Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ra TOE, res onder at. lö, en gene- 110.— N? 2191. 1878. .GD: £EID. h omgaan ■ralbeide n 20.— zich zon- Woensdag 11 September. 107. CBE HOLS, EN; NOG EEN TEGENSTELLING. BEGROOTING 'TEN, t. n reeds J gehad, n duur roche !weg, 1904.— 4100.— 800.— 600.— d. keurders, wegers, 1830.— 400.— 510.— 150.— at, onder 550.— 100.— VOLOS MAN. GOUDSCHE COURANT. potheker in de na- Idem Idem Idem van wen, der wegen rf. 44. 45. 46. en waar letter B. iTUM ix 3600.— 2000.— 2100.— 7038.— 817.— Memorie. 100.— 100.— 150.— it. ke door IIH. Ce- Igemeene vertering, slling na gevolgen. zwakte, 2000.— 1600.- 3600.— VB :lein gezin DELIJKE 50.— -1830.— Machtig waardig Ft na L de I inval Het is nu acht jaren geleden, dat ieder met begeerigheid naar de bladen greep, om nieuws te vernemen uit het moderne Babylon. Napo leon, de man, die Europa jaren lang in span ning had gehouden, wiens woorden de Beur»; deden rjjzen en dalen, in wier handen naaf velen dachten, de vrede van Europa rustte, hal zich aan den overwinnaar moeten overgeven en was als krijgsgevangene naar Duitsehland ge voerd, waar hem een groot deel van zgn leger moest volgen. Sedan werd door Met», Metz door Parijs gevolgd. Frankrjjk, geheel machte loos, moest vrede sluiten; een gedeelte van zijn grondgebied moest het opgeven en de te betalen oorlogschatting was zoo groot, dat men niet zonder grond vermoedde, dat Frankrgks invloed en macht voor jaren zou geknot zjjn. Waarlgk, de Duitsche legers hadden hun bloedig werk goed verricht, de tegenstander was voor jaren vernietigd en het eenige, groote Duitsehland werd in des vgands land geprocla meerd. Pruisen zag zgn heldenkoning met de Duitsche keizerskroon gesierd, en het leger keerde naar zgn haardsteden terug, beladen met roem, en gevolgd door de milliarden schatting. - Duitsehland, arm, diep beklagens- „_.o Jrankrjjk, tebeklagenswaardiger omdat den inval der vreemdelingen de eigen zonen geslagen wonden nog verergerdenna den __.al de commune, na den strgd tegen den vijand de strgd in eigen boezem, en het brandende Parijs getuigde van de woede van den burgerstrgd! Nog geen acht jaren zgn sedert die gebeur tenissen voorbijgegaanDuitsehland vierde deze week weder zgn Sedanfeest. Is het nog gevierd met dezelfde geestdrift, als toen dat de eerste maal geschiedde? De wonden door den oorlog geslagen zgn grootendeels weder geheeld, de tranen zgn door den besten trooster, den tjjd, gedroogd, en toch hoeveel illusiën zgn verdwe nen, Koevele gekoesterde verwachtingen zgn vernietigd 1 De diplomaten mogen Berljjn huldigen als Europa's hoofdstad, en daar bijeen komen om over Europa’s toekomst te beschik ken, het is een gennge troost voor zooveel, dat teleurgesteld heeft. Hoever is men in die acht jaren met de Duitsche eenheid gevorderd, die zoo plechtstatig te Versailles geproclameerd is Schijnbaar moge men ingenomen zijn met het gewrocht van het staal, door de diplomatie gesteund, in waarheid belemmert men alle aaneensluiting. Evenals vroeger staat het zuiden tegen het noorden. Hannover kan zgn verjaagd koningshuis niet vergeten en de Elzas kan het met de annexatie niet verzoenen, al wil men zich ook wgsmaken dat de bewoners van dat rjjksland door die annexatie een weldaad is bewezen. Sleeswjjk bljjft Deenschgezind. En als of dit alles niet genoeg ware, moet het rjjk bovendien een hard- bekkigen strgd voeren tegen de ultramontanen, aangevoerd door bekwame kerkvorstenwier wenschen voor duizenden een bevel zgn. Een man als de rgkskanselier is dringend noodig om aan zooveel tegenstand het hoofd te bieden, te meer daar ook van andere zjjde het gevaar steeds dringerder wordt. Heeft men te vergeefs getracht door strenge wetten de ultramontaansche woelingen te bedwingen, nu zal men trachten door hetzelfde miduel, dat geheel onvoldoende gebleken is, de woelingen der socialisten tegen te gaan. In deze zaak zal door geweld evenmin iets verkregen worden; door dwang zal de bestaande malaise niet ver minderen, zal geen werk voor den arbeider, geen geld voor de schatkist verkregen worden, Transport den Secretaris - Ontvanger- de bouwk. en de opzichters der gebou- i en dergelgke- 47. Idem van de ambtenaren en bedienden d. Gem.-Secretarie - 48. Idem v. d. concierge en van de boden 49. Idem van den klokkenist en klokluider - 50. Idem v. d. keurders, wegers, meters, rooimeesters en dergel. - 51. Idem van de sluiswachters, bruggenophaalders en dergel. - 52. 'Idem v. d. marktmeesters 53. Schrgfloonen 54. Reis- en verblijfkosten 55. Toelage aan den Archivaris - 56. Idem de Wgkmeesters - Totaal der le Afdeeling 25139. UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING. (Indien het tegendeel niet is vermeld, zijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken.) UITGAVEN. 