.BINNENLAND- Laatste Berichten. onmogelijk reeds eeue gissing te wagen omtrent den Terraoedèlijken duur van den strijd. Blijkens eeni telegram uit Rome zijn alle punten tot herstel der betrekkingen tusschen Rusland en het Vatican u door den Paus, deu kardinaal Nina en den lieer Jacobiui vastgesteld, welke laatstgenoemde tal worden belait met het voeren der onderhandelingen. Mislukken dcSe, dan zal hg naar St.-Petersburg terug- keereu. GOUDA, 21 September 1878. De derde gewone vergadering van onderwijzersin het zevende schooldistrict vau Zuid-Holland wordt heden, onder voorzitterschap van den schoolopziener J. Broedelet, iu de Sociëteit *Ons Genoegen alhier gehouden. Punteu voor de agenda zijn lu. Voorbereidingsklassen. 2°. Komt de natuurkunde op de lagere school tot haar recht? In te leiden door den heer J. Bi umer Hoofdonderwijzer iu bet Beitrsche (gemeente Stolwgk.) Op de Tentoonstelling van Landbouw te Delft is aan C. Oud ijk te Wuddiux/eeu eeu le prijs toe gekend voor dekhengsten, geb. in 1874 of vroeger, van iulandsch ras; aan A, Verwey te Langerkige- We»de, eé» le piy9 vooi jonge paarden, geb. in 1874 van iulandsch ras; aan A. Krijgsman te Zevenhuizen een le prijs voor jongè paarden, geb. in 1878, van iulandsch ras. In de zitting der Arr, Rechtbank te Rotterdam van Donderdagmorgen stonden o. a. terecht: J. H. L. B.besch. van bedelarij alhier geploegd. Eisch 15 dagen gev. cell, eu opzending naar een gesticht. E. 'L.besch. van bedelarij, alhier gepleegd. Eisch: .15 dagen gev. cell. Als plaats voor het houden der eerstvolgende ten toonstelling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw is Haarlem bepaald. Z. M. de Koning heeft deq,, heer mr. "IV. H. Dullert benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gene ra al. Het adres tan antwoord van de Eerste Kamer op de Troonrede luidt aldus: Sire f 1. De Eerste Knmer vernam met belangstelling, dat Ujj Majesteit gunstige mededeelingeu mocht kunueu doen, aangaande den toestand des lands. 2. De hartelgke deelneming in het geluk van Uwer Majesteits beminden Broeder en de ontvangst aan Zijoe Gemalin bij Hare komst op den Nederlandschen bodem bereid, mogeu tot vernieuwde bewijzen strek ken van de verknoohtheid der natie aan Uwer Majes teits Huis. 8. Zeer aangenaam was ons de verzekering, dat dq betrekkingen met de Buitenlandsche Mogendheden steeds van den meest vriendschappelijke» aard zijp. 4. Wij waardeeren, dat zee- en landmacht zich voortdurend door ijverige plichtsbetrachting onder scheiden. Met warmte vereentgen wij ons met den welverdien den lof, door Uwe Majesteit aan onze krijgsmacht, in het Noorden van Sumatra, geschonken. 6. Onder de voorrechten waarvoor wij erkentelijk *iju, behoort, dat de landbonw zich verblijdt in een rilimen oogstterwijl onderscheidene der overige takken van volksbedrgf nog stof tot tevredenheid opleveren. 6. Voorstellen tot versterking van Rgks mid delen, ons voorgelegd in verbeid met plannen om trent hervorming der bestaande belastingen, zullen *3 met el 'die aandacht onderzoeken, welke eeu zoo bij sitnemendheid gewichtig onderwerp vereischt. Wij vertrouwen, Siredat bij noodzakelijkheid tot versterking der Rijks middelen eene gepaste zuinig heid in de Rjjk» uitgaven steeds in het oog zal worden gehouden. 1. Het verheugde ons*, te vernemen, dat de in diening van een ontwerp-wetboek van strafrecht nog in 'deze zitting mag worden te gemoet gezien. 