I kal verhagen. YELHUlkTEV s W«ï HOUTWAREN, te ROTTERDAM, WERKSTER. BOUWMANSWOÏÏING en LANDERIJEN, te zamen groot byna 34 Bunders, staande en gelegen in de gemeente Berkenwoude, grootendeels in het westeinde van den Achterbroek, doch gedeeltelijk ook in de Wellepoort en in den polder Berkenwoude. DE 1 1878. VAN AF HEDEN van Standplaats te Gouda is veranderd, hg zal niet meer op de Tiendeweg in >de Kieviet de Goederen aannemen, maar in de Dubbele Buurt bg den Heer D. van der KIND naast de Kerkstraat. VEILING TENTOONSTEILING-IINSTKROMEL KALVEKMAGEX. Openbare Vrijwillige Verknoping 298 Staats-Loterij TT-A.^TIZtSTQ-, Gouda, Oosthaveu, B. n°. 14. Johan Coenraad Lach, van cirea 100,000 stuks droge Vuren en Grenen Petersburger, Croonstadsche, Zweed- sche en Memelsche Delen en Platen; eene nieuwe lading Grenen Delen P/, X Grenen en Vuren Battings 21/, X Coulant zal geveild worden: ADVERTENTIÈN int MAANDAG 23 1878. 4 BERKENWOUDE, Gemelde Onroerende Goederen.lijn Inmiddels uit de. hand tb koop De TREKKING der EERSTE KLASSE begii SEPTEMBER BRUINKOLEN-BRIQUETTE8 a 80 ets per 50 kgr. vrjj aan huis. ./laöooT^ VERBETERING. Burgerlijke Stand. G( J. C. KROON. A. KOMMER. Getrouwd: P. SCHENKEN BERG van MIEROP, weduwnaar van M. Troost kn A. L. J. SIKKENS. Gouda, 17 September 1878. Gouda, 16 Sept. 1878. Mevrouw FORTUIJN DROOGLEEVER- van Gulpbn, Westhaven 204, vraagt voor TWEE DAGEN in de .week eene GEVRAAGD tegen 1 November eene NETTE Rimmas, tegen hoog loon. Adres aan het Bureau dezer Courant onder No. 143. Ondertrouwd: JAN SAMSON KN ALIDA POEL. ^±?<rm<<r’P8SeP^berl878. RECEPTIE te Zaandam, Zondag 22 September e. k. Gouda, 13 Sept. 1878. Voorwerpen aangekocht voor de Verloting, bij A. KOK Comp. Boekhandelaren. De grootste Verbruiker van dit artikel in geheel Europa wenseht in verbinding te treden met goede Firma’s voor de geregelde inkoop van OPGEBLAZENS en GEDROOGDE Franco brieven ónder het motto Kalvermagm aan het Algemeen Advertentie-Bureau van NUGH fc VAN DITMAR, te Rotterdam. Gouda. Druk va» A. Bzinxman. In een MAGAZIJN van Garen, Band en Mode-Artikelen wordt tegen NOVEMBER een NBTTO J0H(M GEVRAAGD. Adres onder letter X aan het Advertentie-Bureau van A. KOK Comp. Boek- en Kantoorhandel, Gouda. Zoo spoedig mogelijk gevraagd een DIENSTBODE, als Meid alleen, R. K. Loon 150.Adres met franco brieven onder N°. 142, bij den Boek handelaar A. BRINÈMAN te Gouda. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Stolwijk maken bekend^ dat de gewone jaarlyksche aldaar in dit jaar lullen plaats hebben op den 2n en 30n OCTOBER en den 13n NO VEMBER a. s. STOLWIJK, 14 September 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Wethouder l.-S., Dc Burgemeester, M. VERDOOLD Cz.E De ondergeteekende Boodschaplooper van Schoonhoven op Gouda 'vice-Versa, heeft de eer te berichten dat hg Heden middag overleed na een ziekte van eenige dagen, zacht en kalm, mjjn innig geliefde Echtgenoot ALBERTUS DERCKSEN in den gezegenden ouderdom van 73 jaren. Die den overledene gekend hebben, zullen kun nen beseffen, hoe smartelijk dit verlies voor mg, en mjjne kinderen is. Wed. ALBs. DERCKSEN—Bobchta. Gouda, 16 September 1678. Volstrekt eenige en- algemCene kennisgeving. briqüetïES 0?,, na evenals Turf doorgebrand De dank voor de vele blijken van deelneming bg het overlijden van hunnen Zoon ontvangen. J. 