Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N? 2194. BUITEN ■AND. Woensdag 18 September. Bultealandscli OverzlelH. BEGROOTING GOUDSCHE COURANT 1600— 50— 420— 2855— 145— 660— 1300— 200— 100— 400— 75— 100— 120— 100— - 3000— - 300— 400— hatVe Hoofdsi. ƒ22992.11» school 146.en die ran den assistent ad ƒ4. per week (Wordt vmotgd.) vZondag is te Vincennes door Mae Mahon eene\groote revue gehouden orer dat gedeelte der reservisten en ran het territoriale leger, dat aan de herfctmanoeu- vers heeft deelgenomen. Ook het garnizoen ran Parijs was er bjj tegenwoordig. Al de personen, die te Parijs waren gearresteerd bij gelegenheid ran bet verboden srbeiders-c >ngr< s, zijn weder in vrijheid gesteld met uitzondering ran Hirsoh. Of daarmee de vervolging is opgehesen, wordt niet gemeld. De heer Habeueek, onderprefect ran Carpentras. is ontslagen om den ruwen, hoogst oogepasten vorm ran een officiëelen brief door hem tot den orerste der Dominicanen te Carpentras gericht. Eenigën tijd geleden had bij de maims its zijn arrondissement gelast* soherp -toezicht te bonden op de paspoorten tan rondtrekkeude monniken én nonnen, die bet duidelijk bewijs hunner identiteit berstten moesten. Hy gaf 'dit bevel, omdat een aantal personen in geesteluk oostunm met ralsohe papieren rondtrokken en biljetten in verboden loWrffea verkochten. De ovente der Dominicanen te Carpentras ondervond veel last van dezen maatregel eu diende zyu beklag bq den onderprefect in. De heer Habeneok gaf daarop zeer tuw ten antwoord, dat bij geen overste der Dominicanen kende, daar de Dominicanen nooit in Frankrijk met verlof der regeering waren toe gelaten en trok verder op vinnige wijze tegen ■uaailtru on Meeaten te velde. Hjj vergat ten eeuenmale dat hij als officieel persoon schreef, van den officiëelen vorm gebruik maken moest, en in geen regeeringsstuk op hartbtoohteljjke wijs mocht polemiseeren. De heer Habeneok behoort tot de radicale partij. Men be8rÜPt koezeer het gebeurde koom op den reactionairen molen is. Men maakt er dan ook behoorlijk gebruik van om de republiek in een onaangenaam lioht te plaatsen. Het hoofdorgaan der socialistische partij >n Duitsch- land, de Vorwdrlt, heeft de financieele balans der jongste socialistische verkiezingsbeweging openbaar gemaakt; daaruit blijkt, dat ten behoeve van de verkiezingen bjj den kassier der socialistische arbei derspartij in Duitschlaud een bedrag van 29,088 mark zjjn ingezonden. Te Berlijn is uitgegeven voor dit doel, in ronde som genomen, 15,000 mark, te Leipzig en omstreken 8000 mark, te Elberfcld-Barmen 4000 mark, te Altona 9000 mark en kleinere sommen iu-gpdere kiesdistricten. Al deze plaatéeljjke uitgaven zijn be streden met de middelen in de locale kassen aan wezig. Veilig meent men te mogen aannemen, dat het totaal der uitgaven voor de verkiezingsbeweging door de socialistische party gedaan, klimt tot. 160.000 mark in een ronde som genomen. Hierbij behoort men niet uit bet oog te verliezen, zegt de Nordd. Jllf. ZfilMf, dat de Korwdrt» geen aanleiding heeft, om de offers, door de leden barer party gebracht, te vergrootener is rermoedelyk eer meer dan minder ten behoeve van de bedoelde zaak uitgegeven. In den Duitscben Bjjksdag ia Vrijdag de inter pellatie behandeld over het ongeluk met den Onutr Xurfüri; in een uitgebreide redevoering zette de Bremer afgevaardigde Mosle het ongeluk uiteen en betreurde dat er na verloop van drie maanden nog niets van het officieel onderzoek was gepubliceerd. Even uitvoerig werd deze afgevaardigde beantwoord door den chef der admiraliteit Stosoh, die de opleiding 106. Verhoogd met 97.24, movereenstemming met den door den Schuttersraad voorgedragen staat van begrootiug der inkomsten én uitgaven voor het dienstjaar 1879. 