8. De aanhoudende zorg van Uwe Majesteit voor het openhaar ouderwijs wordt door ona op hoogen r"i gesteld. Met belangstelling den wij dan ook voorstellen tot uitvoering der wet op hethooger onderwijs en tot invoering der nieuwe wet op bet leger onderwijs te gemoet. 9. Aangenaam was het ona van Uwe Majesteit te vernemen, dat de algemeene gesteldheid onzer Ooet-lndiscbe bezittingen bevredigend mag worden genoemd. Wjj .betreuren bet echter, dat de goede verwachting in bet vorig jaar gekoesterd omtrent den loop der zaken in het Noorden van Sumatra, bog «iet werd VerwesenKjkt. Vurig wenscben wij, dut door de buitengewone maatregelen op nienw aldaar gevorderd, rii'et alleen ons gezag in dat ge west zal worden jtebaudhsafd, maar ook aan den oorlogstoestand wtldra een einde gemaakt. IQ. Belangrijk mag voor Suriname geacht wor- dtji de heropening vat) de gelegenheid tot het ver- 'uaeerdecen van werkkrachten. De blijken van drek neming zattfwel hier te lande als in Nederlatdfl Iudië eu elders gegeven in de tamp, waarTO^ Curagao werd geteisterd, zagen wij met voldoening in herinnering gebracht. 11. Sirel de ijverige medewerking van de Eerste Kamer zal niet ontbreken, wanueer zij geroepen wordt tot onderzoek der verschillende wetsontwerpen kaar voorgelegd. Mogen de belangrijke werkzaamheden, die ons wachten, ouder Gode zegen bevorderlijk zijn aan bet algemeen belang en aan het welzjju van ons dier* baar Vadeclaud. Dit adres is Z. M. gisteren door de daartoe be« noemde Commissie aangeboden. Staten-Qeneraal. Tweede Kameb*. Zittin gen van 19 eu 20 September 1878. In de zitting van Douderdug heeft de heer Dullert het voorzitterschap aanvaard. Ingekomen zijn verschillende begrootiugs-ontwerpeii en du candidatenljjst voor de vervulling der vacature in den hoogen raad. In de zitting van gisteren ten 2 ure geopend deelde de voorzitter mede, dat de commissie, hidnal met het opstellen van eeu adres iu ast* oord op de, troonrede, met haar ontwerp gereed was en het ler tafel bracht. Hjj stelde voor, dat outwerp onmid dellijk in de afdeeliugente onderzoeken. Dienover eenkomstig werd beslagen. Hierop werd op 'de vergadering geschorst tot des middags ten hall vier ure. Toen heeft de ntjtitster van financiën zijne rede gebonden tot aanbieding der staatsbegrooting voor 1879. In die rede vangt de minister aan met eeuige algemeene beschouwin gen over de verlneerderiug der ontvangsten, eu uit gaven in de laatste jaren. De verstcn klommen van 60 millioen iu 1867 tot 99, en de luntsten van 37'/, tot 71'/,. en al wrl men op de uitgaven ook zooveel doenlijk beeninigen, toch zijn nieuwe verhoogiugen noodig, die het uitgespaarde gelijk blijven of overtreffen. Zoo zal voor 1880 8, voor '81 1 eu voor '84 5 millioen meer voor ooderwjjs noodig zijn. Daarin echter behoeft geen grond vopr bezorgdheid te zijn, want in den regel nenien ook de gewone outvangsteu met 2'/, millioen per jaar toe. Moeilijker echter iu de vraag wat tot bui- teugewoue en wat tot gewone uitgaven moet worden gerekend* en die, welk gedeelte der buitengewone door voortdurende of tgdelijke belastingenen welke door leening behooren te worden gedekt.1 De minister zou in beginsel spoorwegen, kanalen èn dergelijke openbare werken door leening, doch daaren tegen uitgaven voor vestingbouw en wat daarbij behoort door verhoogde belasting