I I 1 Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I 'i - buitenlandT EN: 1 *1 BEGROOTING* 1878 N? 2193 landen» »terij. Kennisgeving. Zwulag f5 September. Buitenlandsch Overzicht. er. "WB if I MAN. EERSTE I dag 23 idpoedef itigo kalk en fijner, eersél, rullen. P- rordi bei ge* I ieder fiesch, id Anatkm*- sn' ijl, hetwelk lelaar en de ?ping .0 V „t, «-.'■ 4 f - 11416.- - 1185.- 10.- - 1350.— o 590.- 800.- /fl 'X 850.— 370.— 10.- 600.— 300.— 30.— 20.— 350.— 100.— 208.— 86,. Deze daar het gebli ISOO.-cr- 990.— 638 730.— 1010.— 1340.— i/ 1450.— 60.— 60.— 4 >01. fl VUU - 260.— lies - 19o’— inkelisrepds 8. van Santen blauwe poroe- sbilié, apert,; iwenhoven; te j E. Neerlijk; iterdam bjj F. apothek.; U Schoonhoven X'.b v. iatherin-Pre- >»ar: bjj B, ffeam in het 11416;*— 90. Verhoogd mét 30.noodig ter voldoe- niug der polderlasten die reed» in 1877 359.41* hebben bedragen. De inkomsten der eigendommen waarvoor grond en polderlasten verschuldigd zijn, worden verant woord onder No. 18, 19, 22, 28, 24, 25 en 27. 92. Verhoogd met 1004- daar voorgesteld wordt de bezoldigingen van den gaarder en zijnen assistent te verbeteren. Do uitgaven uit dezen post te bestrijden bestaan in! J1878, in hef Wjjkx hr, REN, HOE. EN HüEK- ledikant 1 en verdere LenAARDK ij BOEKEN, kant. te zien vu n. Iiy deze Courant behoort een Bijvoegsel. De BURGEMEESTER tjm Gojfdrt, brengt bij tfe» keuiiis van de belanghebbenden, dat door jen Heer Provincialen Inspecteur der Diriöte 'Bclw- liagen enz. te Rotterdam, ojOileu lln September 1878 is fxecutoirverkl.ia.rd: Het edrste kwartaal» kohier van bet UatentrCgt, ÜMt 1878/7% Dal voormeld Kohier tér invordering is gesteld, in handen van den Heer Ontvanger, dat ieder daarop voorkomende terp ligt is, zjjüeu aanslag oo den1 bij ie wet bepaalden voet t% voldoen, en dfi^heden in gaat .de terniijh van DRIE MAANDEN,, binnen «eiken do reclame» behooren te worden iugedieud. Gouda, den 13n September 1878. De Bur/ematler eoonoemd, VAN BERGEN IJZEN'DOOR^.. nu INKOMSTEN «m UITGAVEN va» d» GEMEENTE GOUDA. voorden dienst v»n 1879. Bevolking 17235zielen. r. •-Z,1 'sj'1- "<>y -----Ui UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING. Qndien het tegendeel niet is vermeld, zijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jiaar uilgetrokken.) .UITGAVEN. -■ 8^. De post is met 300.verhoogd dp grond tint roor hel Bestedeliugshuis 50(>.(riser zal véreischl worden, tot het bouwen vau een mangel- :et’ knoei* en hel naiibreugen van de uoodige nieuwe’ heiningen^ ‘terwjjl voor de torens 200.— minder is uitgetrokken dun in het vorige jaur. Uiti het voorgedragen cijfer wordt beschikbaar gesteld vopr dé armenkamer v60. ,de asebschuur- £5. fle bank vau leaning200. 'het bestedeliugliuis 800. den beukntoleni 30.— het gasthuis-38p.— hel oude-vrouwenhuis- 160. hetweeshuisendaartoebehooreudegebouwen - 500.— het gebouw genaamd Arti-Legi 22Q. de kantonnale gevangenis 55.— de huisjes achter de kerk 20. de korenbeurs en de visebmarkt - 55. bet proveniershuis T£0. de stadstiinmerwerf en de woning den gemeente-bouwmeester het huis op de Zeugstraat de tol-, commissaris- en brugwachsershuisjes190. de torens230.