IUSS. rw deweg. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. - k N? 2201. 1878. BINNENLAND- BUITENLAND. bij. Vrijdag 4 October. □rd 10CHE en HOU, Kennisgeving. RIJTUIG-SCHOU W. Bullenlaudscli Overzicht [1 leii. ‘i GOUDSCHE COURANT MISTUUR. ge weg D 321 ut. fditeeg. re Gezond- liop/raneo ikhandel te rzonden. -X laren met bet maagver- e wording de en, bij tonder laxerend e, met berigt e narolgenda Zeilt. welke door ui HH. Ge in algemeene rijs vertering, erstelling na tre gevolgen. Laroche oote zwakte, JN|COÜK8 op DON- t 1878, >8 ver de Don- ireid volgens Gouda alleen den heer L. sr Apotheker uda. e Spuistraat. P. Lasonder. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Gouda, Gezien Art. 43 der verordening van Politie voor die Gemeente, vastgesteld den 16 Juni/11 Augustus 1865 en afgekondigd den 12, September daaraan volgende. Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetsiers, dat op Zaterdag den 12 October 1878 des morgein ten 10 ure, op het plein achter het Waaggebouw, ul worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner Rijtuigen, zullende de nakeuring der qp dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde Rijtuigen, plaats hebben Zaterdag den 19 October daaraan volgende, ter zelfde ure en plaatse. Goads, den 2n October 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN BERGEN IJZEN DOORN. De Secretaris, BROUWER. GOUDA, 8 October 1878. In de zitting der arrondissements-rechtbank van Dinsdagmorgen stonden de volgende personen terecht:- A onheugelijke □EN, is een van J. J. sekening zich i het doosje ent op te zijn een namaak- m. zeld, de ofhoieele bezoeken gaan brengen aanden pre fect en den generaal. Na onmiddelijk het voorge- schreren tegenbezoek te hebben ontvangen, ia de bissobop naar de hoofdkerk gereden en beeft hij daar zijn mandement voorgelezen. De zaak loopt nu verder op de gebruikelijke wijze, zonder ophef. Bjj de Zondag fe Moulins en Lyon plaats gehad hebbende verkiezingen voor leden der Fransche kamer heeft zich het onaangename verschijnsel voorgedaan, dat in' het eerstgenoemde district 8, in het laatste 4 republikeinsebe candidates alkander den zetel be twistten. Te Moulins moet de herstemming plaats hebben tusseheu de hh. Vigne en Datas, terwijl te Lyou de heer Chavanne is verkozen. Uit Koustantinopel wordt gemeld, dat daar de grootste bezorgdheid begint te heerschen over de waardevermindering van het papieren geld. Eéwpaar weken geleden had het nog slechts een derde van de nominale waarde en het bljjft hard dalen, want het wordt niet meer in betaling genomen voor de tienden en komt dus van alle egden naar Konstan- tinopel. Vanzelf spreekt, dat onmiddellijk eene com missie van onderzoek is benoemd en evenzeer spreekt vanztslf, dat de voornaamste léden niets van deze soort van zaken weten. Trouwens de regeering beeft geld noch krediet en wat valt er dan aan te doen Oaman-pacha, de verdediger van Plewna, is presi dent dezer commissie. Een ander lid is Mustapha Phosphor, de minister van oorlog. «De eerste, (zegt een correspondent) zal althans door voorzichtig zwijgen zijne onkunde weten te verbergen. Maar de minis ter van oorlog is even onkundig en minder voor zichtig. De rest zijn Armeniërs, die zalvend ja zeggen op ieder woord van'den minister van oor log, en Grieksohe bankiers, op den uitkijk naar eene goede affaire.’’ Men verwacht binnenkort weder eene verandering van minister», maar do tniadster van oorlog zal wel blijven, daar by hoog in. de gunst van den Sul tan staat. En juist hij is de groote tegenstander eener verzoenende staatkunde. De toon der* Engelsche pers over het conflict met Afghanistan is kalmer. Onmiddellijke oorlogsverkla ring schijnt niet in de bedoeling der regeering te liggen en de mogelijkheid, dut de Emir ophelderin gen van zijn gedrag geeft, is niet buitengesloten. In Italië wekt de oorlogsverklaring, door den paus tegen den staat gericht, bij de pers eene al gemeene verontwaardiging. Zij ziet er de voorbode in van een onverzoeulyken oorlog, waarin de staat in geen geval bet onderspit mag delven. De Diritto wil nieuwe wetten om Jeu staat te beschermen tegen de aanmatiging van den Heiligen stoel. Wellicht is die raad goed, wellicht ook niet. Is het aan den oenen kant goed te noemen om tegenover iedere buitensporigheid van de Romeinsche curie een maat regel te stellen, die haar aanstonds doet gevoelen, dat zij de zwakste is en haar terugbrengt op hare plaats, de bewering is voor verdediging vatbaar, dat de staat de waardigste houding aanneemt, als hij zich aan de beleedigingen van den verslagene niet stoort en zijn weg gaat, zonder dezen verder af te maken. De Oostenrijkse!» officieuse bladen trekken zooveel mogelijk party van de iu Bosnië behaalde overwinnin gen, maar het is hun tot heden niet gelukt om de politiek der Regeering in het oog van de tegen standers geheel schoon te wasschen. De Regeering doet intugsoben alles om bij de nadering van de opening der Parlementen de zaken in het gunstigst daglicht te plaatseneen gedeelte van de thans in Bosnië opereerende troepen zal naar huis worden ge zonden, terwijl de ontwapening van de bevolking met strengheid wordt doorgezet om tegen nieuwe aanval len beveiligd te wezen. Zijn de Hongaren op Audrassy verbitterd, deze bezit nog altyd het vertrouwen des Keizers in hooge mate. Maandag bracht de Keizer hem nog een bezoek, dat een uur duurde. J. v. T. en W. H„ arbeiden te Zevenhuizen, besch.^ van geweldpleging jegens een bedienend beambte iir functie, te Waddtnxveeu. Eisoh 3 weken gev. cell. M. D., oud 33 j., wonende te Gouda, pakhuis knecht, besch. van geweldpleging jegens een bedie nend beambte aldaar. Eisoh 3 weken gev. cell. Iu bovenstaande zaken over 8 dagen uitspraak. In deze zitting werd nog uitspraak gedaan in de zaak van A. R. alhier, beschuldigd van beleediging van een magistraatspersoon. De beschuldigde werd van rechtsvervolging ontslagen. VERGADERING vw .bmi GEMEENTERAAD op Vrijdag den 4 October 1878, des namiddags ten 1 ure, ten einde te behandelen; Het adres van den heer A. C. Cosyn, betrekkelyk de hooimarkt. Het adres van den heer G. Toornvliet, houdende verzoek om bouwterrein aan de Crabethstraat. De rekening van het voormalig Arbestuur nu Stein 1877. Gisteren vingen de examens in de provincie Zuid- Holland aan. Voor de Fransche taal deden 8 oan- didaten examen, 4 werden toegelaten, waaronder de heer G. B. Lalleman uit Huge. Als een bewijs van ingenomenheid met de opening van den spoorweg LeidenWoerden, die thans be paald is op tea 15 October a. st., wil de gemeente Bodegraven net bare toebrengen tot verhooging van het feestgenot. Daartoe is eene sora van 300 uitgetrokken, waarbij de sociëteit „Concordia" ƒ75 gevoegd heeft, behoudens het plan 100 te beste den voor een concert. Bjj het nette stationsgebouw zal men eene met groen versierde eerepoort oprieb- teu, waardoor de feestteen moet paaseeren, en "daarna de Directie den eerewyn aanbieden. By programma 'is verder aangenomen het overige van den dag door te brengen met de uitvoering van verschillende volks spelen. Een flink muziekcorps ul zich op de drukste punten doen hooreu, terwijl de burgerij niet in ge breke wil blijven om door eene algemeene illuminatie, door vuurwerk enz. van hare belangstelling te doen blyken. Men deelt uit Alphen mede, dat Maandagmorgen een trein met zand wagens over de brug van de Gouwe is gepasseerd, alsmede dat de brug uitstekend in orde is en er geen twijfel meer bestaat of de weg zal den 15den dezer geopend worden. Deze week wórdt een aanvaag gemaakt met het leggen der gaspypeu naar het station; weg en emplacement worden met gas verlicht. Er worden rele toebe reidselen gemaakt ter feestelijke viering van de opening der lijn. Dinsdag had te Bodegraven 'de groote inspectie plaats orer de lyn Leiden—Woerden, waarna