'fii VRIES ROBBÉ en Echtoenoote. dagen vóór den verkoop gekaveld is tigen. Liggende deze Houtwaren g voor den vervoer te water en per as. Notitiën der veiling zjjn te bekomen Deurwaarder. TE op WOENSDAG, den 2 OCTOBER 1878, des voormiddags ten 10 ure; ten huize van P. Damstkkgh, herbergier aldaar, van eene KAPITALE Gedrukte boekjes, bevattende de omschrijving der perceelen, benevens de voornaamste ver- koopsvoorwaarden, zgn verkrijgbaar ten kan tore van den Notaris G. J. SPRUIJT te Ouder kerk ajd IJteel, bg wien voorts ook nadere inlichtingen te bekomen zgn. -■i' Ff Het is een ou Staten-Geueraal Op de gewone i Maandag weder door het hoofd tegen woord iging worden. Zg, di vernemen, zjjn ze rede onderscheid zij is al even zwarte stippen c de buitenlandse] meest vriendschi inacht ondersche betrachting, de i leveren stof op t dus couleur de i Op wetgevend Wil de regeerin; vertegenwoordig! om de rjjksmidd woorden om bes of nieuwe inkom verbroken evenw gaven en inkomt zal zeer noodza meerdere uitgave vormingen of vei zonder dat de ni alles hoofdzaak, terwegen, zonder Het wetboek i nog in dit zitting het hooger ondi omtrent het lage ring der wet gei maakt worden dt helzen dat voore vloed zal zjjn op des te nadeeliger beteringen nu uit dat de wet zal in eenigen tjjd in j onderwjjs slecht Omtrent de k algemeene gestelc worden, hoewel van Sumatra op j verwachting, buil derd heeft. De minder gut den minister van I omtrent de plann bewaard wordt. Weinig belofte niet behoeft te ti ministerie. Is in weerwil der crisi mogen ook nu verwachten, indii zgn aangewezen i krggen. Bij die derland de midde op den weg var dan wel of Indie Heeft men toch baten gesteund, verschaft, om ve verschillende oms door den kostban anderd, en in d vermeerderde uitg overgelbten zjjn. Met belangstel] naamde millioene: financiën te gemc licht zal versprak Bij W. F. C. van ESSEN,Steenkolenhandelaar Turfsingel P. 57, zjjn verkrijgbaar Deze BRIQUETTES een uitnemende brand stof in Haarden, verbranden volkomen zonder renk, sintels of roet, er blijft slechts witte asch over. Zeer aanbevelenswaardig zijnideze ren _1_ m1 j ondergeteekenden betuigen hunnen te als Doofkolen te gebruiken in° (toren etc., daar zy geen zwavellucht verspreidend! langer duren dan de beste soort Turf. Men zie met het oog hierop de Amsterdam- sche Courant van 3 Mei 11. beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSGROOJE vearaETTgs. VAN op WOENSDAG 18 SEPTEMBER, des mid dags ten 12 ure, in het .Aloemkkn VïRXOOf- i.okaal. aan den Oostsingel te Rotterdam, ten overstaan van den Deurwaarder eene groote party Petersb. Vuren Delen, Vuren Maatsbalken, 14—32, Amerikaan- sche Pitch Pine Balken en Molenroeden, Kolders, Eiken Ribben, nieuwe Spar- houten, circa 2500 Sparren, 24, versche Boomsparren, Riemhouten enz., ver schillende lengte. Versch uit zee