ÏR. IVE, iroken VEEN- Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. TT* r| f XAA'b 1878. N? 2205. ÏNDE aakebm [NENLAND- BIN Zondag 13 October. ren, N ANDERE BALLINTU1 PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN. ooping ii 17. '.elleerd. 3gD27, icces de K, ii B JgödïJa, .d lal tlNKMAN. maliën te be- Wadditi^veen. gbaar: bij B. loiffeurs in tel Blanc et de finaucieele Nederluudsch IN. >EN: AKH0ÜT en maakt LAND, e Gemeente JER 1878, des Herberg van van Sluipwijk, >n zijn. L. JUDA, 12 October 1878. Sl*rten-Gruera.»l it bijeen- I' mam; "iwiaar.- r~rwate Bjj deze Courant behoort eeu Bjj voegsel. i a 25, 30, GOÜDSCHE COURANT. ■J iren iuv»vt|P wv ivjjtMiuy uri •krjjgtug der bevoegdheid er, ^apotheker, vroedvrouw ijle, een ontwerp noodig ge- 1*1 A 11 1 al tejn pïattelande. Bij de igiug^u weriVdoor IgeuJ [vroti wethouder van Rotterdam, terwjjl de plaats van den overleden afgevaardigde Bredius door den vroegeren afgevaardigde uit ons dis trict, den heer van der Linden, rijksadvocaat te 's Gravenhage, zal ingenonieu worden. De heer van der Linden zal dus weder als afgevaardigde optreden, en -zeer zeker hun be schamen, die bezwaar hadden in die keuze, omdat zij vreesden, dat vjjn optreden als afge vaardigde van nadeeligen invloed zou zjjn op de eendracht onder de liberalen. Heeft hij als eerlijk man geen verplichtingen tegenover zijn kiezers op zich willen nemen, in bet (belang des lands zal hij zeker met al dé kracht die i8 bem is, de mannen steunen die waardoor 's koniugs keuze tot de regee- ring' geroepen zijn. r- De Henté Kamer der geroepen tegen Woensdag deu 16u October, del avonds tea 8 urej Nssr men verneemt lal de Tweede Kamer niet vóór half Noveutbei weder bjjeeultonteu. Bij het Departement van Koloniën is een wets- ontwerp in bewerking tol regeling vau betrekkingen tusschen Nederteud ea ludiê. VERGADERING va» nes GEMEENTERAAD op Dinsdag deu 16 Ootobas. 1478 das namiddags tea 1 ure, ten einde te behandelen Het adres van G. Toornvliet houdende verzoek om bouwterrein tutu de Crabethslraat. De voorstellen van Burgemeester eg Wethouders betrekkelijk het Leger Ouderwijs. In de residentie is omt reut het tijdstip vau Koitittgs huwelijk otboieel noch officieus iets sekers bekend. Z M. vertrok naar Arolseu met het voornemen iu Februari te huwen. Later «chyat bij te kennen gegeven te hebben indieu het mogelijk wss, nog in November te willen huwen. Mochten geen onoverkomelijke bezwaren dit ónmogelijk maken, dan zou het huwelijk iu do eerste dagen vau November te Arolseu wordeu voltrokken. In dat geval zou de jolige Koningin omstreeks 10 November haar intocht doen binnen Amsterdam, waar vervolgens liet kerkdijk huwelyk eu de plechtigheid der Icrouiug, gevolgd door een tal vau feesten tea Hove, zullen plaats hebben, waarop alle aanzienlijken iu deu lande worden genoodigtl om der vorstin te Worden voorgesteld. Men spreekt, dat daartoe reeds eeu lijst van 8000 personen gereed gemaakt is. Iu het Paleis op den Dam wordt druk gearbeid aan de vertrekken der koningin, Waarin het meubi lair zal geplaatst worden, dat thans in het Koniugs- salon op de Parijsche tentoonstelling prjjkt. Het schijnt ook *s Kouiugs voornemen voorioopig zyue residentie te vestigen in Aro.tendam, eu in *s Graven- hage slechte zeer korten tijd te verwijlen. Naar wy vernemen, ie het thans zeker dat de dienst op de Ijju LeidenWoerden met 15 dezer sal aanvangen. Gisteren en heden loopen er extra- treinen, die de beambten op de nieuwe lyn met hunne gezinnen naar derespectieve standplaatsen brengen. Er sullen, sudeze dienstregeling ia reeds door de-Bw- geeriug goedgekeurd wordt, i. beide richtingen A treinen loopen, die uit Leiden 7 ntrr, 1‘ti. 85 