sa Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. LEI ng. N? 2208. 1878. TG BINNENLAND- BUITENLAND. Zondag 20 October. i Jr. UuUenlaiiilscli Overzicht. Heer 8. dadelijk leesch en en Spek, t- en Krui- >n,Oroen- neters, voor i bjj de Ia-. 1. Staten-Generaal. Eerste Kamer. Zittin gen van 17 tn 18 October. jli GOUDSCHE COURANT erwtenwoftt.* Onze ikmaN. onderbaM pgave waar «r: bjj B. éurs in het -E’ te Rot- ■ffiehau van nder liggen Adjudant- de Kazerne. 'enheid zjjn, bedrag per aardappel- door hen HER 1878, e Voedinga- het 2de en m te Gouda) cominande- den AAN- ■ipt voldhen. worden be> wet van 19 komt, maar door hen, ogt kunnen sluiten van ■tsvervangw Iden Plaat», i, te rekenen «■zorgen van 'Dele Militie er, de Heer ten bij faan tot het Q en stellen i* Nationale ele Rjjk toestaud ten einde moet maken, een woordje mede te spreken de Eugelsche bladen erkennen dit zelve op den grond, dut in geen ebktl land zooveel Egyp tische schuld onder de bevolking verspreid is als in Frankrijk. Het is in ulle geval te hopen, dut geen politieke naijver tusschen beide landen de poging in den urg zul staan om het rijke Egypte financial en mortel te doen herUvrife Nimmer was de ge legenheid daartoe zoo gnnstig>als thans. Het feitelijk bewijs van goetltn wil, dut de kliedive gaf door den afstand der onrechtmatig verkregen domeinen en door de benoeming van Nubar paehu en de beide Euro peanen, is wel geschikt om den houders van Egyp tische fondsen moed in te boezemen. Men onthoude echter, dat hervormingen in het Oosten nog steeds zeer nioeilyk gebleken zijn. GOUDA, 19 October 1878. Naar men verneemt, is het wetsontwerp op de fabrieksmerken r»ed« van den Raad van State terug. Het nieuwe Strafwetboek sou daarentegen nog by den ILuid in onderzoek zyn. De bekende ersoon die eenige tijd geleden zekere juffrouw 8. te Leiden heeft opgelicbt en vervolgens hier en te Velp kamers huurde, is thans aangehouden, Hy is kleermaker van beroep en eerst sedert een paar maanden uit <lc gevangenis omslagen, alwaar hij reeds ter zake van eeue oplichting straf moet ondergaan hebben. 1 Tot wethouder der gemeente Alphen, is benoemd de heer J. C. P. Eefliuck Schat tenkerk, in de plaats de tegenwoordige zitting van den heer G. L. Piek, die als zoodanig ontslag Te Alphen heeft tusscheu twee Duitschers, die werkzaam geweest zyn aan de spoorwegbrug over de Gouwe, en eenige andere personen in eeue her berg eeue vtchi party plaats gehad waar by bloed gevloeid is. Een dier Duitschers, Ludwig Bode, is gisteren ochtend ter beschikking gesteld van den Officier van justitie te ’s-Gravenhage. By de officieren van het leger bestaat het voornemen om aan Z. M. den Konitig bij gelegenheid van Hoogst- deszelfs huwelijk een huldeblyk aan te bieden. Ten vervolge op het bericht uit Aijeh in de Staalt- Courant van 27 September jl., kan worden medege deeld, dat, blykeus een by het Departement vun Koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur- (ieuehuil van Nederlaudsch ludië, Habieb Abdul Bachman zich den 13deu deter te l^otta-Radju aau ons gezag heeft onderworpen, da£r in het openbuar vergiffenis gevraagd en den eed afgelegd heeft. (81.-CI.) De rechterzijde van den Duitschen Rijksdag beraad - slaagt thans over de meest geschikte wijze, waurop voor zien zal kunnen worden inde beslaande behoefte tot aan» vulling van de artikelen, wdke zyu doorgehaald ten gevolge van de aanneming vau art. 6, overeenkomstig het rapport der commissie. Dat het middel daartoe zal worden gevonden, beschouwt men als uitgemaakt. Om deze aangelegenheid langs den meest geschiktru weg te regelen, zijn onderhaudeliugen met de liberale fractiëa aangeknoopt, die vermoedelyk tot een goed eiude zullen kideu. Algepiecu wordt ondersteld, dat de, regiering, den bestaaudeu toesta ad in aanmerking nemende, zich zal tevreden stellen met de wel, zouak die door de commissie is gewy/.ijrd. Naar hetgeen men thans verneemt, aangaande de