Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ain êtTI k, ocfde hand- f te behan- I 10 cents in I >ck handel I afgedrukte I b u i te n- I ZJ DEN. en BUITENLAND. B icnendaal, :t,goüdi Ier. •END. SON DAG ri.— dagen, tmiEL s Verloting. CoMP. elaren. 1878 Woensdag 25 September. jjp 2197 Keuicrkt lecbtsl >ot f 1.75 en MATTEN, ISCJIMAND, UCHTEN, 1 van ENDRIK De Mlllioencn-Speech. BuitenlanM Overzicht. 1 [OUT, Jn Dameg- ;te krimp- HST O-, ord. iendeweg. iGST der 1 het im- Iwaar oratis Deze Theitn waterhoudend- van 5, 21/,, a van etem- NKMAN. GOUDSCHÈ COURANT. in het Vorste- ■den vanP.H. irectenr TES- Boek- en Mn- waarschijnlijk is, achten vele Oostenrijksohe dagbla- io Bosnië kost Oostenrijk reeds meer half millioen per dag, en de groote onte- r bevolking, wekt, is nog grooier beswaar. In de Kölituclu Zeiltuig lesen we een bericht van haar correspondent te Pesth, die den algemeenen toom U--J' s- 10-’3 gee? dZte van ïen“hwr Harinima’tot wmmtearis konings in Friesland benoemd, weder ver- het Magazjjn te Zwolle is Volgens de aloude gewoonte heeft de minister van financiën in de eerste week, dat de verte genwoordiging bijeen was, de begroetingen in gediend en daarbij de gewone redevoering ge houden om den toestand der geldmiddelen bloot te leggen. Dat er sprake zou zijn van bezui niging en van verhoogiug der belastingen was te verwachten. Men wist toch dat gedurende de drie laatste jaren de uitgaven de middelen overtroffen hebben, in April was dat bjj de behandeling der1 leeningswet reeds medegedeeld het was dus nog een buitenkansje, te mogen vernemen dat die tekorten 23 millioen, of nog 3 millioen minder bedroegen, dan toen geraamd was. Van de geplaatste leening van ongeveer 43 millioen is reeds 39 millioen gebruikt ten behoeve van die tekorten en voor de spoorwegen, nog 4 millioen wachten op een bepaalde be stemming en dat die niet in kas zullen blijven is wel zeker. Wel znn de uitgaven voor 1879 op 116 millioen geraamd, en de middelen zoo, dat er een batig slot van f 12896 blijft, maar die begroeting zal zeer zeker aanmerkelijk ge wijzigd worden, als de definitieve begrooting voor oorlogis vastgesteld, omdat op de credietwet, door den treurigen gezondheidstoestand van den minister van oorlog noodzakeljjk, slechts de gewone posten zijn uitgetrokken. Bovendien zjjn nog verschillende verhoogingen en aanvul lingen te wachten, zelfs wanneer voor het lager onderwjjs en voor de invoering der nieuwe wet niets wordt nitgatrokken, zooals bet plan der regeering schjjnt te zjjn. Bezuinigingen schijnen niet mogelpk te zjjn, hoe de eerste kamer daarop ook in haar adres van antwoörd moge aandringen, en belasting- verhooging zal dus het eenige middel zjjn om in de steeds toenemende behoeften te voorzien; die weg zal ook door den minister worden in geslagen, na de successie-belasting in de rechte hjn, door de vertegenwoordiging reeds goed gekeurd en die ruim 2 millioen zal opbrengen, heeft men een ontwerp te wachten om de kapi talen in portefeuille en de bezittingen in de doode hand te belasten, waarvan de opbrengst op 4 millioen geraamd wordt. Vervolgens ligt de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen aan de beurt, om daarna tot een geheele belastinghervorming te kunnen overgaan. Zal bet dezen minister ge geven zjjn, de noodige ontwerpen bjj de ver tegenwoordiging in te dienen en te verdedigen De nood zal wel dwingen, want in de eerste jaren behoeft men op geen Indische baten te rekenen en het onderwijs zal in 1880 een meerdere uitgaaf van 3, in 1881 van 4 en in 1882 van 5 millioen vorderen. Al is het vrjj laat, in deze begrooting worden de sporen gevonden van een mber billijke regeling van de Indische geldmiddelenWerd in vroeger tjjden het batig saldo, daar verkregen, eenvoudig in de schatkist van het moederland gestort om ons spoor- en