Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. N? 2200. 1878. BUITENLAND. BINNENLAND- Ug iiyii II Woensdag 2 October. Buitenlandsch Overzicht. f'i \J| 1 q.duiöMlJ j De inzending van advertentiën kan geschieden-tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ‘7- GOUDSCHE COURANT worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. X» rib 1 ta r Hl ADVEBTEN'TIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS isörr-K uLai ri r; f nwM n De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRUDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is f 1.75, franco per post f 2. ,1 L; as. .1 -O ‘r« *b iooF|S -D. -ti tm '- 3 ‘sj r-u jw t v^.tr’dö .1 11 ;b 4. «o dj >j ,:ki VJl! wil I r m 1.44b bctmi iw noiav&t «hi «F. Het militaire huis des konings heeft een zyner hooggeplaatste officieren verloren. De generaal-majoor A. O. H. baron Gansneb genaamd Tengnagel is Zaterdag, na eene kortstondige ongesteldheid, op 63jarigen leeftyd overleden. GOUDA, 1 October 1878. In ons nr. van Vrijdag namen wij een bericht,op aangaande een jongmensch, die te Leiden kamers huurde, die betrok, geld en een horloge leende van zijn hospes, omdaarna spoorloos te verdwenen. Hier ter stede gebeurde dezer dagen iets, dat onwillekeurig aan bovengenoemd jongmensch doet deuken. Bij een zekeren winkelier hier ter stede, waar kamers te buur staan, vervoegt zich een jong- mensch met verzoek die kamers te mogen zien, ’t geen hem natuurlijk wordt toegestaan.,Zij bevallen hem zóó, dat hij ze aanstonds huurt en ze reeds den volgenden dag hoopt te betrekken, doch bij nader inzien vraagt hij of hij niet oogenblikkelijk zich daar kau vestigen en reeds dienzelfden nacht blijven logeeren. De winkelier en zyne vrouw hebben daar eerst niét veel lust in, noemen hem nde Zalm11 als eenuitstekend logement, doch na lang aanhouden stemmen zij er in toe. Hij blijft alzoo reeds dadelijkzijn koffer zal zegt hij later volgen. Hij gebruikt een eenvoudig souper, slaapt op zijn gemak, ontby’t vervolgens, gaat een wandeling maken na zyn hospita verzocht te hebben laatste stelling der „opstandelingen" in het noord oosten is dus opgegeven, en de strijd op dat punt vermeden. Ongetwijfeld hebben de Bosniërs bij tills ingezien, dat zij tegen de overmacht der Oostenrijkscne troepen toch niet bestand waren. Het corps vin Szapary is aanstonds na de ontvangen toezeggingJrau onderwerping naar Zwornick opgetrokke^>flpzynen weg vele plaatsen zonder tegennUlwl "Ontwapenende. Men berekent thans te Weenen, dat bij het einde der volgende week alle militaire positiën van belang in Bosniën en Herzogewina in handen der Oosten rijkers zullen zyn. Hut werk der verovering is dus zijn einde nabij. Alweder heeft de Fransche Minister van openbare werken, ,de heer de Freyeinet, een politieke rede voering gehouden, ditmaal te Bordeaux, waarin hij herinnerde aan de diensten dernationale defensie om de bewering te bestrijden, dat Frankryk den tegenstand in 1871 te lang had volgehouden. Juist daaraan, zeide hij, heeft Frankrijk thans te danken, dat het geëerbiedigd wordL Thans is het aller plicht aan Frankrijk een Verten regeeringsvorm te verschaffen en de eenheid van het rijk te bevorderen. Wat de eerste betreft, zij hangt af „van de wijs heid en gematigdheid der Regeering; de eenheid van het land neemt steeds toe, zeide de heer de Freyeinet. De oppositie vermindert, 'blijkens de dage lijks daaromtrent ontvangen berichten. De Minister drong ook thans weder bij de republikeinen op gematigdheid en bezadigdheid aan en eindigde met een toost op definitieve vestiging der Republiek. De reactionairen inv Frankrijk doen al hun best (fln de republikeinen verdacht te maken wegens booze plannen; men kan hun, ook geen ongelijk geven; met het oog op de senaatsverkiezingen spelen zij bun laatste kaart. De bisschop van Marseille heeft bezit van zijn zetel genomen zonder officiëel vertoon, waarop hij volgens de wet aanspraak kon maken; daardoor ziju ongere geldheden voorkomen. Vrijdag werd door de commissie de eerste lezing van het socialisten-ontwerp ten einde gebracht; de quaestie van het hooger beroep is nu in dien zin beslist, dat de Bondsraadscommissie met eenige wijziging behouden blijft; deze commissie zal bestaan uit 9 leden, waarvan 4 leden van den Bondsraad zijn, terwyl 5 door den Bondsraad worden gekozen uit de hoogste rechtscol leges op deze wyze krijgt men ongeveer een middel weg tusschen hét Pruisische voorstel en dat van het ingediende ontwerp. Naar den uiterlijken vorm te oordeelen, is deze wyziging tot stand gekomen in overleg met de Regeering. De Wurtembergsche gevolmachtigde verklaarde zich echter zeer sterk tegen deze lezing, en wel op grond dat op deze wijze het oorspronkelijke Pruisische ontwerp werd hersteld, dat reeds (foor den Bondsraad waa ver worpen. Men verwacht, dat de volgende week nog zal ^verstrijken met de nadere onderhandelingende tweede lezing van het ontwerp in den Rijksdag zou dus niet voor 7 Oct. een aan