— de waag 70. de werkinrichtingB - 180. (Ie buizen op den Turfsingel het huis op de Nieuwe Haven 3845.— post is met 1500.verhoogd, o_.leken is dat het in het vorige jair daarop uitgetrokken btdrag ontoereikend is om de uitgaven te bestrijden. - Voor het op de diepte houden van dé rivier de Gouwe is' noodig f 1000.en vóór liet in goeden staat onderhouden der -scheeringen van het Jaagpad gelegen in de gemeenten Waddiuxveen, Boskoop en Alphen en het ophoogen en bezanden van bet pad f 4500.'4 88. Verminderd met 2970.omdat het ar beidsloon der straatmakers en opperlieden niet op dezen post wordt verantwoord. O Het voorgedragen cijfer is noodig om daaruit te voldoen het arbeidsloon, van 4 timmerlieden berekend op1900. 4 metselaars - 2 opperlieden en 2 jongens' - 1 loodgieter en 1 jongen - - 1 smid en 1 jongen 2 verwers en 2 noodhulpen - 3 dijkwerkers - Voorts wordt beschikbaar gesteld voor den boekhouder bij de fabricage fabricage-oukosten - voor aankoop en onderhoud van gereedschappen voor fet wiedeu der Markt- ft roet het reinhouden der urinoirs tt roor in dienst stellen van nood» hulp-werkliedsa in den zomer, voor steenbikken, schoorsteenvegen» enz. p. Gó" w 0 '7' w GOUDSCHE COURANT J’'.’'- - •l\: dp.ytoldiging van den gaarder 600,—. Sjg van züjt Msiatéht 480. de percentsgewijze betooning van den "gaarder aan de Gondsohe sluis de kosten vp» de registers die yan vutrf en |icht in de kantoren 60. ƒ11»— 9$, Verhoogd met ƒ9.noodig om il/t pC't. »an het .onzuiver bedrag der ten behoeve der gé- meeste geheven wordende opcenten op dp Directe belastingen, geraamd op 31993.22 te kunnen voldoen.' ->’ (Vordi oenolyd) De Franacha ministers Say en Freydnet zijn in ’l noorden op reis en aan 't redevoeren. Eerst is Boulogne bezocht, thans bevatten de bladen het ver slag van eene rede van Freyciuet te Duinkerken gehou den. Natuurlijk dat de verklaring ran den minister, dat hÜ was gekomen om te zien en te onderzoeken welke behoeften Duinkerken beeft, een aangenamen indruk maakte, en toen hij, ua in keurige bewoordingen te heb ben gevarieerd op het thema van de zegeningen van den arbeid, eene vergelijking maakte tusachen de republiek v»n 1848, die snel was ontstaan maar ook snel vergaan, en die van'1870, die met bloed en tranen gesticht, allengs vaster wortelen Schiet, toen waren alle hoorders diep getroffen en brak een storm van toejuichingen uit. De heer Say zette vervolgens uiteen, welke plannen de Regeering ten aaazien van de maritieme stations heeft en verklaarde, sinspdenda op de Ant- werpsche concarreniie, dat bet vrybandelstelsel niet zoover mocht worden gedreven, dat de builenlandsche havens zouden worden begusligd ten koste van de binneulandsche. Ook te Calais hebben de ministers I den ecouomiscben en fiuaiiciöeleu toestand van het Ilijk besproken en heeft de heer Say speciaal de tegenwoordige financiëele crisis behandeld, die hij beschouwde als eene aanmoediging voor de Regeering, om de door haar ontworpen groote werken tot stand te brengen, welke aan handel en nijverheid een kraehtigen prikkel zullen verschaffen. Zooals reeds in ons blad is medegedeeld, heeft de Duitsche Rijksdag in fijn sitting op 11 dezer gekozen tot president van