Sn.'ea <O. 30 m.en uil Woerden ten- u. 11 te.,-4' o: l m. a t o. 64 In. vertrekken. De treinen stoppen op alle stations en de geheels afstand wordt in ongeveer 75 minuten afgelegd. By de nieuwe spoorweg Leiden—Woerden, sjjn be noemd tot stsiioncheh (stationsklerken) te Alphen, E. C. HolltnsnBodegraven, W. E. MjjbrotnKwam- merdam, G.J. Molenkamp; Hagenwoude-Koudekerk, J. H. Sohuddeboom. Op den 14den dezer zullen op de lijn Leiden Na het aanuemeu van het ontwerp tot goed keuring vaju het huwelijk des Konings en eenige wetten va» minder belang,'is dc Tweede Kamer tjvoor eeuigén tijd gescheiden, om de comniissiën goor dc verschilletide begrootihgswetten in de gelegenheid te steWeu haar rapporten op te maken. d Ouder de aangi joornaaliiste,. eeu ivoor waarden, tot wan arts, itaddinej Bn apothekersjiediij worden, door het 1 jimdiga hnlpJ vf algemeene berkal Bombaak aojuget dpleiding visfl vl aan een tweedt welk denkbeeld dóór overweging zal getfottu ’l Heeft de heerSasjinans T meer adviezen gegeven!, die Woerden extra feesttreinen loopen, die de genoodigdtn vau eu naar Leiden zullen brengen. Opmerkelijk is eeue uituoodigiug door het gemeente bestuur te Aller, verzoudeu. Deze uitnoodigiüg toch geldt niets minder dan de feestelijke outvaugst van den centen trein op het Raadhuis te Alfeu I Men deelt ous mede, dat bij de Regeering het voor nemen bestaat om in deu loop der zittiug een wets voorstel op de fabrieksmerken in te dienen. (Fad.) Op 1 Oct. bedroeg het incompleet aan kader bij het 2e reg. iutmterie, iu garnizoen te Maastricht, Grave jju Gouda, 17 sergcauteu, 4 fouriers en p. m. 120 korporaals. De getalsterkte der korporaals bij een reg. infanterie bedraagt 200. Op het oogenblik zijn er dus slechts 80 present, die evenwel uog niet allen dienst doen, want zeker kau men rekenen dat er nog een JOtal geëtnployeerd zijn of wegens ouderdom niet meer hun gewone dieust kuuuen verrichten, zoodat er voor de gewone dienst een OOtal korporaals overblyven bij het gebeele regiment, dat is ruim 2 per compaguie, ia plaats van 8 volgens de formatie. Dat bet er niet beter op wordt, blijkt nng daaruit, dat sedert 1 Oc'. >yu afgegaan wegens expiratie van diensttijd 1 foorier en 2 sergeauteu. Bijna ieder, wiens dieusttyd verstrykt, verlaat de gelederen. Naar het Utr. Dagblad verueemt, is er, niette genstaande dc seer onrustbarende berichten omtrent plotselinge verheffing der ziekte rau den minister van oorlog, in de laatste weken geeu noemenswaar- dige verauderiug in deu toestaud gekomen. Deas blijft steeds zorgwekkend en bet ziekte-proces blyft iu het algemeen iu etaliu quouu en dan lydt die patiënt hevige p^iieu, zoodat hy zich dan tot gs>- heele onthouding van werkzaamheden verplicht net. Ofschoon de geueesheeren de toekomst duister iuxien, is er omtrent het juiste verder verloop en deu duyg der ziekte niets met zekerheid te zeggen. De enesgte van den zieke blyft, niettegenstaande beproevingen die hem voortdurend worden opgelegd, groot. Blijkeus het voorioopig verslag omtzeut het wets ontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet op hel Hooger Onderwije werd de 'urgentie daarvan betwijfelt eu aangedrougen Op uitstel, totdat ééa enkel ontwerp al de overige uoodig 'geachle veranderingen in de wet op het'H. O. kan Wrat ten. Over *t algemeen bestaat geen bezwaar tegen - de opueming van een doctoraat in de geschiedeuis, ofschoou velen daarin géén tegemoetkoming zagen aait de behoefte aan geschikte onderwijzefs in de historie. Tegeu art. 4 van bet ontwerp bestond algemeen bezwaar en vooral weuschte men het examen roof de Staatscommissie niet langer uit te stellen dan in de wet vau 1876 is voorgeschreven, althans het eerste