Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. g s 1878. Np 2192. IJN B EU, TE NL AND? O De Vrijdag 13 September. 2ND, (0 O uitenlandsch Overzicht. BEGROOTING E: o h ’O, Memorie. shtige g O --f f Sen. GOUDSCHE COURANT 300.— 676.— TOUR 50.— 900.— 6800.— 900.— Paar 250.— 25 ets. 50.— Cents. 450.— 75.— 210.— 225.— leden. 49.— 50.— 250.— ichet- 400.— - 25139.— .1 7885.- 185.— 9605.— 1180.— ZEND mmaal irraad ar een 78. Idem van 79. Idem van 400.— 250.— 1000.— voi vel iphie- ler en bnma. Memorie. 50.— paren tellen, paar, ikt, de - 340.— - 1200.— - 2900.— ver- Pop- >ache, lages, 1 s M - 2600-— 900.— - 416.— 676.— Transport 23805.— 81. Idem van schuiten en vlotten mitsgaders huur van dezelven - 82. Kosten van aanleg en onder- (JTordi vervolgd). 'uitgche rijksdag is Maandag door den heer JBtolberg geopend. Gisteren is soa het bureau rozen. Uitgebracht werden 359 stemmendaarvan verkreeg Forokenbeck 240, de candidaat der ultra- mpntanen, Frankenstein, 114 stemmen; zoodat ver kazen is Forokenbeck, die verklaarde de benoeming aan te nemen. Zeer heeft de aandacht getrokken, zegt de Bank- und Hand. Zeil.dat in de keizerlijke boodschap, voorgelezen tot opening van den Rijksdag, zelfs met geen enkel woord gewag wordt gemaakt van de ont binding van den vorigen Rijksdag en dat tevens ook geheel met stilzwegen worden voorbijgegaan de redenen, welke de Ryksregeering tot het nemen vau dien maatregel hebben geleid. De algemeene geest, welke uit het stuk spreel is zeer verzoenend, en men mag aannemen dat regeering zeer gezind is om zich met den Rijksdag over de groote quaestie te verstaan. Wel houdt de regeering vast aan het plan, door haar ontworpen, maar niettemin straalt er duidelijk in door, dat zij opnieuw met gemeen overleg wenscht uitgemaakt te zien de vraag, of het bestaande recht voldoende middelen aan de hand geeft, om de pogingen tot omver werping der bestaande orde van zaken, door de socia listen beproefd, met den noodigen klem te fnuiken. Tevens is uit de keizerlijke boodschap geblèlen, dat geen andere voordracht dan de bekende socia listenwet bij den Ryksdag zal worden ingediend. De tweede keizersmoordenaar, dr. Nobiling, is vol gens telegrafisch bericht plotseling overleden aan verlamming van de longen. In de twee laatste dagen ging hij merkbaar achteruit. Bclangryker bijna dan de opening van den Rijks dag is bet bericht uit Berlin, dat de Duitsche Re geering ecu circulaire-nota heeft gezonden aan de Mogendheden, die hei iractaat van Berlijn geteekend hebben, waarin gevraagd wordt om gezamenlijk bij de Porte aan te dringen op uitvoering van dien vrede. De houding van de Porie zoowel tegenover Oostenrijk als ton opzichte van Griekenland geeft genoegzaam aanleiding tot dpzen stap, waarbij alleen Engeland zich niet zoo spoedig zal aansluiten. Aan den anderen kant wordt echter door de Duitsche Regeering geheel uit het oog verloren, -dat de vrede van Berlyn bet arme Turkije zoo uit zijn verband heeft gerukt, dat de uitvoering gemakkelijker gezegd dan gedaan is. De uitvoering van het iractaat van Berlijn heeft aan een zijner onderteekenaan het leven gekost. Meho- n 300— Te urnen 9605. 77. Dele post is mei 800.verhoogd omdat de Doelenbrug noodiakelyk moet worden vernieuwd en versterkt. Voor gewoon onderhoud der houten, yzeren en steenen bruggen met hare hoof den, vleugels, leuningen en rasterwerken 1800. Buitengewone herstellingen aan de Doe- lenbrug- 800.— Te lamen f 2600. 83. Verminderd met f 105. Uit de voorgedragen som wordt gekweten De bezoldiging van den Concierge van het gebouw met inbegrip van de kosten van het schoonhouden500.— Het onderhoud vsn het meubilair, enz. - 100. Vuur en licht - 300.-^ 900.— 84. Verhoogd met 300.— Ter rioleering worden voorgesteld De zijl van af den gerioleerden grond ten zuiden van de Vlamingstraat tot aan de brug bij de Dra- piersteeg over eene lengte van 125 meters, 3750. en het vervolg van deze zijl van af genoemde brug tot un de brug bij de Kruideniersstraat, Mftlengte van 85 meter, 2550.Voor afrasteriQ^n der gerioleerde gronden 500.