Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ffi. EN,' DE TROONREDE. EK. Brij. :ttes ia. b. uren en Zweed- tn; eene X >1, i X h'/i- BEGROOTING V rijdag 20 September. DOplDg R8TE AG'23 -- I 1 GOUDSCHE COURANT mu- 148.54* booren 150— 10«.— n by gen. 75 200— CR 1878, 150— a. ■eniijn 620— - 2395— 370— de» mid- VïRKOOf- ■dam, ten 450— 700— 100— 40— 124. Toelage 125. Toelage 125— 180— 2575— 100— 800.— 250— 150.— ISO.— 100— 50.— 400— 100— ISO.— 100— 659.37 1550— handelaar de op de aan den ar het 5 e bezich- nakkelyk 120. noodig omdat door het toenemend getal leerlingin hoogd zijn. Vit I volgende jaarwedden die ran 2 hoofdondei scholen, Welke ieder 1200— i e ».W. Ill ie brand en zonder hts witte zijnjdeze orgebrand in stoten ipreidende Turf. nsterdam- er aldaar, lire bjjna 34 gemeente weateinde k ook in renwoud». chryving nste ver ten kan te Ouder- k nadere Transport f 46860. e. Onderhond van de scholen, de schoolmeubelen en de wo ningen der onderwijzers d. Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften der leerlingen - 3000. -1000— e. Vunr en lieht in de scholen- h. Vergoeding aan bet Rijk in het pensioen der onderwijzers en onderwijzeressen 121. Kosten der bewaarscholen 122. Kosten der plaatseljjke schooi en mmissiën a. Middelbaar onderwjjs b. Lager onderwys 123. Kosten der muziekschool aan de Librye aan het stedelijk senm van oudheden 126. Andere uitgaven niet tot de vorenstaande beboerende tzegd, dat de mag genoemd het noorden ïï3-’ digen ran 3ROOJJ1 Delen, lérikaan- roeden, s Spar- versche nz., ver in de behoeften van de schatkist te voorzien. En hiermede zouden wjj de vluchtige be schouwing kunnen eindigen, indien er nog niet iets velen onaangenaam heeft aangedaan bij de opening. Was de oom des Konings, de grijze Prins Frederik tegenwoordig, was de broeder des Konings van Soestdjjk gekomen om de plech tigheid bij te wonen, de zonen des Konings waren afwezig. Veel is in den laatsten tijd reeds geschieven over de voortdurende afwezigheid van den waarschjjnljjken troonsopvolgermen heeft naar de oorzaak dier afwezigheid gegist, men heeft die reeds trachten te verontschuldigen alsof dit noodig ware; men heeft misschien de hoop gekoesterd, dat de Kroonprins zou tegenwoordig zjjn, maar teleurgesteld zag men de plaats, die door hem moest ingenomen, ledig, en nog altjjd weet men niet, hoe lang die afwezigheid zal duren. Het Nederlandsche volk heeft liefde voor zjjn vorstenhuis, de laatste weken hebben daarvan weder, indien dat nog noodig mocht zijn, ge tuigenis afgelegd, en met welgevallen wordt daaraan ook in de troonrede herinnerd, maar juist daarom is het geen bedilzucht, wanneer net zich afvraagt waarom die afwezigheid moet voortduren; bet getuigt integendeel van waar achtige belangstelling als het die verwjjdering betreurt en wenschen uit, dat dit spoedig anders moge zjjn, en de Kroonprins weder in zyn midden terugkeert. Maar genoeg. De zitting is geopend en spoedig zdllen de plannen der regeering bekend zijn, ais de minister van financiën gesproken heeft. Moge de beraadslagingen onder Gods zegen in het algemeen belang tot gewenschte uitkom sten leiden, en het zittingjaar 1878—1879 tot de meest vruchtbare op wetgevend gebied be boeren L. nia INKOMSTEN in UITGAVEN van di GEMEENTE GOUDA. voorden dienst van 1879. Bevolking 17235 zielen. (Fervolg.) UITGAVEN. VOWN Hoofdst VIL Kosten voor het onderwjjs en ter bevordering van kunsten en wetenschappen. 118. Kosten voor de Lat. scholen a. Jaarwedden der onderwjjzers 2400. b. Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften c. Vuur en licht in de scholen - e. Vergoeding aan den Rector voor gemis van vrije woning - Toelage aan curatoren 119. Kosten voor de middelbare scholen a. Jaarwedden der onderwjjzers- 4375. b. Kosten van schoolboeken en schoolbehoeften e. Vunr en licht in de scholen - rf. Onderhoud der gebouwen, mehbelen enz. 120. Kosten voor de lagere scholen: a. Jaarwedden der hoofd- en hulponderwijzers en onderwij zeressen, mitsgaders toelagen ten behoeve van k weekelingen - 36815— b. Veranderlijke belooning van de onderwyzers - 860, Transporteer® f 46660— Het is een oude gewoonte, dat de zitting der Staten-Geueraal door den Koning geopend wordt. Op de gewone wjjze heeft die plechtigheid 1L Maandag weder plaats gehad, en de woorden door het hoofd van den staat tot de volksver tegenwoordiging gericht, kunnen overwogen worden. Zjj, die iets belangrijks dachten te vernemen, zjjn zeker zeer teleurgesteld. De troon rede onderscheidt zich in niets van vroegere, zij is al even rooskleurig als zoovele andere zwarte stippen ontbreken. De'betrekkingen met de