willen vinden. Of dnt beginsel juist ia kan later worden nagegaan, en sla overgangsmaatregel beeft hij geen bezwaar vqor 1879 die gelden uit de Iheuing te vinden. De bjjdrage van 4 millioen door Iudië te betalen heeft de Regeering alleen gesteld voor het uitmaken vau bet principe. Wordt die meeuiug gedeeld, dan kan later met juistheid worden onderzocht, wat ook op andere posten dan Marine door Nederland voor Indiê betaald wordt. Verhoogiog der opbrengsten is eohter uoodig en voorstellen zullen worden ingediend voor eene be lasting op de kapitalen in portefeuille en de bezit tingen in de doode hand, waarvan de opbrengst op circa 4 millioen kan worden geschat. Verande ring of herziening van bestaande belastingen blijft op het programma der Regeering staan, en nog in den loop der zitting zullen daartoe voorstellen wor den gedaan, maar alvorens die ter tafel te brengen en uitgaven voor de herziening der belasting op de ongebouwde eigendommen te doen, irenscht de Re geering de verhooging van de opbraggsten door de gezegde nieuwe belastingen. Is ten dien aanzien zekerheid verkregen, daa ie er ook zonder op meer dere Indische bijdragen of voordeelige saldo's van daar te rekenen, voor het behoud ven evenwioht geen bezwaar en kannen de voorgenomen werken van openbaar nut worden voortgezet. Daarna ia bet ontwerp in antwoord op de troonrede definitief ter tafel gebracht. De beraadslaging daarover ie bepaald op Maandag a. s. ten 1 nor. De afslag van de fiO beetere wei- en bouwlanden met kapitale hofstede, gelegen te Zegwaard, heeft gisteren ia ie Zeist alhierdoor die ugtariaaen L. V. Rietstap en i. P. S. Snringar, plaats gehad. De hofstede stond in mans in bod Op 77.000 en werd daarboven afgemijnd op 22.000. De gemeenteraad ven Rotterdam heeft, in *en- merktng nemende, dat bij beschikking van den mi nister van binnenlandeche zaken eeu gedeelte der gemeente met een aantal naburige gemeenten, over eenkomstig de wet Ven 8 Aug. 11. eu het kon. besluit van 17 Aug. II* houdende bepalingen tot beteu geling der longziekte onder het rundvee, zal wor den afgeslotendat gedurende die afslfiiting het vee uit deu afgealoten kring niet kan worden toe gelaten op de gewone markt, en derhalve eene tg. delijke splitsing van de beestenmarkt noodzakelijk ia, besloten de eerste afdeding voor rundvee, afkom stig van plaatsen buiten den afgesloten kring en voor gndere beesten, te houden op de gewone vee markt aan den Boezcmsingel, die buiten den kring gelegen ie; en de tweede afdeeling voor rundvee uit dien kring gedurende den tjjd der afsluiting op het Hofplein, binnen den kring gelegen. Naar men aan het Utrecbltck Dagblad, in strijd met hei dezer dagen door ons overgenomen bericht uit het Nieuws san ie» Dag mededeelt njag de opening van de tpoorwegljjn LeidenWoerden met zekerheid tegeu den 15 October e. k. worden tegemoet gezien. Met inspanning wordt aan hare voltooiing gearbeid. De brug over de Gouwe zal nog deZe week bergdbaer zijn, terwgl mes bezig ia met het stellen van die te Leiden ter verbinding van bet goedereustatioj) buiten de Witter poort met het station van den Hollandechcn spootweg. De stationsgebouwen tjju genoegzaam gereed eu, zullen tegen het einde deter maand wdrden opgeleverdde waohtere- en brug- waobtcnwOningen zijn roor een deel rectji betrokken door het personeel, dat de laatste hand legt sag het liohten der