46. Uit dizen post, even hoog voorgedragen als bij de vorige begrooting, wordt voldaan de jaar wedde van den Bouwmeester ad 1800.en die van den Opzichtir over het Proveniershuis 104. 48. Deze post tot hetzelfde bedrag als bij de Vorige begroeiing geraamd, strekt ter voldoening van De jaarwedde van den concierge van het Raadhuis f 200. 6. Die van den Bode - 600. -800.— 50. Uit dezen poet worden voldaan de jaarwed den van den In Keurmeester ran het vleescbf 600. want hoe vreemd het ook moge schjjnen, de milliarden zijn reeds verdwenen, het militarisme heeft ze verslonden. Waarlijk Duitsehland'» toestand behoeft door Frankrjjk niet benijd te worden En Frankrjjk? Hebben zij zieb vergist die voor Duitsehland na den afloop van den ge weldigen oorlog, een tjjd van geluk en voor spoed voorspelden, evenzeer vergisten zich de profeten, die van Frankrijk niets meer voor Europa verwachtten, die voorspelden dat Frank- rjjks aanzien en invloed voor vele jaren, mis schien wel voor altijd, vernietigd was, en reeds spraken alsof Frankrjjk in het vervolg niets meer zou zijn dan een vasal-staat van het groote Duitsche Rijk. In weerwil der geleden verliezen, in weerwil van het woelen der oude partjjen, in weerwil van alle kuiperijen heeft Frankrjjk zich her steld, de welvaart is toegenomen, het heeft het vertrouwen van Europa nerwonnen, en ontving Berljjn de diplomatie, Parjjs noodigde geheel de wereld om het feest der hernieuwing te vieren! Zeker heeft nooit eenig volk meer be- wjjzen gegeven van levensvatbaarheid dan het Fransche volk in de laatste jaren, door in zulk een korten tjjd zooveel leeds te boven te ko men. Wel verdiend was dan ook de hulde in de afgeloopen week aan de nagedachtenis van den groote» burger gebracht, die in de uren des gevaars, in de dagen van ramspoed en ellende niet aan het lot van zgn vaderland gewanhoopt heeft, maar geestdrift wist in te boezemen, wanneer moedeloosheid dreigde. De Ijjkmta tereere van Thiers, in de hoofd kerk te Parjjs in tegenwoordigheid van duizen den belangstellenden uit alle deelen van Europa, is zeker een evea indrukwekkend schouwspel geweest als deepening der Wereldtentoonstel ling. Geeft de IssM» te kennen, dat Frankrjjk de plaata „wede? heeft inge Europa foekomt, de samenkomst in de Notre- Dame is voor geheel Europa het bewjjs, dat de oude partjjen steeds meer invloed verliezen, en de republiek zich in toenemende sympathie mag verheugen De tegenstelling is groot. Mogen de lessen die uit deze feiten getrokken kunnen worden, voor de menschheid niet verloren gaan. Moge het besef meer algemeen worden dat dwang alleen niet voldoende is om een staat te doen bloeien, en dat de overdreven zucht om de legers te vermeerderen en de strjjdkrachten te verbeteren, gewoonljjk de vernietiging van de algemeene welvaart tengevolge heeft. Frankrjjk heeft zich op de werken des vredes toegelegd, en het bloeit; Duitsehland heeft zgn zorgen meer uitsluitend aan zgn leger gewjjd, en net verkeert in kwjjnenden toestand L. der INKOMSTEN zn UITGAVEN van ds GEMEENTE GOUDA. voorden dienst van 1879. Bevolking 17235 zielen. (Fmolf.) UITGAVEN. Hfdst. 1, Huish. bestuur. Afd. 1. Bezoldiging, schrgfloonen, presen tie-gelden en reis- en ver- bljjfkosten te genieten door de personen in hei dagelgksch be stuur der Gemeente werkzaam. 42. Jaarwedde van den Burgem./ 43. Idept deWethouders- yf/ Transporteere leeft ingenomen, die het in b. den 2n Keurmeester van het vleescb den keurmeester v. d. visch - 120. de bezoldiging v. den waag- meester, zgnde 30 pCt. van het Waagloon, ge raamd op f 1700. die van 3 rooimeesters a f 50.ieder de kosten op het Keuren van rytUigen 51. Deze post heeft eene vermindering van ƒ30. ondergaan doordat de belooning van de knechts bij de brug aan het Rabat voor het verrichten van diensten bij nacht niet meer behoeft te worden uitbetaald. De uitgaaf bestaat in de volgende trac- tementen dat van den Controleur der Scheepvaartrechten, teven» be last met het Havenmeesterschap en Ihet houden van toezicht over Sluiswachters, Sluiskneehten, Brugwachters, Marktmeesters, en de beambten bij de Plaatselijke Belastingenf 1000. b. dat van dengaarderderScheep- vaartrech ten,bij de Mallegatsluia - e. Idem ten behoeve van zgn as sistent - i. dat van den Sluiswachter bij de IJsselhavensluia (behalve ge not van vrije woning) - 560. t. dat van 8 Sluiskneehten, ie der ad ƒ391.— -1173.— dat van 8 wachters bg de Jan Katten- of Bleekers-, de Klei- wegs- en de zoogenaamde Slee- perabrng, ieder ad 365,- 1095,— Transporteere 44dS.—

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1