examen in 1885 te doen plaats hebben. In het eerste nommer der onlangs uitgegeven Nieuweberichten van Multapalionbond wordt, na korte herinneringen van hetgeen in de eerste drie bqeen- komsten van dat Bond is verricht, een beknopt verslag gegeven der laatste algemeene vergadering, gehouden te Zwolle. Daaruit bljjkt dat Weder 5 nieuwe afdeelingèn zyn opgericht en het getal leden. door afgaan eu bykomen,. stetionhair we» gebtev'em Het voorstel om Mn de Vereeaiging ’.de Vt gemeeute to Amsterdam" gtond af te het bouwen «ener kerk, it door <ten fl der boofdsted Mngeuomeu. 4 De Grton-ren-Priusterer-echoo! “W 1 November t. t.' geopend wórden. 1 - --- i-' - - - 31 A .4 Do 12 Aovterdenmhe WeiMtedU, dtevwA'b Wka koeten de Peryeohe tenteotsHKUiog M*t* berfclrt. syn vee dmr teruggekeerd oh nÜM biaotu vieh weken elk een verthy hneaer berindtegeo fndiMMi. Het voovMmen beMMt bet statte» MMfbtapa aa» deu fibtjinpoorwag op te tedfca ea doof este Hh* te vervangen. Hst omgekêerde aak met'TI’ detek te Ooeterbeek plaats hebben.1— - t&omeit wetten watt een der (jntwefjp tot regeling der Wter, fupotheker, ituakde gebrek aan geneja- Bjj de tri), door den heer »p meerdere eb betere ken, dook de stichting Kcjiool te Rotterdam, th minister in ernstige wor^' s 1Vader wel eens getuigden, van weinig kennis vau het platteland, adres aan zjjn advies omtrent de veldarbeid van kinderen, ook bjj deze discussie werd door hem iets aan gevoerd, dat zeker, door vele plattelandsbewo ners niet zal beaamd worden. Hjj achtte toch voor de praktjjk ten platten lande zulke uitge breide studiën niet noodig. Als de daar geves tigde geneeeheeren aloehte dadelijke hulp kunnen verleunen is dat, naar zjjn inzien, voldoende. Terecht voerde de heer Idserda aan, dat de. plattelandsbewoners tegenwoordig niet daarmede zouden gediend zjjn. Hjj wil even als de minister slechts één klasse van geneeskundigen, maar de toegang tot de universiteiten zoo ge- niakkeljjk mogelyk maken. Juist daarover liep nu hoofdztikeljjk de discussie naar aanleiding van art. 4. De heer Mees achtte een onderzoek naar de bekwaamheid der toekomstige studen ten in wiskunde noodig. De heer Godefroi keurde op dezelfde gronden, als in het adres der maatschappij tot bevordering der genees kunde vermeld zijn, de voorgestelde regeling af. Uitvoerig verdedigde de minister de voor dracht ook tegen de adressen der professoren van twee universiteiten. Eischte de wet op het hooger onderwjjs klassieke opleiding ook voor de artsen, door dit ontwerp vervalt die eisch, en heeft men daardoor meerder toevloed vnn studenten in de geneeskunde te verwach ten; w&nt de kamer vereenigde zich met groote meerderheid daarmede, na verwerping van twee amendementen. Bjj de behandeling van een paar ontwerpen omtrent de Oost-Indische comptabiliteit bleek alweder, dat die regeling nog steeds veel te wenschen overlaat. Wel mocht de minister op verbetering wyzen, wel mocht hjj verklaren, dat vooiui tgang merkbaar is en de Kamer nog in dit zittingjaar geroepen zal worden om een paarverouiierdejaarreksningenaftesluiten, toch bleek -uit-de gerSertje discussie», (te* de wet' tot regeling der comptabiliteit in Indië niet, zoo werkt als "wel’ wenscbéljjk is. De overige aangenomen ontwetjien betreffen nStdralMafie- wetten en wijzigingen van de grenzen vaneen paar'gemeenten. Vermelden wg ten slotte, dat de vertegen woordiging weder voltallig ia door de verkie zingen- te Rotterdam en Dordrecht gehouden. Bjj beide verkiezingen zjjn de candidaten der liberale partjj met overgroots meerderheid geko- zia. De plaats van den heer van der Loeffzal waar dig tervuld worden door den heer van Gënnep,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1