Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. M EEN GEWICHTIG DEBAT. I il N? 2209. 1878. NG. BUITENLAND. Woensdag 23 October. G Jr, No. 148. ibins iV alten Buitenlandse!) Overzicht 15. Heer 8. dadelijk Bindt” e» CE" te Rot- offlehuia t aa I 40 JAREN overbodig, steur, .F. «ken bjj deze gaan tot het en en «tellen er Nationale eele Kjjk zal bezorgen van onale Militie der, de Heer e deelneming tipt voldoen, worden he lvet van 19 komt, maar 4 door hem, logt kunnen «luiten van ven Commia- ing kan wor- an NA VIJF ende Broeder GOUDSCHE COURANT. atsverranger eldeu Plaat», e, te rekenen onderban- opgave waar rwaal te ver- te ontnemen, depothouder! Oudewater. «etermMr. pheo. itmao, Bodegraf. Hautrecbt. ilmua, Woerden. i.t Delft. ij i i —r. .au;,, - «..t'■.-■zsstaar--- Zullen de socialisten in massa de belastingen weigeren, omdat men weigert hen als gewone burgers te behandelen of zullen zij bij me nigte het land verlaten om nieuwe woonplaatsen in Klein-Azië of elders te zoeken? De tijd zal het leeren. Door geweld wil men hen ge dwee maken; men vergete toch niet dat vrees een ongelukkige leidsvrouw is, en dat het geweld nooit iets goeds gewrocht heeft, en althans weinig of niets vermag tegen een bedaard verzet, waartoe eenige hoofden der socialisten hun volgers willen doen besluiten. De dwang heeft de Meiwetten in het leven geroepen, het hoogklinkendeWij gaan niet naar Canossa, is gesproken, maar alle geweld is afgestuit op het lijdelijk verzet en men beeft eindelijk met honig willen vangen, wat met azijn niet te verkrijgen was. De toekomst zal leeren wat Dnitechland nog boven het hoofd hangt. Moge spoedig voor dat machtige land de tijd aanbreken, dat niet het ge weld alleen daar het hoogste woord voert, maar dat men tot de overtuiging komt dat er nog andere en betere middelen zijn om den staat in stand te honden en de algemeens welvaart te bevorderen 1 L. De telegraaf berichtte reeds Zaterdagavond dat dfe socialistenwet in den Duitschen rijksdag is aange- nomen, en wel met eene anuxiaalyke meerderheid: 221 tegen 149 stemmen. De sitting werd daarna door Bismarck gesloten; de rijks kanselier richtte een dankbetuiging tot de meerderheid wegens de onder steuning, aan de Regeering verleend, met de verkla ring tevens dat het gegevene wel niet genoeg was, maar de gelegenheid niet was uitgesloten om even tueel meer te vragen; de Bondsraad, deelde Bismarck verder mede, had reeds besloten om de wet goed te keuren, sooals zij uit de smeltkroes der parlementaire onderhandelingen was voortgekomen. De sociaal democraten hielden in de slotzitting nog een demon stratie; zoodra Bismarck zeide, dat hij een Keizerlijke boodschap had mee te deelen en derhalve het Huis als naar gewoonte opstond, verlieten zij als op com mando de zaal. De aanneming van de wet met zulk een groote meerderheid is niet alleen een succes voor de regea- ring, maar ook voor de nationaal-liberalen; voor de wet stemden ook de zoogenaamde liberale wilden, de fractie J/iwe, en wanneer men nu daarbij in aanmerking neemt, dat het centrum alleen tegen s'enide, omdat het oppositie wilde voeren tegen de Regeering en uit beginsel hier een andere houding meer eerlijk zou zijn geweest, dan kan men aan tie socialistenwet niet het karakter geven van een partywet. De Eugelsche ministers van oorlog en marine hebben Engeland verlaten ep zijn op weg naar Cyprus. Wat deze tocht bedoelt weten wij niet, doch hij moet in elk geval de beteekenis hebben dat aan geen oorlog met Afghanistan vooreerst gedacht wordt. Dit blijkt trouwens uit de verklaring van de Times dat de Indische regeering geheel en al het voor nemen heeft opgegeven om een winterveldtocht tegen Afghanistan te ondernemen. De Répsbliqse FraMjaiee heeft door een raadsel achtig artikel veel ongemstheid gewekt in Frankrijk. Het blad van den heer