GE 001 MSf Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Sï» BOS, •Stet N? 2199. 1878. BINNENLAND* DEADRES-DISCUSSÉN. Zondag 29 September. I AMIK Kennisgeving. 3 - endeweg, len, en echte bijzonder Bjj deze Courant behoort een Bijvoegsel. V i ewegD. 131. Wagenstraat iw. over dea i I I of. Bakkenterg, I j Pillen, einde algemeen ge* in en Uit SCHENK N O. el etlent te 1 andere, de de en echte ld in de hier- Iff de hier- joeje ie een lamteekeninf Zoon, Apo- bevindt op zegeld zyn. ik daar wel e te zien Alleen die indteekening achten voor i der MAAL IER ING. Zij HEHPTE ia JII>-, zga UJ VEND. en dubbele 144, Bureau GOUDSCHE COURANT. RST, WITTE I de STAAKT ofgt, Katten- genieten. n het Vorste- len vanP.H. recteur TE8- Boek- en Mu- Te Papckop nabij Oudewater is een koeien zou gaan melken, van gevallen en verdronken. ^ijiióhin is het volgende bericht aangekomen: fxïüt-Raclimaii wil met zijne volgelingen naar Arabic scheep gaan. Tbekoebait zegt bezig te zijn om de andere hoofden tot gemeenschappelijke onderwerping der geheele XXII Moekin over te halen. Sommige hoofden wenschen afzonderlijke on derwerping. Een hunner heeft zich reeds persoon lijk aangemeld. Boor het tweede kantongerecht te Botterdam zijn INRICHTINGEN WELKE GEVAAR, SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Goud»; Gelet op art. 8 der Wet van den 2u Juni 1875, (Staabblad no. 95.) Doen te weten: Dat zij vergunning hebben verleend aan de Heeren K. en C. Jonker te Oonda en hunne reohtrerkry- genden, tot bet plaatsen van een Stoomwerktuig in het perceel gelegen op den Raam geteekend O no. 191/192, kadaster aectie D no. 1543. Gouda, den 24n September 1878. Burgemeeater en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN.’ De Secretaris, BROUWER. tr: bjj B. urs in het dat de Staten-Generaal niet meer het geheele Nederlandsche volk vertegenwoordigen en dus wyziging der kiesbevoegdheid noodig zou zjjn. De minister hoopt nader in de gelegenheid ge steld te worden zijn gevoelen omtrent het pe titionnementen de petitionarissen mede te deelen, bij de adres-discussiën achtte hn dit minder geschikt. Ook de hh. Heydenrjjck en Mackay meenden nog een lans voor het goed recht der petitionarissen te moeten breken, waarna de pa ragraaf met 45 tegen 16 st. werd goedgekeurd. De paragraaf omtrent Atchin lokte weder een discussie tusschen den minister en den heer de Ca sembroot uit, die de bezuiniging der laatste maan den af keurde en op een aanzienlijke versterking der krachten aandrong. Ook achtte hij het drin gend noodig dat de opperbevelhebber niet met allerlei bevelen, zoowel uit ’s Gravenhage als uit Buitenzorg, werd lastig gevallen. Omtrent het een en ander werden door den minister zulke afdoende inlichtingen gegeven, dat het voorge- stelde amendement werd ingetrokken. Nadat de heer Gratama nog zijn ontevreden heid had kenbaar gemaakt omtrent hetgene de troonrede over Suriname bevat, al ambieert hjj ook niet om gouverneur dier kolonie te worden, na wat men gezegd had, werd het geheele adres met 47 tegen 13 stemmen aangenomen. De kamer onderzocht deze week verschillende onderwerpen in de afdeelingen o. a. de wet tot j en die tot tot regeling van het hooger een voorstel ingekomen om tot Regeling van het middelbaar onder- wijzigen. L. De minster van Knantiën acht de woorden van den vörigen spreker in vele opzichten on juist, onbillijk en onrechtvaardig. Hjj mag de hervorming willen uitstellen, omdat iedere her vorming vooreerst meerdere uitgaven tengevolge zal