sporen. De deugdelijkheid van de con structie der kunstwerken in het algemeen .is bjj de zware zand treinen die er dageljjks rijden reads proefondervindelijk gebleken. Ook de iooomotievea- loods te Leideu zal tegen het einde deler en de goederenlood! aldaar in het begin der volgende matnd gereed zijn. l)e locjmotieven, rijtuigen en wagens zullen dezelfden zjjn als bjj den Rijnspoorweg. Bodegraven en andere plaatsen achjjuen de opeutug der ljju feestelijk te willen viereu. Jjaar Men verneemt, is in een vergadering van aandeelhouders vau het Nederlandsch Tooneel, dezer dagen fe Amsterdam gehouden, ingevolge art. 14 der statuten, betloleu de Vereeniging in staat van liqui datie te stellen. Teveqe is eohter besloten tot-voortzetting derVereen. onder nirowe statuten en schier alle aandeelhouders, op eeh enkele uitzondering na, zijn daartoe toegetredeu. Tevens wordt ons medegedeeld, dat door de heerSn Albregt en vau Ollefeu, die, naar men zegt, voor nemens zijn mier de concessie van deu Haagschen Schouwburg te tliugeb, pogingen worden in het werk gesteld om ouder hutt directie een eigen toooeelge- zelschap op te richten. Uit hel gisteren te Amsterdam uitgebrachte, jaarver slag vaü het Geuooisohnp tot zedrljjke verbetering van gevangenen over 1877 bljjkt, dat iu het ledental weder daling was ontslaat). Van 19 aftïeelihgen verminderde het ledental, terwgl ar 12 aftieelingen onveranderd bieren en 9 iu leden vooruitgingen. In het geheel ia een verlies van 88 leden, bet totaal cijfer dipalde van 2840 op 2782 leden. Op SI Dec. 18J7 bedroeg het aantal geraagfoSa 3358, tegen 3326 op 81 Deo. 1876. Gisterennacht ia inbraak gepleegd in de schoe nen- en laarzenwiukel ven den heer M., in de Witte de Withstmat te Rotterdam. De diaven schijnen de dear met een beitel geopend te hebben; daarna hebben zij in den winkel licht aangestoten en een SOtal der aldoor aaasreoige eehoeuen en laarzen benevens een horloge ingepakt. Na hunne oude laarzen voor nieuwe verruild te hebben, hebben de daders, waartohgnljjk twee - om reden twee paar oude schoenen achtergelaten zjjn den winkel verlaten en de deur weder behoorlek gesloten. De politie doet onderzoek. J»n Te Donkerbroek 1» een stier, die los in de weide liep, woedend geworden. Twee personen werden na elkander op ,de hoorna genomen en ecnige ellen omhoog geworpen, doch zjju er ntet eeuige kneuzin gen afgekomen. Hei dier werd met geweerschoten e/gemaakt. Eene firma te Amsterdam hseft Cbipeesobe oranje appelen, gewae 1878 aangevoerd, die eerst einde Juli in China zjjn geplukt, per mailboot naar Ba raps zjjn verzonden, en ons nanweljjks zes weten later in Nederland konden aangevoerd worden. Onder de merkwaardigheden die zich, met be trekking tot het openbaar verkeer op de tentoon stelling te Parjjs bevinden, trekt vooral de 'aandaoht oener dezer dagen nit Zürich aangekomen straat locomotief, eüe den lange» afstand Zarioh-Parjjs in negen dagen -jpqft afgelegd. De seeveaidjger» sen dit voertuig ontvingen van ,de atuori teilen speciale vergunning om over de openbare wegen te mogen rjjden. Het koleoverbruik bedroeg 4250 kilogrammen die onderweg gekoekt werden dat van water 25,090 kilogrammen. Het gewicht der machine wea 6,300 kilogrammen, met inbegrip van kolen en waterzjj kau gsmakkeljjk in een kring van 6 -meier middel lijn worden gedraaid. Hoewei een groot aantal sleden en dorpen