Grambetfa beweert, dat juist nu de verkiezingen voorden Senaat wordt n« voorbereid en het land kalm en gerust is, op eens de arrestatie? weder begonnen zijn van lieden, die acht jaar ge- ■martelaren de kerk" Kmesten,” zöoëlsd'e gëëj kden bij verstek «roonfceld zijn, wegens deelneming sebiedenis altjjd geleerd heeft? Het zwarte I de commune. I» t«n dagen syn M mannen spooksel is door de Meiwetten tot vleesch ge- 1 °l"<'er 7“ Z “TÏÏ r i i i a j i i r i fabrikant te Orleans, die meer dan 200 werklieden worden, zul ook het roode spooksel dm meta- (|(j ||ccr pi (]ie ofschooil „„(<k morphose ondergaan, en do actie der regeering roo„ltek|. si,„|9 vijf jaar in Parijs woont, wmw een reactie uitlokten, waarvan de gevolgen niet |(y 20n(|er Raam fC retzwygen, steeds aan kiê- te voorzien zyn? zersvergadkringen enz. openlijk deel nam. Wordt nu nog al eens bij sommige gelegen heden met het zwarte spook gedreigd, wanneer de zaken niet juist zoo gaan, als men dit gaarne zou zien, vroeger moest het roode spook daar toe denzelfden dienst bewijzen. Wanneer onder Louis Philippe een wet moest doorgedreven worden, om de macht der regeering te vermeer deren, dan kon men zeker zijn eenigen tijd vooraf geruchten van samenzweringen te ver nemen of in de fabriek-districten of in de voorsteden van Parijs smeulde het vuur vau den opstand, één vonk was «lechts noodigom het vuur te doen uitbarsten en dan koning schap, godsdienst, maatschappij alles was ju gpvaar; strenge maatregelen waren als voorbe hoedmiddelen dringend noodzakeljjk, de bur- gerij beefde en sidderde en de vertegenwoordi ging gaf toe, de wet werd goedgekeurd en de maatschappij was weder voor de zooveelste maal gered door de regeering van den burger koning tegen de aanslagen der communisten, socialisten, volgers van Fourier, Cabet en wie niet meer. Dit stelsel van vreesaanjaging werd door den derden Napoleon nog aanmerkelijk verbeterd. Gesteund door een geheime politie, die uitmuntend berekend was voor haar taak, verschenen en verdwenen'Samenzweringen, op standen, moordaanslagen zelfs, naar verkiezing van het bewind. Den eenzamen koopman deed men sidderen en beven voor de gevaren die zijn geldkisten of winkelkasten bedreigden, om hem een volgend uur per telegraaf gerust te stellen en een lofrede te doen houden op de waakzame zorg der regeering. Waarl jjk de oude carbon are had eer van zijn werk, jaren lang vond hjj zjjn krachtigsten steun bjj de burgerij, die hjj deed i sidderen voor het roode spook. Onder de republiek schjjnt het roode spook veel van zjjn macht en invloed verloren te hebben, het boezemt in Frankrjjk naar het schjjnt geen vrees meer invan samenzwerin gen hoort men niet meer, de werkman werkt om zjjn positie te verbeteren, men spaart en denkt over het algemeen aan geen werkstakin gen of dergelijke zaken, die onder het keizer- rjjk dikwjjls voorkwamen zonder dut door de regeering nauwkeurig onderzoek werd ingesteld naar de opstekers en raddraaiers. Dat toch zou te gévaarljjk geweest zjjn, en wel eens hoogst aanzienljjke personen hebben kunnen compro- miteeren. De Duitsche legers schjjnen de vrees voor het roode spook naar Duitschland overgebracht te hebben, althans na de oorlog hoort men her- haaldeljjk van woelingen die een gevolg der spokerjj zjjn. Het., Duitsche rjjk moest geves tigd worden, dat was het doel dat men bejaagde, verzet daartégen werd langzamerhand majesteits schennis; alle middelen daartoe in het werk ge steld, zjjn goed, en op het voorbeeld van den Franschen keizer moet nu ook het roode spook in Duitschland dienst doen. Twee aanslagen op het leven van den grjjzen vorst waren een uitmuntend motief. Wie kon zoo iets doen als hjj geen socialist was. Wel schoot één man, maar de geheele partij werd voor de misdaad verantwoordelijk gestéld; wel ontkenden alle woordvoerders