Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 1878. N? 2203. BUITENLAND. BEZUINIGING. I stellen. Wil men integendeel de huishouding I De liberale regeering is op een zeer ongunstig van den staat bekrimpen, wil men leven over- tjjdstip opgetreden. Voor regeeren toch is geld, eenkomstig de middelen die men bezit, dan zelfs veel geld noodig, vooral wanneer allerleizouden hoogst waarschjjnljjk nog wel eenige uitgaven aanzienlijk zjjn opgedreven, deels ten posten belangrijk verminderd kunnen worden. Woensdag 9 October. Bultenlaudsch Overzicht. I I I •- r De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. - H j 7 B <4 GOUDSCHE COURANT. i Da uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is ƒ1.75, franco per post 2. ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. middelen zoo mogeljjk te herstellen. Kon men zonder bezwaar voor den dienst zooveel bezuinigen dat zonder verhooging der (middelen het evenwicht kon hersteld wo.-<len, dan zou dit zeker velen zeer aangenaam zijn en de -taak van den minister van financiën zou daardoor veel verlicht worden, daar de steun der'vertegenwoordiging voor hem een kraditige aansporing zou zijn om aandrang tot verhooging van de hand te wjjzen. Reeds dikwjjls is beweerd: »de Ijjst van be zuinigingen is gesloten,” en gaarne gelooven wij dat dit het g'Vjal is, als men zich in vele Tot traktements-vcrhooging zal men toch moeten besluiten, wil men in de behoefte aan ambtenaren voorzien. Daarentegen zal een nauwkeurige contróle bij vele diensten bezuiniging te weeg brengen. Niet het aapleggen van publieke werken moet ingekrompen worden, die werken toch zijn productief voor de schatkist, als zjj eenmaal tot stand gebracht zijn, en daarom kunnen zij zeer geschikt uit buitengewone middelen be kostigd worden, maar de wjjze van aanleg is niet altijd in het belang van de schatkist, een nauwkeurige contróle hierop is dringend noodig. Zoo zal blijken dat bij erustigen wil toch nog wel iets kan bespaard worden; evenals dat in alle weelderig ingerichte huisgezinnen het geval is, als de behoefte daartoe dringt. En die be zuinigingen zullen misschien het middel kunnen zjjn dat de minister in staat gesteld wordt, om reeds nu voorstellen te doen tot belasting hervorming, die de afschaffing van verschillende verouderde belastingen kan ten gevolge hebben. Bezuiniging moet daarom zoowel bij regeering als vertegenwoordiging weder het wachtwoord zijn, zuinig maar niet karig behoort de staats huishouding ingericht te worden, wil men met gerustheid de toekomst tegemoet gaan! L. Naar wij uit goede bron vernemen, zoo leest men in de Bank- end Hand.-Zeilung, zal, alvorens de Rijksdag in tweede lezing de socialistenwet gaat behandelen, door den Bondsraad een verklaiing wor den afgegeven, in hoeverre dat college zich kan ver- eeuigeu met de besluiten van de commissie, die bedoelde voordracht heeft onderzocht. Men verzekert dat de Bondsraad zal eischen lo. in het college van het hooger beroep in de geval len bij de voordracht aangewezen, zullen eeuige leden van bet boogadminisiratief gerechtshof zitting moeten hebben. 2o. de socialistenwet zal minstens vjjf jaren van kracht- moeten zyu. In de regeeringskringen houdt men zich overtuigd, dat de aanhangige voordracht op dien grondslag stellig tot stand zul wo'den gebracht. Indien het blijkt, dat die verwachting zal worden verwezenlijkt, gaat de Bondsraad onverwijld over tot het vaststellen der bepalingen ten aanzietl van de uitvoering der gemelde .wet. Dewijl de Bondsraad meent te neigen vermoeden, dat de zaak dien loop zal nemen, heeft zij zich reeds aau die taak gezet. Tegen gisteren en eergisteren zijn de leden der verschillende fraction door de leiders aangeschreven, dut op die dagen frao iezitting. n zullen, plaats heb ben. ter beraadslaging over de houding met betrek king tot deze wet aan te nemen. De Fransche bladen beginnen langzamerhand bijzon- waterstaat 109, bij marine deibtdou mode ie deeli n over.de plannen der Regie, vu gevolge van vermeerderde behoeften, deels ook,1 waarom zullen wjj het ontveinzen, ten* gevolge der groote ruimte in de geldmiddeleu, die ook minder noedzakeljjke uitgaven veroorloofde. Na de vette jaren zjjn de magere gekomen, de Indische baten hebben opgehouden te vloeien, wjj zjjn tot onze eigen middelen beperkt en de middelen zijn onvoldoende om in de behoeften te voorzien, zoodat de minister verplicht is op een tekort te wijzen en middelen moet beramen om in dat tekort te voorzien. Reeds is door den minister een nieuwe belasting