bepaald werd dat de opening met 11 October zal plaats hebben. Dinsdagmorgen ten 7*/z ure heeft op de spoor- weglijn LeidenWoerden nabij Leiden een 26jarig arbeider door een ongelukkig toeral een stuk ijzer van ongeveer 7 5 kilo’s op de borst gekregen, tydens by met het afladen daarvan bezig wu. Hy is ter verpleging naar het academisch ziekenhuis overgebracht. De ministerraad is Maandag, na de ontvangst van het officieel bericht van ’s konings verloving, in buitengewone vergadering bijeen gekomen. De nieuwe plannen en taskeningen voor een zee haven te Soheveuiugen zyn Dinsdag in de zitting van den Haagsoben gemeenteraad overgelegd, tegelijk met het verzoek van den Heer F. Gratis, om een subsidie van 2 milljoen gulden als bydrage in do aaulegkosten. Na het bedanken van den keer London voq» do candidatuur voor de Tweede Kamer ia bet kiesdistrict Dordrecht, hoeft de Vrijzinnige Kiesvereeniging «e Dordrecht tot eandidut gestold mr. G. M. van der Linden, ryks-advocaat en oud-lid der Kamer. Wy vernemen, dat de H^ilie» BarenJie, die eerst- i daags te Umuidfa wordt binnen gewacht, ia censer- De Duitsche Rykskanselier is nit Verzin te Berlijn teruggekeerd en zal zich in verbinding stellen met de hoofden der verschillende fractiëu om het gevoe len der Regeering ten opzichte van de overgebleven geschilpunten uiteen te zetten. Men verwacht er steeds alles goeds van. De eerste openbare zitting van den Ryksdag ia bepaald op Maandag aanstaande, om Dinsdag daaraanvolgende met de tweede lezing van het ontwerp een aan vang te maken, ytel bijzonder» ul de openbare beraadslaging .echter waarschijnlijk niet opleveren, daar de fracties, welke de meerder heid vormen, besloten om de zaken iu de vergadering vuu de commissie te laten afloopeu eu zich aap de daar genomen beslissing te houden. Men meent, dut do Ryksdag den 15u dezer ul kunnen worden gesloten. Omtrent de eergisteren gehouden vergadering der commissie ter tweede lezing, verneemt men, dat de minister Eulenburg namens de regeering vooral zich verklaard heeft tegen den korten lermyu, voor welken zij 5 jaar nog niet genoeg acht eu tegen de byge- voegde woorden van Lasker in art. 1 dat de wet zich richt tegen socialistische woelingen die zich uiten „op eene den openbaren vrede en de eenheid der bevolkingklassen bedreigende wyze." De socialistenwet ul vermoedelijk tengevolge heb ben, dat de bekende aanvoerders der beweging het land verlaten. Dit vóórziende heeft men iu Zwit serland reeds maatregelen genomen. De politie van Zurich heeft doen weten, dat geen vreemdelingen zich daar zullen kunnen vestigen, tenzy hunne pa pieren in orde worden bevonden. Een aantal leden van de Fransche Kamer en Senaat zijn reeds te Parys aangekomen om zich voor te be reiden op de nieuwe zitting, welke, zooals men zich wellicht herinnert, den 28n dezer wordt geopend. Men zegt, dat de Minister Waddington bezig is aan een belangrijke wijziging in bet corps diplomatique. De intocht van mgr. Robert, den nieuw benoem den bisschep te Marseille, is zeer rustig afgeloopen, omdat er eigenlijk in het geheel geen plechtige intocht is geweest. De olcricalen te Marseille heb ben wat dit betreft eene misrekening. Zij hadden er by den bisschep op aangedrongen, te eischen, wat de wet hem toestond en zoodoende revanche te nemen voor hetgeen onlangs voorviel. De wet echter bevat alleen bepalingen omtrent de eerbewy- zingen namens het openbaar geug, en men wilde bovendien, dat de geheele geestelijkheid en alle leden van geestelijke omen den bissobop in plechtifcen op tocht zouden te gemoet gaan. In de zeer gegronde vrees, dat dit aanleiding geven zou tot opschudding, heeft de heer Marcère den prefect gelast stiptelyk zich te houden aan de wet, waardoor de processie verviel. Hierop heeft de bisschop den geheelen eisoh laten rallen en it, slechts door twee priesters verge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1