plannen vau sommige leden, om bij de derde lezing van het ontwerp nogmaals zeer uitvoerig de zaak, ieder van zyn standpunt, te behandelen en, als ware niets voorafgegaan, hunne zienswyze, in de zitting der commissie reeds uitvoerig uiteengezet, ander maal in het breede toe te lichten, wordt het uitzicht op de sluiting vau het debat op Zaterdag a. st. allengs geringer. Men beweert, dat Liebknecht, de socia list, zoomede de heereu Gueist en Lasker daartoe ieder minstens een paar uren vau den nog beschik baren tyd in beslag zullen nemen. Mochten die plannen inderdaad worden verwezenlijkt, dan duurt de zitting stellig tot omstreeks hel midden der volgende week. De Bondsraad hieft haar welgevenden arbeid in verband met do vorige eu van den Ryksdag ongeveer ten eiude gebracht. Zoodra de tegenwoordige zitting is afgeloopeu, zal gemeld ccll<ge de laatste hand nog moeten leggen aan de bepalingen, welke strekken moeten om uiboering te geven aan Je socialistenwet. Met den arbeid betreffende de eerstvolgende zilliug van den Rijksdag, zal de Bondsraad eerst in Dec. een aanvang maken. Naar mtu thans iu de kringen van den Bondsraad verneemt, zal de zilliug om streeks half Februari een aauvang nemen. In de Siècle komt een opmerkelijk opstel voor vau den beer Cernuschi deu grooten voorstander vau den dubbelen standaard waarin hy mededeelt, dat de minister Léon Say van plan is de Lalyusche muntunie voor zes jaar te hernieuwen, doch dal de Fransche beuk zeer tegen zulk eeu maatregel gekant is. Frankryk lijdt de verliezen en de kleinere rijkeu genieten de voordeeleu der uuie, De bank heeft nu in zyn kelders meer dan 1,000,000,000 in zilver, van welke 800 millioeu iu uiet-FraiMche munt stukken, welke de bank gaarne spuiëu eu dau uit- sluiten zou. De correspondent van de Daily Netrt heeft een gesprek gevoerd met Gutnbetta, waarin de Fraueche volkstribuun zich zeer optimistisch over Frankrijke toestand eu vooruitzichten uitliet Hy acht deu toe stand goed en veilig en de republiek verzekerd. Hy zal afraden voort te gaan met het wantrouwend stelsel om telkens slechts een twaalfde van bet budget goed te keuren. De betrekkingen van Frankryk met elke buitenlandsche mogendheid waren zoo goed mogelijk. De laatste moeilijkheden, die het voltallig maken van het Egyptische ministerie verhinderden, schyuen uit den weg te zyn geruimd, Men herinnert zich, dat Frankryk er op aaudrong om aan den te benoemen Franscheu m»nister, deu heer de Blignières, evenveel in vloed te geven, als de heer Bi vers Wilson, de Engelsehman, uit den aard der zaak zon hebben door het bestuur vau het departement van financiën. De BUguièree zal uu miniuister van openbare werken worden, en onder zyne administratie zullen vallen alle spoorwegen eu havens, behalve die van Alexandria alle kanalen eu besproeiingswerken. De door den khedive afgestane domeinen zuilen beheerd worden door eeue commissie, bestaande uit de beide Euro- peesohe ministers en een Egyptenaar. Frankryk had wel aanspraak om in de samenstelling van het ministerie, dat aan Egypte’s ongelukkigen flnauciëeleu zomer, waarbij ook een deel van den herfst iu rekening behoort te komen. Tot voor weinige dagen toch was het weer zonnig en warm. De zomer ging tot herfst over met eeue menigte dagen des eersten. De zwaluwen zyn dan ook pas vertrokken; niet als boden van vroegtijdige koude, <idaarTomdat de weer gesteldheid is omgekeerd. Als het herfstweer vau dien aard wordt dat de zwaluw geen rnsect meer op hare vlucht tot voedsel kan opvangen, is baar aftocht welhaast aangebroken. Van de koolsoorten komt liet minst iu aanmerking de bloemkool, die niet zwaar en duur is. Daarentegen zijn de ruode, de witte eu de savodle kool zeer groot, overvloedig en goedkoop. Tegen verwachting is de toevoer van appelen nog ruim,~ ten gevolge waarvan het gebruik der kool tot dusver eenigermate verdrongen wordt. Vau de akkers met andijvie wordt een uitermate best gewas