113. Het uitgetrokken bedrag, ia met 50.ver hoogd, tengevolge van vermeerdering der bezoldi gingen van den pirecteur en zijnen assistent. Het dient om te voldoen de kosten van onderhond a 200.de bezoldiging Van den Directeur der week (Wordt verwtfd.) 104. Onderhoud der brandspuiten - 105. Belooning en premiën aan de brandspuitliedyn en beambten - 106. Kosten der'schutterij - 2382.11» 107. Idem der weerbaarheid - 50. 108. Idem van het huis van bewa ring en onderhoud van poü- tiegevangenen - Totaal van Hoofdst. VI. Kosten der plaalaeljjke gesmndheidspolitie. 109. Kosten van toezicht en onder zoek der openbare hnizen, enz. 110. Kosten van koepokinenting 111. Kosten van de openbare ge zondheidscommissie 112. Jaarwedde van den geneeskun dige, belast met de doodschouw - 113. Kosten van de bad- en zwem inrichting 114. Kosten op het keuren van vee en het begraven van afgekeurd vleebch enz. 115. Kosten van ontsmetting van besmette voorwerpen 116. Kosten van bet om niet ver strekken van gezuiverd drink water 117. Derinfectiemiddelen Totaal van het Vie Hoofdst f 4395— UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING. (Indien het tegendeel niet is vermeld, zjjn de posten tot hetzelfde bedrug als in het vorige jasr nitgetrokken.) UITGAVEN. 103. Deze post is met ƒ120— verhoogd, daar het voornemen bestaat om bet aantal gaslantaarns met 4 te vermeerderen. De som dient om te voldoen. Het bedrag der aanbesteding van 210 gaslantaarnsf 0000. dat van de lantaarns dip boven dat getal branden, mitsgaders do kosten van verwisseling van consoles in oandelabres en omgekeerd 2860— die van het stellen van 4 nieuwe lantaarns -> 120. en die voor patentolie én petroleum ter verlichting bjj het afzetten van straten - 200. 8680— INKOMSTEN ïn UITGAVEN van GEMEENTE GOUDA. voorden dienst van 1879. Bevolking 17235 zielen. (FertraZy.) UITGAVEN. vota» Hoofdst. V. Kosten der open bare veiligheid en van de brand weer. 97. Jaarwedde van den commis saris van politie 98. Schrjjf- en Bureaubehoeften van de politie 99. Belooning van de inspecteurs, ^jenaars en verdere beambten .van politie, mitsgaders van de veldwachters - 4450. 100. Kleeding en wapening der po litiedienaars en veldwachters 101. Onkosten voor nacht- en stille wachten 102. Onderhoud der wachthuizen, mitsgaders licht en brandstoffen voor dezelven 103; Onderhoud der lantaarns en verdere kosten der verlichting- 8680— van de marine-officieren tegen krantenbedenkingen verdedigde en zeide, dat het openbaarmaken van het onderzoek niét aan hem stond, terwyl het niet wenschelijk moest worden geacht publieke meedee- lingen te doen, zoolang het onderzoek voortduurde; ook de stuurlieden werden goed gevormd, maar wat kon men er aau doen, wanneer deze bij het ontvangen van de bevelen van de officieren in de war raakten. Op voorstel van Hanel werd een nadere bespreking van de interpellatie wenschelijk verklaard eu door dezen heiligen redenaar bepaald en uitdrukkelijk de overlegging gevraagd van al de stukken, welke op deze zaak betrekking hadden. De chef der admirali teit antwoordde hierop, dat hy in zjjn positie