aangebracht, liggende op de Werf «Rotterdamsch Welvaren» aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam, alwaar het 5 j j te bezich- gemakkelyk by gen. ontbreekt, zoowel ten Mmrien van de som die ver loot wordt, alt de regelmatigheid van de verloting zelve. Hier it bovendien een zt kere tegenspraak. Indien bet voorschrift gebiedend is, dat de uitlotingen telken drie maanden moeten geschieden tot een bedrag van een tiende gedeelte der gezamenlijke contribution, hoe kan dan voorafgaan dat de Directeur aan de leden verschillende gtldelijke premiên bij het lot toekent van hetgeen door hem, na aftrek ra» alle kosten, wordt genoten als salaris? Die tegenspraak vindt hare verklaring in de om standigheid, dat het noodzakelyk was het wezeri der dingen te omélnieren. Ziehier de naakte waarheid. -Stel er wórdt f 12000 contributie per jaargeind of 3000 in de drie maanden. Van die 3000 wordt één. tiende gedeelte onder de Itden verloot en alzoo 300. Aangezien dat dobbelen om premiën in geld zich viermaal ’s jaars zal voordoen^ staat de Directeur op die wijze altijd zonder eenige con trole 1200 aan de leden af en krygt de f 12000 door de inleggers betaald, de volgende bestemming: f 3000 voor het zoogenaamde reservefonds. n 1200 voor de lotery. 7800 voor den Directeur. Het is zeker dat de Directeur eenige kleine on kosten zal te betalen hebben en ook de Agenten zal hebben te bezoldigen, maar dat neemt niet weg, dat in bet gelukkigste geval twee derde gedeelten van al de inleggelden voor de inleggers verloren gaan! Indien alles trouw en eerlijk wordt beheerd - we zeggen indien, omdat de Statuten geen enkelen waarborg van controle aan de leden schenken en we bij onzen twijfel de zaak, geenszins personen, op het oóg hebben, indien zich alzoo vroeger of later geen onregelmatigheden in het beheer voordoen, dan is te Amsterdam (vermoedelijk met vertakkingen in geheel Nederland) eene maatschappij van geldelijke uitkee- rilig m geval van overlijden of bij huwelijk gevestigd, met bet doel om slechts 30 pCt. van deinleggel- •4ien daartoe te besteden, 10 pCt. te verdobbelen en 60 pCt. te doen vloeien in den zak van een of meerdere belanghebbenden. Is zulk eene maatschappij verderfelijk voor do in leggers, zy berust tevens op eene loterij, die, wan neer zy geene bepaalde vergunning heeft, zal moeten gerangschikt vtorden onder de verboden loterijen. In de advertentie onderteekendvan Bommel in ons vorig nr. staat regel 12 van bovenPieter van Bommel. Dit - moet zijnPeter van Bommel. GEBOREN18 Sept. Cornelia, onder» G. Streng en A. van der Kroef. 14. Helena, ouder» P. B. van den Broek en J. Cabout. lb. Wilhelmina Maria, ouder» C. Stolwijk en W. M, va* Kuyk. - Gerrit, Jacobn», ouder» G. van Vliet en K. Me». 16. Anton ia», onder» J. Sjouke en T. Koorn. OVERLEDEN: 18 Sept. B Touwen, Ij 3 m, B C. Vetter, 18 j. 14. B. J. Ooetveen hniavr. van M. A. Besem, 26 j. L. J. Donker, 40 j. J. Verechuur, 4 j. J. C. Vennel, 52 j. Hm. 15. J. M. Baar», 3 m. - 16 A. M. Blok, 2 m. M. dea Held, hoiavr. van J Koren, 27j.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 3