waterwegen te bezorgen, nu de oorlog in het Noorden van Sumatra alle saldo’s, verslindt, wordt voorgesteld dat Indië aan het moederland 4 millioen zal uitkeeren als vergoe ding voor de diensten door de Nederlandsche marine in Indië gepresteerd. Kan de vertegen woordiging zich met dit stelsel vereenigen, dan zal ook nagegaan worden, welke uitgaven door andere departementen voor Indië gedaan worden, en dan heeft men op een volgende begrooting meerdere posten van dien aard te verwachten. Dit stelsel is zeker verre te verkiezen boven het vroegere, toen men Indië als een spons gebruikte, maar dan mag er ook geen sprake zjjn om bij een beteren toestand in Indië tot de vroegere batige saldo’s terug te keeren. Dan moeten de overschotten besteed worden ten nutte van Indië, waar nog aan zoovele zaken dringende behoefte is. Maar het is niet noodig de huid te verdeelen, voor de beer geschoten ia! Doch genoeg over de millioenen, zeker zal de minister ondervonden hebben bjj bet opmaken der begrooting en de vaststelling zjjner rede, dat het veel gemakkeljjker is te regeeren met een goed voorziene schatkist, dan wanneer met kunst- en vliegwerk een zoogenaamd batig slot moet verkregen worden, door de eischen van zijn collega's van de hand te wijzen, nu zal hij zeker nog ondervinden dat het veel aangenamer is de afschaffing van belastingen voor te dragen, dan verplicht te zijn nieuwe bronnen van op brengst op te sporen en door de vertegenwoor diging te doen aannemen. Nadat de eerste kamer zonder discussie het adres van antwoord had aangenomen is zij op reces gescheiden. In twee zaken wjjkt dit adres van de troonrede af. Vooreerst wordt aangedrongen dat een gepaste zuinigheid in de rjjksuitgaven steeds in het oog zal gehouden worden en ten tweede hoopt zjj, dat aan de oorlogstoestand op Sumatra spoedig voor goed een einde zal worden gemaakt. Zeer zeker zal zjj voor die wenscheh bjj ieder sympathie vinden. Jammer dat uit de gehouden discussie niet gebleken is, waar meerdere zuinigheid mo- geljjk geacht werd, het zou een leiddraad voor het ministerie hebben kunnen zjjn; jammer ook-dat niet aangegezea. j«„-boe aan den-zoo betreurenswaardigen oorlogstoestand een einde zal knnnen gemaakt worden, na de wenschen door de eerste kamer geuit, was ook eenige toelichting noodig geweest De tweede kamer heeft haar ouden voorzitter, den heer Dullert, weder met bijna algemeene stemmen in een zeer onvoltallige bijeenkomst J tot eersten candidaat geproclameerd en Z. M. heeft die keuze door de daarop gevolgde be noeming bekrachtigd, een eer ten volle verdiend, door de bezadigdheid en onpartijdigheid, waar mede sedert jaren de voorzittersplaats door hem bekleed wordt De voorzitters en onder-voor- zitters der afdeelingen behooren allen tot de liberale meerderheid. Het adres van antwoord, een weerklank op de troonrede, is Maandag in behandeling gekomen. Getuigde de toespraak van den voorzitter der eerste kamer van eenige ontevredenheid, met de bevoegdheid van dit Staatslichaamde voor zitter der tweede kamer drong ernstig op zelf beperking aan, vooral met het oog op de be handeling van het wetboek van strafrecht, dat in de troonrede wordt aangekondigd. De eerste werkzaamheden zjjn dus weder afgeloopen, en spoedig zal men met de behan deling der begrooting in de afdeelingen kunnen beginnen. Herinneren wjj ten slotte, dat de vertegen woordiging twee waardige leden verloren heeft, de heer van der Loeff is benoemd tot lid van Men Raad van State, terwyl de heer Bredius overleden is. Op 8 October zullen de verkie zingen plaats hebben. Het district Dockum heeft den liberalen candidaat de meerderheid gegeven, zoodat de pi .1 7.. des 1 ▼uld is. L. Aangaande de commissie, doorden Rijksdag benoeind tot het onderzoeken van de socialistenwet, deelt de IKeur-Zeiluitg mede, dat nu de 21ste