vang nemen. Men hoopt dat de zitting uiterlijk 15 Oct. zal worden gestoten. Bismarck werd Zondag te Berlijn verwacht. De Berliner Fréie Presse^ het bekende socialis tische orgaan, deelt in haar jongst verschenen num mer mede, dat zij het tot stand komen der thans in den Rijksdag aanhangige voordracht als zeker beschouwt. Dit heeft het blad geleid tot het over wegen der vragen of het niet raadzaam moet worden geacht, om de uitgaaf daarvan te staken. Bij nader inzien is dit plan opgegeveu. Het blad zal van den nog vrijen tijd het meest geschikte ge bruik trachten te maken, „om de belangen der partij te blijven verdédigen, zoolang het daartoe nog in de gelegenheid zal zyn. De B. F. Presse treedt daarbij in eene beschou wing over de sterkte harer partij te Berlijn. Naar de berekening van het orgaan telt de socialistische partij in de hoofdstad ongeveer honderdduizend be lasting betalende leden. Volgens een telegram uit Rome van 27 dezer, aan Daily News, zou de openbaarmaking van den beken den brief van den Paus aan mgr. Nina vooral ten doel hebben om zeker wantrouwen weg te nemen, hetwelk bij de Duitsche Katholieken in het algemeen en bij de afgevaardigden van bet centrum in het bijzonder jegens de regeering bestaat, als zouden on derhandelingen slechts een voorwendsel zijn om hen guustig voor de regeering te stemmen. Men weet thans ten minste dat de onderhandelingen ernstig gemeend zijn. En wat Italië betreft, zou het doel zijn, om eene wijziging uit te lokken in de tegen woordige houding der Italiaansche regeering tegen over den H. Stoel. De Bosniërs schijnen het op te geven. Woens dag is eene deputatie uit de bewoners van Zwor-, nick den generaal Szapary komen mededeelèn, dat deze stad voor hem open stond cn men hem er gaarne zou wachten. In verband met dit bericht, dat officieel uit Weenen wordt gemeld, klinkt ook een telegram uit Belgrado aan de Times niet onwaar schijnlijk, dat spreekt van 21,000 grootendeels ge wapende Bosniërs, die de wijk zouden genomen hebben op Servisch grondgebied by Loznitza. De straks voor een goed twaalf-uurtje te willen zorgen enblijft voor goed weg. Had hij de kans schoon gezien om behalve kost en vrij logies nog een en ander mede te nemen, wellicht zou bij ’t niet gelaten hebben. Misschien scheen de winkelier hem te verstandig toe om zich een dergelijke opératie te laten welgevallen, in alle gevallen wenschee wij onzen stadgenoot geluk dat hij er goedkooper afkomt dan zijn Leidsche collega. Een buitengewoon nommer van de Staatscourant meldtGisteren heeft te Arolsen de verloving plaatb gehad van Z. M. koning Willem III met H. D. H. mevrouw de prinses Adelaide Emma Wilhelmina Therese van Waldeck Pyrmont, dochter van Z. D. H. den regeerenden vorst van Waldeck Pyrmont en van H. D. H. mevrouw de prinses Helene, geboren prinses van Nassau. In ons nr. van 4 September deelden wij reeds een en ander aangaande de bovengenoemde prinses mede, waarom wij ons thans tot de mededeeling van het officiëel bericht bepalen. Het Vaderland zegt nog daaromtrent het volgende Wanneer het Koninklijk huwelyk zal plaats hebben is nog niet bekend. Binnenkort verwacht men in- tusschen de indiening vau het wetsontwerp, waarbij de Staten-Generaal hun toestemming verleenen. Zijn wij wel ingelicht, dan 'zal het huwelijk te Arolsen bij volmacht voltrokken worden en de kerkelijke inzegening daarna te Amsterdam plaats hebben. De N. P. Ct. verneemt dat Z. M. de Koning, nog eenige weken in Duitscbland zal door brengen en daarna op-het Loo terugkeeren. Z. M. de Koning hjeeft eene kostbare, met tal van juweelen bezette parure als verlovingsgeschenk aan Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont aangeboden. De Minister van Finantien heeft in de derde klasse gerangschikt het vacante ontvangkantoor der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen te Gouda, waar van de vermoedelijke belooning kan worden geraamd op 5,500 en na aftrek eener som van 1,065 voor kosten-van beheer, op 8,885 zuiver ’sjaars. Zaterdag avond vervoegde zich bij den landbouwer Vermeulen te Cappelle a/d. IJsel een man, die ver zocht m hst hooi te mogen slapen, hetgeen hem werd toegestaan, terwijl hem clenzelfden avond nog wat te eten werd gegeven. Toen men den volgenden ochtend eens naar hem ging zien, vond men hem dood in het hooi liggen. 4 De najaars-examens voor de verkryging der acte tot het geven van lager onderwys zullen te ’s Hage wor den gehouden van 2 October tot en met 12 November. Het sectie onderzoek van de Indische begrootiug voor 1879. is Zaterdag in de Tweede kamer ten einde gebracht. Volgens een schryven uit Den Haag in de Amh. Ct. zou de heer Loudon, oud gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië, bedankt hebben voor de candida- tuur voor de Tweede Kamer in het district Dordrecht. .;?m Itt. 1 'L3 J j'jd na* ‘Al -n.;:- «40 ‘j*- - :aiw< .i sb jab 9 I ►f-ii ‘U 4230- si '1£> ,tt&ob aai' •j? <b IW’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1