hebben, Van uitstel zal geen afstel komen; zijn vroegere voorstellen blijft hij handhaven. Is eerst het evenwicht tusschen de uitgaven en de inkomsten hersteld, dan zal de belasting hervorming volgende beschuldiging van gebrek aan moed werpt hjj verre van zich. Door den minister van binnenlandsche zaken werd open hartig verklaard, dat h jj geen uitzicht kon geven dat dit jaar de herziening der kieswet door de regeering aan de orde zou gesteld worden. De heer de Casembroot veroordeelde ten strengste de maatregelen door de vorige regeering ten opzichte van Atchin genomen, waaraan de tegenwoordige ongevallen te wjjten zjjn, en waarvoor ook de tegenwoordige regeering ver antwoordelijk is, omdat zjj niet onmiddelyk die besluiten heeft ingetrokken. Met 50 tegen 13. stemmen werd de algemeene strekking goed gekeurd. Bjj g 1 werd de rooskleurigheid der troonrede weder door de hoeren Oorver Hooft en Haffmans ter sprake gebracht; een amendement van laatst genoemde om het tweede gedeelte dezer geheel weg te laten, werd evenwel met 46 tegen 17 stemmen verworpetf. Het is dus de meerder heid aangenaam, dat Zjjne Majesteit gemeend ingen omtrent de toe stand des lands te kunnen doen. Heeft -de wet tot regeling van het lager on derwijs reeds cArisite7ijlè?r>«wra<»4s<Aa^peZijl:edeug- den, woorden die voor velen een ergerriis zijn, de heer van der Hoeven kon zich niet vereeni- gen met de voretelijke deugden ia 2. Naar zjjn meening mocht de kamer geen brevet van deugd uitreiken, wat trouwen^ ook een bloote for mule is of in het vervolg wel eens aanleiding tot minder eerbiedige gedachten tegenover andere le den van het koninkljjke huis kon geven als deze formule bij toeval of moedwillig werd wegge laten. M<et 42 tegen 15 stemmen handhaafde' de kamer de vorsteljjfce deugden. Evenzeer was zij ongenegen om de inepanning door ons leger in Atchin betoond, door dapperheid te vervangen, z'ooals de heer Casembroot voorstelde. Het adres moest een weerklank op de troonrede zijn, en daarom vond' ook de heer Kerkwjjk geen steun, die de vraag opperde of op het voorbeeld der eerste kamer, ook de tweede niet op zuinigheid zou aandringen, al ware het al leen om den minister van finantiën tegen Zjjn ambtgenooten te steunen. Hoopte men dat na de aanneming der wet tot regeling, van liet lager onderwjjs, dit onder werp vooreerst niet meer zou ter sprake komen, de zittf&g van Dinsdag heeft bewezen, dat die hoop jjdel is geweest. En de paragraaf der troonrede, waarin alleen het openbaar onderwijs werd vermeld, en de rapporten van den minister, aan den koning omtrent het petitionnement werden zeer gelaakt. Vooral de heer van Nis pen gaf lucht aan zjjn verontwaardiging over net rapport, dat volgens hem die ernst en waar- vdighèid mist, zoo nOodig in zulk een gewichtig/Cut staatsstuk; dit stuk veroorlooft zich tegenover'®?; de Katholieke petitionarissen een toon van be- spotting en een toon van bescherming en voog- - dy, die van de zjjde van tegenstanders reeds om den wille der betamelijkheid moest worden vermeden en die door de petitionarissen met be slistheid wordt afgewezen. Het rapport zoo ver oordeeld, werd door den heer van Houten ver dedigd, voor wisn het petitionement niet slechts een belangrijk, maar ook een zorgwekkend ver- voor ner «weeuc amnougereviii re noucmain xyn schjjnsel is, omdat daaruit zou gebleken zjjn ju de zitting van 11. Dinsdag 24 Sept, drie Rotter- vaststelling der Indische begrooting wjjziging der wet tot regeling van onderwys; ook is de wet