verzonden en aan peen zal het dezen winter niet ontbreken. Overmaat vau regen heeft nog geen reden tot bekommering gegeven, zoodat het bouwland zonder uitstel kou omgeploegd, het wintergraan ge- f zaaid worden eu de wetlanden nog gras voor het rundvee vóórtbrengen. ^Lcidtcke Cl.) In een herberg op deu Zeedijk te Amsterdam heeft, by een twitt tusscheu twee vrouwen, de eeue haar tegenpartij eeu oor bijna geheel afgebeten eu dit voor de oogeu der omstanders verslonden. De meu- scheueetster is kort daarna door de politie in hech tenis genomen. Uit Blokzijl wordt gemeld dat de rijks- en gemeente veldwachter van Volleuhoven, die op surveillance wa ren uitgegaau, vermoord zyn gevonden. Men deelt oaa mede, dat de heer B. Haiteema Euuma te Amsterdam aan de Begeering heeft aange boden jrde bereidingswQze vaar eenige voor Indië ge- schikte surrogaten der Duitsebe erwtenworst.* Onze berichtgever voegt er bij, dat de voeding van deu soldaat met dat middel den Staat slechts cent daags per man zal kosten en dat uit elke portie biimeu weinige minuten eeu voedzame en smakelijke warme spijs kan gereed gemaakt worden. (il.blad.) Te Utrecht is onder de studenten in de godgeleerd heid onlangs een Tbeologenbond opgericht, dat iu een vergadering de vorige week het besluit heeft ge nomen om, «overwegende dat de leden met goede consciëntie professor Üaunegieter niet welkom kunnen beeten, de oomplimenteering na te laten*. Het studenten-weekblad Muteroe, waarin deze vyandelyke demonstratie tegen den pasbenoemden kerkdijken hoog- leeraar wordt vermeld, voegt er byDe minderheid, die tegenstemde, deed dit 'voor het meerendeel niét omdat zy met de keuze der Synode was iugenomen, maar omdat zy iu eeue zoo koel mogtlijke compli- menteering geen blijk van sympathie erkende*. Het blijkt niet dat er- ook waren die tegenstemden, omdat zy zulk eeu demonstratie van studenten tegen over een hoogleeraar hoogst ongepast achtten. {H.blad.) Nnar aanleiding van het ook. door ons opgenomen bericht aangaande het beroemde paard «Prinses** plaats de pikeur P. van Santen de volgende adver tentie in de N. R. Ct. In de N. R. Ct. van 18 dezer komt, ouder de Gemengde Berichten voor eene btsohryving vau hei schoone paard Printe» winner .der pryzen bij de Harddraverij te Parijt. Onverschillig ^nit' welk kanaal dat kotfit, verklaart de ondergeteekeude die geheele beschrijving voor lepgenachtig, eu vtdsch en laag. Voor fatsoenlijke lui, doch ook voor die allecu, volgt hier, in tegenspraak van dat artjkel, de juiste beschrijving: 1. De Printet heeft nimmer den naam gedragen f vau Mie. 2. De Prituet heeft nimmer gsjoopen vóór eene diligence. .1 i’ 8. De Printet'w gefokt een de Woning wande Weduwe Vau der Poel te Ryto^rl én Aangekocht De druiventeelt is geslaagd; I door deu Heer Jan Visser te B^reedrecMi^ voor de r som van f 850, toen ze 4 jaay oud was. 4. De Printet is dezen zomer gtkomen ,in het Het voorzitterschap van het hoofdbestuur van de maatschappij tot Nut van ’t algemeen is voor het loo- peude juar opgedragen aan deu heer C. ten Brummeler. In de zitting van Donderdag is tegen den volgenden dag aan de orde gesteld het ontwerp betreffende het hu- welyk des Konings (waarvan rapporteurs zijn de hh. Schot, Borsius, Nobel eu Teding van Berkhout) en alle overige ontwerpen, uitgezonderd dat betreffende de voor waarden tot verkrygiug der bevoegdheid van arts. In de zittiug van gisteren zijn aangenomen de verschillende aanhangige wels - ontwerpen waar onder dat tot goedkeuring van het voorgenomen huwelyk des konings. Hierop is zy tot nadtre byeeuroeping gescheiden, zoodat zy het ontwerp be treffende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegd heid van arts tot hare weder-byceukomst beeft laten liggen. Men schrijft ons: T 1. o o‘ mooye trossen van de blauwe druif, die altyd later dan de witte rijp wordt, getuigen van een guustigeu

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1