werden gepasseerd, ia de" boven bedoelde reis zonder éenig ongeval afgeloopen. Er zal iq Den Haag een commissie worden ge vormd, tra» op het graf van Dnukler een gedenkteeken op te -richten. De justitie iS verwittigd dat een diefstal van 250 horlogies, 106 gouden en 144 zilveren, te Zurich gepleegd is, ten nadeele ran een fabrikant dier etad. De misdadigers hebben daarenboven ten nadeele van denzelfden fabrikant, een aantal kettingen, riegeu en oorringen gestolen. De heer Forbes, die directear is van vele spoor wagen én O. a. ven den Ned-'. Rhjjutpoorweg, heeft aau den Minister Léon Say, op diens jongste reis naar Engeland,' en aan zijn gevolg waaronder, rich de verslaggever vsq. de Débuts bevond, de volgende anecdote verhaald, welke ie Journald et Débott me dedeelt; Op een der spoorwegen, waarvan de heer F. direo-, teur is, kwam eens een treilt tien, minuten te laat door de schuld van een der beambleu. Men weet, zeide da directeur, hoe ernstig een dergeljjk feit is. („Eu molière d'-exploitatiou de chemins der fer, on sait l'itnporuuee des minutes et la gravité de faits •emklables, qui metten! en jeu dea intéréts oousi- dérabtea, des vies humilities'). De directeur, die zoo zeer doordrongen ia Van het verkeerde, vau het te laat aankomen van treinen, liet den schuldige bij zich komen; doch deze verklaarde dat het niet zijn schuld,, maar de schuld vau zjjn horloge was; dat horloge bed" de. akelige hebbelijkheid van soms dea nachts een tien qriuuten stil te staan, en dan -weder voort te gaan alsof er niets gebeurd ware. De heer Forbes gaf een ernstige berisping aan den beambte en liet hem heengaan. Een week later kwam er weder een trein tien minuten te laat aan, en de beambte verontschuldigde zich op dezelfde wjjze. Nu gaf men |iem zjjn ontslag, want even als een directie seraqtwoordeljjk is voor de fouten en misslagen harer beambten en bedienden, ia de beambte verantwoordelijk voor de overtredingen ven zijn hor loge./ Deer eohter de beambte verklaarde, dat hjj en zjjn groot gezin daardoor tot deu bedelstaf gebracht zouden worden, werd de heer Furbea door ontferming bewogen. „Monsieur Forbes", zegj tls Diialt, „dunt pourtant les moindres instants sorit cornplés et qui n'a guère le loisir de?'s'hcenper de oce détails", wilde toch onderzoeken, of de beambte wilWt gelijk had. Hjj vroeg den 'botsingen ambtenaar IB# zjjn horloge te leenen. Als binnen eeu weet ftlHiorluge zich wéér Zoo vergizte, dan zou de ambtenaar op nieuw worden aangesteld. Zes dagen leng liep het horloge zoo goed mofoihk. doch juist Op den zevenden dag kwam de beer Forbes te laat aan den trein, waarmede hjj dageljjks naar de etad gaat. Het noodlottig horloge had nachts tien minuten stilgestaan. De heer Forbes gsf den beambte een nieuw horloge, stelde hem weder aan en behield bet noodlottig uurwerk, dat bij dagelijks zelf gebruikt. „Je ne me sere que d'elle paree que, nous diauit-il, ells mé rappelle a ehaque beure du jour la grande reaponeabilite qni pèse sur au direc teur ayant sous set ordrea des centainet, dea milliers d'inférieura dout la deetinée est i la merci d*une injustice on d'one erreur." Vier paarden, öp de jongstleden Maandag gebon den maritt te Bargum gekocht, werden dear onder een Taxusboom gebonden, van wiens groen zjj gretig aten, doch ten gevolge waarvan zjj mie binnen twee uren stierven. Naar Leeuwarden vervoerd, werd