GOUDA, 28 September 1878. Dinsdag 15 October e. k. zal, nqar wij vernemen, de eerste Ipesvergadering plaats hebben van het alhier gevestigde Departement der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Als spreker zal dan optreden de heer F. Haversmidt uit Schiedam, wiens voordrachten steeds algemeeneu bijval plegen te ondervinden en die ook te dezer stede bij zijn laatste optreden een aangename her innering achterliet. Naar wij vernemen is door den heer J. Broedelet, predikant bij de Nederl. Hervormde Gemeente alhier, wegens voortdurende ongesteldheid emeritaat aan- gevraagd. De heer Hoogh, predikant te Gouderak heeft voor het beroep naar Horsen bedankt. Het polderbestuur van Berg-Ambacht heeft in beginsel besloten tot stichting van een stoomgemaal. Ds. Reniek, predikant te Wilnia, is beroepen tot predikant te Befg-Ambacht. Ds; J. C. van Gorcom zal opendag 20 October te Cuilemburg zijn afscheidsrede en op Zondag 3 November a. s. te Haastrecht zijn iptrêerede houden. 15-jarig meisje, eene plank in Heeft de eerste kamer zonder eenige discussie een adres van antwoord goedgekeurd, dat in een paar punten van de troonrede afweek, de tweede kamer heeft twee zittingen besteed om een antwoord goed te keuren dat een weerklank op de troonrede is, en waarover dan ook geen discussie noodig was, als men het eens was ^geworden over de algemeene strekking. Toch heeft gunstige mededeel! zjjn de gehouden discussion' niet van belang Ir»»*» ontbloot, en heiligt zeker niet aan Z. M. loyale oppositie, als die in twee dagen zjjn afgeloopen; veelmeer moet .men daarvan de oorzaak zoeken bjj de meerderheid, die het oogenblik misschien minder geschikt achtte, om de aanvallen der oppositie te beantwoordenintusschen hebben deze discussion reeds doen zien, dat wjj hoogst belangrijke discussion bjj de behandeling der begrooting te verwachten hebben, De eerste spreker was de heer Saaymnne Vadert die protest aanteekende tegen de roos kleurige mededeelingen der troonrede ten op- van landbouw, handel en njjverheid; ook de Indische toestand is verre van gunstig, het geheel zwijgen .over het bjjzonder onderwjjs vervulde dien afgevaardigde met diep leedwezen. Kritiek op de troonrede is minder gepest, werd hem door ajjn geestverwant, den heer Teding van Berkhout, voorzitter der commissie van redactie geantwoordeen Verklaring die door ver scheidene nietesprekers beaamd werd, en waar tegen door alle partyen dan ook nog al eens gezondigd is. Het gaat dan ook waarljjk niet aan om te berusten in alles waf de regeering Z. M. in de troonrede, een officieel staatsstuk, laat zeggenwaartoe een antwoord, waartoe discussie nis kritiek niet geoorloofd is? Een hengen aanval had de regeering van ■chjjnbaar bevriende zjjde te verduren. Door den heer tan Houten werd der regeering het wegbergen der vlag verweten. Van hervorming geen spoor in de troonrede. Noch belasting hervorming, noch verbetering der kieswet sohy- nen in het plan der regeering te liggen. Bestaat er gebrek aan moed, is er gemis aan gevoel van kracht? De minister zal wel nieuwe belastingen voorstellen om in de dringende behoeften te voorzien, maar geen voorstellen indienen voor de even dringend noodzakeljjke belasting-hervorming die de productiviteit der natie moet vermeerderen en den druk en de belemmering der bestaande belastingen ver minderen. Van hem heeft het ministerie geen steun te verwachten, indien het reeds nu van zyn pro gramma afwykt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1