zich niet liet dwingen door meerderheden; wat hem persoonlijk betreft, hij zou trachten de openbaar making te verkrygen, daar de Marine niets wenschte te verdonkeren. Tot een resultaat leidde de discussie natuurlijk niet. Uit Berlijn meldt men aan de Werer-Zeihmg, dat de fractie der partij van vooruitgang iu den avond van 13 dezer een bijeenkomst heeft gehouden ten einde te beraadslagen over de houding door de liden aan te nemen bij de beraadslagingen over de socialistenwet. Nadere bijzonderheden schijnen des wege niet bekend te zijn. Intusschen houdt men zich algemeen overtuigd, dat de voordracht naar een commissie zal worden verzon den. Zoodra dit besluit is genomen, zullen naar men onderstelt, minstens 14 dagen voorbijgaan, alvorens zich met grond een oordeel laat vellen over de houding der meerderheid van deu Rijksdag ten aanzien van deze voordracht. De hoofdquaestie zal vermoedeljjk neerkomen op de wjjze van controle. Vry algemeen wordt de weosch geuit, dat daartoe tal worden opgericht een bijzonder rechterlijk orgaan, bestaande uit leden vén het boog administratief gerechtshof eu eenige gedelegeerden door de bondsregeeringen als zoodanig aau het hof toe te voegen. Bismarck, die zich stellig wel ia de debatten zal laten hooren, is ven Gastein te Berlijn aangekomen. Twee van de machtigste Europeesche mogendheden dreigen met elkander in Azië in botsing te komen en slaags te zullen raken orer de opperheerschappij in Indië. Jaren achtereen was de nadering van de Russische heerschappij naar de Engelsche bezittingen in Indië voor de Engelsche staatslieden een waar schrikbeeld. Herhaaldelijk gaven de Russen de meest vredelievende verzekeringen, maar rukten intusschen steeds verder voort. Zooals de Tiiu» opgeeft was de afstand, die de Russische van de Engelsch-Indische grenzen scheidde, in het begin der vorige eeuw 2500 mjjleu, in het laatst dier eeuw 2000, het begin der 19de eeuw 1000 en sedert den Krimoorlog slechts 400 mjjlen. Indien het den Russen gelukt en dit is het wat de Engelschen vreezen zich in Caboul te vestigen, wordt de laatstgenoemde afstand weder aanmerkelijk beperkt, terwyl, indien de Russen meester zjjn van de. passen die tot het Engelsch- Indische gebied leiden, dit ieder oogenblik kan blootstaan aan aanvallen van Rusland of zijn Azia tische bondgenooten. Om dit te voorkomen dringen de groote Engelsche bladen er sterk opaan, dat zoo spoedig mogelyk maatregelen zullen worden genomen om den Emir van Caboul goedschiks of kwaadschiks te bewegen zjjn invloed in Afghanistan aan Engeland af te staan ter bescherming van de Engelsche be langen in Indië. Van verschillende zjjden komen zeer ernstige be richten omtrent den toestand in West-Turkjje. De partijgangers van den Albaneescheu bond hebben den moord, aan Mehemet Ali gepleegd, als eene zegepraal gevierd en dien door andéro moordtooneelen doen volgen. Te Prisreu, Pristina en Ipeck heerscht volslagen regeeringloosheid, heeft men aan de Tnrksohe ambtenaren verjaagd en wil men op eigen hand den heiligen oorlog gaan voeren met verwerping van het gezag des sultans. Het geheele volk is onder de wapenen en do vorst van Montenegro, die voor enkele dagen plan maakte de te Beriya toegeatemda annexatie te verwezenlijken, neemt thans maatregelen om zijne grenzen te verdedigen. De Porte kerft 25 bataljons onder Fuad packs naar Albanië gezonden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1