daarvan door den Burgemeester kennis gegeven aan den diltrietireearte, op wiens advies zjj na oudenoek, wer- den onbruikbaar gemaakt eu begraven. De Crediet-Vereeniging te Amsterdam is voor een som van zeventien duizend gulden bestolen. Voor een dag »f veertien de direcjfé èea harer be dienden, die tjjdelijk kanier wee, Jertof tot het maken van een reisje naar de Tarjjtchc tentoon- ■stelling. Toen de tijd van het vtrkrf verstreken was, keerde de bediende niet terug. Men onderzooht en vond dat hjj de som valt zeventien duizend gulden uit de kas had tneêgenomen. Vrouw zu kinderen liet bjj achter. Politie en justitie ejjn in de weer. f 1 De Veréeniging ter bevordering ven Volksgezond heid, te Leeuwarden, beeft bekend gemaakt den uitslag van het sinds eenigen tjjd door baar ge sectie gedaan scheikundig onderzoek ran de kleurstoffen op Vele Voorwerpen van degel jjkseh gebruik, ten einde zekerheid tv rerkrjjgen of daaronder vergiftige beStttitddeelep worden gevonden. Het ondersoek geschiedde voorna melijk op groene kleurstoffen, waarvan het bekend is, dat zjj dikwjjla het vergiftige arsenicum bevatten, dóeh strekte zich ook uit tot andere kleurstoffen, die mede niet altijd onschadelijk zijn, In 't geheel werden ruim 200 verschillende gekleurde voorwerpen, bijua alle uit diq gemeente afkomstig, san het onderzoek ouderworpen, Vele der groenge- klcurde voorwerpen bleken inderdaad met de rergiftige arsenicum houdende kleurstof te zijn bedekt. Dit geldt voornamelijk voor veie papier-artikelen, zooels: froetae enveloppen, groen behangsel, groene lampe- appen, groen papier ter bekleeding van -onderschei dene voorwerpen en ter omwikkeling van ulevellen, en groenpapieren blaadjes, die tot versiering van taarten worden aangewend. Op al deze soorten vaq voorwerpen werd in zeer vele gevaiien het vergiftige arsenicum gevonden. Ook op groengeverfde suiker- buk kerswareu werd ars eukele maal de vergif, ige stof ontdekt. - j)e groengekleur.de geweven stoffen, zooals tapijten «i, wollen, katoenen en zjjdeu kleediugsloffen zijn, geljjk de Vereeniging mededeelt, minder g^vaarlgle; ten miuste de 30 soorten nit die gemeente, welke hiervan wrrd'eu onderzocht, bevatten geen arsenicum. Eventniu was dit het geval met een 20-tal soorten geweren stoffen, welke rood, geel, blauw of paars gekleurd worden. Zeer tot voorzichtigheid maaut de Vereeniging aan met geverfd kinderspeelgoed, onvettchillig van welke kleur. Vsle der onderzochte voorwerpen toch waren met loodhoudeude verf bedekt. Daar deze verf dik wijls getnakkeljjk door bevochtiging loslaat, zou dit voor kindereu zeer nadeelige nitwerkiug kunnen heb ben, Verder beveelt de Vereeniging aan te zorgen, dat jonge kiudereu de veelvuldig gebruikte naam kaartjes niet in handen krijgen, als zij ven glad pe pier zjjn vervaardigd. Bgua al de onderzochte soor- trir van dit glaoé papier berstten teer veel toodverf, die ^gëmakkeljjk loslaat. Het voor hetzelfde doel ge bruikt wurtleude stroeve papier bleek onschadelijk te zijd. Eiudeljjk wordt nog vermeld, dat in een enkele soort zwarte naaizijde een groote hoeveelheid lood werd gevonden (vermoedelijk er in gebracht om het gewicht te vermeerderen)het aan den mond bren gen van dergelijke uaaitjjde zal dus-pok nadeelige gevolgen kunnen hebben. In de Ztcoltche Ct. vinden wjj de volgende becij fering vap eeu der aanbiedingen van de „Fremiënbank