Amstel wegens de overneming van tollen enz. voor de vaart van de Drecht, Aar en Amstel 27. Opbrengst Te zamen 21. Deze post is verminderd met f 4.26, ver oorzaakt door de aflossing in 1878 van twee obli gation groot 106,60 ten laste der gemeente Reeu- wyk, rentende 4 pCt. De kapitelen taarran de renten worden verantwoord, bestaan in Eene inschrijving in het Grootboek der Nationale GEMEENTE GOUDA. vóór den dienst van 1879. Bevolking 17235 zielen. (Pervolf.) INKOMSTEN. Hoofdst. III. Baten en op komsten, spruitende uit Ge- meente-eigendommen en bezit- Hn8en- i and. geb. f l.rdmi en 20. Opbrengst van den houthak - 21* Renten van kapitalen: Inschr. op de Groot boeken d. Nat. Werk. Schuld ten name van de gein. Gouda 65.— Idem ten name van Scholarchen der La- tynsche Scholen - 1165. Wegens bij voorschot of ter leen verstr. gelden -2231.12 Dividend v. de aand. in de Maatschappij van Gem. Crediet M. Een stukje grond aan den Klei weg aan den heer J. v. Berkel, per jaar V. cc. Een stuk grond aan de Vest aan den heer J. J. Liesker, per jaar voor dd. Een stuk grond in de Vrouwen steeg aan den heer J. van Eeuwen, per jaar voor ee. Een stukje grond aan de Kees- fasen-Rolwagen aan J. de Bruin, per jaar voor ff. Een stuk laud aan den Hoogen Schielandschen Zeedyk aau het Ryk, per jaar voor pp. Een stuk grond aan de Gofld- sche Sluis onder Alphen aan dea Heek. G. C. Schouten, per jaar voor kk. Een stuk grond aan de Wachter- straat aan den heer L. Visser, per jaar v. ii. Een stuk grond aan het Nieuwe Veerstal aan den heer J. Aj Montyn, per jaar voor Goudsche sluis onder Alphen tot den 31 December 1880 in het Apenbaar ver huurd aan J. P. J. Vernes, per jaar voor k. Vijf pakhuisjes achter de kerk in het openbaar verhuurd tot den 31 Dec. 1878 aan de hecren G. N. de Vooys, D. Samsom, D. Scholten, J. Goede- waagen en M. A. Trijbitz voor ƒ21. ƒ18.—, ƒ16.50, ƒ18.50, ƒ40.50, alzoo te zamen, per jaar- c. De kleine Volmolen in het open baar verhuurd tot den 31 Deo. 1879 aan de heereii J. P. van Catz en J. A. Biezenaar, per jaar voor- d. Twee huisjes aan deu Turfsingel, ieder ad 1.25 per week en wel voor eeneu oubepaalden tijd, alzoo te zamen roor- i. Twee gebouwen op het voormalige Proveniershuis, verhuurd aan de Maat schappij voor Nieuwe Geoctroyeerde Gasbereiding tot den 1 Oct. 1888, ver huur voor f 220.40 en 175. ’ejaars, te zamen ....I...- liet gebouw bestemd voor de zit tingen van het Kantongerecht, voor on- bepaalden tijd verhuurd aan het Ryk, per jnar voor Het Commissarishnisje aan het Amsterdamsche Veer, voor eenen onbe- paalden tyd verhuurd, per jaar voor - k. Een gebouwtje naby de Mallegat- sluis, verhuurd voor eenen oubepaajden tyd aan de heereu van der Garden Sc C*., per jaar voor- i. De kelders onder het Baedhuis, verhuurd tot den 31 Oot. 1881 Maden heer J. J. Verdries, per jaer vóór - k. Een gedeelte van een bergplaats bij de Vischmarkt, verhuurd tot'den 31 Dec. 1878 aan den heer M. S. Cats, per jaar voor- l. Een huis op de Nieuwe Haven voor 2.50 per week en wel vooreeueu oubepaalden tyd te verhuren. m. De Kantonnale gevangenis, ver huurd voor eenen oubepaalden tyd aan het Collegie vau Toezicht over dat Huis - n. Benige woonhuisjes op het Pro veniershuis, onder beheer ran de Com missie van Administratie over dat Huis - Te zamen 19. De in het openbaar refhunrde perceelen zyn de volgende: a.. Een perceel weiland langs de Reeuwal, aan H. Klerk tot deu 31 Oct. per jaar voor Een perceel weiland aan het einde ran de Lazaruskade, aan K. Jonkheid tot den 31 Deo. 1880, per jaar voor - Een perceel weiland, langs de Pa- pegaaisteeg aan A. G. de Leeuw tot den 31 Deo. 1880, per jaar root - d. j.Een perceel weiland aau den Hoogen Sehielundschen Zeedyk, aan den heer A. J. de Ruyter tot den 31 Dec. 1879, voor- e. Een perceel rietland, onder de gemeente Gouderak, aan C. van der Hee, tot den 31 Deo. 1879, per jaar voor - Voos ZEN BZPAAtOBN TIJD ZIJN VZBHUl’BD Een stuk grond, aan het Nieuwe Veerstal aan den heer C. G. van der Gar den, tot den 30 April 1880, per jaarvoor - ff. Een strookje grond aan het Nieu- we Veerstal, aan de heeren C. G. Ic C. J. van der Garden, tot den 30 April 1880, per jaar voor - k. Een stukje grond aan de Vest bij de Bogen, aan de Wed. J. IJpe laar, tot den 31 December 1881, per jaar voor - Transport i. Een stc k grond in de Kruidenier- slraat, aan J. de Bruin, tot deu 31 Dec. 1882, per jaar voor- k. Een plukje grond achter den Tiendeweg aan de Wed. A. Koorevaar, tot den 30 Juni 1886, per jaar voor - '1OT WZDZBOP-ZEOOZNS ZIJN VERHUU1D: l. Eenstpkgrond, tusechenhet kloos ter en deu molen de „Roode Leeuw', aan deu H4er P. van der Want Gz. c. s., per jaar voor t m. Een i strookje grond aehter het huis op de.' Drost, per a. Een straat aan per jaar vcolr e. Een itrookje grond tensingel, ahn den heer B. J. L. ten Cate, per jaar vior f. Ecu t de Vlamii gslraat, v- j. Een stuk grond aau de Vest Mn den heer jaar voor r. Een van de gabel voor het bevaren van de rivier de Gouwe - 20000. Totaal van het 3e Hoofdst./ 32183.40s UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING. (Indien het tegendeel niet is vermeld, zyn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken.) 658.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1