OT m srs ander stelling MPEN deweg iA2EN, geschilderde Janskerk te mis der 8t. ningen, enz. •lijk levens. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BUITENLAND. 1878. s, ten 17. >HE EN: beth, Kennisgeving. Buitenlandse!! Overzicht. BEGROOTING Zondag 22 September. ten. 425.— de byzondere 8^00.— 3150.- VOLGN in Korten de Gemeente- kerssteeg a. apotheker en van e Is 9000,— itheker a. a. b. c. r bjj B. ure in het VEN en Gouda, Onderhoud f 125. b, Belooning van den ÏR 1878, Koftijhnis SEN aan BUIZEN 15 enl7 ten kan- )ROOG- HOLM, c. a. b. van 2600.- - 9639.78 - 3929.84 en til de bedienden 1764.— Geneesmiddelen - 1863. d.’ Vergoeding aan den door Ge- emeene 'tering, ing na rolgen, »che wakte. apotheker voor ge- mis van vrije wo ning VEN op da, wjjk t A. J. Meun C. Nieuwenhuizen P. ten Brumuteler Andriesse H n en een ie Kunsten, recteur der tracht. OWE HUN KMAN ikomen 1 Gebroeders 1200.— - 250.— 125.— 100.— Joh. de Gruyl62. J. van der Wolf 104. lijfrente aau de erven P. Bouwman - 18. 1859.— [Wordt omolgd.) INBIGTING&N WELKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda; Gelet op art. 8 der Wet van den 2n Juni 1875, (Slaatitiad No. 95.) Doen te .weten: Dat zij vergunning hebben verleend: lo. aan den lieer P. W. van Dtiijn te Gouda en zijne rechtverkrijgende», tot het oprichten eener Smcderjj, in het perceel, gelegen aan dé Bogen, gelaekend O. No. 135, kadaster Seelie D. No. 1311; 2o. aan den Heer H. Voföieolen te Gouda en zijne rechtverkrijgenden, tot het verplaatsen van een Bakkersoven, in het perceel, gelegeii «én den Langen Tiendeweg, geleekend D. No. 49, kadaster Sectie O. No. 1080; en 3o. aan den Heer P. van Hofwegen te Gouda en zijne rechtverkiygenden, tot het opzichten eeuer Slachterij, in het perceel, gelegen in <len Vogelenzang, geteekend G. No. 26i, kadaster Sectie C. No. «55. Gouda, deu 17 u September 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, «r VAN BERGEN IJZENDOORN. De Secretaris, BROUWER. Woensdag is in deu Duitschen Rykadag de commissie van 21 leden benoemd, die bet ontwerp zal onderzoeken het slot van de overwegingen der verschillende fracties was geweest, dat in de commissie zouden sitting hebben: 6 conservatieven, 6 liberalen, S zwarten, 2 Fortschrittsparty en 1 van dr ovarblyvende fracties; de samenstelling is aldus: Bennigsen (voorzitter), Marnier, Lacker, Puttkammer (Fraustadt), Sohausz, Gneist, Reiohensperger (Olpe), Monfang, Hertling, Brühl, Galen, Hauok, Sohwarzc, Sohmidt (Wurtem- burg), Kardorff, Staufenberg, Hanel, Hoffmann, Helldorf, Ackermann, v. Goszler. Men vindt, zooals men ziet, geen sooiaal-democraat onder deze namen; aanvankelijk bestond het plan er een op te nemen; ter elfder ure is men daarvan teruggekomen en be noemde in plaats daarvan Gneist. Waarschijnlijk 3898.80 van het IXe Hoofdst. 23477.80 UITTREKSEL UIT D& MEMORIE VAN TOELICHTING. (Indien het tegendeel niet is vermeld, zyn de posten tot hetzelfde bedrag als in het vorige jaar uitgelrokken.) UITGAVEN. 128. Op dezen post wordt ƒ552.meer uit getrokken dan daarvoor op de vorige begrooting was bepaald, nattgezien de bezoldigingen van den apotheker en den bediende zyn verhoogd. 131. a. Verhoogd met 90.18 b. Veihoogd met - 1404.84 132. a. Verminderd met - 578. De nrs. T31 en 132 zyn in overeenstemming met de door de besturen der Instellingen van Welda digheid aangeboden states van begrooting der in komsten en uitgaven. 134. Verminderd met 425.— alzoo in het jaar 1878, 17 obligation, ieder van 500.wor den afgeloat. Het voorgedragen bedrag strekt tot betaling der rente van een kapitaal per resto groot 8500. 136. Verhoogd met 166.—- tengevolge van het pensioneereu van J. de Gruyl en J. van der Wolf. De geraamde som strekt ter voldoening van de volgende pensioenen dat vau W. van Bemmel ff ff ff nu INKOMSTEN in UITGAVEN van du GEMEENTE GOUDA. voorden dienst van 1879. Bevolking 17235 zielen. -- (Fsraefg.) UITGAVEN. Hoofdst. Vilt. Kosten voor het armwezen mitsgaders sub- sidiëu en bijdragen aan onder scheidene daarmede in verband staande instellingen. 127 Belooning van doctoren, heel meesters, vroedmeesters, vroed vrouwen, enz. 3250.— 128. Kosten van apotheek Totaal van het VlIIe Hoofdst. 87228.62 Hoofdst IX. Renten en aflos singen van geldleeningen mits gaders alle verdere opeischbare schalden der Gemeente. 8>' vormde kerk wegens het gemis van begrafenisrechtea - 2400. 139. Twee halfj. annuiteit van f 40.000.— in 1871 bjj de Maatschappij voor Gemeente- Crediet opgenomen - 2000. 140. Twee half], annuïteit van 63000.- in 1872 bjj de Maatschappij voor Gemeente- Crediet opgenomen 141. Idem van 57000.