Carl Briick" te Amsterdam. „Heden werd ons vertoond een bewijs van aandeel in genoemde bauk, dat, bebaoiijjk van 's rjika-zegel- stempel, eene allegorische voorstelling aan het hoofd en onderscheidene sterk sprekende letten vooraten, ai bet uiterijjk van eeu zeer wichtig effect of certificaat heeft. Ook vindt men er een stel ooupona bij. Het bewuste aandeel wórdt overgegeven tegen een storting van 15. l>ie storting is de eerste vau nog eeu en dertig verdere mttaudeljjkacfre stortingen tot geljjk bedrag, zoodat de houder na verloop van 2'/, jaar betaald beeft 480, plus de rente, a 6 pet. 38, alzoo te zamen 'f 515. Zijn stel ooupona geeft hem inmiddels het vecht om op vjjftien verschillende ter mijnen telkens één gulden te ontvangenatzoo betaalt hij eigenlijk maar f 498. Eerst na 2'/, jaar, als bij aan Carl Brück die geheeie som van 498 betaald heeft, ontvangt hjj met nog 49 mede—aandeelhouders, die eil ook 498 geofferd hebben 1°. een aandeel Amitekdamséhe premie- leening, ter beurswaarde vsn f '103 2". een aandeel Antwerpsehe premielee- ning, weerde p. 48 8* een ttostccrjjksch l«t 1864, carta 140 Zamen f 291 en bovendien in combinatie met zjjn 49 confraters 5/6 of éen geheel Ooetenrjjksoh lot 1839, ter waarde van f 800, makende voor elk 1/60 aandeel 16. Men betaalt dus 498 en ontvangt na twee en een belf jaar een waarde van /307." I N GEZON DEN. Zondag U. had het laatste van de zomercon- oer ten plaats die in de sooieteit „Ons Genoegen" ajja gegeven. Bovendien Werden ter gelegenheid ven de Njjverbeidsfeesten alhier, twee oouoerten gegeven, zoodat wjj deren corner geen reden tot Klagen hadden. Een deser twee oonoertou, dat ge geven werd door bet muziekcorps van het regi ment Grenadiers en Jagers, werd door den "au helaas ontslapen eb (mvergëteljjken Dunkier gediri geerd. Mets versekerde mjj dut <Ht zjjne laatste directie is geweest H«t ligt niet in one plan over die concerten kritiek té ldteren, alleen 'willen wjj ona be'pafen lot den werwöh, da», kan bet rija. voortaan de oemmts- sariasea vooraf kennis dragen van bet uit te voeren programma. Het kwam oba voor dat enkele taaien net programma ntet wtu lob ah bet' lead kunbeu zijn, de krachten der uil roerenden in aanmerking genomen. Men denke toch niet dat er in Gouda geen menschen gevonden worden ean wien dege lijke muziek nipt ten volle besteed is. Zoo orer conoerten sprekende komen wjj onwil lekeurig. op het muziekcorps der stedelijke sohutterjj alhier, dat ook enkele uitvoeringen gaf op de Markt. Waarlijk, wanneer meu muzikale ooreu heeft dan ia het om die te verliezen, wanneer men die goede lieden hoort blazen. Natnurljjk rjjst onmiddeüjk de vraag aan wien de schuld f Wanneer wjj onze bescheiden, meening mogen zeggen, dan ligt het aau de samenstelling vpu het corps. Wij geiooven dat om de terin van een Hbllaudsehe vrouw tfi gebrui ken, er eens „eene goede schoonmaak moest gehouden worden." t Wat het gevolg daarvan sou zjjn Dat er niete overbleef, er ontbreekt even veel als er iaen wat er is doch genoeg. De geest die het corps bezielt is ook treurig; er is malaise. De directeur geeft zich moeite genoeg, doch ook hij stuit op bezwaren, (geen geldelijke, want Waar lijk het corps kost geld genoeg), die alleen zonden kuunen worden opgeruimd, wanneer zjj} die bannen 2 iuvloed op dit corps konden doen gelden haar dien niet onthielden. Het is toch beter