plaats na lange discussiëu is toegewezen aan den heer Gneist, zij aldus is saaingeslelder ziju 13 leden, geneigd om de wet tot stand te zien komen en daartoe alle krachten te besteden; de overige 8 leden zijn onvoorwaardeljjke bestrijders van het ontwerp. Uit het medegedeelde blijkt, dat de verhouding tus- schen de voor- en de tegenstanders in de commissie veel gunstiger is dan in de Rijksdag, want de klei nere groepen die te zamen genomen een zeer belang rijk gewicht in de schaal leggen en veelal tegenstem men zijn in de commissie niet vertegenwoordigd. Algemeen houdt men zich overtuigd, dat aan de voor dracht een gansch anderen vorm zal worden gegeven dan zij thans heeft; tevens is men van oordeel, dat het ontwerp, nadat het overeenkomstig de inzichten der me< rJerheid van de commissie zal zijn gewijzigd, zoowel de goedkeuring van den Bondsraad als van de couservatief-natiouaal-iiberale meerderheid van den Rijksdag zal erlangen. Van den kant der Regeering zullen aan de beraad slagingen der commissie deelnemen de minister van binneulandsche zaken eu de president van hét Rijks- miuisterie van justitie benevens eenige rjjkscommissa- rissen tot toelichting der technische quaestiën. Van de zjjde van den Bondsraad zullen de zittingen door verscheiden leden worden bijgewoond zoo dikwerf pun ten in behandeling komen, waarbij <le bevoegdheid van den Bondsraad is betrokken. Er is te Berljju sprake van een feestelijke ont vangst van den Keizer, wanneer hij straks geheel genezen naar de hoofdstad terugkeert; men weet echter nog niet, of het plan de goedkeuring des Keizers zal verwerven. De grijze monarch is zoo wel, dat hjj steeds al de manoeuvres bjj Kassei by woont en daarbjj eelt open rijtuig hef gure weer trotseert. De Fransohe bladen houden zich nog steeds bezig met de redevoering van Gambetta, welke wordt be schouwd als het republikeinsche programma; de woede van de conservatieven en clericalen over dat program is groot en men verzuimt niet van deze zijde in herinnering te brengen, dat Thiers den ex-dictator een opgewonden dwaas noemde; die verbolgenheid laat zich geheel verklaren, wanneer men let Op t anti-clericale gehalte van de reden des heeren Gai betta; getrouw aan de politiek, steeds door zijn krant, de „République Franpaise" voorgestaan, wil Gambetta de geestelijkheid streng op de vingers zien en de snti-republikeiusche propaganda paal en perk stellen. De resultaten ran het tractaat van Berlijn raken dagelijks meer in discrediet. Turkije is machteloos en loopt geraar door al zjjn buren, vooral door Rusland en Oostenrijk te worden geplunderd. Cyprus is een ongezond oord, dat En geland niets, dan last en teleurstelling baren kan. Het meest trek; de aandacht de tegenstand, die Oostenrijk voortdurend in Bosnië vindt. Oostenrijk voert feitelijk op het oogenblik oorlog met Turkije want aan dc medeplichtigheid van een krachtige partij te Koustantinopel aan den weerstand inBospiëkan niet getwijfeld wórden. Graaf Zichy heeft de Porie dan ook ernstig gewaarschuwd en ofschoon oen oor logsverklaring aan het overschot van Turkije niet -lb-ibi. l.1_ ->lo den haar toch onontbeerlijk. De oorlog i dan een half millioen pér dag, en vredenheid, welke deze veldtocht bjj een deel der In de Kölituclu Zeitwig lezen we een bericht van in Hongarije orer de expeditie in Bosnië als feer zoo zwoel en drukkend is als die, welke een onweër voorafgaat. „De loop der zaken gelijkt ver wonderlijk veel op die van 1848,* zegt hij. „De staatkundige clubs te Pesth zonder onderscheid van partij organiseeren groote volksvergaderingen waarop den Keizer-Koning de bijeenroeping van dén Rijksdag en de onmiddellijke terugroeping van het leger jait Bosnië gevraagd zal worden.* De Koning van Italië heeft de reis naar Parijs

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1