buitenlandsche mogendheden zjjn van den meest vriendschappeljjken aard land- en zee macht onderscheiden zich door ijverige plichts betrachting, de meeste takken van volksbedrjjf I leveren stof op tot dankbare tevredenheid. Alles dus couleur de rose. Op wetgevend gebied wordt weinig beloofd. Wil de regeering misschien afwachten hoe de vertegenwoordiging denkt over de voorstellen I om de rjjksmiddeleu te versterken, met andere woorden om bestaande belastingen te verhoogen of nieuwe inkomsten te scheppen ten einde het verbroken evenwicht tusschen de gewone uit gaven en inkomsten te herstellen? Dit toch zal zeer noodzakelyk zjjn, wil men zich nog meerdere uitgaven veroorloven. Weinige her vormingen of verbeteringen toch zjjn mogeljjk zonder dat de uitgaven toenemengeld is bij alles boofdzaak. Zonder geld geen nieuwe ws- terwegen, zonder geld geen verbeterd onderwjjs. Het wetboek van strafrecht zal waarschjjnljjk E nog in dit zittingjaar ingediénd worden omtrent I het liooger onderwjjs wordt van uitvoering, omtrent het lager onderwjjs slechts van invoe- ring der wet gesproken. Moet daaruit ópge waakt worden dat de geruchten waarheid be helzen dat vooreerst die wet nog niet van in vloed zal zjjn op den gang van ons onderwjjs, 1 des te nadeeliger Omdat vele noodzakeljjke ver beteringen nu nitgésteld bljjven in afwachting dat de wet zal ingevoerd worden. Door de wet eenigen tjjd in portefeuille te houden, zal ons onderwys slecht gebaat zyn. Omtrent de koloniën wordt f I algemeene gesteldheid bevredigend I worden, hoewel de toestand in I van Sumatra op nieuw, tegen de gekoesterde verwachting, buitengewone maatregelen gevor- I derd heeft. De minder gunstige gezondheidstoestand van I den minister van oorlog is zeker oorzaak, dat omtrent de plannen van defensie het stilzw jjgen I bewaard wordt. Weinig beloften dus, waarom men evenwel I niet behoeft te twjjfelen aan den jjver van het I ministerie. Is in het afgeloopen zittingjaar, in E weerwil der crisis veel tot stand gebracht wjj I mogen ook nn een hoogst belangrijke zitting E verwachten, indien slechte eerst de middelen I zyn aangewezen om de noodige gelden te ver- krjjgen. Bij die discussien zal bljjken of Ne- I derland de middelen beschikbaar wil stellen om I op den weg van ontwikkeling voort te gaan I dan wel of Indië de kurk is waarop het drjjft. I Heeft men toch tot nu toe op de Indische I baten gesteund, hebben die ons de middelen E verschaft, om veel tot stand te brengen, door verschillende omstandigheden, en niet het minst door den kostbaren oorlog, ia die toestand ver anderd, en in den eersten tjjd zullen wjj bjj vermeerderde uitgaven aim onze eigen krachten overgelkten zjjn. Met belangstelling wordt daarom de zooge naamde millioenen-speech van den minister van financiën te gemóetgezifen, omdat dan misschien licht zal verspreid worden over de plannénom 200— 50.— 4375— De post is verhoogd ttet 1675— rsoneel vermeerderd is en de tractemeiiten Wr-i I rijn. het voorgedragen cyfer werdén* gékWtrten 8e - hoofdonderWyrers der arrflen- welke avondschool hidden, ieder f 1200— die van den hooftlohdefwyter dér thsstKen- sdhool iWtf— die van den hoofdonderwjjter Hef burger school voor me^éèim— --- Transporteere 4750 Totaal van het VHe Hoofdst. ƒ58960.91* UITTREKSEL UIT DE MEMORIE VAN TOELICHTING. (Indien het tegendeel niet is vermeld, zijn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgetrokken.) UITGAVEN. 119 a. Deze post is verhoogd met 200.tenge volge der vervanging vin de tydelyke assis tenten door renen leeraar in hei hand- en recht lijnig telkenen en het boetoeeven. De jaarwedden bedragen die van den Directeur, tevens leeraar in de natulir- en scheikunde f die van den leeraar in de wiskunde - n technologie en mechanica die van den leeraar in het rekenen - on, r v de Nederlandsche taal en de geschiedenis- die van den leeraar in <le Staat huishoud kunde die van drie leeraren in het bandteekenen, rcchtlyuig teeltenen en boetseeren - 1700— die van den tjjdelyken leeraar ia het boek houden die van den tjjdelyken leeraar in de Neder- laudsche taal en de rekenkunde aan de voorbereidende klasse die van den kweekeling voor adsistentie bij het teekenonderwys - die van den amanuensis. De toelagen voor de meerdere werk zaamheden, lijdelijk aan de leeraren ie verleenen, bedrogen: Voor den Directeur, tevens leeraar in de natuur- en scheikunde.- voor den leeraar in de wiskunde - t n n n Nederlandsche taal en het rekenen- voor den tydelijken leeraar in gezegde vakken aan de voorbereidende klassen - voor adsistentie hy het teekenonderwjja-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1