met enkele goede krachten wedtr te beginnen, dan te bljjven voortwerken op deze wijze. En dit is mogelijk. Uit het gemeente-ver slag toch lazen wjj dat êe kommanden» der schutterij destijds aanvraag deed bjjtden gemeenteraad tot gratis plaatsing van élèvea vau de schutterjjmnziek op Stedelijke Muziekschool. Ul't dat verslagbleek ons verder, en wjj vernamen het ook uit den mond van één tier CommiSsariaaeo dier school, dat dit wel willend is toegestaan. Wjj hooren daar verder niets van. Hebben Eieh enkele aangegeven f Is dit idéé iu vruchtbare eerde gevaljenP Wij hopen het, want dan alleen ia er ktue een goed corps te krjjgen, wanneer alleen zjj tot het corps worden toegelaten als- werkende leden, die daartoe geschikt worden be vonden, door met vracht de Muziekschool te hebben bezocht. Van daar uit moet het corps gevormd worden, eb zoo dit niet geschiedt dan bljjft de toe stand hopeloos. tr Is het niét jammer dat steeds vreemde muziek corpsen de zomeravonden moeten komen aanvullen; de Schut'.erjjmufciek toch zou eeuige avonden daarvan kuunen bezetten, wanneer het aan gehalte in even redigheid stond met het geld, dat bet kost. Du toekomst baart rozen, zégt het spreekwoord, wij hopen het. De orgel-concerten zjjn afgeloopen. Wg kwamen daar met genoegen en maakten kennis met een nieuw nr, en wei de Fnga\en Toccata in D. Mol van Baoh. Zeer hinderlijk ia het onophoudelijk gewandel en vooral waaneer deze of gqqe familie uit den vreemde zich onder het orgelspel de glazen liet uitleggen. Wjj weten niet of dat wel geoorloofd is. De winteravondeu zullen one, naar ik hoor, weder eenige aangename avonden verschaffen. De Goudaché Otchest-Vereeniging, zt^l deten winter weder uitvoe- ringen geven. De repetitiën zijn weder begonnen wat zjj ons den afgeloopen winter gaf is voldoende om haar dezen wiuter den stenn van atl.e liefhebben der mtfriek te verzekeren. Zij die nog geen kennis gemaakt hebben met bare uitvoeringen, raden Wjj ten zeerste aan, lid dier Vereeniging te worden. Ook met „Aurora" hopen wjj onze kennismakidg te bernienwen, en dat zjj in hare pogingen zal stagen den Goudschen muziekliefhebbers enkele aangename avonden te verschaffen, twjjfelen wjj niet. Haar di recteur is er one waarborg voor, vooral wanneer hjj voor voldoeude afwisseling zal weten zorg te dragen. Ook „Apollo" hopen wjj spoedig weder eens te hooren. De tvondeu die den kunstlievende leden werden gegeven, getuigden steeds van warme belang- stelling. Wjj sluiten met de vraag aan meer bevoegden wellichtZou bet niet mpgeiijk zjjn, dat er door gezumenljjke medewerking eens eeu groot werk werd ingestudeerd? Zou dit, terwgl 't toch In zoovele kleinere ttedea gebeurt, voor Gouda eene onmoge lijkheid zjjn X. Belgrado, 36 9ept. Tengevolge van de hervatte geconcentreerde beweging der keraerljjke troepen in de Posatiaa, hebben reeds verscheidene kleine afdeelin- gen üuqrgenten de Berrische grens overschreden. Zjj werden terstond san degrena ontwapend en geïnterneerd De Sérrisehe Regeering heeft besloten, toe Moedig, een oordop te Irekkjui langs de grens. Berlijn, 39 Sept. De Conmiseie nit den Rjjks- deg, belast pet het voorloopig onderzoek der socia listenwet, Bam beden het op al. 1 vau 1 dooi Laaker voorgestelde amendement en vervolgens de geheefe nerst» paragraaf Met 18 tegen Satetamea aaa

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 2