— 82. Verminderd met f 180.daar geene bui tengewone werken aan de Begraafplaats vereiscRt worden. Het onderhoud vsn bet gebouw, gereed schappen enz., wordt begroot op 110. De jaarwedde van den Directeur bedraagt - 150. De bezoldiging van 2 grafmakers a 4. ’s weeks voor elk, is 83. Jaarwedde ’an den bewaarder van het gebouw bestemd voor de zittingen van het kanton gerecht en van andere open bare inrichtingenkosten van het schoonhouden van hetzelve, onderhoud en aankoop van meubilair, mitsgaders kosten van licht en brandstoffen 84. Idem voor het rioleeren van 'Zylen Totaal van het Ile Hoofdst. 32481. UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING. (Indien het tegendeel niet is vermeld, zijn de poiteu tot hetzelfde bedrag als ia hel vorige jaar uitgetrokkeu.) UITGAVE N. 74. Verhoogd met f >820.hoofdukelijk om dat, met bet oog op de openbare aanbesteding van het onderhond der stralen *n pleinen, de arbeids- loonen voor strutmakers en opperlieden, die vroeger onder No. 88 werden verantwoord, thans op deuu post zyn gebracht. Voor de teruieowing van da Peperstraat van af het Veerstal tot aan de brug over bet water loo- peude naar de Raam, zyn noodig 15000 Vechtsche klit kers, gewone vorm, 4 f 17.ip. m. 255. en 12000 Luiksche stmatkeyen 14/16, 4 ]0t>.— p. m. - 1200.— Voor het verstralen van den Bleekers- Singel, deels met oude deels met nieuwe materialen, worden vereischt 7 5000 Vechtsche klinkers, waalworm, 4 20.p. m. - 1500. Voor het bestraten van een gedeelte van de Boelekade, zijn benoodigd 30000 blauwe IJsselstraatkliukera, 4/ 7.p. m. - Voor het verleggen van eeu gedeelte van deu Flu wielen singel, de Gouwe van af het Proveniershuis tot over de Spijkerbrng, den Turfsingel van af de Roede brug tot aan bet Moordrechtsche Verlaat, de Turfmarkt van peroeel H. N®. 168 tot N®, 184, eeu gedeelte van de Lage Gonwe, den Tiende- weg van af de Kerksteeg tot aan de Bor- stelbrug, de Korte Groeuendaal en een gedeelte van deu Groeneweg, zullen aange voerd moeten worden 100000 blauwe IJs- selstraatklinkers 4 7.p. m. - 700. 20000 Vechtsche klinken, Vechtsche vorm 4 17.— p. m Aan und- Aan arbeidsloonen daaronder begrepen hetgeen voor nieuwiug vereischt wordt. Voorts is benoodigd Voor staketsels, palen en gootplanken 300. Voor vervoer van materialen 700.— Wegens by voorschot uit te betalen ar- beidslooneu ten dienste van opbrekingeu van straten voor de Gasfabriek, voor stei- gergaten ent. houd der algem. begraafplaats: a. Aanleg b. Onderhoud -110. c. Kosten v. begraving - 566. 74. Onderhond pleinen 75. Idem van wegen en voetpaden - 76. Onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen - 1500. 77. Idem van bruggen en overzet veren t pompen en riolen - havens, vaarten, kaaimuren, sluizen en andere waterwerken 80. Idem van klokken, horologiën speelwerken en dergeljjke - Transporteere f 23805.— deb INKOMSTEN UITGAVEN vax ni GEMEENTE GOUDA. voor den dienst van 1879. Bevolking 17235 zielen. (Pervolg.) UITGAVEN. Afd. II. Andere kosten van dageljjksch bestuur niet behoo- rende tot de voorgaande afd. 57. Kosten v. lichten brandstoffen f 58. Schrijf- en bureaubehoeften 59. Druk- en bindwerk 60. Briefport, vrachtloonen en an dere kleine uitgaven 61. Kosten van het onderhouden en schoonhouden van het ge bouw of vertrek, bestemd voor de vergadering van den Raad en van Burgemeester en Wet houders, mitsgaders voor de Secretarie der Gemeente 62. Kosten van restauratie van den gevel van het Raadhuis 63. Onderhoud en aankoop van menbelen voor die gebouwen of vertrekken 64. Kosten voor verteringen ten behoeve van het huishoudelijk bestuur, bureau van stemop neming en commissiën 65. Koeten vwn het aanleggen en bjjhouden der registers van den burgerlijken stand 66. Idem van het aanleggen en bjj- honden van de dubbelen der leggers en plans v. het kadaster 67. Idem van de bevolkingsregisters - 68. Idem van de kiezerslijsten en van het uitoefenen der kies- verrichtingen a& 69. Idem van net aanbakken en omroepen 70. Idem van het abonnement op het Staatsblad, Provinciaal blad en dagbladen 71. Idem van zegels van registers, rekeningen enz. 72. Kosten wegens het plaatsen van advertentiën in dagbladen - 78. Toelage ter gemoetkoming in de kosten der uitgave van net verslag der handelingen van den Gemeenteraad- Totaal der He Afdeeling f 4449. Ie 2L122. Totaal v. het Ie Hoofde, f 29588.— Hoofdst IL Kosten voor werken en inrichtingen tot openharen dienst bestemd. 74. Onderhond van straten en er en - ekjes,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1