- in 1873 opgenomen Totaal zal 27 dezer de tweede lezing plaats hebben. De Regeering is, naar men verzekert, geneigd om in transactie te treden. Verder werd iu de zitting van Donderdag nog een korte discussie gehouden over het voorstel van den sooiaal-democraat Braeke, strekkende deu Rijkskau- selier te verzoeken de vervolging op te schorten, tegen Fritzsche iugtsteld door de rechtbank te Berljjn, wegens overtreding van de wet op de vereenigingen. Bestier verlaagde, dat dit voorstel zou worden ver zonden uaar de commissie, belast met de regeling der werkzaamheden. Richter merkte echter hiertegen op, dat bij den korten duur der zitting de aanneming van het voorstel Bestier de verwerping van het vooratel Braeke in zich sloot en de sociaal-democraten eveu goed afgevaardigden waren als de andere leden. Het voorstel Bistier werd verworpen en dat van Braeke aangenomen. De later ontvangen Duitsche bladen deelen eenige bijzonderheden mede over de eerste zitting van de cjmmissie voor het roode wetsontwerp; van nltra- moiilaansohe zijde werd het ontwerp heftig bestreden en door de nationaal-liberalen even krachtig onder steund. Lasker stelde een belangrijke wijziging voor van art. 1, waarbij wel de uitdrukking: „sociaal democratisch, socialistisch of communistisch streven* wordt behouden maar bijgevoegd„op een de openbare rust bedreigende wijze". De Minister Eulenburg nam ten opzichte van deze verandering een zeer welwillende hbuding aan en maakte over ’t geheel door zijn op treden een gunstigeu indruk. Nu de Fransehe ministers weder te Parijs zijn teruggekeerd, brengt de beroemde leider der repu- blikeinscbe partij, Leon Gambetta, een bezoek aan het departement Dróme, waar by met niet minder eerbewijzen wordt ontvangen dau een minister. Waar bij komt zyn eerepooften opgerioht, de buizen ver sierd, worden illuminaties ontstoken en geeft de geestdrift er zich luide lucht. Hjj wordt ingehaald met muziek en waar hy zich vertoont weerga’mt de lucht van de kreten: Leve de Republiek,: leve Gambetta! Dat de groote redenaar herbaaldelyvihet woord voert, spreekt van zelf eu overal dringt hij aan op eenheid, orde, vrede, arbeidzaamheid. Zijn tocht is een kruistocht des vredes, een bedevaart in het belang der Republiek, die by de aanstaande Senaats verkiezingen voor goed moet worden bevestigd. Ter voldoening aan een verzoek der commissie voor het budget voor 1871 en der kamers, heeft de Franschg Minister van Binuenlaudsohe Zaken aan de prefecten opgedragen, een financiëele statistiek van hunne departementen en een staat der verschillende depar tementale diensten op te maken. Dejaren 1866 en 1876 zullen daarbij met elkander worden vergeleken, ter beoordeeling welk stelsel de voorkeur verdient: dat der wet van 1838, toen de bevoegdheden der generale raden meer beperkt waren of dat der wet van 1871, waarbij zij werden uitgebreid en dat in 1876 vier jaren had gewerkt. Op die wijze zal men in de gelegenheid komen, te lieoonieelen, welks der beide stelsels de voorkeur verdient. De president-Minister Dufaure heeft Louis Blanc geantwoord op de klacht aangaande wels-schennia bij het verhinderen van het bekende arbeiderscongres te Parijsde Minister zegt eenvoudig, dat de wet stipt is uageleefd, en hy het minder gepast acht om in bijzonderheden te treden, aangezien de zaak reeds bij de rechtbank aanhangig is. Louis Blano o. s. zijn nu besloten de zaak te laten rusten, daar de Kamers niet byeen zyn. Er is in het noordoosten van Bosnië weder ge streden en wel met een gunstigen uitslag voor de Oustenryksohe troepen. Het Oostenrykache corps, dat pas de Save is overgetrokkeu, nam Gradatsohatz in, terwijl generaal Szaparj in verband met dese troepen beweging zuidoostwaarts laugs Gratsohauitza naar Bihacs trok. Het bericht, waar wjj deze opgaven vindeu, spreekt nog vau dooden, gewonden, verbrande dorpen en dergelijk oorlogsdecotatief, doch laat ons, zooals meeste tydingen uit Bosuië, geheel iu het onzekere omtrent de eigenlijke beteekenis van de behaalde over winning. Hierdoor en door de betrekkelyk zeer oppervlakkige kennis, die men van .Bosnië en van het aantal Bosniër. die zich verzetten, heëft, ia het mwa <;o Lj-fr.ac- aatwsicviied ah Kt. iah --■'„■rr-, .j ''T.v.'.-JXiTTil:-acrai-a— 133. Rente van de gevestigde schuld - 1040. 134. Rente van de bijzondere geld leeningen 135. Aflossing 136. Pensioenen, lijfrenten en wacht- - 1859.— - 205.— G0UDSCHE COURANT a, ‘i 800.- - 4052.- 129. Plaatsing en verzorgingskosten in de gestichten Ommerschans en Veenhuizen Memorie. 130. t Kosten van verpleging arme krankzinnigen 131. Subsidiën aan godshuizen; te weten Aan de beide gasthuizen het bestedelinghuis vereenigd Wees- Aalmoezeniershuis 132. Subsidiën aan armbesturen ie weten Aan het burgerlek armbestuur - 4392.— Israëlitisch armbestuur - 365. .I van geldleeniugen Pensioenen, lij" gelden 137. Gratificatiën 138. Schadeloosstelling aan de Her-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1