der partjj dat zjj noch met den eenen noch met den anderen moordenaar in betrekking stonden; het baatte niets, de stok was gevonden om den hond te slaan, door dwangmiddelen had men het zwarte spook willen bedwingen, nu zou men beproeven wat dwang op. het roode vermocht, en dut zou tevens gelegenheid geven om ook anderen te bedwingen die aan de regeerings- partij minder aangenaam waren. Het wetsontwerp tegen de socialisten was het gevolg dier overwegingen. De maatschappij was in gevaar, en alleen te redden wanneer mende regeering de macht gaf om de vrjjheid van drukpers, het recht van vereeniging en zoovele andere rechten te beperken en zoo noodig ge heele streken te midden van dén Vrede in staat van beleg te verklaren. Hoogst belangrijke debatten in den Duitschen rjjksdag zjjn het gevolg geweest van de indie ning van dat ontwerp. Harde woorden zjjn de regeering naar het hoofd geslingerdzjjn wjj de partjj van wanorde, is gevraagd, wjj, die bedaard onzen toestand trachten te verbeteren of behoo- ren zjj er toe, die ellende brachten in eigen boezem en in den vreemde door een noodlotti- gen oorlog, die tal van rampen tengevolge had Wanneer wjj, die rustig leven, gezegd worden ons tegen de oppermacht en de legitimiteit te verzetten, hoe moeten dan zjj genoemd worden, die een wettigen vorst van zjjn vaderljjk erfdeel berooven en in den vreemde laten rondzwerven Niet minder dan de weinige socialisten, die in den rijksdag zitting hebben, verzetten zich de mannen van het centrum tegen den nieuwen dwang, door deze wet aan het Duitsche volk opgelegd. Terecht merkten zjj op, dat heden over de socialisten besloten werd, wat gisteren hun getroffen heeft en morgen misschien nog anderen zal treffen, die der regeering niet wel gevallig zullen zjjn. Daarom hielden ook de mannen van den vooruitgang stand, krachtig werd door hun woordvoerders de wet en haar verschillende be palingen bestreden. Zij begrepen, dat het een geringe moeite zal zjjn om de strafbepalingen tegen do socialisten ook op anderen toe te passen, het is toch even gemakkeljjk om iemand van socialistische denkbeelden te beschuldigen, als een geheele partjj verantwoordelijk te stellen voor de misdaden van enkelen. Hoe zal een afgevaardigde in het vervolg zjjn kiezers kunnen toespreken en zjjn denkbeélden omtrent de sociale quaestiën kunnen blootleggen, zonder gevaar te loopen in de termen der straf wet te vallen? Arbeidersvereenigingen zullen niet meer mo- gel jjk zjjn, doch evenzeer zal men gevaar loopen als men in een vergadering van fabriekanten partij trekt voor de arbeiders en hun belangen meent te moeten verdedigen. Hoewel krachtig vereenigd in de bestrjjding der wet, heeft de oppositie den strijd verloren met groote meerderheid is de wet aangenomen, dank zjj de steun door de nationaal-liberalen aan de regeering in deze zaak verleend. Hoewel schoorvoetend, hebben zjj toegegeven en ander maal het aanzien der partjj ten koste der be ginselen gered. Hoe dikwjjls hebben Duitschlands liberalen niet reeds hun beginselen aan de politiek van den dag moeten opofferen, hoe dikwjjl hebben zjj reeds voor het geweld moeten buigen. Hoe kunnen zjj zich in het vervolg op de krucht hunner beginselen verheffen, als reeds een zwart of rood spooksel iu staat is hen die beginselen te doen prijs geven De wet is aangenomen, aan do regeering de toepassing. Zul zjj in staat zjjn de partjj der socialisten te vernietigen of zal het bloed der schiedenis altjjd geleerd heeft? Het zwarte spooksel is door de Meiwetten tot vleesch ge worden, zal ook het roode spooksel die meta- I morphose ondergaan, en do actie der regeering roo„|tdd sill(ls viJf jaar io wooit, een reactie uitlokten, waarvan de gevolgen niet ^y zOl-M|ef -14 J- ztrsvergark ringen ,1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1878 | | pagina 1