het Huis den heer von Forclaenbeck, die reeds gedurende eeti reeks van jaren dezelfde betrekking heeft bekleed. Als ondervoorzitters zijn gekozen: de heer von Stauffenberg tot eersten ondervoorzitter en de prins van Hohenlohe-Langenburg tot tweeden ondervoor zitter,, die beiden zich bereid verklaren de beademing aau te nemen. Op voorstel van den beer ven Franckenstein worden de acht griffiers vau het Bureau by accla matie gekozen. De eerstvolgende zitting zou gisteren worden gehouden. Men verheugt zich algemeen, dat het praesidium van bet Huis weder door dezelfde personen is beset, die vroeger allen het bewys hebban gegeven, dat zij voor die betrekking zoo zeer geschikt zijn. Toch heeft het velen zeer verrast, dat dezelfde ondervoorzitters als vroeger weder zyn benoemd, hetgeen aanvankelijk niet werd verwacht. Dezer dagen hebben de Elsas-Lotharingsche ryks- afgevaardigden, behootende tot de ültramontaansche, zoomede tot de psbtestpartij, een gezamenlijke bjj- eenkomat gehouden, liet doel daarbij beoogd w,M zich onderling te verstaan ten opzichte van d» gedragslijn in den Rijksdag te volgen. Er werd onder anderen aangenomen het voorstel, om in den Rijkaifag aan te dringen op de intrek king der wettelyke bepaling op de dictatuur en de Invoering* van de Dnitache wet op de drukpers in de plaats vau de Ftanscbe wet op dit atuk, welke thans nog vgn kracht Jf. Hoedanig dan verder gehandeld zal moeten worden, beeft men afhankelijk gesteld van het antwoord, door de ryksMgeeriug op de ingediende voorstellen gegeven. en sent enteenl. en 60 ent ■it au Z. Jl. uatiiche laad- van het tand- i op en voor- kt losslaande t taudvleesch reinigt, geeft i <wuk, ti rwyl It verdwijnen, indpasta taüifen, tot k en Van kalk andzeep. der bet émail aandoeuingea lts. en is toe- (Fentlf.) -■ MUI.TGAVÜN. TOM» 'r' Hpofdst. III, Kffrten voor- eigendommen welke' de Ge- v meentensay het burgerlijk recht bezit, met de des wege veracht^- 85. Onderhoud van huizen, torena, poorten en dergeljjke 3835. 86. Onderhoud va» hét JaamMd langs de Gouwe met de cgEr- toe behoorende werken - 5500. 87. Onderhoud der overige eigen- dommen, .waarvan de inkom sten zjjn vermeld onder Hoofd stuk 3 der ontvangsten 88. Uag- en weekgelden der kerk lieden en bedienden in dienst der Gemeente mitsgaders ver dere kosteü der fabricage 89. Grondlasten wegens gebouwde en ongebouwde eigendommen - 90. U jjk- en Polderlasten 91. Personeele belasting 92. Korten der invordering van liet gabeigeld foor het bevaren van de ri.vikr. de Gouwe 93. Kostdn ter zake van bet innen van renten wegens inschrijvin gen op de grootboeken der nationale Schuld 94. Rechten, recognitiën en der- gelijke Memorie. Totaplvanhetine Hoofdst. ƒ24626.- lloofdst. IV. Kosten van in vordering der plaatseljjke be lastingen of middelen. 95. Kosten van toezicht en van invordering der plaatselijke be lastingen 96. Vergoeding aan het Rijk van 21/, ten honderd van het on zuiver bedrag der opcenten ten behoeve der Gemeente geheven, op de grondlasten en op de personeele belasting. Wet van den 21sten December 1852 (Staatiblad n’. 226) Totaal van het IVe Hoofdst. 1390.-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1