voorgedragen en door de vertegenwoordiging goedgekeurd, hoofdzakeljjk om de renten der nieuwe leening te kunnen voldoen; andere plannen tot verhooging der middelen zullen spoedig iugediend worden, en wanneer zoo het evenwicht tUsschen uitgaven en ontvangsten hersteld is, wil de minister overwegen, iu hoe verre het mogeljjk is ons« belastingstelsel zoo te u hervormen, dat bet meer gelykmatig zal drukken te besparen. Alles wordt daar zoo zuinig mogelijk zonder handel en nijverheid te belemmeren. J 'J -- 1 Zonder zich iu bijzonderheden uit te laten of in het openbaarde plannen van den minister te men alles in orde hebben; maar men behelpt beoordeelen, heeft de eerste kamer in haaradres zich omdat men niet meer van de schatkist durft van antwoord op zunigheid aangedrongen; een 1 poging om hetzelfde door de tweede kamer te1- doode strijdkrachten zouden nog vrjj wat futen doen, is door de meerderheid afgewezen; vorderen, enz. enz. toch is ook dit staatslichaam doordrongen van i n de noodzakelijkheid om zooveel mogeljjk te bezuiniging in te voeren en de lasten der defen- bezuinigen en vooreerst een einde te maken aan de opvoering der reeds zoo hoog gestegen uit gaven. In de laatst gehouden zitting toch was aan de zetting der uitgaven, orde het opmaken eener nominatie voor een lid Nu bii het onderz van den hoogen raad der Nederlanden. De heer van der Werk, de afgevaardigde van het zullen nieuwe district Zevenbergen, i opmaken dier nominatie uit te stellen tot bij de daardoor zal lijden, behandeling der begrooting de noodzakelijkheid In een/Mak echter is bezuiniging niet mogeljjk van de benoeming van het veertiend^lid inden eiïx(lat/is in de traktementen der ambtenaren; hoogen raad zou gebleken zjjn, en de vergadering deze toch zjjn, vooral in de lagere rangen der vereenigde ziph zonder eenige discussie met groote bureaucratie, te gering en volstrekt niet meer in meerderheid met deze motie, daardoor het newjjs overeenstemming met de tegenwoordige be gevende dat ook de tweede kamer zal trachten hoeften. Van daar dan ook gebrek aan ge- door bezuinigingen het evenwicht in de geld- schikte ambtenaren. En toch z m misschien ook hier bezuiniging mogeljjk zjjn, kelfê bjj verhob- ging der tegenwoordige traktementen, indien net getal ambtenaren verminderd werd, doch van de ovorbljjvende voor betèr traktement meer werk gevorderd werd. Om ons te bepalen bjj de miniWerieele departementen bij bliitenland- sché zaken zjjn 24, bjj justitie 67, bjj binnen- landsche zaken en vf., J r. 78, bjj finantiën 228, bij oorlog 85 en bjj ko- rjUg jn (Je aanstaande zittingdcr K.itmrs; het voornemen loiviën 104 ambtenaren. Zou door minder, doch de aandacht der heereu afgevaardigden te.rffltigeu voldoend bezoldigde ambtenaren, niet hetzelfde op belangrijke ankende Minister van Jnm'iie'wil dea Werk kunnen verricht worden, dat thans de staatsraad uitbreiöén eu het aantal -Jedeu'vaii 22 op ministeriele bpreao» variantéSQ brengen; ook rallen eenige voorstellen -werdén,- 1 De minister van buitenl. zaken zou bjj voor beeld ernstig kunnen overwegen of die ver schillende gezantschappen nog noodig zijn voor de belangen der Nederiandsche burgers; of het verantwoord is in België een gezant met 20.000, in Duitschland een met ƒ28.000in Groot-Brit- tanje een met 32.000 traktement te onderhou den, behalvede verdere kosten van zulk een ge zantschap. Dat bjj justitie wel iets te bezuinigen zal zjjn, is reeds gebleken uit het besluit der tweede kamer, ook de afdeeling gevangeniswezen zou misschien wel gelegenheid geven tot eenige be zuiniging. Van het ministerie van oorlog durven wjj byna niet spreken, dit toch is in dit opzicht een kruidje roer-me-niet." Wil iemand daar bezuiniging, terstond heeft men de beschuldiging gereed, dat men de belangen des lands, de vrjj- heid eu onafhankelijkheid van den geboortegrond in de waagschaal wil stellen om eenige penningen behandeld, er is veel, oneindig meer noodig dan nu reeds voor de defensie wordt uitgegeven, wil te vorderenwas dit het geval niet, levende en meer Toch zou het misschien wel mogeljjk zjjn ook bjj dit ministerie eenige sie te verminderen. Hetzelfde kan van marine en waterstaat gezegd worden, zaken die zich uitstekend leenen tot ui t- Nu bij het onderzoek der staats-begrooting bljkbaar een geest van bezuiniging voor zit, i zeer zeker hier en daar nog wel eenige stelde voor het posten verminderd worden, zonder dat>de dienst r ral lijden. -- k In het veertiend^lid inden efïvijal

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1